Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
Laatste artikelen
Welkom op mijn weblog Edeleolijf
 
 
Welkom op mijn weblog Edeleolijf
WELKOM OP MIJN WEBLOG GABRIEL


 
 Psalm 68: 12
 
 De Here deed het machtwoord weerklinken;
 de boodschapsters van goede tijding
 waren een grote schareReacties (43)


En in het nieuw testament komt in de bediening van Jezus veelvoudig het onderscheiden van geesten voor die verleidende geesten van bedrog en leugen onderscheidde en deze aan de kaak stelde, ze ontmaskerde en uitdreef.

We merken op uit de bijbel dat in alle gevallen niet alleen de beoordeling maar ook het oordeel werd uitgesproken, hetgeen deze gave ook tot een bediening met gezag maakt.

Maar hoe zit het met het oordelen, de Bijbel leert ons dat we alles moeten toetsen en moeten beoordelen, oordelen met een rechtvaardig oordeel om te onderscheiden wat waarheid en leugen is, rein en onrein, heilig en onheilig is, dat is ons plicht en een bevel voordat we ons ergens van af moeten scheiden. God haat dat we hinken op twee gedachten, en mank aan beide zijden gaan, we kunnen geen twee heren dienen, God en Baäl. De plicht van de gemeente is om te oordelen die binnen zijn leert de Bijbel. Oordelen heeft te maken met de eer en heerlijkheid van God om die te beschermen, God is heilig en soeverein . Eerst moeten we iets onderzoeken, onderscheiden, oordelen om een juiste beslissing te kunnen maken, en dat is door Gods Woord en door de Heilige Geest door onderscheiding van geesten. Dit onderscheiden moet gedaan worden uit een hart van liefde, want liefde streeft naar waarheid. Gods Woord is om ons te corrigeren en ons te herstellen en niet om te vernietigen.
Als wij overwinnaars willen zijn moeten we nu al leren hoe we moeten oordelen om de waarheid te kunnen onderscheiden.
Velen weten niet dat de Schrift ons beveelt te oordelen.

1 Kor. 6:2 en 3, 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

1 Kor. 5 vers 9
9 Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders; 10 niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. 11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. 12 Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? OORDEELT OOK GIJ NIET (ALLEEN) HEN, DIE IN UW KRING ZIJN? 13 Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

De Heer Jezus beval zelf: "oordeelt een rechtvaardig oordeel" (Joh 7:24). Hij zei tot een man: "Gij hebt recht geoordeeld" (Luk 7:43). Aan anderen vroeg onze Heer: "En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet, wat recht is?" (Luk 12:57).

Wij moeten dus op een bepaalde manier oordelen (onderscheiden en afscheiden) en zijn verantwoordelijk voor alles wat in tegenspraak is met Gods Woord en wet. De Heer onderwijst ons door persoonlijke maar soms ook harde ervaringen om de dingen in Zijn licht te zien om goed te kunnen onderscheiden. En daarin, met het oordeel waarin wij een ander oordelen zullen ook wij geoordeeld worden. Daarom moeten we in liefde, in waarheid en rechtvaardigheid dit doen, want anders zal de Heer ons zelf leren met dat zelfde oordeel waarmee wij anderen geoordeeld hebben wij geoordeeld zullen worden en bemerken hoe dat voelt om bv vals beschuldigt en onrechtvaardig behandelt te worden.
Reacties

God wil Geest en Leven, Woord en waarheid, als we alleen met de letter het Woord, de Thora bezig zijn sterven we want de Geest maakt levend en de letter dood.
We moeten de stem van Jezus/Jeshua horen die het Leven is en het Leven vloeit uit ons binnenste.
Door de Geest weten we en de Heer leidt ons door ons geweten.
Christen of Messiaans zijn is Leven – het is de Geest binnen in ons – Jeshua leeft onder ons midden en wij hebben de Levende Jeshua in ons.
Doen we aan godsdienst of leeft Jezus in ons. Wij zijn een vat en Jezus wil ons geheel bevatten en leven in en door ons in zijn volheid naar deze verloren wereld om ons heen. Jezus heeft de wet vervuld maar niet afgeschaft en is ons voorgegaan zodat wij in en door de Geest Zijn leven in volheid uit kunnen leven dat wat wij zelf niet bij machte zijn.
Velen maken zich druk om opvattingen, dogma’s, tradities en leerstellingen meer dan om Jezus of de werken door Gods Geest die het ware leven brengen. Het Koninkrijk van God is leven. Woord en Geest moet in balans zijn. Wij maken van alles van wat de Geest zegt vaak dogma’s en leerstellingen en daar komen steeds weer nieuwe stromingen uit.
We hoeven maar voor 1 dag manna te rapen want de volgende dat is het bedorven. De Geest leidt per dag en we kunnen niet aan de vaste spijs beginnen als we niet van de melk af zijn.
Een kind verschilt niet veel van een slaaf zolang hij een zuigeling is, kinderen moeten zich aan allerlei regels houden; afblijven, doe dit, doe dat, voorzichtig, niet doen enz., maar een volwassen iemand leeft niet volgens die voorschriften, hij wordt geleid door de Geest, kennis en vermogen om in elke situatie de juiste beslissing en keuze te nemen.
Dat is leven door de Geest, Gods wetten in ons hart geschreven.
Zijn we nog kinderen die in het vlees leven, dan hebben wij de voorschriften en discipline nodig. Groeien we op naar volwassenheid dan wandelen we door de Geest en weten we wat te doen.
Sommige mensen menen dat we, door over het leven in de Geest te spreken ons op gevaarlijk terrein begeven. Dit hangt dus van ons volwassenheid af of iets gevaarlijk is of niet, en van het onderscheiden van het Woord en van geesten. We moeten streven naar de volle rijpheid, en ons laten leiden door de Geest en leven. Ook al hebben we alle wetten en voorschriften nodig als kind, maar nu leven wij, volwassen geworden naar de wetten in ons hart geschreven door de Geest.
Galaten 3 waarschuwt ons ernstig van wie heeft jullie betoverd zijn jullie begonnen in de Geest toen jullie tot geloof kwamen en eindigen jullie nu in het vlees, in wetten en regels en leerstellingen .
Leef elke dag van alles wat de Heer geeft, maar maak er geen leerstelling van want die bederft, voor elke dag is er nieuwe manna.Reacties

De maand ELUL

De maand Elul is de 6de maand (12 augustus ‘18) van de Bijbelse kalender. Elul wordt ook wel eens “de maand van de Bruid” genoemd, het is bekend dat aan de naam ‘Elul’ gedacht wordt aan de tekst uit Hooglied 6:3 "Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij". De maand Elul is een tijd van een speciale band tussen bruid en bruidegom, daarom zeggen ze ook wel eens de Koning is in het veld. De maand Elul is als de Johannes de Doper, de voorloper maand voor de komst van de Messias, tijdens de najaarsfeesten.

Op de 14de Nisan begint het godsdienstig nieuwjaar (rond Maart/April), dit is het hoofd van de maanden zegt de Bijbel (Ex.12:2) en verwijst naar de eerst komst van Jeshua en de voorjaarsfeesten. Maar het eerste en het begin van het burgerlijk nieuwjaar is Rosh Hasjana, Feest van de Bazuinen, dit zijn de najaarsfeesten en verwijzen naar de tweede komst van Jeshua.

De naam van de maand Elul is zoals vele namen van de Hebreeuwse kalender meegenomen uit de Babylonische ballingschap en is ontstaan vanuit het woord Akkadian wat “oogst” betekent.
Vanaf de maand Elul (augustus/september) wordt er en tijd van 40 dagen apart gezet om ons hart te onderzoeken, het is een tijd van voorbereiding, een tijd voor berouw en bekering en droefheid hebben over onze zonden. Het is en tijd waarin we dingen in orde moeten maken voor het aangezicht van God maar ook naar onze naaste. Het is een tijd van voorbereiding zoals Esther (2) om de Koning te ontmoeten. We zullen volkomen gereinigd moeten worden en ondergedompeld worden in het waterbad van het Woord, en zullen gedompeld worden in een vernieuwde zalving van Zijn Geest (olie) en volkomen schoongewassen worden door het bloed van het Lam en elke leugen in de mond zal gewist worden.

Laten we ernst nemen in deze tijd om in Gods spiegel te kijken en Zijn Geest diep in ons te laten werken, Zijn licht te laten schijnen in ons hart en Hem toe te staan dat wat verborgen is te onthullen zodat we kunnen veranderen en klaar mogen zijn om een reine bruid te zijn die de Koning zal ontmoeten. Laten we dit licht (openbaring) van God aannemen en accepteren en niet weerspannig zijn, zodat de Heer ons niet zwaar tuchtigen moet en ons terug moet werpen op ons zelf om zo tot Zijn doel te komen.

In het Hebreeuws noemen ze het ook wel Teshuvah wat terugkeer of boetedoening betekend.
Dat je spijt en berouw van je daden hebt en schuld erkent en belijdt.
De maand Elul is dus een geestelijke voorbereiding voor de Feest van Bazuinen (Rosh Hasjana) en Loofhuttenfeest en herinnert ons er aan dat we klaar moeten zijn voor de verschijning en de komst van onze Koning Jeshua onze Heer. Niemand weet exact de dag of het uur van Zijn wederkomt en wanneer Hij Zijn Koningschap op aarde zal vestigen maar toch worden we opgeroepen om daar elke jaar naar uit te kijken en klaar te zijn voor Zijn Heerlijke verschijning.
Het geluid van de laatste bazuin/sjofar is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en voor te bereiden voor het komende oordeel. En voor de eerste opstanding uit de dood om een vernieuwd opstandingslichaam te ontvangen. ( 1 Kor. 15:51).
Het is een tijd van een nieuw begin Jeshua is het Lam, Gods geliefde Zoon, waar de Vader in voorzien heeft en die ons met Hem verzoend heeft , Hij was het plaatsvervangend offer waardoor we zijn gerechtvaardigd en waar we ook in deze tijd extra aan mogen herinneren.
Dus de 40 dagen beginnen in de maand Elul (12 augustus) tot de Grote Verzoendag ((Jom Kippoer).
In de Joodse traditie worden deze dagen ook wel “dagen van gunst” genoemd, dit komt uit de tijd dat de Heer het volk Israël, nadat ze uit Egypte waren geleid, de zonde vergaf naar het maken en aanbidden van het Gouden kalf. Deze 40 dagen verwijst o.a. naar Mozes, hij was (3 keer) 40 dagen op de berg Sinaï geweest. Maar ook heeft Jeshua 40 dagen doorgebracht in de woestijn en werd daar beproefd en ook Elia bracht 40 dagen en nachten in bidden en vasten door in de woestijn totdat Hij God mocht ervaren.
De derde keer dat Mozes naar de berg Sinaï ging heeft hij 40 dagen bemiddeld voor Israël om te smeken voor genade en vergeving en voor volkomen verzoening.
Sindsdien zijn deze 40 dagen gemarkeerd als een bijzonder tijd en periode van genade waarin deze oprechte gebeden genade en barmhartigheid zullen vinden in de ogen van God.
Sommigen hebben deze 40 dagen vergeleken met het aantal dagen en de duur voor het vormen van het menselijke foetus in de baarmoeder van de vrouw. Teshuvah is een soort van dood, een sterven en wedergeboorte, het oude is voorbij en de geboorte van het nieuwe leven en nieuwe schepping is gekomen.
God wil een nieuw begin beginnen .. ben je er klaar voor … !!

JP

Reacties

Als we door het geloof in Jezus Christus wederom geboren worden dan worden we mede gekruisigd met Christus in zijn dood, het is onze oude vleselijke mens die sterven moet, deze dood in Christus snijdt ons af van al het aardse, vleselijke (wereldse) leven. Deze positie van het gekruisigd zijn met Christus kunnen we in een ogenblik innemen, maar Gods Geest moet dag aan dag met het oude leven wat weer de kop op kan steken afrekenen, dit is een leer en een levens proces.
Sterven aan jezelf is zo totaal anders dan het denken in de wereld.
Ook wij zullen net als Jezus verzocht en beproefd worden en tijden van worsteling en strijd van pijn en lijden doormaken .
God wil dat wij, net als zijn Zoon Jezus, een opofferende liefde hebben naar onze broeders en zusters en naar de wereld. Een opofferden liefde die de minste wil zijn, die volkomen toegewijd is aan de Bruid van Christus en aan de verloren wereld, en dit in reinheid, transparantheid, heiligheid en waarheid.
Het is een liefde die niet op zichzelf is gericht maar op de wil van de Vader.
Sterven aan onszelf is geen uiterlijke zaak, het is een zaak van het hart.
Hoe vaak kan God de mens niet gebruiken en struikelen we omdat het vlees niet gestorven is en omdat ze hen zelf zo graag willen laten gelden, hun eigen eer, ambitie en positie, maar ook hun strijd om hun eigen gerechtigheid en recht en hoe vaak willen wij genoegdoening hebben om ons goed en beter te laten voelen om zo onze pijn te laten verzachten.
Hoe vaak staat onze pijn, teleurstelling en verdriet God niet in de weg om Hem te laten zien wie Hij werkelijk is, zijn liefde en genade.
De Bijbel leert ons dat we moeten sterven aan ons zelf, de graankorrel moet eerst in de grond en sterven voordat hij uit de diepte op kan komen en vrucht kan dragen.
Wij moeten ons vlees (onze oude natuur) laten sterven, ons eigen ik, het moet in de dood, maar ook is dit een proces waar we in ons leven boven uit moeten worden getild, want sterven heeft altijd met lijden en pijn en afleggen te maken en hoort bij een waarlijk christen leven.
We ontdekken steeds weer dat we dit niet zelf kunnen maar dat God dit bewerken moet in ons leven. Ons vlees roept en schreeuwt om genoegdoening en om gerechtigheid, het druist helemaal tegen ons zelf in.
De Heer wil ons leren dat wij eigenlijk helemaal geen rechten hebben en dat we daar ook niet op mogen staan dit recht te behalen. Doen we dat wel, dan doen we de ander te kort en schaden we hier de ander mee.
Ons plicht is alleen maar recht te doen en niet recht te verkrijgen. Alles wat we krijgen is genade. Alles wat Hij geeft is genade, alles wat Hij neemt is genade.
Hierdoor kunnen we de gezindheid, het karakter van God door ons heen laten werken, het is een gelegenheid de liefelijkheid van de Here Jezus te laten zien.
Ja, het is ons plicht in alle omstandigheden Jezus te laten zien, hoe wij ons ook voelen en ondanks onze pijn.
We moeten leren, en dat kan alleen maar door de kracht en leiding van de Heilige Geest, om boven onze eigen pijn, angst, teleurstellen en verdriet heen te zien dat we door de Geest van God hier bovenuit worden getild, om zo het karakter van Christus te laten zien, en dan zien en bemerken we vaak hoe we nog falen en nalaten goed te doen en dat we soms zo ver af zijn zoals God het heeft bedoelt.
De Bijbel leert ons toen ze Jezus sloegen, Hij niet terug sloeg, scholden ze Hem uit Hij schold niet terug maar als je pijn hebt, door welke omstandigheid dan ook, is dat zo moeilijk om dit aan de kant te zetten en daar over heen te zien en met Jezus ogen naar de ander te kijken, maar het is de kracht van God om Hem op deze manier te volgen, zijn liefde en zijn genade om die aan anderen te laten zien.
In theorie weten we het altijd zo goed, maar de werkelijkheid is soms moeilijk en hard. Het hangt ook af van hoe dichtbij iemand naast je staat en wat die voor je betekent heeft, dat heeft grote invloed, meestal doe je hen pijn die het dichts bij je staan en waar je het meest van houdt.
Je eigen emoties en gevoelens spelen zo vaak een rol maar als je werkelijk gestorven bent en dood bent voor jezelf kan niemand je kwaad doen of pijn doen want niemand kan een dode iets doen en het maakt niets uit wat ze van je zeggen en wat ze van je denken, onze plicht is Jezus te laten zien.
Maar hoe zit het dan met je gevoelens en je emoties, iemand schreef, geniet van je gevoelens zolang ze goed zijn, maar als ze zich misdragen en ze je doel niet terroriseren onderwerp ze aan Christus, dit is werkelijk een gevecht en worsteling die binnen in je gebeurd, een strijdt tegen een stille stem die niet van God is, maar die je wil neerhalen en wil trotseren. Want we hebben geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en machten ….`
We mogen weten dat God voor onze gevoelens zorgt als wij doen wat Hij zegt en Hem gehoorzamen en de keuze nemen zijn wil te doen, Hij zal dan voor ons strijden, maar ook ons herstellen en genezen.
Sterven aan je zelf, dat begint bij het Kruis, Hem volgen in zijn dood, begrafenis en opstanding, en bevrijd worden van je angsten en eigen egoïstische, zelfzuchtige ik maar ook van overgevoeligheid en lichtgeraaktheid zodat wij niet meer snel gekwetst zullen voelen.
Dan leren uitstappen en spreken en handelen wat God je ook zegt te doen, en wat het je ook kost. Jezus volgen is sterven, jij bent niet meer belangrijk, je doet er niet meer toe, het is Christus, het is Zijn eer.
Laat alles sterven in Zijn dood ... leg alles op het altaar wat waarde voor je heeft, jezelf, je partner, je kinderen, je dromen, je financiën en zelfs je roeping ... en als alles is gestorven moet je God de kans geven die weer tot leven te wekken.
Het principe geboorte, dood, opstanding kan zich steeds weer in bepaalde opzichten door ons leven heen voltrekken, het graan moet als het ware sterven, voordat zij bruikbaar wordt voor God.
Een christen, of een werk van God is niet zomaar afgeschreven ook al falen we keer op keer, het is een leerproces.
Na een stille periode kan de oorspronkelijke dromen wanneer wij dachten dat ze gestorven waren weer opbloeien en herleven.
God kan het oorspronkelijke vuur na een hele periode van stille jaren weer uit het as doen herrijzen …

Reacties

De Heer waarschuwt ons in Leviticus 19:28 om geen tatoeages in je huid te laten kerven (prikken)  en waarom deed Hij dat en waarom wilde Hij dat niet. Sommige tatoeages zijn verbonden uit de oudheid met offers en met bloedrituelen en heeft invloed op de geestenwereld en met het demonische. Een bloedritueel is een satanisch ritueel dat wordt gedaan als een verbond of pact. En God wist dat en haatte dat.  God waarschuwde voor deze afgodische aard van tatoeëren voor Israël want als je getatoeëerd werd, werd je ook toegewijd aan hun god en werd hij daardoor zijn dienaar, omdat tatoeëren werd gedaan door de heidenen als een teken van eigendom en toewijding aan hun god, en de God van Israël wilde niet dat de Israëlieten werden geïdentificeerd met deze afgoderij van de omringende culturen maar wilde hun daar van onderscheiden.

Als we deze tekst uit Leviticus lezen moeten we de gehele context lezen en de samenhang daar om heen, want deze vers 26-31 maakt deel uit van een groter gedeelte van de Bijbel . Hij waarschuwt hen hier voor om ver te blijven van deze praktijken van de omliggen bevolkingsgroepen. En hiertussen in staat ook ‘tatoeages”, het markeren van tekens in verband met cultische heidense en religieuze aanbidding en erediensten. Maar bij rituelen zijn minstens twee mensen betrokken. De persoon die zijn eigen bloed vergiet, en de persoon die een demon en zijn macht aanroept. De persoon die hun bloed vergiet, is de ontvanger in deze transactie. Ze geven hun bloed (leven) om een soort voordeel te ontvangen. Dit zijn dus rituelen in het satanische en is een open deur en ingang van boze geesten (demonen) die je toestemming hebt gegeven door akkoord te gaan met- en deel te nemen aan het vergieten van je bloed, daardoor heb je de duivel het recht op jou gegeven. Je prikt je huid echter met een naald tussen de 50 en 300 keer per minuut. Je verliest ook je bloed en je maakt een keuze om je huid te doorboren en je bloed te vergieten. Maar vandaag de dag zal onze tatoeages niet direct met afgodische aanbidding en erediensten te maken hebben  maar met versiering en zal alleen aan hen die waarde en betekenis hebben voor de persoon zelf.

Maar wat moeten wij ons als christenen afvragen, - wie is de tatoeëerder, - wie plaatst deze en waar staan ze geestelijk en op godsdienstig vlak. Wat als ze een andere godsdienst of religie hebben en wat betekent de tatoeages voor hen. En diegene die de tatoeagenaalden vasthoud en gebruikt en plaatst is degene die je bloed vergiet en daardoor krijgt hij een krachtige positie over jou. Tot welke god bid hij hoe beïnvloedt dat je terwijl je je openlijk onderwerpt aan hen die je bloed vergieten? Maakt het echt uit of je tatoeage in dit geval een kruis of een Bijbelvers is?

Ik zeg niet dat ze altijd deel uitmaken van een bloedritueel maar tatoeages maken wel deel uit van een diepere spiritueel oefening die uit de oudheid komt, en daarom waarschuwt de Bijbel voor het verkrijgen van tatoeages of het snijden van jezelf, omdat het in die tijd gebruikelijks was dat de Israëlieten van God afvielen wanneer ze zich hier mee inlieten en omdat de wereld om hen heen doordrenkt was van het occulte, van hekserij en aanbidding van meerdere goden, rituelen en offers. Hoewel veel mensen tegenwoordig geen  intentie hebben om betrokken te worden bij hekserij of bloedrituelen en ik zeg ook niet en kan dat ook niet bewijzen dat elke tatoeage deel uit maakt van een bloedritueel, maar wanneer ze een tatoeage plaatsen betekent dit niet dat ze dit niet per ongeluk doen. Dus wees op je hoede.

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

 

Reacties


Onderscheiden van geesten is een belangrijke gave die God aan de gemeente heeft gegeven maar ook één die zeer wordt onderschat en veel wordt veroordeeld.  Er wordt veel met scheve gezichten gezien naar de mensen die alles aan de kaak stellen en ze worden vaak veroordeeld of beschuldigt dat ze oordelen omdat ze de dingen beoordelen en onderscheiden. Deze gave valt onder de openbaringsgaven, net als een woord van wijsheid en een woord van kennis. Deze gaven worden door God gegeven en zonder deze functioneert de gemeente niet anders dan elke andere organisatie. Het doel van de geestesgaven is om Christus te openbaren en de gemeente op te bouwen tot volwassenheid tot volle wasdom. Door de openbaringsgaven openbaard de Heilige Geest zich op bovennatuurlijke wijze iets uit Gods volheid. Daar waar geestesuiting zijn zal satan altijd trachten door imitatie Gods volk te verleiden. De gave van onderscheiding van geesten is gegeven om te onderscheiden door welke geest wordt gesproken of gehandeld, niet alleen de uiting maar ook door welke geest men gedreven wordt maar ook zoals beweegredenen, oorsprong en bestemming – menselijk of goddelijk of duivels enz.. Deze gave is geen psychologische inzicht geen bijzondere scherpzinnigheid of een gave om fouten bij een ander te ontdekken maar juist het tegenovergestelde om de geesten te onderscheiden. Het is niet alleen het zien maar ook het vermogen en het recht om te beoordelen en daaruit te handelen. Het vindt plaats door Goddelijke openbaring en richt zich op de wereld van de geesten. De geesten worden onderscheiden zowel in hun aanwezigheid als in hun werkzaamheden en bedoelingen. Door deze gave zal ook onderscheiden worden door welke geest iemand geïnspireerd wordt bij de manifestatie van bovennatuurlijke uitingen of werkingen. Het is vooral om de aanwezigheid van boze geesten te ontdekken en te ontmaskeren. Je ziet vaak dat deze drie openbaringsgaven onderscheiden van geesten, woorden van kennis en wijsheid vaak samen gaan. De ene kan soms niet zonder het andere. Vaak wordt deze gave onderschat omdat ze worden verwacht van het leiderschapsteam maar vaak daar niet aanwezig zijn maar onder de gewone gemeenteleden. Vaak is het moeilijk voor leiders deze gaven te aanvaarden en te erkennen van deze gemeenteleden. In het oude testament geven de profeten op vele plaatsen blijk van het vermogen om verleidende geesten van bedrog en leugen te onderscheiden en het aan de kaak te stellen. En in het nieuw testament komt in de bediening van Jezus veelvoudig  het onderscheiden van geesten voor die werden ontmaskerd en uitgedreven. We merken op uit de bijbel dat in alle gevallen niet alleen de beoordeling maar ook het oordeel werd uitgesproken, hetgeen deze gave ook tot een bediening met gezag maakt.

Maar hoe zit het met het oordelen, de Bijbel leert ons dat we alles moeten toetsen en moeten beoordelen, oordelen met een rechtvaardig oordeel om te onderscheiden wat waarheid en leugen is, rein en onrein, heilig en onheilig is, dat is ons plicht en een bevel voordat we ons ergens van af moeten scheiden. God haat dat we hinken op twee gedachten, en mank aan beide zijden gaan, we kunnen geen twee heren dienen, God en Baäl. Oordelen heeft te maken met de eer en heerlijkheid van God om die te beschermen, God is heilig en soeverein . Eerst moeten we iets onderzoeken, onderscheiden, oordelen om een juiste beslissing te kunnen maken, en dat is door Gods Woord en door de Heilige Geest door onderscheiding van geesten. Dit onderscheiden moet gedaan worden uit een hart van liefde, want liefde streeft naar waarheid. Gods Woord is om ons te corrigeren en ons te herstellen en niet om te vernietigen.

Als wij overwinnaars willen zijn moeten we nu al leren hoe we moeten oordelen om de waarheid te kunnen onderscheiden.

1 Kor. 6:2 en 3, 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Wij moeten dus op een bepaalde manier oordelen (onderscheiden en afscheiden) en zijn verantwoordelijk voor alles wat in tegenspraak is met Gods Woord en wet.  De Heer onderwijst ons door persoonlijke maar soms ook harde ervaringen om de dingen in Zijn licht te zien om goed te kunnen onderscheiden. En daarin, met het oordeel waarin wij een ander oordelen zullen ook wij geoordeeld worden. Daarom moeten we in liefde, in waarheid en rechtvaardigheid dit doen, want anders zal de Heer ons zelf leren met dat zelfde oordeel waarmee wij anderen geoordeeld hebben wij geoordeeld zullen worden en bemerken hoe dat voelt om bv vals beschuldigt en onrechtvaardig behandel te worden.

De Bijbel leert dus ook “Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.”  1 Kor. 11:19.


Reacties

Waarom mensen massaal in hun eigen leugens geloven? Als mensen God keer op keer blijven negeren en weiger te luisteren straft Hij ze met een verblinding. Dan kan de waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar toch zie je hem niet. Zij zijn onder een tempelslaap.

Wat is tempelslaap ..!!

Tempelslaap is een bepaalde betovering en leid van God af en brengt mensen onder een valse geestelijke toestand. Tempelslaap is een soort van hypnose om ze in een bepaalde toestand te brengen waarin ze je kunnen overheersen en intimideren en je krachteloos kunnen maken (dat kan ook door bepaalde muziek). Deze slaap is verderfelijk waardoor je open staat voor de werken der duisternis. Dit is een latente verborgen kracht die je niet ziet en je zo makkelijk onder de macht van een ander komt en maakt dat je emotioneel gebonden en overheerst wordt en je in verwarring raakt. Het wil je van het Kruis afhouden om zo geestelijke mensen te scheppen buiten God om (religieuze eerzuchtige mensen). Onder deze betovering delen ze toverbanden uit en brengen mensen zo onder hun verbond met deze geest, maar ook kunnen ze zo gebonden raken onder deze macht en hun gedachten beïnvloeden door de toversluiers zodat je niet kunt zien. Deze tempelslaap komt uit de macht van toverij die heerst over Nederland en die de kerk onderdrukt waardoor de kerk slaapt en velen onder de ban liggen. Het aparte is dan dat mensen gewoon wel de emoties ervaren en alles voelen en waarnemen horen en zien, maar denken er niet meer over na en maken er eigenlijk geen probleem van en vallen steeds in geestelijke diepere slaap, als geestelijk dood. De Heer waarschuwt echt dat er steeds meer verduistering over ons denken komt zodat we de waarheid niet meer zullen zien en kennen, en als misleiding eenmaal inzet en er niet mee afgerekend wordt, dan trekt dit als het zuurdeeg door heel ons denken en wezen heen en kan op den duur tot afval leiden.

In de vertaling van de grondtekst van het Nieuwe Testament kom je de term ‘slapen’  tegen als woorden van :  ’hupnos’  en  ‘katheudo’  en  ‘Katanuxis’.

In de bijbel is slapen een beeldspraak voor de dood.

Slapen waar ik het hier eigenlijk over wil hebben in dit artikel over Tempelslaap is in de betekenis van “Katanuxis”- kun je b.v. denken aan gevoelloosheid, alsof een ledemaat ‘slaapt”, denk aan een verdoving of een narcose of hypnose, een comateuze toestand brengen.

Deze toestand van slaap verblind de wil, denken en beoordelings- en onderscheidingsvermogen.

Een geest van diepe slaap komt in de Bijbel diverse keren voor, o.a. in:

-Rom.11:8 “God gaf hun een geest van diepe slaap ..”

-Math.25:5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.

Maar let vooral op de tekst uit –

-Jes. 29 vers 9-24, lees helemaal maar eens, waar staat: “De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn, de priesters waggelen, maar niet door de drank. Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie uitgestort: hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.”

Deze tempelslaap is een straf van God en een hardheid van hart zodat ze geen gehoor kunnen geven aan het woord. Maar in Gods genade geeft Hij daarbij wel de mogelijkheid tot vergeving en terugkeer. Ze dienen de duistere machten die hun hebben verblind en daarom verblind God hen met de tempelslaap. Een slaap die over het huis van God is gekomen door ongehoorzaamheid, rebellie, trots en weerspannigheid, hardnekkigheid, weerbarstigheid, door hun hoererijen, afgoderij en toverijen. Dit is allemaal een gevolg van de geest van toverij, maar ook van de geest van Izebel die we laten begaan in de gemeente en niet optreden en haar uitwerpen. Zo raakt de kerk op een dwaalspoor met eigen verzinsels en maakt het tot een valse christelijke kerk die God met hun lippen eert maar doen niet wat Hij zegt. Ze verwaarlozen Gods Woorden en geboden en handelen daar niet naar. En zoals Petrus Simon de Tovenaar ontmaskerde, die via een andere weg om zijn boos en ijdel plan wilde verwezenlijken en hierop een valse christelijke leer wilde bouwen, een evangelie van genade zonder het Kruis en ontzag voor God waar de Bijbelse definitie van zonde niet wordt onderwezen maar alleen dat wat de mens zo graag wil horen, Paulus waarschuwde vaak voor deze valse evangelie en roept hen op tot gehoorzaamheid aan Gods Woord, de Waarheid in Christus. Door deze tempelslaap merk je dat de mensen doof zijn voor het Woord van God. Het Woord van God is er wel maar dringt niet tot hen door en bereikt hen niet. En dan zie je als ze trouw naar de kerk/tempel gaan dat ze heus hun mond nog wel openden en even goed zongen en predikten, maar het eren van God is niet meer met het hart maar met de lippen, het wordt een routinehandeling, het leefde niet echt meer in hun en hadden diep in hun hart geen ontzag meer voor God, het liet hun allemaal lauw, ze hoorden wel maar waren doof, ze lazen Gods Woord wel maar lazen er overheen, het werden allemaal holle klanken en dat blijkt dan wel uit hun levenspraktijk, hoe ze handelden. Ze maakten allemaal plannen maar haalden God er niet bij, ze eerden God niet met hun lippen en handelswijze. Het zijn plannen waarbij hun naasten slachtoffers worden en het moeten ontgelden en waardoor zij onderuit worden gehaald, daaraan kun je zien en constateren dat het Woord van God niet tot hun doorgedrongen is maar dat ze doof en blind zijn (als straf), ook al klinken hun woorden en profetieën zo diepzinnig en citeren Gods Woord en gaan over tot verhitte discussies, terwijl hun praktische levenshouding gekenmerkt wordt door werken der duisternis en door het vloeren van degenen die hun voor hun voeten lopen, maar dan mag je nog zo Bijbel vast zijn en nog zoveel kennis hebben maar dan ben je toch doof en blind voor wat Gods Woord van God werkelijk tot je te zeggen heeft. Het zijn mensen die hun eigenbelang doorzetten en doen wat zij recht denken in hun verblindheid en slaap, maar bekommeren zich niet om degenen die daaraan gedupeerd worden, de Bijbel noemt dat geweldenaars en het pijnlijke is het feit dat dit kerkmensen zijn, leden van het Lichaam van Christus. Dit waren de mensen waarvan God in Zijn Woord duidelijk had gemaakt dat Hij erop stond dat ze hun naasten moeste liefhebben als zichzelf en dat vooral aan hen, de zwakken en armen van geest, die eigenlijk hun bijzondere zorg verdienden.

God roept ons daarom ook op om terug te keren naar de eerste Liefde. De eerste Liefde die we als kerk verzaakt hebben, en vraagt ons om te kopen oogzalf opdat we weer kunnen zien.

Als God deze slaap wil verbreken over dit land, zullen we moeten zonde belijden, vergeving moeten vragen zoals Daniël deed. En laten we bidden en proclameren dat de Heer deze slaap, die verblind en doof maakt door ongehoorzaamheid, ons weer doen terug keren en we weer wakker worden en opnieuw mogen opleven en er een geestelijk ontwaken mag komen in Jezus Naam.

Belangrijk is het om goed zicht te blijven houden in de geestelijke wereld om dan met regelmaat deze machten van toverij te verbreken en te ontkrachten in Jezus Naam maar ook te vernietigen deze toversluiers en banden en ringen, want er is een grote strijd gaande om de zielen van mensen om ze te binden in hun verbond van toverijen om je van het kruis, van Jezus af te houden.

JP

Reacties

Auguste Piccard ( 1884-1962) was een Zwitsers natuurkundige, uitvinder en ontdekkingsreiziger. Hij was een professor aan de universiteit in Brussel en hij was de eerste die proeven nam in grote hoogte met ballonvluchten om de stratosfeer (de lagen die zich in de dampkring bevinden) te bereiken. Op 27 mei 1931 vertrok een ballon met capsule met aan boord Piccard en de Zwitserse ingenieur Kipfer. Na dertig minuten waren ze op 9000 meter hoogte. Een lek in de gondel waarlangs zuurstof ontsnapte werd ter plekke gerepareerd. Ze bereikten een hoogte van 15.781 meter, waar ze urenlang zich bevonden. Het jaar daarop deed hij de vlucht met zijn assistent Dr. Max Cosyns over. Ze bereikten nu een hoogte van 16.940 meter, wat veel hoger was dan wat tegenwoordig de meeste vliegtuigen kunnen halen.Op grote hoogte knapt de ballon en lijkt de capsule als het ware door het firmament ( de koepel) door te dringen. Dit is echter ook het model dat door de meeste mensen die bezig zijn met het analyseren van de vlakke aarde gehanteerd wordt. Een platte wereld die door een koepel (krachtveld) beschermd wordt van het bovenliggende water. Wat ook weer klopt met het verhaal van Genesis uit de Bijbel waarin God de wereld schept door de “wateren” te scheiden .
Verder valt het op dat als Piccard naar buiten kijkt door het raam van zijn capsule hij een vlakke horizon ziet. In ieder geval een uitzicht dat niet correspondeert met de beelden die NASA ons voorschotelt van de Aarde waarin de wereld op deze hoogte toch echt rond loopt in plaats van wat de Bijbel ons leert dat de aarde vlak en plat is.


Reacties (3)

 

 

 

“Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen; dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid; nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad.” Jakobus 3: 14 - 16

Jaloezie is dus aards, ongeestelijk en duivels. Jaloersheid of begeerte is een diepe wortel van de hang naar overheersing. Het is een antichristelijke geest, een demonische kracht. Het demonische zal altijd proberen verwarring te zaaien in een poging verdeeldheid te brengen. Velen hebben een grote wortelprobleem van afwijzing en jaloezie en hebben vaak twee gezichten en kunnen hier handig in switchen. Jaloezie is een eindeloze zelfkwelling en draait om eigenliefde. Als je niet met jaloezie en afgunst afrekent kan het een dodelijke en moordend zijn.
Jaloers : andermans geluk, bezit enz. benijdend; afgunstig , je akelig voelen omdat iemand iets heeft wat je ook wilt hebben.
Jaloezie is nauw verwant aan afgunst er zijn echter enkele verschillen. Bij jaloezie wil men zelf bezitten wat een ander bezit en heeft meer met persoonlijke relatie te maken. Een beetje jaloezie is aangeboren en kan aanzetten tot het goede, maar het komt erop aan hoe wij dit gevoel beheersen. Ongezonde jaloezie begint als men moeilijk kan verkroppen dat de andere het beter heeft. Bij afgunst wil men niet dat de ander iets bezit en is men soms zelfs bereid zelf schade te lijden om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen. Afgunst is meer het benijden van de kwaliteiten van een ander. Jaloers zijn op andere bedieningen waarin God tot anderen spreekt is funest en moet direct uitgeroeid en mee afgerekend worden. Het is een ego-probleem wat veel onenigheid onder kinderen van God brengt en verwoesting in het eigen hart. We moeten ons wel realiseren dat alle gaven en bedieningen zegeningen zijn op basis van Gods genade.
Jaloezie is als het ware een slag in Gods gezicht daarmee wil je vertellen dat Hij een fout heeft gemaakt en Hij jou niet heeft gegeven wat je denkt wat jou toekomt. Jaloezie is destructief en kan in het hart van een mens een brandende begeerte worden die hem verteert en zijn krachten uitput. Omdat jaloezie het hart heeft vervuld kan hij zijn tong niet beheersen en zal het niet laten iemand te lasteren en neer te halen. Jaloezie maakt je onzeker, het is een soort drugs en werkt verslavend.
Jaloezie kan zelfs haat en verraad voortbrengen en zelfs tot moord leiden (b.v. Kain en Abel; Jozef en zijn broers, wilde hem doden). Ook kan iemand door jaloezie de ander vermoorden door verhalen te vertellen, of door zogenaamde geintjes te maken maar ondertussen de ander totaal afbreken, situaties verdraaien, in alles de belangrijkste willen zijn, valse nederigheid tonen enz.
Zo is er eindeloos veel nood en verdriet tussen mensen gegroeid uit deze wortel van jaloezie, het kan veel onderling ontwrichten. Jaloers zijn is een gif. Het verspreidt zich langzaam maar zeker over je hele leven. Je geniet niet meer. Je raakt steeds meer onzeker en maakt je leven kapot. Deze zonde zal je ook openstellen voor demonische invloeden ( zie geschiedenis Saul en David).
In 80% van de gevallen is jaloezie betrokken bij roddelen. Wanneer iemand wrok, bitterheid, haat en jaloezie meedraagt, dan is hij zeer vatbaar voor een geest van kritiek en veroordeling. Met een dergelijke innerlijke houding is betrouwbaar geestelijk onderscheid niet mogelijk.
Als wij beheerst worden door jaloezie zullen wij niet in staat zijn ons met ons hele hart voor God en zijn Koninkrijk in te zetten. We moeten koste wat kost vrij worden van deze zonde van jaloezie.
Jezus wil en kan ons verlossen van jaloezie, al laaien de vlammen in het hart zo hoog op, er zal dan een strijd moeten gestreden worden tegen deze verderfelijke zonde maar in Hem is er bevrijding. Jezus kan alleen iemand vrij maken die zelf ook bevrijd wil worden en een teken van bereidheid daar toe geeft.
Jaloezie is een van „de werken van het vlees”, waartegen elke christen moet vechten . Het is een teken van niet vertrouwen op God met als gevolg dat de Bijbel zegt wie zulk een zonde bedrijven het Koninkrijk van God niet binnen zullen gaan. Indien wij tot berouw komen zal het de macht over de mens verliezen.
“Het geheim van het overwinnen van jaloezie, van het vinden van een echt gevoel van waarde, is dat we God tot de nummer één, de alles beheersende passie van ons leven maken: Hem najagen, Hem zoeken, zoals Hij eerst ons heeft nagejaagd en gezocht.”

JP

 Reacties

 

Ik ga hier een waarschuwing plaatsen omdat er geestelijke machten werkzaam zijn en dat vooral in deze eindtijd en dat in vele kerken maar ook op Facebook en internet onder onze vrienden. Het is een macht die in deze tijd zeer actief is in de Gemeente, in het Lichaam van Christus om aan te vallen en de zalving te roven.

De Delilah geest (die zowel manlijk als vrouwelijk kan zijn want een geest is geslachtloos) zijn meesters in het verleiden en spelen met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno).

Deze machten hebben het vaak gemunt op mensen die opereren in de frontlinie en die speciaal zijn aangesteld om de duisternis omver te werpen. Satan stuurt deze Delilah geesten naar deze mensen om ze vleselijk te verleiden en de kracht te ontnemen. Deze geest wil je zicht, je geestelijke kracht en je geestelijke leven en hun motieven zijn dodelijk. Ze verleiden je zodat jou ogen van het geestelijk wordt afgetrokken, en zal je aandacht op het vlees richten. Ze geven valse troost en valse genegenheid en zal je voortdurende bezig houden zodat je vermoeit achter blijft en zo willen ze je verblinden en afhouden voor het geestelijke en voor het hart van God.

Deze geest zoekt wegen om erachter te komen welke sterke punten een persoon heeft, zodat ze deze kunnen vernietigen om zo de kracht van zijn tegenstander uit te schakelen, waardoor deze uit het zicht zal raken. De opdracht van hun is om je te verwijderen van die plaats van macht en je gewoon te maken zoals iedereen.
Deze geestelijke macht kan je blijven achtervolgen en zal altijd op slinkse manieren proberen een band met je te sluiten buiten het huwelijk om en kunnen je zelfs dwingen je partner te verlaten om met hen te slapen of een andere zonde te begaan. Ze zullen je zachtjes overreden tot je naar hun stem luistert. Alleen de Vreze van God en de liefde voor de Heer kan je hiervan weerhouden. Het maakt hen niet uit of je nu getrouwd bent of niet, ze zullen bij wijze van spreken geniepig bij je achterdeur binnen komen en plaats nemen daar waar ze niet behoren te zijn.

Het is een parasiterende geest die altijd neemt van een ander en zal altijd hun slachtoffers misbruiken voor hun eigen doeleinden. Ze nemen de kracht uit je, en verzwakken je zodat je niet meer kan zien en kan strijden zodat je geestelijk ongevoelig wordt.

Ze zullen door list en misleiding proberen de kracht en roeping van gezalfde personen af te nemen door aanhoudend veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zodat hun bediening, de roeping en visie door God gegeven totaal vernietigt wordt. Ze zijn soms zeer hardnekkig en zullen je dagelijks lastig vallen met lieve, vriendelijke woorden en een "nee" zal hen er niet van weerhouden om je te achtervolgen.

De lust van het oog brengen mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn.
Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd.

Deze personen komen sneaky en geraffineerd je leven en huis binnen, doen zich voor als mensen van het licht maar zijn in wezen duisternis en roven en stelen en willen de kracht van God, de zalving en roeping ruïneren en in je doden en laten je uiteindelijk als je daar mee in laat misbruikt en berooft achter.

Deze machten willen de geheimenissen van jou weten, de kracht van de zalving, het geheim hoe je de verborgen omgang en kennis en kracht van God krijgt. Ze willen tegen elke prijs proberen je comfortabel te maken en zullen om je heen hangen en soms zelfs zoveel dat je er moe van wordt omdat deze persoon je constant om je heen wil hebben en altijd om je heen wil zijn en ze jaloers worden omdat jij datgene hebt wat zij niet hebben en zo roven ze je tijd.

Dus wees alert en waakzaam, omdat je het niet direct herkent of door hebt. Ze jagen er na naar datgene wat jij hebt en wat zij niet hebben en beginnen uiteindelijk uit jaloersheid alles te verdraaien en maken het uiteindelijk zo dat jij jaloers bent op hen, maar je weet heel goed voor jezelf de weg die je gaat, dat je niet jaloers bent en dat ze vele dingen willen verdraaien. Deze personen hebben een zelfzuchtige ambitie en proberen met je te concurreren met dat wat jij gekregen hebt in de Geest en willen alles weten hoe God spreekt door jou en hoe ze dat ook kunnen krijgen en ze zullen kijken naar je en heel hard proberen dat te doen maar bemerken dat zij geen toegang tot God hebben zoals jij dat doet en omdat deze persoon je vertrouwd en jou hierom speciaal heeft uitgekozen is dit de reden waarom hij met je praat en omgaat. Zij willen jou niet maar de zalving, want zij willen niet de prijs betalen van de onderste weg en het vormen door de Geest door beproeving en testen heen, ze willen alles op een hele gemakkelijke manier.

Deze machten brengen veel compromissen in de kerk om Gods kracht in de Gemeente te verzwakken en richten zich op de werken van het vlees. Door uitputting en toegeven worden velen verzwakt en geven gauw toe.

De Heer waarschuwt de gemeente, laat je nooit te neerleggen en verleiden in de kamp van de vijand en geef je leven niet aan hen over zoals Simson bij Delilah deed, het is levens gevaarlijk want je kan de verleiding niet weerstaan en het zal je van Gods plan afhalen en de zalving van je roven, ze willen je hart en je van de koers afbrengen. Denk niet 'ach het doet mij niets, wat zou mij nu overkomen, ik ben sterk genoeg, mij gebeurd niets en ik ben in de Heer', waak en wees alert want voor je het weet zit je net als Simson in de val en steelt zij(hij) al je geheimenissen van je roeping en zalving en voor je het weet en voor je het door hebt heeft de vijand jou in de val en trekt je in de gevangenis en maakt je tot spot en smaad, ze zullen je ogen uitrukken en verblinden en alles wat de Heer je heeft gegeven zal volledig vernietigd worden, wees waakzaam.

Kijk naar de kenmerken en kijk hoe ze handelen, dat is genoeg !!
Ze zijn als een kameleon en kunnen steeds een ander gezicht aannemen die bij de situatie past, maar degenen die er mee te maken hebben gehad die weten van de smerige lelijke kanten en hoe geniepig en geraffineerd ze zijn..

2 Tim. 3 zegt : “
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen”

Bewaak de grenzen van je hart weersta deze machten, blijf in Gods Woord en blijf sterk in de Heer en in de sterkte van Zijn macht.

JP

Reacties

1 Kronieken 16:30
beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde: vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt.
Psalm 93:1
De Here is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed; de Here heeft Zich bekleed, Hij heeft Zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet.
Psalm 96;10
Zegt onder de volken: De Here is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt;
Jesaja 40:22
Hij troont boven het rond (circle, geen bal) der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.
Job 38:4-6
Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? (funderen). Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd.
Jesaja 48:13
ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen.
Psalm 104:5
Hij heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd, zodat zij nimmermeer wankelt.
Jesaja 66:1
Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust?
Math. 5:35
bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is;
Hand. 7:49
De hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner voeten.
1 Sam. 2:8
Want de grondvesten der aarde zijn des Heren; Hij heeft daarop het aardrijk gesteld.
Job 9:6
Hij doet de aarde van haar plaats wankelen, zodat haar zuilen (pilaren) schudden.
Psalm 75:4
al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet.
Job 38: 13
om de zoomen ( buitenrand ) der aarde aan te grijpen, opdat de goddelozen van haar worden afgeschud?
Gen. 1:6,7
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. 7En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 8En God noemde het uitspansel hemel.
Psalm 148:4-6
Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; Hij zette ze vast voor immer en altoos,
Psalm 19:1
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
Job 37:18
Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen (zoals Hij het zwerk (drijvende wolken ) pletten (plat maken) tot een firmament (uitspansel), die vast zijn, als een gegoten spiegel? (hemelkoepel, soort dome, koepel over de aarde)
Gen. 1:14-17
En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; 15en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. 16En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. 17En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde.
Openb. 6:13
En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.
Daniel 8:10
En hij werd groot tot aan het heer des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heer, namelijk van de sterren, ter aarde neer, en hij vertrad ze.
Math. 24:29
Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
Marcus 13:25
En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
Openb. 7:1
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.
Deut. 28,64 want de HEER zal u uiteenjagen en onder alle volken verstrooien, tot in de verste uithoeken van de aarde. Daar zult u andere goden vereren, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van hout en van steen.
Jesaja 11:12
En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.
Jeremia 16:19
Here, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, die baat kon brengen.
Job 37:3
Hij laat het rollen langs de hele hemel, zijn schichten lichten tot het einde van de aarde
Job 28:24
Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik.
Spreuken 30:4
Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld?
Jer. 49:36
en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.
Daniel 6:2
Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering,
Math. 24:31
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
Gen. 19:23
Daarom noemt men die stad Soar. De zon was over de aarde opgegaan, toen Lot te Soar aankwam
Prediker 1:5
De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt.
Psalm 104:19
Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon kent de tijd van haar ondergang.
Jesaja 60:20
Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.
Job 9:7
Hij geeft aan de zon bevel en zij gaat niet op, en Hij sluit de sterren onder zegel weg.
Joshua 10:12,13
Toen sprak Jozua tot de Here ten dage, waarop de Here de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! 13En de zon stond stil en de maan bleef staan.
Habakuk 3:11
De zon, de maan treden terug in haar woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens de glans uwer bliksemende speer.
Psalm 19:4,5,6.
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, 6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. 7 Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.
Job 38:14
Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.
Math. 4:8
Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.
Daniel 4:11
die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde;
 
 

Enkele conclusies uit deze teksten op te maken

De aarde staat vast
hij wankelt niet
Staat op een fundament en is daarop gebouwd,
Staat op pilaren (de aarde wordt als platte schijf gedacht, gedragen door zware pilaren).
De aarde heeft zomen, een buitenrand.
De aarde is een cirkel (geen draaiende bal)
De aarde is als klein waarin een zegel wordt gedrukt.
De aarde is een tent waarin men woont.
De hemelen is uitgespannen en staat vast als een gegoten spiegel, als een soort van hemelkoepel, een koepel over de aarde, een soort van dome)
De aarde is een voetbank onder zijn voeten (een voetbank is een plateau op voeten, pilaren).
De aarde heeft vier hoeken
De aarde heeft einden (een bol niet)
De aarde heeft randen
Er is water boven de hemel en onder de hemel
De zon en maan bewegen en rijzen op en gaan naar beneden terug in haar woning maar de aarde blijft staan en wankelt en draait niet.
Uit Math, 4:8 maken we op dat de duivel Jezus meenam naar een hoge berg en Hem al de Koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid tot de einden der aarde toonde, maar dat kan alleen als de aarde een cirkel zoals de Bijbel het zelf beschrijft en het geen ronde bal is.
In Daniel 4 zien we een boom die zo hoog reikte tot aan de hemel en hij was te zien tot aan de einde der gehele aarde, dat kan alleen als de aarde een cirkel is en geen ronde bal.
En in Openbaring 1 vers 7 staat, “zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien”, dat kan alleen als de aarde een cirkel is en geen ronde bal.
 
JP/3.3.2018

Reacties (6)

 

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem WEERHOUDT, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, DIE OP HET OGENBLIK NOG WEERHOUDT, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 2 Thessalonicenzen 2:3-8

We zien dat satan nog niet uit de hemel is geworpen en de strijd nog niet is geweest in de hemelse gewesten, en dat lezen we in Openbaringen 12. En er zal oorlog in de hemel komen en Michael en zijn engelen voerden oorlog en werpen hem, satan en zijn engelen op aarde. Als satan op de aarde wordt geworpen zal hij in de zoon des verderft varen, de tegenstanders van God, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Gods koninkrijk komt spoedig, maar het is ook het teniet doen van de macht van satan, door de macht van God in Jezus Naam. Wanneer het kwade op een bepaalde plaats geen stand kan houden kan daar het koninkrijk van God komen. Waar de duivel wordt weerstaan of uitgeworpen, waar het werk van de vijand wordt verbroken door de macht van God, daar is Zijn Koninkrijk. Het koninkrijk van God kan pas komen wanneer satan op aarde geworpen is. Gods koninkrijk komt spoedig, de Bijbel zegt nu is verschenen het heil en de kracht en het Koningschap van onze God en de macht van Zijn gezalfde. Wanneer satan zijn plaats op geeft is dat omdat het Koninkrijk van God is gekomen. Want waar het Koninkrijk van God is kan satan niet zijn . Dus het koningschap van God op aarde heeft te maken met de uitwerping en teniet doen van satan

Wat opvalt is wanneer Paulus de ‘openbaringen’ van Jezus krijgt Hij inmiddels al opgevaren was naar de hemel zittende aan de Rechterhand van de Vader. Jezus spreekt hier dus zelf over de toekomstige dingen tegen Johannes, die dit opschreef 95 na Christus. In Openbaringen 1 ver 1 staat Openbaring van Jezus Christus , welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen HETGEEN WELDRA SPOEDIG MOET GESCHIEDEN. Na de openbaring over de 7 Gemeenten in Hoofdstuk 4 staat er, "Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op EN IK ZAL U TONEN, WAT NA DEZE GESCHIEDEN MOET

En er zal  oorlog in de hemel komen en Michael (zijn naam betekent “wie is als God”)  en zijn engelen voerden oorlog en werpen hem, satan en zijn engelen op aarde. (Openb. 12:9). Onmiddellijk nadat het mannelijk kind gebaard is en opgenomen is naar de troon van God, is een oorlog in de hemel onvermijdelijk en satan zal op aarde worden geworpen samen met een derde deel van de engelen.  Er zal een grote duisternis op aarde zijn.

Het mannelijk kind is de oorzaak van de oorlog in de hemel en zij beëindigen de oorlog die al generaties lang woedt. Satan verliest zijn positie in de hemel en leidt een nederlaag en heeft zijn rechtsgeldige positie verloren. We lezen in vers 8,9 dat satan geen stand kan houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Maar er is een WEERHOUDER voordat de mens der wetteloosheid zich openbaard en wie is deze weerhouder.

Velen denken dat het de aartsengel Michael is die wacht op Gods tijd om satan uit de hemel te werpen. Anderen dat de Heilige Geest de weerhouder is maar er staat nergens in de Bijbel een tekst te vinden die uitlegt dat de gemeente enige tijd  vóór de EERSTE opstanding wordt opgenomen? Dus de Heilige Geest is nog op aarde in de Gemeente. Daarnaast zou de Heilige Geest toch ook moeten wonen in de harten van hen die tijdens de Grote Verdrukking tot geloof komen en we weten uit talrijke teksten dat dit in de laatste 3,5 jaar inderdaad op grote schaal zal gebeuren. Als de Heilige Geest daadwerkelijk van de aarde weggenomen zou worden, dan zou niemand nog gelovig kunnen zijn of worden, want hoe zou iemand die ongelovig is zonder de Heilige Geest dan ooit nog tot geloof kunnen komen? Juist in de Grote Verdrukking is de Heilige Geest machtig werkzaam!

Maar het zijn de “zonen Gods”, het mannelijke kind, ook wel de eerstelingen van God en het Lam uit Openbaringen 14,  die de tegenstander nog ‘weerhoudt’. Dus eerst moet het mannelijk kind verwijderd zijn, weggevoerd worden naar de Troon van God (Openb. 12:5) en dan zal satan en zijn gevallen engelen uit de hemel op de aarde worden geworpen. De ster die uit de hemel valt is satan en deze zal de sleutel van de put van de afgrond ontvangen en hem gebruiken om hem te openen.

Er zal een grote chaos zijn, een grote wanorde op aarde, en er zal een grote strijd en benauwdheid op aarde beginnen. God zal satan toestaan 42 maanden als een razende tekeer te gaan. Het Bijbelse getal 42 staat voor omzwervingen en oordelen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.

De vrouw is de Gemeente die bestaat uit het huis Juda en het huis Israël, waar het vernieuwde verbond mee gesloten is, zij die besneden zijn aan hun hart, dat is het ware Israël,  en de heidenen uit de heidenvolkeren die deel mogen hebben en mede geënt mogen worden op de edele olijf om samen mede huisgenoten en erfgenaam te zijn. Dit is de Gemeente, dit is de vrouw, en het mannelijk kind dat zijn de eersten die rijp zijn, de  Zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam.

In Openbaringen 9:1  staat, en de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. Satan, de draak,  wordt op de aarde geworpen. EN HAAR WERD GEGEVEN DE SLEUTEL van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

De put van de afgrond is de verblijfplaats van de koning, de engel van de afgrond, zijn naam is Abaddon of Apollyon. Het is de plaats waar boze geesten en machten gepijnigd worden. We kunnen nu in onze tijd vermoeden waardoor de put wordt geopend en de sprinkhanen, de duivelse gedrochten komen vrij (dat zijn de boze geesten en demonen in hybriden, soms half mens half dier met een geest van gevallen engelen) de koning van de sprinkhanen is de antichrist die uit de afgrond opkomt.

In Lucas 10:18,19  staat “En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 

Hier zien we het oordeel die Jezus uitsprak, maar in Openb. 12 en 9 zien we het voltrekken ervan. Door het oordeel en het lijden van Jezus aan het kruis van Golgotha is satan buiten geworpen en is er afgerekend met zijn positie  die satan verwierf door de val van de mens,  en hier in Openb. 9:1 zien we de voltrekking van dat oordeel. Het is de taak van de Gemeente om satans macht teniet te doen en het oordeel uit te voeren, daartoe heeft Hij overwinnaars nodig, die Hij gevonden heeft in het mannelijk kind van Openb. 12.

Eerst moeten de Zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam klaar zijn en de volheid van Christus bereikt hebben en tot mannelijke rijpheid komen, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Zij zijn het mannelijk kind dat geboren moet worden uit openbaringen 12 en 14, zij zijn als eersten rijp om geoogst te worden en wanneer dit mannelijk kind geboren wordt deze direct weggevoerd wordt naar de troon van God, en als de zonen van God voor de troon staan zal satan uit de hemel moeten worden geworpen want dat zal niet samen gaan.

Dus het mannelijk kind gaat naar de hemel en de satan  wordt uitgeworpen (Openb.12).

Dus voor mij is het de mannelijk kind de weerhouder, deze moet eerst naar de hemel worden weggevoerd voordat de wetteloze zich kan openbaren  ..!!

 

JP


Reacties

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen 2:3.4.

Wist je dat er geen enkel vers in de hele Bijbel staat dat een Geheime Opname bewijst? En dat Zijn komst uit twee verschillende komsten zouden bestaan? Nergens staat er in de Bijbel dat er een geheime opname zou zijn en dat de wederkomst in twee verschillende delen of fasen zouden worden gesplitst. De geheime opname kwam pas in zicht toen John Nelson Darby in 1830 deze theorie, deze doctrine ontwikkelde en onderwees naar aanleiding van een profetie en persoonlijke openbaring van de Schotse vrouw Margaret Macdonald. Ze was geen theologe maar was een profetes in de gemeente van Edward Irving van de Katholiek Apostolische Kerk. Margaret Macdonald, die een persoonlijke openbaring kreeg in Port Glasgow, Schotland, in het voorjaar van 1830, “dat een selecte groep Christenen zou worden opgenomen om Christus te ontmoeten in de lucht vóór de dagen van de Antichrist”.

John Darby lijfde Margaret Macdonalds nieuwe onderwijs over de opname in bij zijn bedelingenleer. Hij bracht ook enige verandering aan in haar “openbaring.” Zij geloofde dat er een selecte groep zou deelnemen aan de geheime opname; Darby leerde dat alle gelovigen in het geheim zouden worden opgenomen. John Nelson Darby besteedde de rest van zijn leven aan het propageren van deze nieuwe opnametheorie als de hoeksteen. John Darby bouwde zijn leer van de opname vóór de grote verdrukking op een fundament van hout, hooi en stoppels.  Hij verfraaide deze openbaring in zo een mate dat hij een hele andere dimensie aannam waardoor hij op een verkeerd fundament bouwt en als we dat doen zal de hele constructie fout zijn.

Vele boeken van Hal Lindsey Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins van “Left behind” hebben de christenen een valse hoop gegeven over de ontsnapping van de antichrist en de Grote verdrukking die voor de deur staat waardoor velen ontgoocheld zullen zijn en zullen afvallen. Ook het Zoeklicht doet daaraan mee en de Middennachtsroep. De waarheid kan soms hard zijn te geloven vooral wanneer je lang gekoesterde overtuigingen neergehaald worden.

De Bijbel leert dat de wederkomst na de Grote Verdrukking komt, want in Math, 24: 29-31 staat; “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

De Bijbel zegt dat Jezus zal terugkeren NADAT de grote afval komt EN de mens der wetteloosheid zich geopenbaard heeft.

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen 2:1-4

Een ander aspect van de Opname vóór de Verdrukking is dat Christus heimelijk terugkeert voor Zijn Bruid. Maar de Bijbel leert dat niet en zegt heel wat anders, die zegt als Hij terug keert dit zal zijn met een “geklank, geroep, geschreeuw” EN met een “bazuin, trompet van God” dat Jezus zal neerdalen uit de Hemel, en geen geheime opname.

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.18Vermaant elkander dus met deze woorden.” 1 Thessalonicenzen 4:13-18.


Hier zien we duidelijk, dat wij, die in leven blijven, tot bij de Wederkomst van de Here, dat we de ontslapenen NIET voor zullen gaan. Wij zullen niet een geheime opname, voor de opstanding van de ontslapenen hebben. Let op “daarna” in vers 17. De ontslapenen zullen niet opstaan voor een geheime opname voor de terugkomst van de Here met een “geroep van een Aardsengel” en “met een geklank van de Bazuin van God”. Als de opname een geheim was, zou je denken dat het geklank en de bazuin en de roep ten koste van alles vermeden zou worden. Zelfs als we het symbolisch zouden nemen waarom zou Christus dan zinnebeeldig een bazuin blazen om het geheim te houden. Bovendien als de christenen van de aarde verdwenen zijn zouden de achtergeblevenen het zeker uitzoeken, dan is het geen geheime opname meer. Sterker nog, de terugkeer van Jezus zal door iedereen gezien worden, want Openbaringen 1 vers 7 zegt “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.” En als er dus geen opstanding voor de zichtbare wederkomst van de Messias is en geen opname voor de opstanding, betekent dit dat de eindtijd Gemeente door de grote verdrukking zal gaan.

Als er überhaupt over één opname kan worden gesproken waarin mensen voor de verdrukking naar de hemel weggevoerd zouden kunnen worden naar de Troon van God, dan is het alleen over het mannelijk kind uit Openbaringen 12 die dezelfde zijn als Openbaringen 14, de eerstelingen van God en het Lam, de 144.000, zij zijn de voorlopers in de geest en kracht van Elia om de weg voor te bereiden voor de komst van Jezus, Jeshua de Messias. Zij zullen het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Sommigen zeggen dat zij de twee getuigen zijn, de twee olijfomen, die voor Gods aangezicht staan. Deze groep worden door God zelf getraind door het leven en in de hemel om dan weer terug te gaan naar de aarde om daar de Gemeente te helpen die door de verdrukking gaan, om hen te ondersteunen, te beschermen en terug te brengen tot gehoorzaamheid. De Gemeente zal door deze tijd worden gelouterd en gereinigd. Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.” (Hosea 5:15) De vrouw, de Gemeente blijft op aarde en die gaat pas de Here tegemoet in de lucht wanneer de zevende Bazuin klinkt. Het huis Israël en het huis Juda zullen in deze tijd herenigd worden in de Messias en het zal worden Eén Kudde, en Eén Herder bij Zijn komst.

Daarom kunnen we concluderen dat Jezus terugkeert na de Grote Verdrukking. En toch, de meeste christenen ofwel verheerlijken de opname, of sommigen geloven dat het al gebeurd is, of geloven in de geheime opname”. Hoewel het kennen van de tijd van de opname niet essentieel is voor de redding is het belangrijk om mentaal klaar te zijn voor de komst.

De leer van de geheime opname bewerkt een soort van apathie, een soort van lusteloze onverschilligheid en ongevoeligheid dat het niet zoveel uitmaakt want ‘ach we worden toch voor die tijd opgenomen’. Het is een leer van satan zodat de christenen niet klaar zijn, en voorbereid als ze door de verdrukking heen moeten en dan heb ik niet over de toorn.

Er is een verschil tussen de Grote Verdrukking, wat satans woede is tegen de heiligen, tegen Gods Volk.  (Deze tijd wordt ook wel genoemd Jacobs benauwdheid, Jeremia 30: 1-24: en o.a. vers 7 “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden). Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. (Hosea 5:15). Dit zal een tijd van 1260 dagen zijn, of ook wel 42 maanden of 3,5 jaar.

En de DAG van de Heer, de tijd dat Jezus terug keert naar de aarde, het wordt ook wel de dag van Zijn toorn genoemd. Hij komt om te strijden en te vechten voor Israël en Zijn Gemeente om te beëindigen de dagen van verdrukking en te straffen de Antichrist, die in de bodemloze put wordt geworpen, en zijn bondgenoten die de heiligen vervolgt en verdrukt hebben.

Deze twee, de Grote verdrukking en de Dag van de Heer (Zijn toorn) zijn dus twee verschillende gebeurtenissen en zullen elkaar opvolgen en dat tussen de 5de en de 7de zegel. Het 6de zegel scheidt deze twee gebeurtenissen

De Bijbel leert dat de christenen zullen beschermd worden tegen Gods Toorn. 1 Thess. 5:9 “want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus”.

De Gemeente, Zijn Bruid is nog niet klaar om Jezus te ontmoeten, velen van hen zullen omkomen omdat ze niet voorbereid zijn voor die tijd die komt, omdat velen leren dat de Gemeente van te voren opgenomen wordt en dat is een leugen van satan omdat hij niet wil dat mensen zich voorbereiden, en die passief blijven en niet klaar zijn en om zullen komen in de tijd van verdrukking omdat ze niet geleerd hebben hoe stand te houden en  stil te zijn voor God, te luisteren naar Hem en te doen wat Hij zegt, vol te worden van Zijn Geest en te strijden en te volharden. Deze groep van mensen die omkomen en die niet geleerd hebben te volharden in de druk en geloof te houden en niet te verloochenen zullen in deze tijd wel behouden worden maar komen om omdat hun niet is onderwezen is hoe hier mee om te gaan en voorbereid te zijn voor de komende dingen. De Heer zal deze tijd van verdrukking nemen om de Gemeente, Zijn Bruid te reinigen en te louteren en te zuiveren van alle onreinheid en smet van alle toverijen (weerspannigheid en rebellie) en van alle afgoderijen en hoererijen en zal ze louteren dwars door de verdrukking heen, maar als wij dicht bij Jezus blijven, ons hart volkomen aan Hem toewijden, en gehoorzamen en blijven bidden zal er een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren. Hij zal ons testen en beproeven wat in ons hart is en waar we voor zullen kiezen als we onder druk staan. Misschien ook als we worden gedwongen om te kiezen om het teken van het beest te zullen nemen of niet. Want de heiligen zullen zich op de aarde bevinden als de Antichrist zich vestigt hier op aarde in Jeruzalem en zullen hem zien. Maar als kind van God hoeven we niet bang te zijn en mogen we vertrouwen op de Heer.

Door dit alles is Israël ons tot voorbeeld en waarschuwing gegeven, want uit 1 Kor. 10 vers 1-10 mogen we zien de profetische overeenkomst die we met hen zullen hebben, en dat zij, Mozes zijn uittocht ons als voorafschaduw is gegeven, die als een voorbeeld voor ons geworden voor dat wat komen gaat de toch door de woestijn.

Openbaringen 12: 6,14 “En de vrouw (de Gemeente, die bestaat uit een overblijfsel van Israël en de gelovigen uit de heidenen) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden,   om zo het beloofde land te mogen innemen.

 

Israël als waarschuwing

10 1Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 5En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. 6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 7Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend. 9 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

 

De betekenis van de Exodus is een voorbeeld voor ons als wij door de grote verdrukking heen moeten. (Vergeet niet er is een groot verschil tussen verdrukking en toorn). We moeten nu voorbereid worden voor deze tijd ook om te leren volkomen op God te vertrouwen en om standvastig te mogen blijven in ons geloof wanneer de reis begint en we door de woestijn gaan waar we door alle druk heen bij Hem mogen schuilen en alleen in Zijn Schuilplaats mogen zijn, en waar Hij de vuurkolom bij nacht zal zijn en de wolkkolom bij dag en dat de Heer ons bewaren en leiden zal, ook wanneer wij niet kunnen kopen en verkopen, Hij zal ons voeden en kleden en onderhouden. Hij zal ons voor en achterhoede zijn. Psalm 91 zegt ons dat we bij Hem zullen schuilen en dat Hij onze toevlucht is en onze God waar we op mogen vertrouwen en dat Hij ons beschermt onder Zijn vleugelen. Wij hoeven niet bang te zijn want al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; 8slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.9Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

En zo zien we dat we misleid zijn door te denken dat de heiligen ontkomen zullen op de een of andere manier aan de Grote verdrukking. We zijn verkeerd geïnformeerd door de eeuwen heen en er zullen twee heersende kernmerken in de laatste dagen zijn, “angst en geloof”, waar zal jij in staan. Jezus zegt wanneer Hij komt, zal ik het geloof dan nog vinden op aarde.

Laat deze openbaring ons goed doordringen in onze harten zodat wij dit weten en we niet bang en beangstigt behoeven te zijn en in geloof mogen weten dat Hij onze Schuilplaats is en dat we door Gods Verheven Hand geleid en beschermd zullen worden.

Ja, sommigen zullen misschien als martelaren sterven, we zien het nu al om ons heen, maar zij zullen God de eer geven, maar anderen zullen levend overgebleven zijn, trouw tot aan zijn komst, maar wie volhard tot het einde toe zal behouden worden.

Dan na deze dingen zal de bazuin klinken en de opname komen en ze zullen allen veranderd worden en voor altijd bij Hem zijn.

De opgenomen heiligen zullen de afdalende Heer Jezus ontmoeten op een afgesproken plaats, boven de aarde in de lucht, en daarna zullen zij Zijn gevolg zijn en Hem vergezellen, wanneer Hij Zijn entree maakt op de aarde, daar waar zij vandaan kwamen.

 

Hallelujah Amen!!Reacties

 
 

 

Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia 1:9b-12.

 
Jeremia ziet een Amandeltwijgje, dus het eerste wat God deed is hem te laten zien, als een ziener. De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel heeft ook de betekenis van waakzaam, oplettend. De amandeltwijgje wordt ook wel `waakboom` genoemd, Hij de Bewaker waakt over Zijn Woord omdat in vervulling te brengen, maar Hij waakt ook over hen die Zijn Woord brengen.

De amandelboom is de eerste boom in het midden oosten die na de winter gaat uitbotten en bloesemen. De NV geeft als vertaling “zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.”, maar we moeten dan niet het Hebreeuwse beeld van de “waakzaamheid” vergeten. En eigenlijk komt dat 'waken over' in het Hebreeuws van dezelfde stam als dat 'wakker zijn, dat spoedige bloeien'.
God waakt erover om zijn woord spoedig tot bloei te laten komen zelfs als alles doods lijkt.
Maar wat zien wij ..?

Jeremia zijn roeping was uitrukken, afbreken, verdelgen en verwoesten om daarna weer te gaan bouwen en te planten. Hij moest dus eerst veel rooien voordat hij weer planten en bouwen kon.
We moeten het kwaad aanspreken in deze tijd, heilige huisjes afbreken en daarna Gods woord met recht planten. Maar is dat ook niet zo in ons eigen leven. Je kan geen onrecht aanspreken als je je eigen leven niet eerst onderzoekt en op orde hebt, en afbreekt dat wat er niet thuis hoort en dat weer op de juiste fundament bouwen op Jezus Christus en Hij die gekruisigd is. Het is sterven aan je zelf en dan weer opstaan. We moeten alert zijn en waakzaam, Gods woord is trouw en Hij zal het tot bloei laten komen als die amandeltak in ons leven die een voorloper is en die bazuint om uit de (geestelijke) dood weer op te staan, en waar Gods Geest Zijn windt blaast over de gedoden opdat ze herleven .. en roept Leef, Leef.
God heeft mensen nodig die in Zijn Naam tegenspreekt, die Zijn woorden durven te spreken om uit te rukken en op te bouwen en is dit geen heen wijzing naar Jezus daar van gezegd werd dat hij tot een val en opstanding voor velen was, het hoort zeker bij Gods bediening voor deze tijd. Jeremia is type van de lijdende knecht Jezus Christus. Door liefde werd hij verteerd en heeft het vuur van Jezus. Heeft dit vuur ook jou verteerd..

Ik vindt Jeremia heel actueel en voor mij persoonlijk ook als een groot voorbeeld voor deze tijd en als je de tijd naast elkaar legt hoef je helemaal niets te vergeestelijken dan is die tijd niets anders dan onze tijd, alleen de bedeling is anders en de profetische bediening voor het NT is anders dan in het oude, dat is het enige verschil. Maar ook is het OT een afschaduw van het NT en kun je gewoon doortrekken naar het hier en nu en ook als voorbeeld nemen. Hij is zo een geweldig voorbeeld want brandt het vuur wat in hem is ook zo in ons binnenste, het echte profetisch NT vuur door de Heilige Geest. En zijn onze gevoelens van ons soms anders dan hem wat de nood van de mens, land of wereld aangaat ? Wij moeten ons net als Jeremia ons op laten branden door Gods vuur, dat ons oude mens verteerd en dat het vuur van Gods Woord laat spreken. Want ook Jezus was gekomen zegende (Luc. 12:49) VUUR ben ik komen werpen op aarde ..” en dan zullen we ons ook helemaal niet vreemd voelen tegenover een persoon zoals Jeremia. Eigenlijk kennen wij nog dieper dan deze profeet, hij kende Jezus niet zoals wij Jezus kennen. Maar als wij de genezende kracht en de opdracht en geloof die ook bij het Christen-zijn hoort dan voelt men zich ook niet vreemd aan Jeremia en zijn Jeremia zijn woorden ook bij ons een weerklank hebben en tot ons spreken en zullen we van hem ook in ons herkennen. Tenminste als dat vuur ook in ons brandt wat de Heer ook in ons hart door de Heilige Geest in ons heeft ontstoken. En wij staan in onze houding toch net zoals Jeremia tegenover ons land, kerk, wereld als hij ? Hoor je de opwek roep niet door Jeremia heen, de nood voor de wereld, het brandend hart voor de verlorene ? Of schamen wij ons tegen over Jeremia die zo vol was van vuur en die diende tegen elke tegenstand in, hebben wij tegenstand ? en zullen wij het lijden ook niet vrezen zoals Jeremia ? Hebben wij ook niet als alles tegenzit soms wraakgevoelens als Jeremia, herken jij je daar niet in, zijn zwakheid en twijfel, hij was gewoon mens, maar ons reageren moet nu anders zijn, omdat wij geheel anders zijn en Christus hebben leren kennen en niet wraakzuchtig zoals ik boven schreef maar in die trant als Jezus “Heer vergeef het hun want zei weten niet wat ze doen".


Nee, Jeremia is mij een groot voorbeeld als christen en dan kun je zijn leven heel goed op dat van jou toepassen .. en de Heer spreekt ...
 

Jij, Jeremia en jij …., maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’   
 
JPReacties

 

De Bijbel zegt dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld.
De Duitse filosoof L. Feuerbach zegt dat de mens God naar zijn beeld heeft gemaakt.
Maar de transhumanisten zeggen dat de mensheid zich tot God zal maken.
In wezen is het een diepgeworteld behoefte van de mens om boven zijn grenzen uit te stijgen en zichzelf tot God te transformeren.

In de woestijn in de Amerikaanse staat Arizona liggen diepgevroren stoffelijke resten opgeslagen van meer dan 150 mensen te wachten op de dag dat ze weer tot leven worden opgewekt.

De mens neemt het heft in eigen handen en willen daarmee eigenlijk tegen God zeggen, Uw schepping is niet goed, wij creëren een beter mens, we zullen de mens wel even upgraden en we zullen dan uiteindelijk zijn als God.

Een jongeman uit Pittsburgh zei dat hij zijn einddoel zag als een godachtig wezen dat alles kan aansturen.

Waar hebben we dat ook al eens eerder gehoord !! 
en wie stuurt de “transhumanisme” eigenlijk aan !

SATAN'S VOLGENDE STAP 
Om de volgende zet van satan te begrijpen en om te zien hoe de mens zal worden overgehaald om een dergelijke verbetering aan te nemen, zullen we een beetje terug moeten kijken. We hebben onomstotelijk gezien dat Satan veel keren in de geschiedenis heeft geprobeerd om zijn zaad te mengen met die van de mensen. Hij is begonnen in de dagen van Noach, wat erin resulteerde dat God de demonische-menselijke hybriden (Nephilim) vernietigde in de zondvloed (Genesis 6), vervolgens heeft satan het land Kanaän vervuild met de demonische-menselijke hybriden voordat de kinderen voordat de Israëlieten aankwamen voor het eerst om het land te beërven (Numeri 13:33; Deuteronomium 3:11). We horen de laatste keer van de Nephilim met de vernietiging van Goliath en zijn broers (2 Samuel 21:18-22). Daniel’s interpretatie van Nebukadnezar’s droom voorspelde dat op een dag tien koningen zich zou mengen met het zaad van de mensen, maar geen eenheid zouden vormen (Daniël 2:43). Ten slotte waarschuwde Jezus zelf dat er tegen de tijd van zijn komst het zou zijn als in de dagen van Noach (Mattheüs 24:37). Net zoals de demonen zich hadden gemengd met de mensen in die dagen voor de zondvloed, zo zullen ze hun zaad vermengen met de mensheid in de dagen voor de tweede komst. Als de reden voor de vernietiging van de hele wereld, via de zondvloed, om de vermenging van de demonen en mensen was (die het hart van God bedroefde omdat hun gedachten en acties steeds slecht waren), dan is dat een belangrijke reden voor de Heer om opnieuw de wereld te oordelen iets dat kan worden veroorzaakt doordat de demonen zich weer gaan vermengen met het zaad van de mensen. 
De mens bezit nu de macht, om via genetische manipulatie en transhumanisme, zijn eigen evolutie te sturen. Te sleutelen aan zijn code op genetisch niveau (DNA) wat niet alleen mogelijk is, maar momenteel wordt gedaan. Vreemde dierlijke hybriden worden gemaakt in het laboratorium en zelfs wordt er met mensen en dieren geëxperimenteerd, de mens staat helemaal open voor het verbeteren van zichzelf op allerlei mogelijke manieren.


De Beschadigde beeltenis

http://www.wimjongman.nl/nieuws/merkteken-beest/les1merkteken.html
Reacties (3)

 

Er schijnen drie overheersende geesten vandaag de dag de Gemeente,  het Lichaam van Jeshua  aan te vallen. De geest van Izebel, Absalom en Delilah het zijn allen geesten van macht, manipulatie en controle.

De Delilah geest (kan zowel manlijk als vrouwelijk zijn) is een meester in het verleiden en speelt met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno). Het is een parasiterende geest  die altijd neemt van een ander en zal altijd haar slachtoffers misbruiken voor haar/zijn  eigen doeleinden. Ze zal door list en misleiding  proberen de kracht en roeping en visie van de gezalfde personen af te nemen door aanhoudend en veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zo dat hun bediening, de roeping en visie totaal vernietigt wordt. De lust van het oog  brengt mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn. Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd. (lees Richteren 13-16)

Dan de Izebels en Absaloms, we weten inmiddels dat de Izebels door de koningen werken en dat de Absaloms de koningen neer slaan. Een man kan niet voor lang met een Izebelgeest  leven want dat veroorzaakt hem allerlei hartklachten en hartfalen, deze mannen karakteriseren dan meer een Absalom geest. Het is goed om het hele verhaal van Absalom te lezen om hem beter te begrijpen en te plaatsen, zijn geschiedenis dat staat beschreven in 2 Samuel 13 t/m 19.

Absalom wil promotie en aanzien en schuift iedereen zelf aan de kant en is een zeer kritische en trotse en hoogmoedige geest en heeft zo zijn eigen strategie om de macht over te nemen .. en zal een competitiestrijd aangaan en zal openlijke beledigingen niet schuwen en zaait daardoor tweedracht en verdeeldheid in een gemeente.

De diepe wortel van Absalom is bitterheid en rebellie (weerspannigheid). Het is noodzakelijk dat we moeten afrekenen met bitterheid in ons leven.
Bitterheid verziekt en vergiftigt alles om je heen en verziekt vele relaties.

De Bijbel zegt in Hebreeën 12:15 : 'Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden'.
Bittere gevoelens kunnen een gevolg zijn van het leed wat je is aangedaan wat je (misschien onbewust) wil wreken en dat kan mensen goed in de greep houden en wat soms moeilijk te verwijderen is, hoe langer het voortwoekert des te dieper en vaster de wortels van bitterheid hechten . Het zou goed zijn de wortel direct in de kern aan te pakken. De enige weg tot herstel is vergeving ook al zal dat heel diep gaan omdat het leed soms diep heeft in geslagen in het leven van mensen, en dan vooral met misbruik, verkrachting of incest zoals we uit het leven van Absalom zien. De enige weg  voor herstel is de weg naar het Kruis, de weg naar Jeshua, Hij alleen kan ons verlossen en genezen.

Als we het leven van David zien en zijn zoons (dochter), zien we dat de zonde en ongerechtigheid doorwerkt en het zich vaak (niet altijd) herhaalt in de geslachten.
Als er in de generaties sprake is geweest van overspel, incest of beide, dan kan het zijn dat u moet vechten tegen sterkeverleidingen op deze gebieden.
Natuurlijk moet een ieder de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen zonde.
Maar als u de zonde van overspel in de generaties niet verbreekt en de banden die specifieke familieleden ermee hebben niet doorsnijdt, dan missen er schakels, niet alleen ten behoeve van uw eigen vrijheid, maar tevens van die van uw kinderen.
Verbreek iedere ongerechtigheid vanuit het voorgeslacht waarvan je weet (of vermoedt) dat deze er zijn, zoals verkrachting, incest, homoseksualiteit, pornografie, verleiding, prostitutie.

Een deel van dit misbruik door de geest van Absalom die binnen een gemeente wordt gebruikt is vaak sprake van een zogenaamde narcistische stoornis. Het gaat hier om mensen bij wie sprake is van een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens, is arrogant of toont hooghartig gedrag of houding, is vaak afgunstig en denkt dat anderen op hem afgunstig zijn, heeft ernstig behoefte aan bewondering en heeft gebrek aan invoelingsvermogen in het leven van anderen en is niet bereid de gevoelens van anderen te erkennen of zich ermee te vereenzelvigen ..

Als iemand met een Absalom geest zich niet bekeerd, en vergeving vraagt van zijn zonden en ongerechtigheid en met zijn hart zegt, ‘ik heb het verkeerd, Heer vergeef mij’, en zijn trots en rebellie belijdt, is het zeker een snelle weg naar zelfvernietiging. Maar God geeft altijd een kans en zal er alles aan doen om de harde schil om zijn hart te breken zodat hij tot berouw en bekering komt ..

Wat de Izebels betreft, zij zouden geen kans maken zonder de Achabs, het zijn juist de Achabs die Izebel maken tot wat ze is, omdat die altijd de bevestiging van haar veiligheid nodig heeft, ze worden naar elkaar toegetrokken omdat ze elkaar geven wat ze nodig hebben, maar het resultaat is destructief. De mannelijke Izebel, of Absalom geest oefent misbruik en macht uit over vrouwen, maakt hen valse beloftes, en bind hen door twijfel, leugens en geweld en is altijd bezig met onreinheid.

Hij dwingt de vrouw te worden zoals hij haar wil hebben waardoor haar eigen persoonlijkheid en creativiteit afbrokkelt en uiteenvalt, en ze gedrild (gemanipuleerd) word tot een ‘hulpe’ van haar man om te doen wat hij wil. Haar kan liefde onthouden worden als ze niet doet wat hij wil, en er kunnen soms in ergere gevallen lichamelijk geweld worden gebruikt als ze niet aan zijn wensen voldoet. Haar wordt verweten als ze niet antwoord aan haar taak om haar man vreugde te brengen, dat ze schuldig is en dat ze gefaald heeft. Omdat de vrouw die precies doet wat haar man wil saai voor hem begint te worden, volgt er meestal ontrouw (als het al niet aanwezig was in het verborgene) wat weer aan haar de schuld gepresenteerd wordt. De vrouw is dan steeds als een moeder voor hem om hem een welbehaaglijk gevoel te geven, krijgt hij dat niet wat hij wil, dan is het best mogelijk dat hij alles uit de kast haalt en alles bij elkaar kan schreeuwen. Hij weigert haar te laten opbloeien naar de mogelijkheden de zij in haar heeft en misbruikt zijn macht over vrouwen.

Vaak komt eens de ware aard van de echte persoon naar voren en dan zie je een wrede ongeordende, chaotisch persoon . Je wordt gestraft, meestal na een bijzondere geruststellende tijd samen, hij zal je beledigen, dreigen relatie te verbreken, zal je vertellen dat hij het niet meer met je ziet zitten, je bent veeleisend, en je geeft hem niet wat hij nodig heeft.

Hij denkt door zijn eigen manipulaties en gedragingen dat je een psychologisch spelletje met hem speelt maar is degene zelf die dat doet.

Enkele kenmerken:Lees meer...   (2 reacties)

De Berg Hermon is de hoogste berg in het uiterste Noorden van Israël met een hoogte van 2.814 meter. Hermon betekent heiligdom of Heilige berg Gods, maar ook afgezonderd en gewijd. De berg Hermon of ook wel de berg Sion genoemd, wordt beschouwd als de “eerste” huis van God en is een plaats daar waar ze Zijn grote Naam verheugen en bejubelen. (Ps.89). Sion betekend “verheven”, terwijl Zion betekend “verlaten plaats”. Deze plaats werd gerekend als de Poort (een open deur) naar de hemel en het was de hemelse Poort naar de Aarde. De berg Hermon was een plaats waar God met de mensheid communiceerde. Het is voor velen verwarrend en misschien ook schokkend om erachter te komen dat de berg Hermon de eerste berg “Sion” was lang voordat Jeruzalem werd gesticht door Koning David en Salomo als de berg “Sion” van God voor Israël en Juda en daar waar de Tempel werd gebouwd. God heeft de berg Hermon gezien als de originele berg Sion.  Zelfs Mozes toont aan onder goddelijke inspiratie dat de berg Hermon tot Gods heilige “de berg Sion” heeft uitgeroepen.

47 “De Israëlieten hadden het hele gebied van die koningen veroverd. Het gebied begon bij de stad Aroër aan de rivier de Arnon. En het liep helemaal tot aan de berg Sion (berg Siyon), die ook de Hermon genoemd wordt. 49 Daarbij hoorde ook het grote dal aan de oostkant van de Jordaan, tot aan de rotsen van de berg Pisga, bij de Dode Zee. Deut. 4:47-49.

De koningen die veroverd waren waar Mozes over sprak wat in hoofdstuk 3 van Deuteronomium staat beschreven, zijn koning van Bazan en koning van Hesbon, deze waren beide reuzen (Nephilims).

God zal Zijn Naam verheerlijken in Sion, op de berg Hermon, en heeft belooft in Num. 14:21 “zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden !

Maar ook in Psalm 133 staat geschreven over de berg Hermon;

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. (….)
Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.”

Als Jezus spreekt over de dauw van de Hermon, dan verwijst dat naar de volheid van zegen en leven waar de kinderen van genieten in Zijn aanwezigheid. Het is de bedauwende werking van Gods Heilige Geest, verkwikkend en alles wat dor is wordt levend.

De Berg Hermon is tot op heden verantwoordelijk voor de watervoorraad van geheel Israël. De Berg Hermon is een Heiligdom dat onzichtbaar is voor de goddelozen. Hij is zichtbaar, maar alleen geopenbaard aan de uitverkorenen, vanwege zijn grootheid en geestelijk belang. Het was niet voor niets dat de Here Jezus hem koos onder alle bergen. Per slot van rekening gebiedt de Here daar de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Hij sprak daar op de berg over Zijn dood, begrafenis en opstanding. Hoewel velen vandaag de dag de berg Sion toepassen op het aardse Jeruzalem, en het aardse “Zion”, past Johannes “de Berg Sion” op het nieuwe en Hemelse Jeruzalem.  Het is de Berg Sion of ook wel de berg Hermon (wat slechts een type was van iets groters) waarvan Hebreeën 12 schreef in vers 22 “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen”. Maar er was meer dan Eén berg met de naam Sion, er waren 7 verschillende bergen rondom Jeruzalem en elk van hen kon met recht de “berg Sion” genoemd worden. De Olijfberg is de hoogste berg in Jeruzalem, en de Hermon de originele berg Sion is de hoogste berg in het land Israël (Deut. 4:48).

De berg Hermon is ook de plaats waar Jezus zijn drie discipelen mee naar toe nam naar de top van de berg daar waar Hij werd verheerlijkt. In Math. 17:2 staat: En Hij werd voor hen veranderd, en Zijn gezicht straalde als de zon, en Zijn klederen werden wit als licht”.  Met andere woorden een verheerlijkt lichaam straalt licht uit zo wit als de zon en het leven straalt vanuit het hart en hele wezen. Maar ook zal dit opnieuw de plaats zijn op de Berg Hermon (Sion) het hemelse Jeruzalem waar de zonen Gods zich zullen verzamelen om deel te hebben aan de verheerlijking, zoals Jezus verheerlijkt werd. Ieder zal zijn eigen glans en heerlijkheid uitstralen in zijn verheerlijkt lichaam zegt de Bijbel, de ene als de zon en de andere als de maan en de andere weer als schitterende sterren. 1 Kor. 15:41.

Maar dit is ook de plaats waar God verklaarde in Math, 17:5 “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!  en de plaats waar de ware Zonen van God worden verzameld. (Hebr. 12:22)

In Math, 16 staat, toen Jezus  bij Caesarea Filippi was aangekomen, dat is bij de Berg Hermon, sprak Jezus “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?”  waarop Petrus antwoorde “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” antwoordde  Jezus hem en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. (Math. 16)

Maar ook aan die zelfde plaats  aan de voet van de berg Sion-Hermon was de stad van Dan, later bekend geworden als Caesarea Filippi. (Math. 16) waar ook de Grot van Pan (nu Paneas of Banias) was gevestigd. Deze stad is gelegen aan de voet van de berg Hermon in de buurt van het begin van de rivier de Jordaan. Er was daar een grot, bekend als het hol van de god genaamd Pan.  Deze grot werd genoemd "de poorten van de hel." Het was gelegen aan de voet van een enorme rots.  (Azazel) Pan, de half-mens half-geit (zondebok), de natuurgod van paniek wordt vaak afgebeeld spelend op de (pan)fluit die nogal wellustig was en ook onder de valse zonen van God behoorde en reuzen voortbracht. Deze gevallen engelen zijn allen afgedaald naar de berg Hermon en introduceerden het “zaad van de slang” in het menselijk ras. Na de zondvloed de zonen die nog over zijn gebleven vergezelden de leden van de stam van Dan en mengden het “zaad van de slang” opnieuw met het menselijk DNA van de mens. De boze en zijn gevallen engelen probeerden het menselijk DNA corrupt te maken, zodat uit het ‘zaad van de vrouw’ de Messias niet geboren kon worden.

Zo zien we dat de Berg Hermon eveneens de plaats is waar de valse beweging van de rebelse opstandige namaak zoonschap begon die een vervroegde poging namen om de autoriteit te nemen en die toe te eigenen die de ware Zonen Gods toekwamen. Het is een poging om zonen van God op een onrechtmatige wijze voort te brengen waarin het werk van Jezus omzeild werd en die niet onderworpen wil worden aan Gods wet en autoriteit en die niet verwekt zijn door het woord van de waarheid. Ze proberen Gods profetisch Woord op een onrechtmatige wijze uit te voeren. Degenen die zich niet willen laten identificeren en vereenzelvigen willen met Jezus de Messias en de weg willen gaan die Hij ging in Zijn lijden, dood en opstanding en deze wil omzeilen zullen ook niet een Zoon van God worden wanneer Hij komt in Zijn Heerlijkheid samen met Zijn heilige engelen. De ‘zonen Gods’ in het Oude Testament zijn hemelse wezens (engelen) Job 1:6; Job 2:1; Job 38:7. Een deel, rond 200 van deze zonen Gods daalden neer op de top van de berg Hermon, Henoch noemde ze de Wachters, een groep gevallen hoofd engelen die besloten hun plek te verlaten en zich op aarde de manifesteren. Deze ongehoorzame en afvallige engelen waarvan gezegd wordt dat daar de zonde begon en dat lezen we in Gen. 6:4; “De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.”

In Henoch 15 vers 8,9  staat; ”En nu zullen de reuzen die voortgekomen zijn uit geest en vlees kwade geesten genoemd worden op de aarde, en op de aarde zal hun verblijfplaats zijn. Kwade geesten zijn van hun lichamen uitgegaan, want uit mensen zijn ze geboren, maar bij de heilige Wachters ligt hun begin en eerste oorsprong.

Ook Petrus sprak over de engelen die gezondigd hadden in 2 Petrus 2:4. En Judas in vers 6: en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

Deze valse zonen brachten (baarden) de Nephilims, de reuzen voort die Israël leerden te zondigen. De Nephilims waren groot en sterk en gewelddadig en hadden buitengewone kracht en kennis en paranormale gaven en deden aan mindcontrol, gedachten lezen en konden dingen zien die mensen normaal niet konden zien. Hun werken zijn puur occult en satanisch van oorsprong. Ze hebben de macht door toverij van het uitspreken en het verwijderen van vloeken en ziekten, en hadden manieren van het weten en het voorspellen van de toekomst. Deze valse zonen van God hebben zich verbonden aan elkaar, en zich door een eed laten verbinden met een onderlinge vloek, satan die de bron van hun bevoegdheden was, en die de mensheid gecontroleerd hebben en tot slaaf gemaakt en Gods schepping bijna reddeloos ontaard en verdorven hebben. Het zijn zij die door de zonde en rebellie het zoonschap naar zich toe wilde trekken en dit wilden toe eigenen door satanische zaad in de bloedlijn te vermengen in de mensheid om valse zonen Gods voort te brengen. Satan heeft zelf een bloedlijn ingesteld waar uiteindelijk de wereldheerser, de antichrist uit voort zal komen. Het is ronduit verbijsterend om te zien hoe de satan eeuw in eeuw uit getracht heeft om Gods heilsplannen te dwarsbomen. Maar het zal hem uiteindelijk niet lukken. Satan en zijn gevallen engelen wisten dat dit de plaats was die God had toegewezen aan de ware Zonen van God om daar hun verheerlijkt lichaam te ontvangen en veranderd te zullen worden zoals Jezus veranderd werd.

Jezus ging terug naar de Hermon om de grond terug te vorderen als plaats van de ware Zoonschap, daar waar de ware Zonen Gods verheerlijkt en getransformeerd zullen worden. Daarom verklaarde en proclameerde Jezus juist op die plaats op de berg Hermon dat Hij de Messias is, de Zoon van de Levende God.

Hier speelt een oorlog af tussen goed en kwaad, er is een strijd in de hemelse gewesten om het openbaar worden van de “ware Zonen van God”, daar waar de hele schepping met reikhalzend verlangen op wacht om tot vrijheid te komen.

Nu is het de tijd dat de ware Zonen van God de valse zonen zullen vervangen en hen onder de voeten van Jezus te treden, Hij die hun hoofd is, en om de ware zonen voor te bereiden op het Koninkrijk van God om daar als heiligen van de Allerhoogste te regeren. Zij hebben de macht om duistere bolwerken neer te halen en te slechten en te vernietigen de versterkte plaatsen van satan en zijn gevallen engelen door de naam van Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest maar dat hebben we alleen wanneer we in het Woord en kracht van God werken! De ware zonen Gods zijn de overwinnaars, de losgekochten der aarde, die Jezus Christus als de rechtmatige erfgenaam erkennen en als Koning van hemel en aarde.

Valse zonen Gods (gevallen engelen) ze geloven zeker in God en ze kennen de wetten van God maar ze willen daar niet aan voldoen om die weg te volgen die God heeft gesteld tot ware legitieme wettige zonen van Hem. Hun drijfveer is om Jezus terzijde te schuiven en zijn plaats in te nemen en die toe te eigenen zoals satan dat ook wilde van het begin af en willen Jezus niet volgen als Heerser en Koning van het Heelal, ze zijn de overweldigers op onrechtmatige grond. De grond, de Hermon daar waar satan en zijn gevallen engelen neerdaalden en ze weten het dat hun tijd kort is. En ik geloof dat ook de antichrist op zal staan en zich zal openbaren op de berg Hermon.

Maar Jezus zelf zal het kaf van het koren scheiden en tot zover zal Hij de tegenstander de ruimte geven zodat het goede graan tijd heeft om te groeien tot de oogst. Hij zei in Math, 13 vers 30 laat beide samen opgroeien tot de oogst. Dan zal er de definitieve scheiding zijn, dat omdat het valse in het begin moeilijk te onderscheiden is en later pas kan worden gezien dat het vals is, en zo moet men niet het risico nemen om het goede eruit te trekken.

De eerste keer oordeelde God de wereld met water, de zondvloed, de volgende keer zal het zijn door het vuur.

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Math.24 :37,38.

JP

 

           


ReactiesJe bent als een stormram die maar beukt en beukt tegen een grote Deur om er doorheen te komen. De doorbraak zal voorzeker komen ook al duurt het lang.  De Deur zal uiteindelijk door geloof en volharding geopend worden en je zult in het volle Licht staan. Je hebt lang gewacht maar bent blijven geloven en blijven vertrouwen en hebt Mijn woord bewaard en je hebt Mij niet verloochend. Het heeft je zoveel gekost en bij tijden was je bang dat het niet meer zou komen en dacht je dat je het niet meer aan zou kunnen en je het zicht kwijt was. Je dacht alles te verliezen en dat al Gods plannen voor jou leven aan duigen lagen. 

Dan zie ik weer die stormram die maar beukt en beukt om elke weerstand te breken van de vijand en om door alle obstakels en blokkades heen te komen, het was een gevecht.  Maar de Heer heeft beloofd Ik ben de Doorbreker en Ik ga je voor, je bent niet alleen, het is Mijn Strijd. Het gevoel hebben dat je ergens doorheen moet gaan een weg moet banen wat zoveel weerstand en strijd bezorgt en dat maar niet lukt. De stormram die maar door beukt en beukt en doorgaat met pijn in hart en ziel niet wetend waar het uitkomt. Het bidden Heer waar bent U, Here hoelang nog, waarom vergeet U mij en verbergt U mij voor uw aangezicht, hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart dag aan dag. Hoelang zal de vijand zich verheffen, aanschouw toch Heer en antwoord mij.

Dan bemerk je ondertussen hoe de Heer met je karakter bezig is, dat je een moeilijke leerschool doormaakt, een leerschool met verwerping, valse beschuldigingen en gevangenschap om je te vormen en te kneden, daar waar je veel geroofd en afgenomen is om echt nederig en zachtmoedig te zijn, zoals Hij was. Geen voorrang te willen hebben, geen eer, geen positie, geen eerste plaatst, maar karakter, dat is Hem zoveel meer waard.

Soms voelde je je verdooft als gevolg van de acties van anderen.
Maar, hoewel ze alles van je afgenomen hebben, je beroofd, bestolen en verraden hebben, klamp je nog steeds aan God vast, omdat door eigen angst het zonder God zijn nog meer ondenkbaar is.

Maar dan op een dag, de Koning roept, daar is een Open Deur, na lange tijd breek je er doorheen en zie je een geopende hemel, dit is waar velen op hebben gewacht. Het Licht breekt door met volle kracht, Zijn volle heerlijkheid en Glorie is aldaar. Het is alsof iets tot geboorte is gekomen, nieuw leven, nieuwe bron, en je wordt door Hem Zelf bekleed met een nieuw kleed. Je zal niet kunnen zwijgen en zult spreken in kracht en vuur van Gods Geest van die Heerlijkheid en glorie van God, spreken dat je Hem gezien hebt, en dat je zult getuigen van alles wat Hij je nog zal laten zien.

Zij die uit de diepte weer tot leven komen en uit de baarmoeder van de dageraad tevoorschijn komen, worden vaak met verbazing aanschouwd door anderen.

 

De doorbreker trekt vóór hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt vóór hen uit, en de Here aan hun spits. Micha 2:13Reacties

 

Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Joël 2:1,2

De bovenstaande tekst uit Joël, heeft betrekking op het Bazuinenfeest. Het Bazuinenfeest hoort bij de najaarsfeesten (Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest). Deze feesten moeten nog vervuld worden. De voorjaarsfeesten zijn al vervuld, het zijn de feesten Pesach, Ongezuurde Broden, Feest van de Eerstelingen en Pinksteren. Al deze 7 Feesten van de Heer worden beschreven in Leviticus 23. De eersten feesten, die voorjaarsfeesten hebben te maken met de eerste komst van de Messias, als het Lam van God. De laatste Feesten, de najaarsfeesten hebben te maken met de tweede komst van de Messias, als de Leeuw van Juda.
 
De dag van de Bazuinen is het eerste feest dat nu op Gods kalender staat om vervuld te worden, daarom bovenstaande tekst uit Joël 2 “Blaast de Bazuin”. Het is een dag van waarschuwing die een jaarlijkse oproep is om ons voor te bereiden en gereed te maken voor dat wat komen gaat en een tijd om tot berouw en bekering te komen. Maar de bazuin is ook voor de eerste opstanding uit de dood om een vernieuwd opstandingslichaam te ontvangen (1 Kor. 15:51), en een oproep voor de wederkomst van Christus. Het zal een tijd zijn van genade in Gods oordeel en een tijd van verzoening. Joël zegt het zal een dag van duisternis en donkerheid zijn, van wolken en dikke duisternis en dat zien we over de aarde trekken als een dikke zwarte deken. Maar ook herinnert de Bazuin ons eraan dat er een dag zal komen dat we zullen worden opgeroepen om voor de Heer terecht te staan en wij voor de Rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Jammer genoeg worden de najaarsfeesten ons niet meer in de kerk geleerd waardoor er veel onduidelijkheid en verblinding is in de dingen die komende zijn. Het geluid van de laatste zevende Bazuin, wordt gehoord op de eerste van de zevende maand (dat is september), en is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en om ons voor te bereiden voor het komende oordeel. Maar ook bij de laatste bazuin zal een groot teken aan de hemel te zien zijn dat staat opgetekend in Openbaring 12.
 
De Heer laat de profeet Joël weten dat er een groot leger op zal staan, een leger dat Zijn Woord volbrengen zal en een Leger daar waar Gods gerechtigheid wordt onderwezen. Er zal binnenkort een waarschuwingsbazuin uit gaan en er zullen “twee Legers” gelijktijdig opstaan. Het ene is een machtig “Leger van God” en het andere is een groot “vijandig leger”, met zijn eigen koning Abaddon of Apollyon, die uit de put van de afgrond komt. Maar het Leger van God, de Zonen Gods, die de rijpe vruchten zijn, die opstaan en openbaar worden zijn daar waar Gods gerechtigheid wordt onderwezen, daar waar men gereinigd en gelouterd wordt en rechtspreekt en verzoent. De soldaten van dat leger zullen als Jozef zijn die vooruitgaat en die genoemd zullen worden behouders van het leven om een voortbestaan op aarde te verzekeren en een groot aantal geredden in het leven te behouden.
 
De bazuin die klinkt is een waarschuwing van genade in Zijn oordeel, want het oordeel begint bij het Huis van God, en God is genadig en barmhartig en lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil en wie weet of Hij zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich zal laten. Er zal een grote reiniging zijn vanwege de grote afvalligheid van de Gemeente en dit zal een geestelijk dieptepunt bereiken. Door deze tijd van afval zal er een grote scheiding lopen dwars door de gemeente heen, tussen de reinen en de onreinen, tussen de oprechte en de huichelachtige en oppervlakkige gelovigen, zij die niet gereed zijn.We merken ook dat er in de kerken weinig geestelijk voedsel is en er veel dwaalleringen zijn en dat er veel oppervlakkigheid van het Woord is en weinig diepgang en vele schapen worden met mooie verhalen zonder kracht de wereld ingestuurd waar vele wolven zijn waardoor ze een makkelijke prooi zijn. Het zal in deze tijd blijken dat velen niet bestand zullen zijn in deze oorlog en onvoldoende kennis hebben van de geestelijke wapenuitrusting om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. In deze strijd zal blijken waar we staan en wat we zullen kiezen en of we ondanks in deze verdrukking volharden zullen en zullen blijven staan, of dat we afvallen en de Here zullen verloochenen. Er zal een tijd van grote loutering en zuivering aanbreken voor de Gemeente, want de Heer zal zitten, louterende en reinigende, Hij zal de kinderen reinigingen en louteren als goud en zilver zodat we de Heer in gerechtigheid offer zullen brengen. Deze tempelreiniging is nodig om een volmaakte reine Bruid tot stand te brengen en deze oordelen in Zijn genade moeten er toe leiden dat dit gebeurd. Door de verdrukking gaat de Heer Zijn plan uitvoeren en zullen de Zonen Gods openbaar worden die de Gemeente zullen leiden, voeden en beschermen en buiten het gezicht van de slang houden. Ze zullen de werken doen die Jezus deed en groter nog dan deze, ze zullen Gods Woord met kracht en autoriteit brengen en de Heerlijkheid van God zal zichtbaar worden, vele demonen zullen uit worden geworpen, mensen zullen genezen en bevrijd worden. Alle onreinheid en vleselijkheid zal worden verwijderd zodat de bruid zal zijn zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.
 
Joël 2; 2-11 zegt : Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. 3Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land vóór hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen. 4Zijn aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij. 5Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd. 6Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst.7Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur, en zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen; zij lopen niet door elkander heen, 8en de een verdringt de ander niet; iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort; zij laten geen bres in hun rijen ontstaan.9Zij stormen op de stad aan; zij rennen op de muur; zij klimmen in de huizen; zij komen door de vensters als een dief. 10Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. 11En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is (het leger) dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?
 
Het is een machtig en talrijk vijandig leger dat opstaat en waar de Here zijn stem verheft voor Zijn strijdmacht heen en die alles wat op hun weg komt verteren zal als vuur en die Zijn Woord volbrengen zal.
 
Maar daartegenover is het Leger van God, het is een leger dat opgewekt is uit de dood, het zijn de Zonen Gods, de overwinnaars. Het zijn de Rechters van God om rechtvaardig te oordelen over de aarde en om degenen bij te staan die nog in leven zijn in de eindtijd. Ze worden geroepen om te regeren met Christus. Ze hebben als eersten een verheerlijkt opstandingslichaam. Het is een leger dat de werken van satan zal vernietigen en onder de voeten van Jezus zal treden, zij zijn als het ware de weerhouders van het kwaad. Dezen zijn het die door God zelf zwaar getraind zijn in geloof en liefde en karaktervorming om overwinnaar te worden naar Zijn soevereine wil. Daarom ondervinden ze in hun leven veel tegenstand waardoor ze gevormd worden.
 
Judas was waarschijnlijk bekend met het Leger van God dat op zal gaan staan en kende het doel van het Leger om ware gerechtigheid te brengen en Gods wegen en wetten te onderwijzen. Jesaja (26;9) zegt wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.
 
14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, 15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
 
Maar Joël (wat betekent ‘de Here is God’) ziet een nieuwe plaag en oordeel opkomen, hij ziet een volk optrekken machtig en ontelbaar, een volk van sprinkhanen en gevaar dreigt. Hij ziet een nieuw vijandig leger opstaan en er zal een tijd van grote verdrukking zijn zoals nooit geweest is. Openbaringen 9 spreekt daarover, een vijandig leger dat tegenovergesteld is aan het Leger van God en dat tegelijk in dezelfde tijd zal opstaan. Het is een leger van demonische machten dat geïnspireerd wordt door de machten uit de afgrond. Dit zijn engelen (demonen) die uit de put komen deze zijn zij die aan hun oorsprong ontrouw zijn geworden en hun eigen woning verlieten en die voor het oordeel van de grote dagen met eeuwige banden onder donkerheid bewaard zijn geworden. Dezen zullen loskomen en zich een groot leger vormen tegen de mensheid en deze aarde. Het vijandige leger, dat ook door de Heer wordt aangestuurd om Zijn Woord te vervullen, dat uit de afgrond komt, is verpletterend en vernietigend en destructief. Zij zijn als sprinkhanen die tevoorschijn komen en die macht hebben gekregen gelijk de schorpioenen van de aarde macht hebben, en die hun gedaante was als paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog (7-10) die geleid worden door de engel van de afgrond Abaddon. En wanneer satan uit de hemel op de aarde wordt geworpen met al zijn engelen heeft hij de sleutel van de put van de afgrond en zal hij die openen. Er zal een groot demonisch leger opstaan als sprinkhanen. Maar de mensen die verzegeld waren konden ze niet aanraken of doden.
 
“En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 11Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. “ (Openb. 9:1-3,11).
 
Het op aarde werpen van de ster (satan) gebeurt bij de vijfde bazuin, wat het begin markeert van de 42 maanden, de Grote verdrukking. Wanneer de ster (meteoriet) valt op aarde en met hem zijn engelen en demonen zal het een chaos zijn, een grote wanorde, en er zal een grote strijd en benauwdheid op aarde beginnen. Het zal een boze tijd zijn en kwade geestelijke machten hebben vrij spel.
 
We zien hier dus twee dingen gebeuren en twee legers opstaan, het mannelijk kind (de overwinnaars, en Zonen Gods) uit Openbaringen 12 die worden weggevoerd naar de Troon van God en er komt oorlog in de hemel en gelijktijdig wordt satan op de aarde geworpen die de sleutel heeft en de put van de afgrond zal openen en daaruit zal een legermacht van demonen opstaan om te verderven. Dit leger van demonen kan vele vormen en gedaanten van mens en dier (en buitenaardse wezens) aannemen. Ze zullen in lichamen wonen om de mensheid en de aarde te misleiden en te vernietigen. We zien nu in onze tijd dat die weg daarvoor al aardig is voorbereid en de mensen hun gedachten en harten geconditioneerd worden zodat deze verschijningen van demonen in mensen als gewoon aangenomen en geaccepteerd zal worden.
 
We zien hier in Openbaringen 12 dat satan op de aarde wordt geworpen en in Lucas 10:18 zien we het oordeel, maar hier zien we het voltrekken ervan. Door het oordeel van het kruis van Jezus is satan buiten geworpen en hier in 9:1 zien we de voltrekking van dat oordeel. We kunnen nu in onze tijd weten waardoor de put wordt geopend en de sprinkhanen vrij komen en zich een groot leger vormt die uit de afgrond opkomt.
 
We zien dat deze twee legers steeds meer zichtbaar worden in de eindtijd en er een grote strijd zal zijn voor de tweede komst van Jezus die Hij zelf zal beëindigen. Maar in dit alles is er hoop. Joël 2 heeft een belofte van ‘de late regen’ een profetie die nog niet ten volle is vervuld. De vroege regen is geweest maar de late regen komt nog. Maar in deze tijd wanneer er de grote afval zal zijn zal de Heer de late regen geven om Zijn Gemeente te verfrissen en te vormen en tot volmaaktheid te brengen.
 
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.
 
28Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 32En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.
 
We weten dat Jezus de Leraar der gerechtigheid is, en Hij vervulde bij Zijn eerste komst deze rol van Leraar. Maar bij Zijn tweede komst zullen de Overwinnaars, de Zonen Gods, die Zijn Lichaam zijn, deze rol vervullen en worden geroepen om gerechtigheid te brengen op aarde om Christus volheid te openbaren aan alle mensen. En met deze komst van dit Leger brengen ze de late regen mee van de Heilige Geest, Gods Ruach op aarde en zal de profetie van Joel 2 geheel vervuld worden.
 
Joel 3 zegt er komt een dag van beslissing, een dag waarop zal blijken of we het Loofhuttenfeest in zullen gaan of niet. Het zal een onderscheid zijn als tussen kaf en koren dat gescheiden zal worden om het duizendjarig Vrederijk in te gaan.
De Here geeft een belofte dat Hij zal vergoeden de jaren toen de sprinkhaan alles opvrat, het vijandig leger dat Hij op hen afzond, die Hij gebruikte om Zijn volk rechtvaardig te oordelen. Maar God rekent met de vijanden af in het dal van Josafat en zal daar met haar in het gericht treden, Hij zal ze brengen menigten in het dal van beslissing, maar voor Zijn Volk zal Hij een Schuilplaats zijn en een vesting en de Here zal voor altijd blijven wonen op Sion
 
AMEN

 


Reacties

(Helaas is youtube verwijderd)

 

Het is heel mooi en duidelijk, ook hoe hij deze youtube Bijbels onderbouwd wordt en persoonlijk kan ik mij daar wel in  grote mate in vinden hoe hij Openbaringen 12 uitlegt, over de maagd en het mannelijk kind, het grote teken aan de hemel in 2017.  Het is heel bijzonder hoe God zijn geheimenissen openbaard en bekend maakt aan Zijn kinderen. Ik kan ook heel ver met hem meegaan ook in de punten A, B, C, de drie groepen waarover hij spreekt maar heb daar toch ook wel mijn eigen invulling in die ik hieronder wil aangeven, onderzoekt en toets alles en behoud het goede.

De Bijbel leert velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De weinigen die uitverkoren zijn, zijn GROEP A, deze worden dus dan genoemd als eersten van de Hoofdoogst. Deze zijn met Jeshua die als Eerste was de gerste-oogst, de overwinnaars.

Jeshua is de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, maar niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods.

Deze zijn het die 100-voudig vrucht dragen.

(Marcus 4 : 20 “En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.” Wie oren heeft, die hore!)

Dan heb je GROEP B, het is de vrouw, de bruid, het is de tarwe-oogst, zij die 60-voudig vrucht dragen, zij blijven op aarde en worden daar verder gereinigd en gelouterd die 3,5 jaar in de woestijn. Want ik mis de rest in deze YouTube van de uitleg van Openbaringen 12, waarin de vrouw vleugels krijgt van een arend en naar de woestijn wordt geleid en daar bewaard word, onderhouden en gevoed en buiten het zicht van de slang wordt gehouden, zij blijven dus op aarde en gaan niet zoals de hoofdoogst, groep A naar de hemel maar blijven hier.

Wanneer de 3,5 jaar voorbij zijn zullen ze opgaan, de Here tegemoet in de lucht (niet naar de hemel) ze zullen veranderd worden en zullen altijd met de Heer zijn. De Bijbel leert dat de Man zijn huis (God de Vader) verlaat en gaat naar de vrouw, de vrouw verlaat niet haar huis om naar de hemel, naar haar Man te gaan, maar de man verlaat zijn vader en moeder om naar de vrouw te gaan, dat is Gods Bijbelse-principe. Het huis, de woning die Hij voor haar voorbereid heeft is in het  Nieuwe Jeruzalem, het huis met de vele woningen, waar Hebr. 12 vers 22 over spreekt, daar is het vanwaar ze uit zullen leven. In de duizendjarig vrederijk zal deze stad tussen hemel en aarde zijn omdat het oude Jeruzalem in het duizendjarig vrederijk nog niet verwijderd is, dat komt wanneer die duizend jaar voorbij is en dan pas zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn en zal het nieuwe Jeruzalem op de aarde nederdalen, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Dan heb je nog GROEP C, zij zijn de druivenoogst (de nalezing, en zij die vertreden worden) zij die wel gelovig zijn maar die het niet zo nauw nemen, zij zijn het die 30-voudig vrucht dragen, en als de dwaze maagden zijn zonder de olie van de Heilige Geest, ze zijn vleselijke gelovigen, door het geloof zijn ze wel behouden, maar worden gelouterd als door het vuur heen. Ze zullen niet in die veilige schuilplaats van de Heer zijn maar zullen sterven en dat zal tot loutering en redding zijn.


Reacties (12)

De Bijbel leert dat de oogst drie fasen heeft, maar ook drie opstandingen van het verkrijgen van een verheerlijkt opstandingslichaam, de eerste oogst die wordt binnengehaald zijn de eerstelingen van God en het Lam dat is de gerste-oogst, dan de Gemeente die is de tarwe-oogst, en dan als laatste de druivenoogst.

Even over de rangorde van opstanding. .. Er is een rangorde (opstelling) van opstanding, eerste Jeshua. Paulus heeft in zijn eerste gedeelte van 1 kor. 15 de opstanding van Jeshua aangehaald. Jeshua wordt NIET onder een EENHEID van mensen gerekend. Hij is de Eerste (enkelvoudig).Vanaf vers 22 richt Paulus zich op de opstanding naar de rangorde van onze opstandingen (rangorde, opstelling, eenheden) waarbij hij zegt dat wij allen levend worden gemaakt maar ieder naar zijn orde, of eenheid.

Na Jeshua als eerste in rangorde de gezalfde eerstelingen (gerste-oogst) en dan de Gemeente bij Zijn komst (tarwe-oogst), bij Zijn verschijning. 1 Kor. 15 vers 23.

Hier zie je in de gemiddelde vertalingen “Christus de eersteling”, maar dat is een foute vertaling dat zijn de gezalfde eerstelingen van Christus, in het Engels vertaald het het beste “But every man in his own order: Christ (=Gezalfde) the firstfruits (meervoud); afterward they that are Christ's at his coming. 

De rangorde (opstelling) betekent een eenheid of een bepaalde hoeveelheid, terwijl Jezus een individu is en geen eenheid, daarom zijn het de gezalfde eerstelingen the firstfruitS, dus meervoud en een eenheid van een hoeveelheid.

Jeshua is de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, maar niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods.

De gezalfde eerstelingen van Christus zijn de Zonen Gods die openbaar zullen worden en waar de wereld op wacht en zij zijn de Eerstelingen van God en het Lam en het mannelijk kind uit Openbaringen 12 en 14.

Obadja 1 vers 21 zegt over hen, “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

 

Reacties

We zijn bankroet in Nederland en hebben een verbond met de dood gesloten en een verdrag met het dodenrijk gemaakt. We hebben onze (geestelijke) erfenis er bijna doorheen gejaagd en aan de kant gezet, gedumpt als vuilnis en we zien de melaatsheid slaat toe.
De melaatsheid van onreinheid en zonde waardoor wij als levende doden wandelen en als we ons niet bekeren we uitgestoten worden.
Wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en ons in bedrog verborgen.
Maar er komt een tijd dan zal de voortstormende gesel ook door ons land trekken.
Maar het ergste is dat we het niet eens zien van onszelf en het niet eens door hebben en zeggen ach het doet ons niets, met ons zit het wel goed..
Tot hoever kunnen we nog zinken in dit land, we staan er ellendig voor en zien zelfs onze eigen naaktheid en blindheid niet meer. Dat is echt arm zijn.
God Zijn hart keert zich om in Zijn binnenste, wat een verdriet over de toestand in ons land terwijl Hij ons zo graag wil omarmen en ons wil zegenen en tot zegen wil maken.
Hij ijvert er voor om ons niet prijs te geven en is zo bewogen met ons.
Hij heeft één verlangen en dat is dat Hij ons aan Zijn hart wil hebben en verlangt naar een diepe intimiteit met ons.
Is dat niet Gods liefde ? … Maar wat doen wij met Zijn liefde.
De Heer zegt Ik zal het recht tot een meetsnoer maken en gerechtigheid tot paslood, bekeren jullie niet, dan zal de hagel de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. En dan zal het verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden.
Jezus zegt komt koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en je zult rijk zijn; witte kleren om je te kleden en je naaktheid te bedekken, zodat jij je niet meer hoeft te schamen; zalf voor je ogen, zodat je weer kunt zien.
Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik.
Zet je dus volledig in en breek met het leven dat je nu leidt en doe de zonde uit je leven.
Maar nog is het niet te laat, we zijn als de verloren zoon die er met zijn erfenis vandoor is gegaan naar een ander land waar hij heel zijn vermogen, zijn erfenis verkwiste.
Dan komt er een zware hongersnood en begint gebrek te lijden en kwam uiteindelijk terecht bij de varkens en werd varkenshoeder maar wenste ook nog zijn buik te vullen van het varkensvoer.
Hoe ver kun je zinken, en hoever is ons toestand in Nederland, zijn we bijna in de varkensstalen beland en wensen we van hun voedsel te eten !!
Komt laten we opstaan en naar Vader teruggaan en tot Hem zeggen “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten" en hij staat op en ging terug naar zijn Vader die op Hem wachtte en op de uitkijk stond en riep "Mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.
Wat zou dat geweldig zijn dat we weer terug mogen keren, Nederland als de verloren zoon, wat zal dat een feest zijn, dat we weer mogen staan in de roeping die de Vader Zijn zoon had gegeven, de roeping om de volkeren tot de Berg van de Heer te brengen.
Hoe kunnen we een lichtend licht, en een zoutend zout zijn voor de mensen om ons heen maar ook voor onze eigen broers en zussen als wij maar blijven compromissen sluiten en valse leringen omhelzen maar die ook nog laten begaan en ons daarbij ook nog in ons verblindheid bij hen aansluiten en hun spekken in hun kwaad en afvalligheid, alsof wij geen vrees voor God hebben.
Hoe kunnen we mensen uit hun roes en verblindheid halen als wij zelf geen zout zijn en geen licht zijn en een ieder maar gewoon laten begaan alsof het er niet toe doet, is het eigenlijk dan niet dat we hun verkeerde werken en valse leer goedkeuring geven.
De Bijbel leert om ze niet in ons huis te halen. Het gevaar is dat mensen daardoor misleidt kunnen worden en ten afval kunnen komen.
Breek met de zonde en streef naar ingrijpende veranderingen in je leven, je bent een spiegel voor de ander, een visitekaartje, en laat niet door jou toe doen mensen de kans missen om de Levende God te leren kennen of hen afvallig te laten maken van de Levende God.
Wees een open brief van Christus, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen.
Wees een getuigenis van de Levende God .. !!
wees zout wat dorst in de harten van de mensen geeft,
wees radicaal .. wees smaakmakend en zuiverend !!

Reacties

Als kinderen van God groeien we allemaal op van baby tot volwassen zonen en dochters van God en gaan we allemaal door de testen van het leven heen en niemand is uitgezonderd. Lijden op welke manier ook en verdriet zullen altijd deel van ons leven zijn. Deze aarde is als het ware Gods school waarin Hij zelf Zijn programma’s en opleiding geeft en we door Hem zelf onderwezen en opgeleid worden. We krijgen trainingen en toetsen en gaan door allerlei verschillende klassen heen om volwassen zonen en dochters van God te worden. Zo groeien we geestelijk verder en klimmen steeds hoger op in het God kennen op verschillende niveaus. Eenieder zal in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Paulus zegt we hebben een race te behalen, een wedloop die we teneinde moeten brengen. (1 Kor. 9:24) en we jagen er na om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus, te behalen (Fil. 3:12-14). Onze schooltijdsduur kan variëren in de mate van overgave, gehoorzaamheid en groei. Wanneer bepaalde lessen en testen soms moeilijk zijn om door te komen, krijgen we extra aandacht en meer tijd, en zullen we dezelfde dingen nog eens over doen en herhalen. Wanneer de tijd van school afgelopen is en we met succes onze lessen en toetsen behaald hebben zullen we overgaan en bekroond worden door Hem en mogen we onze prijs, onze erfenis in ontvangst nemen.  (Math. 25:24). En zo groeien we langzaam op van baby naar puber tot volwassen zonen Gods geleid door Zijn Geest, stap voor stap, tot we de volheid van Christus bereikt hebben, de volle kennis van de Zoon van God, de mannelijke rijpheid.

Het is belangrijk te weten waarom we hier op aarde zijn en wat ons doel is want wij allemaal hebben een bestemming een plan van God om te vervullen. God heeft in eenieder mens een plan, een doel en een bestemming als een zaad opgesloten in ons geest voordat we hier op aarde kwamen en geboren werden om die te vervullen. Het allerhoogste doel van God hier op aarde voor ons is dat wij Jezus zullen leren kennen en de kracht van Zijn Opstanding (Fil. 3:10) dat wij deel mogen hebben en gelijkvormig mogen worden aan Hem. Hij heeft ons gekozen al voor de grondlegging der aarde om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. (Efez. 4:1).

Paulus jaagde daarna om Hem te kennen en achtte alles wat hem winst was om Christus wil als vuilnis. Hij jaagde te worden als Jezus, Hij wilde dat Jezus volkomen zichtbaar werd in hem en dat in geloof en karakter en goddelijke natuur, dat was hem meer waard dan zijn bediening en alle gaven hier op aarde, om alles als schade te achten om Christus te winnen en als Jezus te zijn om Hem te weerspiegelen en Zijn geur te verspreiden.

We zien dat deze aarde door God ontworpen is om Zonen Gods voort te brengen en dat we zullen worden geleerd, geleidt en getest in ons leven door Zijn Geest. Het is aan ons willen we gehoor geven aan deze testen en ons gewillig zonder tegenstribbelen hieraan overgeven. Het doel is Christus in en door ons en dat door alles heen. Dat we ons alleen op Hem zullen oriënteren dat we eerst op Jezus lijken, dat is het voornaamste van alles en dat we de vruchten van Zijn Geest voortbrengen en dan op de tweede plaats komt pas ons roeping en taak hier op aarde. Want als Jezus in jou zichtbaar word door je leven en karakter, zal de vrucht van je bediening ook goed zijn. God wil zonen en dochters, een familie die niet alleen met Hem zal regeren in Zijn Koninkrijk hier op aarde maar ook in de komende eeuwigheid die komen gaat.  En wat we nu hier op aarde zullen zijn zal ook bepalend zijn voor de eeuwigheid, wat we daar zullen doen en wat voor rol we daar zullen spelen. Dat we daar bewust van mogen zijn en ons leven hier niet verknoeien met onnuttige dingen. De tijd is kort.

Dus wat je hier nu op aarde bent en hoe je hebt geleefd en Hem hebt gediend, en hoe je door al de lessen en testen en zuivering bent gekomen is bepalend wat je daar zult worden in de eeuwigheid. We hebben op aarde maar één leven en één kans die we ten volle moeten grijpen en daar moeten we ons heel bewust van zijn. We krijgen geen tweede kans want je hebt maar één leven en die is zo bepalend. We moeten Christus leven en karakter en vruchten van Zijn Geest ontwikkelen in ons. Hij zelf zal het willen en werken in ons uitwerken. Als we dat kunnen hebben we het fundament gelegd voor ons verdere leven en doel van God voor ons. Mis je dit, dan gaat alles verkeerd en mis je het doel waarom je hier op aarde bent.

Wat de testen en het zuiveren betreft, deze zijn niet altijd even gemakkelijk en kunnen pijnlijk zijn, en soms kunnen er zware en moeilijke tijden komen waarin we flink door elkaar heen worden geschud. Soms gebeuren er dingen waarvan je zegt Heer hoe kunt U dat toelaten en dat bij een kind van God. Het kan soms zo vernederend en beschamend zijn alsof Hij zijn bescherming wegneemt. Maar daarin komt ook de bodem van ons eigen hart naar boven wat daar nog in schuilt en kan dan in alle hevigheid naar boven komen. We moeten afrekenen met bitterheid wrok en woede. Daarin voelen we ook ons kwetsbaarheid en zwakheid, maar ook onze eigen zondigheden die pijnlijk voelbaar zijn. De Heer laat het toe en laat je door diepten gaan en dit zal een gevoel van verlatenheid geven alsof Hij ons vergeet, en test je hart, je karakter en geloof als je werkelijk vertrouwen in Hem hebt. Hij brengt je in de druk en hitte en eenzaamheid om je voor te bereiden voor je bestemming. Maar God heeft je niet vergeten of maar verlaten maar zal uit liefde je omstandigheden ook niet veranderen of je eruit halen want als Hij dat doet en ingrijpt zal Hij zijn goddelijke bestemming die Hij voor je heeft  vernietigen waarvoor je geroepen bent. Hij wil dat je verandert en als goud uit deze test komt en daarom zal Hij niet vroegtijdig je vrijlaten, maar ook hierin tot zijn doel komen. Het is dus niet direct omdat we zondigen, maar omdat God ons test wat we zullen doen, ook al ervaren we Hem niet. Hij wil dat we Hem vertrouwen ook al voelen we niets. God heeft nodig dat wij Hem vertrouwen en daarom test Hij ons anders kan Hij ons niet kwalificeren voor bepaalde taken. Hij moet ons soms op de heup slaan als Jacob om ons te breken en afhankelijk te maken van Hem, want op andere manieren leren we het niet, dit is de enigste manier om in geloof te wandelen en uit te stappen. Ook al kunnen mensen soms hard en wreed zijn en genadeloos oordelen zoals ook Jobs vrienden dit deden, maar dat je door alles heen weet net als Job wat je ook overkomt dat je met hem kan zeggen ‘mijn Verlosser Leeft’. Alles wat mijn God doet, doet Hij uit liefde, omdat Hij van mij houdt. Ook al ervaar ik Hem niet, ik mag me veilig weten bij Hem omdat Hij beloofd heeft Hij zei “Ik zal je niet begeven en niet verlaten”, ook al ga je door diepe dalen en door duisternis, ook al ga je door ziekte, of wat voor lijden ook, weet Ik ben daar.

God wil dat we volwassen worden en wandelen met Hem door Zijn Geest, en leren onder welke omstandigheden ook en elke situaties  om in Zijn rust en vrede te zijn, en dat we leren te zeggen Heer het is goed, wat er ook gebeurd en wat er ook over me komt, het is goed, ik aanvaard het als van U, ook al heb ik het gevoel dat ik alles kwijt ben en er geen controle meer over heb, U bent daar en hebt alles onder controle, en leer mij Heer hier mee om te gaan en in uw rust te blijven, en die lessen te leren die U wilt dat ik leer zodat ik verder kan. U leert mij vrede in elke omstandigheid, U leert mij stil zijn in de oog van de storm van mijn leven en ik vertrouw U want U houd van mij, en er geschied niets of U weet er van.

Met dit alles heeft de Heer hier een doel mee en dat is dat we ons leven verliezen, dat we sterven aan ons zelf, we zullen onze rechten moeten opgeven om iemand anders te dienen en dat zal niet gemakkelijk zijn, maar het zal wel glorieus zijn en God zal waarheid eren en zal waarheid zalven.

In Psalm 119 staat in vers 71 “Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.”

De vruchten zullen zichtbaar worden door de verdrukking heen maar daarin leren we ook God kennen en Zijn grote liefde voor ons en zijn uitdrukking van Zijn grote trouw.

De mensen zullen ons niet herkennen als geestelijke mensen door onze kennis, gaven of bedieningen, die alleen een gift zijn van de Heilige Geest en die Hij aan eenieder uitdeelt zoals Hij wil en deze alleen door Zijn genade manifesteren en zichtbaar worden. Maar dit zegt nog niets over onszelf en over ons hoe geestelijkheid of volwassenheid we zijn. Ze zullen ons leven alleen herkennen door de vruchten van de Geest en als ze Jezus daarin zien spiegelen, Zijn liefde, bewogenheid, Zijn karakter en natuur, en deze kwalificeren ons wat we in de toekomst zullen doen en wat ons rol daarin zal zijn. We worden hier getraind en dat is ons voorrecht om hier te zijn en die tijd moeten we nemen om gevormd te worden en te groeien en ons te onderscheiden zodat God ons kan gebruiken in de eeuwigheid en ons kan toevertrouwen de toekomende krachten, daarom worden we hier op aarde onderwezen, gevormd en getest.

In Openbaringen 12 staat, Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord van hun getuigenis en ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Ze hebben de prijs willen betalen en zijn er als goud uitgekomen en hebben zich als een offer gegeven en uitgegoten en zijn als overwinnaars uitgekomen.

Amen.                                                                                                                              

8 maart/17

Reacties

 

“… en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”  Openbaringen 20:4-6

Als er een eerste opstanding is dan is er ook een tweede opstanding. De eerste opstanding van mensen  is een gedeeltelijke opstanding en niet iedereen zal dan opstaan en geroepen zijn om met Hem te regeren. De tweede opstanding zal duizend jaar later zijn dan de eerste opstanding. In vers 5 staat dat de overige doden nog duizend jaar na de eerste opstanding dood zullen blijven en nog niet levend zullen worden. De eersten die hier genoemd worden zijn gelovigen in de Messias want Hij noemt hen “zalig en heilig zijn zij” en noemt hen priesters van God en van Christus en dezen zijn geroepen om duizend jaren met Hem te heersen. De eerste opstanding is alleen voor hen die de volheid van Christus bereikt hebben en met Hem als Priesters en Koningen zullen regeren en heersen, en niet iedereen zal met Hem nog kunnen regeren omdat ze er nog niet klaar voor zijn.

Daarom weten we dat er geen ongelovigen worden opgewekt in de eerste opstanding.

De vraag is dan worden dan alle christenen opgewekt in de eerste opstanding of een bepaalde gedeelte onder hen.

 In Openbaringen 20 vanaf vers 11 verteld Johannes over de tweede opstanding die alle doden omvat die niet opgewekt werden bij de eerste opstanding.

 ”11. En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was... 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken... 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Dit is duidelijk een beeld van de laatste grote oordeel voor de Grote witte troon van God  na de duizend jaar in de tijd waarvan alle zondaren geoordeeld worden en die niet opgewekt waren bij de eerste opstanding. We zien hier verschillende boeken, Het boek des Levens, en andere boeken waarna ze allen worden beoordeeld na de boeken die geschreven zijn naar hun werken. Dus hier gaat het om een groep gelovigen die gerechtvaardigd zijn door het geloof, en de ongelovigen, die niet in het boek des levens staan geschreven en deze in de poel des vuurs geworpen worden. Hieruit blijkt dat bij de tweede opstanding rechtvaardigen en onrechtvaardigen zijn die opgewekt worden.

De tweede opstanding kunnen we ook zien in o.a. Johannes 5 vers 28,29. Jezus sprak daar “Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

 Hier gaat het dus om rechtvaardigen en onrechtvaardigen, goeden en kwaden waar Jezus over sprak. Dus goeden en kwaden worden op de zelfde tijd opgewekt en komen voor Gods Troon. Maar het verschil is dat de goeden zullen opstaan 'ten leven' en de anderen 'ten oordeel'. Jezus zegt dat “de ure komt” dat ALLEN zullen opstaan , en de eerste opstanding zijn alleen een groep gelovigen en dan alleen zij die met Christus regeren.

In Daniel 12 vers 2 spreekt Daniel ook over de Grote witte troon, dus ook over de tweede opstanding waar staat “ Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”

In handelingen 24 vers 15,16 zegt Paulus ook over de tweede opstanding “Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat, 15 terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. Dit kan niet de eerste opstanding zijn waar Paulus over spreekt waarin alleen “de zaligen en heiligen” opgewekt worden. Het is een opstanding waarin zowel 'de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen' zullen opstaan allen die de eerste opstanding niet beërft hebben.

Hieruit blijkt dus dat in beide opstandingen christenen worden opgewekt. Zij die opgewekt worden in de eerste en die ook met Christus duizendjaar zullen regeren en de anderen die dit missen maar toch op een later tijdstip, duizend jaar later onsterfelijkheid ontvangen, een verheerlijkt lichaam.

Wie staan er dan als eersten in de EERSTE opstanding op

In Openb. 20:4-6 zien we drie groepen mensen die zullen heersen met Christus als Koningen en priesters in het Duizendjarig vrederijk.

“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren”.

1. De overwinnaars

In het boek openbaringen van Jezus aan Johannes aan de zeven gemeenten zijn er bijzondere beloften gegeven, beloningen aan degene die overwinnen.  Aan elke van deze 7 gemeenten staat geschreven .. “Wie overwint … “.Hieruit blijkt dat vanuit alle gelovigen niet iedereen een overwinnaar is. De overwinnaars zijn de eerste vruchten van de Gemeente en worden daarom ook wel de eerstelingen van God en het Lam genoemd, de  losgekochten der aarde. Overwinnaars zij zullen op de tronen zitten en zij zullen mogen oordelen. (Openb. 2:26,27) Zij hebben het Koninkrijk geërfd, en zij hebben macht gekregen over de heidenen en zij zullen hen hoeden  met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld gelijk Ik ook zegt Jezus van de Vader ontvangen heb.

 2. De martelaren van de afgelopen 20 eeuwen "hen die onthoofd waren" .Dit zijn de zielen onder het altaar bij het vijfde zegel. Zij werden gedood om het getuigenis van Jezus.

 3. De martelaren die tijdens de Grote Verdrukking om het leven komen. Zij hebben het beest en het beeld niet aanbeden en hebben het merkteken van het beest niet ontvangen op hun hand of voorhoofd.

Voor de grondlegging van deze wereld heeft de Heer een ieder geroepen om gered te worden en mensen uitgekozen om als zonen te zijn, Zijn Lichaam. Niet iedereen is een zoon, er is een verschil van Zoon zijn, het Lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en bruid zijn. Onder roepingen hoort ook de gave van martelaar zijn (Openb. 6:9-11), God verkiest ze om te sterven voor Hem en zullen daarin bovennatuurlijke kracht ontvangen en de zalving om te sterven voor Hem. Zij hebben Jezus, het Lam, in hun leven op aarde gevolgd. Zij hebben vele overwinningen behaald door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, zonder hun eigen leven lief te hebben en zijn hun Heer trouw gebleven tot de dood.

Dit is de eerste opstanding…
De opstanding is dus levend worden en heersen met Christus en dat is in een nieuwe opgewekte opstandings-lichaam.

In Fil.3::11 zien we dat Paulus uitziet naar de eerste en de beste opstanding en dat is heersen met Christus, hij wil een overwinnaar zijn en hij jaagt er na dat hij het grijpen mocht. Dat het ook ons verlangen mag zijn met Paulus en dat wij er ook naar zullen jagen.

Om deze hoge roeping te ontvangen moet men gehoorzaamheid leren, dat vaak door lijden geleerd wordt, en men moet dit volhouden tot het eind.

Welke mensen komen niet in de EERSTE opstanding

De Gemeente over het algemeen staat met de tweede opstanding op.

Dat zijn o.a. de vleselijke mensen die op aarde overgebleven zijn en niet gekwalificeerd zijn om met Jezus te regeren, daarin zou je ook kunnen noemen de dwaze maagden die achter zijn gebleven en die nog in leven zijn.

Maar er zullen ook nog vele mensen leven als het Koninkrijk op aarde komt en deze mensen die sterven in het Duizendjarig Vrederijk zij zullen bij de tweede opstanding horen.

Er zijn ook nog mensen op aarde in dat nieuwe Koninkrijk die zich niet van hun zonden hebben bekeerd  zodat ze niet bij de eerste opstanding konden zijn en een verheerlijkt lichaam konden krijgen.

Er zijn ook gelovigen waarvan de Bijbel zegt dat zij die Christus niet belijden voor de mensen, ook niet door Christus beleden zullen worden voor de Vader en de engelen.

Dat betekent dat zij niet deel hebben aan dat Koninkrijk, maar zullen bij de tweede opstanding opstaan.

Ze staan wel in het boek des levens en hebben eeuwig leven maar zullen niet regeren met Christus.

Ook zijn er vele in het oude en nieuwe testament die wel gered zijn maar die niet geschikt zijn om met Christus te heersen, ze zijn nog niet volwassen genoeg om met die volheid van Christus te bekleden.

Ook zullen zij die de wet terzijde stellen en zeggen dat de wet is afgedaan het Koninkrijk niet binnen komen.

Paulus zegt het volgende: “Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.”

En men hoort ook vaak dat Jezus de wet vervult heeft zodat wij geen verplichtingen meer hebben jegens de wet, terwijl Jezus zegt in Mattheüs 5:19 “Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.  Jezus zegt niet dat zulke wetteloze mensen uitgesloten worden of hun redding verliezen van het Koninkrijk, Hij zegt slechts dat zij geen heersers zullen worden in Zijn Koninkrijk en ze missen de eerste opstanding en zullen moeten wachten. Zij zullen “de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen”, maar zij zullen dus wel tot het Koninkrijk behoren. Zij zullen bij de tweede opstanding geroepen worden voor de Grote witte Troon  en op dat moment verantwoordelijk worden gehouden voor hun wetteloze houding en werken.

Maar hun deel dat in de poel, die brand van vuur en zwavel dat zijn de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars.

"De poel van vuur en zwavel" (Op.20:10) is Gods manier om hen  te zuiveren en te louteren.

Dus laten we als Paulus jagen als zonen Gods om recht op ons doel af te gaan naar de eerste opstanding, om de prijs van de hemelse roeping die van God is in Christus Jezus te behalen.

Amen.

9 februari 2017/JP


Reacties

We merken dat de wereld onrustig is en dat we diep in ons binnenste ervaren dat er iets staat te gebeuren, alsof er iets in de lucht hangt. Ook de dierenwereld kan instinctief aanvoelen dat er wat staat te gebeuren en weten dat er storm op komst is. Zo is het ook bij vele mensen het is een gevoelen en gewaarworden dat we op een vooravond staan van iets wat staat te gebeuren. Zoals een hoge vloedgolf en stormwind over het land komt en het water eerst vooraf zich terugtrekt de zee in waardoor er een hele lage waterstand komt, een bepaalde droogte, zo ervaart je nu een hele stilte, als een stilte voor de storm, de stilte voor de komende vloedgolf (de komende oordelen) die over de aarde zullen komen en je ziet dat het in zijn werking is … alle verborgen dingen worden openbaar en de wereld zal gereinigd worden van haar boosheid. We weten dat de tijd nadert dat die rampen over de aarde zullen komen om éénmaal de zonde te veroordelen, het zal een grote schudden en beven zijn zoals de Bijbel het beschrijft, maar voor hen die God vrezen en liefhebben weten we dat dit niet het einde is maar dat dit een nieuwe tijd zal inluiden, het Duizendjarig Vrederijk.

Voor het einde daar zal zijn en het nieuwe tijdperk wordt ingeluid zal er een tweede Exodus komen, een familiereünie en we staan aan de vooravond van deze hereniging van de twee huizen, de twee geslachten die de Here verkoren heeft, van het huis Israël en het huis Juda. (het Joodse volk, de twee stammen, en het huis Israël, de tien stammen). Deze zullen samen, het huis Juda met het huis Israël, uit het Noorderland weer terug komen.(Jer. 3:18). Alle Israël volkeren (Gen. 48:19) die zich in de Gemeente, het Lichaam van Jeshua bevinden door het geloof in zijn bloed onder het vernieuwde verbond, nadat de Scheidbrief (Jer.3:8) is verbroken op Golgotha en het huis Israël weer opnieuw mocht terug komen bij haar eerste Man. De sluier, de verblindheid over het gehele volk Israël zal vernietigd worden deze verblindheid was een oordeel voor hun zonden, het Joodse volk zal Zijn Messias zien en het huis Israël zal zijn identiteit ontdekking wie hij is en de Naam Israël aannemen.

Door de bazuinen worden mensen gewaarschuwd, plagen zullen volgen en een derde van de mensheid wordt door het vuur getroffen. (Openb.8:7) Gods volk, Zijn kinderen zullen thuiskomen door de “vuurzee” heen net zoals Hij ze getrokken heeft uit Egypte dwars door de Rode Zee, door het water (doop) heen naar het beloofde land. We zien hier voor Israël de verlossing maar voor Egypte (beeld van de wereld) het oordeel. God draagt zijn geschonden schepping door het reinigende vuur van het oordeel heen, “Op de dag des Heren zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan” (2 Petr. 3,12). Niet om geheel vernietigd te worden maar om samen met de kinderen van God gered en bevrijd en tot heerlijkheid gebracht te worden. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.' (1Co 3:11-15). Zo zullen de werken van ieder mens duidelijk maken waarmee er gebouwd is. Gods oordeel brengt licht en zorgen voor een grondige reiniging en werkt als een zuiverend vuur en zullen zijn gerechtigheid openbaren en zal Hij als God erkend worden en zullen we Hem als God vrezen.

We gaan spoedig over in een nieuwe tijdperk, het Duizendjarig vrederijk. We staan aan de vooravond van de wederkomst van Israëls Koning. Toen Jeshua opstond uit de dood had Hij een nieuw lichaam, Hij ging de nieuwe werkelijkheid binnen en wij met Hem, geheel veranderd en nu zullen wij door de vuurdoop heen veranderd worden en tot heerlijkheid gebracht worden. God is aan het werk en Hij is aan het voorbereiden en het zal een tijd van Jacobs benauwdheid zijn. Deze benauwdheid is niet alleen voor het Joodse volk, het huis Juda wat uit twee stammen bestaat maar ook voor het huis Israël, de 10 stammen, wat uit vele Israël volkeren bestaat. De beide huizen, alle 12 zonen van Jacob zullen door een tijd van benauwdheid heen gaan. Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.”(Hosea 5:15) We zullen door een tijd van benauwdheid en verdrukking heen gaan, er zal een derde wereld oorlog komen (Ezech. 38,39). Gods doel hierin is om Zijn grootheid te laten zien en heiligheid aan Israël en de volken, zodat Israël zal weten dat Hij de Heer, hun God is. Er zal een nationale verzoening zijn van alle stammen van Israël met God. De Here zal daarin Jacob vrij maken en verlossen uit de macht van wie sterker is dan hij. Door de verdrukking en benauwdheid heen zal de Gemeente het instrument zijn in de Hand van God en velen zullen door Gods Geest overtuigd worden en velen zullen dan gelouterd worden en velen zullen tot berouw en bekering komen en de God van Israël aanroepen en gered worden.

Maar we zullen ook zien dat het hele religieuze Babylonische systeem tot aan het fundament vernietigd zal worden, zowel politiek, economisch en financieel, het hele antichristelijke wereldsysteem, alles zal ineenstorten. De “hoer van Babylon”, dat is de valse antichristelijke afvallige Kerk met haar vele dochters, waarin alle wereldgodsdiensten verenigt zullen worden, en dezen zullen allen tezamen ten val komen en vernietigt worden. Jeshua zal door Zijn Geest ons voorbereiden zodat we op Hem en dan alleen op Hem zullen vertrouwen. We zullen standvastig en volhoudend in ons geloof moeten zijn ook omdat we straks door de grote verdrukking heen moeten (en niet worden opgenomen zoals het Zoeklicht en velen ons leren) want er komen zware tijden en er zal benauwdheid en verwoesting zijn. Maar alleen voor hen die Hem vrezen en bij Hem schuilen zullen bemerken dat ze beschermd zullen worden, zoals de ark van Noach hen beschermde, terwijl de storm om hen heen woedde. Ook Noach werd niet weggenomen maar werd beschermd door de stormen die over de aarde heen kwamen. We zien dat de Ark redding bracht terwijl de zondvloed de wereld oordeelde.

De benauwdheid en oordelen die zullen komen over de aarde deze zullen ons louteren en reinigen en we zullen hierin onze ware aard en karakter leren kennen en zien wat er werkelijk ten diepste in ons hart is, en op wie wij ons vertrouwen hebben gevestigd en welk teken we zullen kiezen. Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen. Maar de Here zegt in Joel 3 dat Hij een Schuilplaats is voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israels. God zal alleen onze Schuilplaats zijn en ons toevlucht en dat is ons enigste veilige plaats waar we onaantastbaar zijn. Ook Psalm 91 zegt : “Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Hier komt opnieuw in Joel 3 en Psalm 91 als bewijs Gods bescherming voor zijn heiligen maar tevens een bewijs dat ze niet opgenomen zullen worden maar nog steeds op de aarde zullen blijven te midden van benauwdheid en oordeel. Zijn Volk Israël en zijn Lichaam, de Gemeente zal zich te midden van al deze geweldige dingen bevinden, maar diegenen die Hem vrezen en bij Hem schuilen zullen ondervinden dat zij beschermd zullen worden zoals Noach, in de ark, terwijl de storm om hen heen woede. Noach werd niet ” weggenomen” maar werd beschermd in de storm.

Wanneer het tijd is en we zullen uittrekken door de hitte van de woestijn en we daar door Hem zullen worden onderhouden buiten het gezicht van de slang (Openb. 12:6,14) en we niet ons gehele vertrouwen op God stellen en ons aan Hem overgeven zullen we in de woestijn omkomen en sterven. Maar zoals in het verleden de Heer Israël op een bovennatuurlijk wijze heeft beschermd, en waarin ze op een bovennatuurlijke wijze gevoed werden en dronken uit de Rots, waar hun klederen niet sleet en verteerde en waar alleen de HEER hun Heelmeester was en Hij hen leidde en voorop ging in een vuur- en wolkkolom, om voort te gaan dag en nacht, zal Hij ook opnieuw Israël en de Gemeente uit het oordeelsvuur wat komende is leiden en we er ongeschonden door heen zullen komen en het beloofde land zullen beërven. Als we alleen op Hem ons vertrouwen zullen stellen, en nauwlettend Hem gehoorzamen en doen wat Hij zegt, zal het net zo zijn als bij Sadrak, Mesak en Abednego, (Dan.3) dat het komende oordeelsvuur geen macht over ons zal hebben en het ons geen letsel zal geven en ons hoofdhaar niet geschroeid zal worden en ons mantels ongeschonden zullen blijven, ja zelfs geen brandlucht zal aan ons komen. We zullen bemerken dat God in ons midden is zoals de vierde man, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden, dat Hij zich in ons midden bevind en wij niet hoeven te vrezen. Jeshua heeft gezegd, in de wereld lijdt je verdrukking maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

God belooft ons dat er na de komende oordelen Zijn tent voor altijd bij de mensen zal zijn en dat Zijn Koningschap gevestigd zal worden hier op aarde en dat de hele wereld het zal zien.

Wat een geweldige tijd zal dat zijn.

JP

 

Reacties

God wil ons trainen en zal daar goed tijd voor nemen en ons in de woestijn leiden om ons daar te tuchtigen, ons te vormen en te kneden en kan ons zo door omwegen, soms langer dan we zelf denken, naar ons bestemming brengen waar nieuwe dingen geboren zullen worden. Hij zal ons leren om helemaal afhankelijk van Hem te zijn en Zijn stem te leren verstaan en om volkomen te vertrouwen op Hem als de soevereine God en dat Hij hun sterkte en toevlucht is.

Zoals Jeshua niets zonder de Vader kon doen, zullen ook wij niets zonder Hem kunnen doen en daarin mogen we rusten en slecht datgene doen wat de Heer ons door de Heilige Geest opdraagt en dat is niet meer en ook niet minder. Het doel van Gods training is dat wij aan onze oude natuur, ons vlees zullen sterven en de Messias het door ons heen zal doen. Hij zal ons trainen van kind-zijn naar volwassenheid en Zonen Gods door ons daar in de woestijn te tuchtigen en te corrigeren en dat soms door heftige en zware gebeurtenissen heen die ons zullen vormen en ons steeds meer zullen maken naar Zijn beeld en naar Zijn karakter en natuur. Het is aan ons wat doen wij met deze omstandigheden en hoe gaan wij daar mee om, het zijn Gods uitdagingen en beproevingen voor ons om ons te vormen en te zien wat in ons hart is en hoe we daar op zullen reageren, en hoe we daarin op Hem zullen vertrouwen.

Er zal een tijd komen waarin de zalving van God krachtig zal toenemen. Velen zullen voor de Heer terug komt tot radicale keuze en beslissing moeten komen wie ze werkelijk dienen want velen zullen wanneer de tijd van benauwdheid daar is of verdrukking die komt van hun geloof afvallen en weigeren ze zich volkomen over te geven en te gehoorzamen aan Jeshua en hebben ze hun eerste liefde verloren en is hun geloof een religie geworden. Daarom is dit nu de tijd van voorbereiding en moeten we besluiten om klaar te willen zijn, niet te klagen en ongehoorzaam te zijn en te weigeren naar zijn stem te luisteren maar voorbereid te zijn voor de komst van Jeshua, wat ons ook te wachten staat en waar we misschien ook nog doorheen moeten gaan.

We kunnen overwinnen door het bloed van het Lam en door het Woord van ons getuigenis, maar ook dat we ons leven niet lief zullen hebben tot in de dood. Is dat ook een besluit van jou, mag het je leven kosten !

Alles zal moeten wijken, alle vrees en angst voor mensen en omstandigheden maar zelfs angst om hun eigen leven te verliezen, omdat ze dan overal wat er ook gebeurd en in welke ontberingen ze zullen komen, zoals beproeving en ellende en ziekte zij daarin Gods Hand zien en weten dat Hij in alles voorziet, beschermt en zorgt.

Maar aan de andere kant wanneer de duisternis zal toenemen over de aarde zal ook Gods Licht en kracht en zalving toenemen, zal er een nieuwe groep van mensen opstaan die bekrachtigt en gezalfd zullen worden door Gods Geest en zullen we niet alleen ‘proeven’ de krachten van de toekomende eeuw maar er ook ‘in staan’, dat is de zalving van het Loofhuttenfeest, die met volheid over de eerstelingen, de overwinnaars zullen komen.

Hun roeping is om Jeshua de Messias aan de rest van de wereld te openbaren met zo een kracht en heerlijkheid zodat er een grote oogst zal worden binnengehaald. Dit zal een tijd zijn waarin we Gods Heerlijkheid op zo een bijzondere wijze zullen zien.

De Bruid zal worden gereinigd en gelouterd, ook al zal dat door verdrukking gaan, zodat er geen vlek of rimpel meer zal zijn om haar geliefde Bruidegom te ontmoeten. Alle zuurdesem zal uit ons midden verwijderd moeten worden, en dat kan alleen door die vernieuwde kracht die op deze groep mensen komt.

Maar de Heer zal ons in de woestijn leiden om een tijd in afzondering te leven en ons tot volwassenheid te brengen. We moeten het karakter van Jeshua weerspiegelen en in staat zijn om wijs en met recht en gerechtigheid te kunnen regeren.

Velen worstelen en kunnen zicht niet meer vinden binnen de kerk en hun daar in thuis voelen, sommigen worden door omstandigheden buiten de Gemeente geplaatst of gestoten zonder hun eigen wil omdat de Heer hun daar traint voor de roeping die Hij voor hun bereid heeft. Je ervaart een strijd van mensen in de kerk en de mensen die naar buiten zijn geleid, maar de ene heeft de andere nodig en kan niet tot zijn doel komen zonder de ander. De overwinnaars hebben soms de tegenstand en vervolging van de kerk (mensen) nodig en deze helpen hen om overwinnaars te worden. Ze kunnen zich nergens op beroemen dan alleen op de genade van God.

In deze weg leren we dienen en zachtmoedig te zijn en als de Heer een opening geeft om waarheid in liefde te spreken of hulp te bieden aan hen die gebonden zijn of hen die vasthouden aan hun afgoden in hun hart, of hen die verblind zijn voor een bepaalde waarheid moeten we leren de juiste woorden op de juiste tijd te spreken in liefde en we moeten aanvoelen in de Geest als ze daar al klaar voor zijn. Geestelijk groeien gaat geleidelijk en in niveaus naar volwassenheid en dat is aftasten in de Geest waar ze staan, en wachten op de Heer wanneer te spreken of wanneer te zwijgen, want niet wij maar God is verantwoordelijk voor iets wat God wil doen.

De harten moeten zacht worden gemaakt en voorbereid om een woord van waarheid te horen en dat kan alleen door de liefde van Jeshua in ons en door de kracht van de Heilige Geest. Hoe meer we op Jeshua lijken hoe groter ons mogelijkheid is om levens ten goede te kunnen veranderen.

We kunnen nooit mensen dwingen om een waarheid onder ogen te zien en kunnen die ook nooit iemand opleggen want dan doen we meer kwaad dan we goed doen. We moeten de eigenschappen leren van geduld, liefde en vergevingsgezindheid. Waarheid zonder liefde is als schellende cymbalen en richten zij meer schade aan. We moeten altijd waken om Gods vrede in ons hart te bewaren en geen aanstoot geven door ons humeur te verliezen of ons beledigt te zijn of boos te worden en daaruit reageren, daardoor verliezen wij vaak het respect en zullen velen het woord verwerpen omdat het niet in liefde en vergeving wordt gesproken.

Ook moeten we niet klakkeloos iemand met de waarheid om de oren slaan en mensen opdringen, maar God bidden voor die mensen wie hun ogen nog gesloten en verblind zijn dat die geopend mogen worden voor de waarheid zodat ze in liefde het woord vrijmoedig mogen delen en ze kunnen horen en aannemen. Het is de Heilige Geest die naar de waarheid leidt zodat ze kunnen horen en niet dieper in een veroordeling terecht komen. We moeten spreken woorden in wijsheid, in liefde en raad van God. Hier moeten we ons allemaal in oefenen en wijsheid in leren en dat is een proces en groei naar volwassenheid.

We moeten iemand zijn die de gedachte van God leert kennen, zijn wegen kan waarnemen en een goed onderscheidingsvermogen heeft om te zien waar God zijn volk heen wil leiden. Ook traint de Heer ons om ons geloof en geweten te sterken en daarom hebben we tijd voor nodig om met Hem alleen te zijn.

Soms denken we dat we al heel volwassen zijn en heel wat kunnen en kennis hebben en dan komen we er achter hoe verblind we soms zelf nog zijn voor onszelf en we eigenlijk helemaal niets weten en dat we zijn training hard nodig hebben om inzicht te verkrijgen en om zelf verandert te kunnen worden.

Deze lessen kunnen soms heftige weerstand in ons oproepen omdat we veel dingen zelf nog niet onderscheiden en het ook te maken nog heeft met het sterven aan ons zelf. Onze lessen zijn niet alleen in kennis maar ook in Goddelijk agape liefde en daarin de gedachten van God te tonen.

Door deze grote lessen mogen we opwassen en tot volle Zoonschap komen en in liefde te dienen door ons Geliefde, de Messias Jeshua.

 

JP/13 Januari 2017

Reacties

Het is goed om tijd van rust te houden en om alleen bij de Heer te zijn aan Zijn voeten in Zijn aanwezigheid, om stil te zijn en te luisteren naar Zijn zachte liefelijke Stem en omdat Hij veel wil leren en onderwijzen over gebeurtenissen de  dingen die  komende zijn.
De ernstige waarschuwingen en oordelen die voor de deur staan en over de wereld komen dat we die heel serieus moeten nemen en ons leven in orde moeten maken voor God voordat Hij terug komt.

Het zullen zware tijden zijn maar door de duisternis heen die de aarde zal bedekken zal ons licht opgaan en zullen we in deze Loofhuttentijdperk die voor ons ligt nog een grote oogst van mensen binnen halen.

Want als de Gemeente het eerstelingen volk is, wat zal dan de grote oogst zijn.
Maar we mogen ook weten dat door de komende waarschuwingen en oordelen heen we ook mogen rekenen op Gods genade en liefde en voor Zijn bescherming die Hij ons geeft in Zijn veilige Schuilplaats, die in Psalm 91 beschreven staan. Het zal een jaar van voorbereiding zijn voor de Gemeente maar ook voor persoonlijke levens. We gaan door een tijd van barensweeën en geboorte heen en door deze tijd heen mogen we zien onze hoop en heerlijkheid, het komende Rijk van Jezus, Jeshua de Messias, Zijn Koningschap hier op aarde waarin de eersten een opstandings- en verheerlijkt lichaam zullen ontvangen om met Hem te mogen regeren in dat komende Rijk.

Niet iedereen zal gekwalificeerd zijn om met Hem te regeren, dus neem ernst met je leven en jaag na de hoogste roeping, want alleen de overwinnaars, de eerstelingen van God en het Lam, de losgekochten der aarde, dezen zullen  als eersten opstaan en een verheerlijkt lichaam ontvangen en naar de troon van God gaan, maar weet velen zijn geroepen maar weinigen zijn uitverkoren.
De Gemeente, Zijn Bruid is nog niet klaar en velen van hen zullen omkomen (dwaze maagden) omdat ze niet voorbereid zijn voor de tijd die komt, omdat velen leren dat de Gemeente van te voren opgenomen wordt en dat is een leugen van satan omdat hij niet wil dat mensen zich voorbereiden en niet klaar zijn maar om zullen komen door de tijd van verdrukking omdat ze niet geleerd hebben stil te zijn voor God, te luisteren naar Hem, vol te worden van Zijn Geest en te strijden en te volharden. (deze groep van mensen zullen wel behouden zijn maar komen om omdat hun niet is onderwezen hoe hier mee om te gaan en voorbereid te zijn voor de komende dingen) en de Vreze van God niet op hen is. De Heer zal een tijd nemen om de Gemeente, Zijn Bruid te reinigen en te louteren en te zuiveren van alle onreinheid en smet van toverijen (weerspannigheid en rebellie) van alle afgoderijen en hoererijen en zal ze louteren dwars door de verdrukking heen, maar als wij dicht bij Jezus blijven, ons hart volkomen aan Hem toewijden, blijven bidden voor ons land en volk en gezin en families en voor de vrede van Jeruzalem, zal er een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren.
Bid dat de Geest de Heeren sterk op je mag rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en van sterkte, de Geest van kennis en de Vreze de HEEREN (Jes.11.2), want de zalving die op Hem was dat die ook in zijn volheid op ons mag zijn.

 

2017/JP

 

Bewaren

Bewaren

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl