Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

 

 

 

“Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen; dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid; nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad.” Jakobus 3: 14 - 16

Jaloezie is dus aards, ongeestelijk en duivels. Jaloersheid of begeerte is een diepe wortel van de hang naar overheersing. Het is een antichristelijke geest, een demonische kracht. Het demonische zal altijd proberen verwarring te zaaien in een poging verdeeldheid te brengen. Velen hebben een grote wortelprobleem van afwijzing en jaloezie en hebben vaak twee gezichten en kunnen hier handig in switchen. Jaloezie is een eindeloze zelfkwelling en draait om eigenliefde. Als je niet met jaloezie en afgunst afrekent kan het een dodelijke en moordend zijn.
Jaloers : andermans geluk, bezit enz. benijdend; afgunstig , je akelig voelen omdat iemand iets heeft wat je ook wilt hebben.
Jaloezie is nauw verwant aan afgunst er zijn echter enkele verschillen. Bij jaloezie wil men zelf bezitten wat een ander bezit en heeft meer met persoonlijke relatie te maken. Een beetje jaloezie is aangeboren en kan aanzetten tot het goede, maar het komt erop aan hoe wij dit gevoel beheersen. Ongezonde jaloezie begint als men moeilijk kan verkroppen dat de andere het beter heeft. Bij afgunst wil men niet dat de ander iets bezit en is men soms zelfs bereid zelf schade te lijden om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen. Afgunst is meer het benijden van de kwaliteiten van een ander. Jaloers zijn op andere bedieningen waarin God tot anderen spreekt is funest en moet direct uitgeroeid en mee afgerekend worden. Het is een ego-probleem wat veel onenigheid onder kinderen van God brengt en verwoesting in het eigen hart. We moeten ons wel realiseren dat alle gaven en bedieningen zegeningen zijn op basis van Gods genade.
Jaloezie is als het ware een slag in Gods gezicht daarmee wil je vertellen dat Hij een fout heeft gemaakt en Hij jou niet heeft gegeven wat je denkt wat jou toekomt. Jaloezie is destructief en kan in het hart van een mens een brandende begeerte worden die hem verteert en zijn krachten uitput. Omdat jaloezie het hart heeft vervuld kan hij zijn tong niet beheersen en zal het niet laten iemand te lasteren en neer te halen. Jaloezie maakt je onzeker, het is een soort drugs en werkt verslavend.
Jaloezie kan zelfs haat en verraad voortbrengen en zelfs tot moord leiden (b.v. Kain en Abel; Jozef en zijn broers, wilde hem doden). Ook kan iemand door jaloezie de ander vermoorden door verhalen te vertellen, of door zogenaamde geintjes te maken maar ondertussen de ander totaal afbreken, situaties verdraaien, in alles de belangrijkste willen zijn, valse nederigheid tonen enz.
Zo is er eindeloos veel nood en verdriet tussen mensen gegroeid uit deze wortel van jaloezie, het kan veel onderling ontwrichten. Jaloers zijn is een gif. Het verspreidt zich langzaam maar zeker over je hele leven. Je geniet niet meer. Je raakt steeds meer onzeker en maakt je leven kapot. Deze zonde zal je ook openstellen voor demonische invloeden ( zie geschiedenis Saul en David).
In 80% van de gevallen is jaloezie betrokken bij roddelen. Wanneer iemand wrok, bitterheid, haat en jaloezie meedraagt, dan is hij zeer vatbaar voor een geest van kritiek en veroordeling. Met een dergelijke innerlijke houding is betrouwbaar geestelijk onderscheid niet mogelijk.
Als wij beheerst worden door jaloezie zullen wij niet in staat zijn ons met ons hele hart voor God en zijn Koninkrijk in te zetten. We moeten koste wat kost vrij worden van deze zonde van jaloezie.
Jezus wil en kan ons verlossen van jaloezie, al laaien de vlammen in het hart zo hoog op, er zal dan een strijd moeten gestreden worden tegen deze verderfelijke zonde maar in Hem is er bevrijding. Jezus kan alleen iemand vrij maken die zelf ook bevrijd wil worden en een teken van bereidheid daar toe geeft.
Jaloezie is een van „de werken van het vlees”, waartegen elke christen moet vechten . Het is een teken van niet vertrouwen op God met als gevolg dat de Bijbel zegt wie zulk een zonde bedrijven het Koninkrijk van God niet binnen zullen gaan. Indien wij tot berouw komen zal het de macht over de mens verliezen.
“Het geheim van het overwinnen van jaloezie, van het vinden van een echt gevoel van waarde, is dat we God tot de nummer één, de alles beheersende passie van ons leven maken: Hem najagen, Hem zoeken, zoals Hij eerst ons heeft nagejaagd en gezocht.”

JP

 Reacties

Als kinderen van God groeien we allemaal op van baby tot volwassen zonen en dochters van God en gaan we allemaal door de testen van het leven heen en niemand is uitgezonderd. Lijden op welke manier ook en verdriet zullen altijd deel van ons leven zijn. Deze aarde is als het ware Gods school waarin Hij zelf Zijn programma’s en opleiding geeft en we door Hem zelf onderwezen en opgeleid worden. We krijgen trainingen en toetsen en gaan door allerlei verschillende klassen heen om volwassen zonen en dochters van God te worden. Zo groeien we geestelijk verder en klimmen steeds hoger op in het God kennen op verschillende niveaus. Eenieder zal in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Paulus zegt we hebben een race te behalen, een wedloop die we teneinde moeten brengen. (1 Kor. 9:24) en we jagen er na om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus, te behalen (Fil. 3:12-14). Onze schooltijdsduur kan variëren in de mate van overgave, gehoorzaamheid en groei. Wanneer bepaalde lessen en testen soms moeilijk zijn om door te komen, krijgen we extra aandacht en meer tijd, en zullen we dezelfde dingen nog eens over doen en herhalen. Wanneer de tijd van school afgelopen is en we met succes onze lessen en toetsen behaald hebben zullen we overgaan en bekroond worden door Hem en mogen we onze prijs, onze erfenis in ontvangst nemen.  (Math. 25:24). En zo groeien we langzaam op van baby naar puber tot volwassen zonen Gods geleid door Zijn Geest, stap voor stap, tot we de volheid van Christus bereikt hebben, de volle kennis van de Zoon van God, de mannelijke rijpheid.

Het is belangrijk te weten waarom we hier op aarde zijn en wat ons doel is want wij allemaal hebben een bestemming een plan van God om te vervullen. God heeft in eenieder mens een plan, een doel en een bestemming als een zaad opgesloten in ons geest voordat we hier op aarde kwamen en geboren werden om die te vervullen. Het allerhoogste doel van God hier op aarde voor ons is dat wij Jezus zullen leren kennen en de kracht van Zijn Opstanding (Fil. 3:10) dat wij deel mogen hebben en gelijkvormig mogen worden aan Hem. Hij heeft ons gekozen al voor de grondlegging der aarde om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. (Efez. 4:1).

Paulus jaagde daarna om Hem te kennen en achtte alles wat hem winst was om Christus wil als vuilnis. Hij jaagde te worden als Jezus, Hij wilde dat Jezus volkomen zichtbaar werd in hem en dat in geloof en karakter en goddelijke natuur, dat was hem meer waard dan zijn bediening en alle gaven hier op aarde, om alles als schade te achten om Christus te winnen en als Jezus te zijn om Hem te weerspiegelen en Zijn geur te verspreiden.

We zien dat deze aarde door God ontworpen is om Zonen Gods voort te brengen en dat we zullen worden geleerd, geleidt en getest in ons leven door Zijn Geest. Het is aan ons willen we gehoor geven aan deze testen en ons gewillig zonder tegenstribbelen hieraan overgeven. Het doel is Christus in en door ons en dat door alles heen. Dat we ons alleen op Hem zullen oriënteren dat we eerst op Jezus lijken, dat is het voornaamste van alles en dat we de vruchten van Zijn Geest voortbrengen en dan op de tweede plaats komt pas ons roeping en taak hier op aarde. Want als Jezus in jou zichtbaar word door je leven en karakter, zal de vrucht van je bediening ook goed zijn. God wil zonen en dochters, een familie die niet alleen met Hem zal regeren in Zijn Koninkrijk hier op aarde maar ook in de komende eeuwigheid die komen gaat.  En wat we nu hier op aarde zullen zijn zal ook bepalend zijn voor de eeuwigheid, wat we daar zullen doen en wat voor rol we daar zullen spelen. Dat we daar bewust van mogen zijn en ons leven hier niet verknoeien met onnuttige dingen. De tijd is kort.

Dus wat je hier nu op aarde bent en hoe je hebt geleefd en Hem hebt gediend, en hoe je door al de lessen en testen en zuivering bent gekomen is bepalend wat je daar zult worden in de eeuwigheid. We hebben op aarde maar één leven en één kans die we ten volle moeten grijpen en daar moeten we ons heel bewust van zijn. We krijgen geen tweede kans want je hebt maar één leven en die is zo bepalend. We moeten Christus leven en karakter en vruchten van Zijn Geest ontwikkelen in ons. Hij zelf zal het willen en werken in ons uitwerken. Als we dat kunnen hebben we het fundament gelegd voor ons verdere leven en doel van God voor ons. Mis je dit, dan gaat alles verkeerd en mis je het doel waarom je hier op aarde bent.

Wat de testen en het zuiveren betreft, deze zijn niet altijd even gemakkelijk en kunnen pijnlijk zijn, en soms kunnen er zware en moeilijke tijden komen waarin we flink door elkaar heen worden geschud. Soms gebeuren er dingen waarvan je zegt Heer hoe kunt U dat toelaten en dat bij een kind van God. Het kan soms zo vernederend en beschamend zijn alsof Hij zijn bescherming wegneemt. Maar daarin komt ook de bodem van ons eigen hart naar boven wat daar nog in schuilt en kan dan in alle hevigheid naar boven komen. We moeten afrekenen met bitterheid wrok en woede. Daarin voelen we ook ons kwetsbaarheid en zwakheid, maar ook onze eigen zondigheden die pijnlijk voelbaar zijn. De Heer laat het toe en laat je door diepten gaan en dit zal een gevoel van verlatenheid geven alsof Hij ons vergeet, en test je hart, je karakter en geloof als je werkelijk vertrouwen in Hem hebt. Hij brengt je in de druk en hitte en eenzaamheid om je voor te bereiden voor je bestemming. Maar God heeft je niet vergeten of maar verlaten maar zal uit liefde je omstandigheden ook niet veranderen of je eruit halen want als Hij dat doet en ingrijpt zal Hij zijn goddelijke bestemming die Hij voor je heeft  vernietigen waarvoor je geroepen bent. Hij wil dat je verandert en als goud uit deze test komt en daarom zal Hij niet vroegtijdig je vrijlaten, maar ook hierin tot zijn doel komen. Het is dus niet direct omdat we zondigen, maar omdat God ons test wat we zullen doen, ook al ervaren we Hem niet. Hij wil dat we Hem vertrouwen ook al voelen we niets. God heeft nodig dat wij Hem vertrouwen en daarom test Hij ons anders kan Hij ons niet kwalificeren voor bepaalde taken. Hij moet ons soms op de heup slaan als Jacob om ons te breken en afhankelijk te maken van Hem, want op andere manieren leren we het niet, dit is de enigste manier om in geloof te wandelen en uit te stappen. Ook al kunnen mensen soms hard en wreed zijn en genadeloos oordelen zoals ook Jobs vrienden dit deden, maar dat je door alles heen weet net als Job wat je ook overkomt dat je met hem kan zeggen ‘mijn Verlosser Leeft’. Alles wat mijn God doet, doet Hij uit liefde, omdat Hij van mij houdt. Ook al ervaar ik Hem niet, ik mag me veilig weten bij Hem omdat Hij beloofd heeft Hij zei “Ik zal je niet begeven en niet verlaten”, ook al ga je door diepe dalen en door duisternis, ook al ga je door ziekte, of wat voor lijden ook, weet Ik ben daar.

God wil dat we volwassen worden en wandelen met Hem door Zijn Geest, en leren onder welke omstandigheden ook en elke situaties  om in Zijn rust en vrede te zijn, en dat we leren te zeggen Heer het is goed, wat er ook gebeurd en wat er ook over me komt, het is goed, ik aanvaard het als van U, ook al heb ik het gevoel dat ik alles kwijt ben en er geen controle meer over heb, U bent daar en hebt alles onder controle, en leer mij Heer hier mee om te gaan en in uw rust te blijven, en die lessen te leren die U wilt dat ik leer zodat ik verder kan. U leert mij vrede in elke omstandigheid, U leert mij stil zijn in de oog van de storm van mijn leven en ik vertrouw U want U houd van mij, en er geschied niets of U weet er van.

Met dit alles heeft de Heer hier een doel mee en dat is dat we ons leven verliezen, dat we sterven aan ons zelf, we zullen onze rechten moeten opgeven om iemand anders te dienen en dat zal niet gemakkelijk zijn, maar het zal wel glorieus zijn en God zal waarheid eren en zal waarheid zalven.

In Psalm 119 staat in vers 71 “Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.”

De vruchten zullen zichtbaar worden door de verdrukking heen maar daarin leren we ook God kennen en Zijn grote liefde voor ons en zijn uitdrukking van Zijn grote trouw.

De mensen zullen ons niet herkennen als geestelijke mensen door onze kennis, gaven of bedieningen, die alleen een gift zijn van de Heilige Geest en die Hij aan eenieder uitdeelt zoals Hij wil en deze alleen door Zijn genade manifesteren en zichtbaar worden. Maar dit zegt nog niets over onszelf en over ons hoe geestelijkheid of volwassenheid we zijn. Ze zullen ons leven alleen herkennen door de vruchten van de Geest en als ze Jezus daarin zien spiegelen, Zijn liefde, bewogenheid, Zijn karakter en natuur, en deze kwalificeren ons wat we in de toekomst zullen doen en wat ons rol daarin zal zijn. We worden hier getraind en dat is ons voorrecht om hier te zijn en die tijd moeten we nemen om gevormd te worden en te groeien en ons te onderscheiden zodat God ons kan gebruiken in de eeuwigheid en ons kan toevertrouwen de toekomende krachten, daarom worden we hier op aarde onderwezen, gevormd en getest.

In Openbaringen 12 staat, Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord van hun getuigenis en ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Ze hebben de prijs willen betalen en zijn er als goud uitgekomen en hebben zich als een offer gegeven en uitgegoten en zijn als overwinnaars uitgekomen.

Amen.                                                                                                                              

8 maart/17

Reacties

We kennen allemaal wel het verhaal van Petrus uit Matheus 14 waarin hij in geloof over het water liep :

En [terstond] dwong Hij de discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. 23 En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen. 24 Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. 25 In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. 26 Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. 27 Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. 29 En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. 30 Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? 32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. 33 Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!

Er staat in de vierde nachtwake kwam Jezus (Jeshua) tot hen en liep over de zee, over het water. De Bijbel schrijft dat er 4 nachtwaken zijn en in de 4de nachtwake in de morgenstond was het toen Jezus tot hen kwam in de storm. Een nachtwake duurt ongeveer 3 (soms 4) uur. Dan was het ongeveer tussen 3 en 6 uur in de morgen. Dit is een tijd dat het heel duister is en het donkerst in de nacht en de meeste mensen slapen maar ook een tijd wanneer de vijand zal proberen zijn duistere praktijken uit te voeren en aan te vallen en toe te slaan. Jezus stuurde de discipelen vooruit naar de overkant naar Bethsaida “huis van vis”, zoals Hij ook de Gemeente vooruit stuurt de wereld in om van hen vissers van mensen te maken om het evangelie te brengen over de gehele aarde en ook daar waar zij beproefd zullen worden en verdrukt en vervolging zouden ondervinden in de wereld en waar ze net als de discipelen nu wachten in de 4de nachtwake op Zijn komst. Laten we niet slapende zijn maar wakker en waakzaam, want het zal niet lang meer duren voordat in de morgenstond de blinkende Morgenster zal verschijnen en we Hem zullen zien komen en over ons zien lichten, de heldere lichtende Ster die oprijst als eerste aan de hemel om de nieuwe dag aan te kondigen.

We lezen in het boek Openbaringen 17:15 dat wateren ook volkeren, menigten en naties en talen kunnen zijn. Jezus kwam tot hen in het midden van de zee, wandelend over het water dat duidt op Zijn positie van autoriteit over alle volkeren. Deze komst van Jezus tekent zich in een duistere donkere tijd, een tijd dat we niet veel meer voor ogen zien en de waarheid verduistert wordt en de vijanden, de boze kan toeslaan en ons verduisteren wil voor de waarheid door valse leringen en allerlei soorten van misleidingen en kwaad. We zien dat het schip (beeld van de Gemeente) in zware stormen en hoge golven komt. Juist in deze duistere momenten in de wereld wanneer stormen het heftigst zijn en het kwaad toeneemt en de winden ernstig waaien en de golven ons kunnen overspoelen komt in de 4de nachtwake Jezus op een bovennatuurlijk manier over het water als Heerser en Koning over alle volkeren en natiën terug.

Het getal 4 heeft de letterwaarde van de Daleth, wat deur betekent, en heeft met verlossing en doorgang (opening) te maken tot het nieuwe. Jezus is de Deur, Hij is de toegang naar het komende Vrederijk.

We zien dat de discipelen streden en worstelen om staande te blijven en alles zat hen tegen om vooruit te komen toen ze iemand in hun angst zagen komen over het water maar ze herkenden Hem niet als hun Heiland, als Verlosser. Waarom herkenden ze Jezus niet en waarom moest Hij zich bekend maken als de Ik Ben, en van Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

Hadden we van Hem, en dat door de eeuwen heen, zo een verkeerd en vertekend beeld gekregen en van Hem een andere Jezus gemaakt zodat wij Hem niet eens meer herkenden. Door wie zijn we zo misleidt geworden zodat we de Waarheid niet meer zien. Is dat door de vele valse leraars en profeten ? of komen we zelf te kort aan overgave en toewijding en zoeken we Hem zelf niet, maar laten wij ons een beeld aanmeten en vormen door anderen. We moeten dicht bij Jezus blijven en het verwachten van Hem, dicht aan Zijn voeten, dan zullen we Hem zien zoals Hij is en zullen we zijn woord kennen, door Zijn Geest geleidt.

Maar wat zien we, Petrus roept “Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Petrus stapte uit in geloof de Heer tegemoet over het water, in autoriteit, Hij gaat buiten de boot, buiten zijn comfortzone, buiten kerkelijke gevangenismuren die mensen gevangen houden door hun beperkte kennis en waarheid, daar waar hij geen controle en beschikking meer heeft over hemzelf dan alleen op Jezus te zien, geloof te houden en in geloof te gaan wandelen vertrouwend op Hem. We moeten los worden gemaakt en ontgift worden van allerlei doctrines en valse leerstellingen en buiten ons comfortzone gaan waar we andere dingen zullen ontdekken en kennis zullen opdoen en nieuwe dingen zullen leren die we anders niet konden zien. We moeten de wind en golven trotseren willen we overwinnen.

Petrus beeld hier de ‘overwinnaars’ uit, zij die alles willen loslaten en uitstappen en blindelings willen vertrouwen op Jezus zonder enkele menselijke houvast maar wel een plaats waarvan Jezus zegt, trekt je door het water het zal je niet overspoelen want Ik ben bij je. Dit is een plaats waarin Jezus hen Zijn autoriteit en kracht kan geven. Autoriteit is op ons geloof gebaseerd (niet op ons zelf want dan zinken we), we moeten op Jezus blijven kijken en niet op de wind en de golven. Alles moeten we overgeven, al ons angsten en vrees, onze twijfels en onzekerheden willen we wandelen over het water in kracht en autoriteit, willen we samen regeren met de Heer ook in dat komende duizendjarig Vrederijk.

Wees dan sterk en moedig, geloof en wandel over het water, zie op Hem, je kunt het … en dan zullen we uiteindelijk zeggen: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!

JP

Reacties

Koningin Esther was een moedige vrouw. Nadat ze alles te weten kwam van Mordechai wat de plannen van Haman waren en deze haar er op aanstuurde om in te grijpen om het plan van Haman te onthullen en haar volk te redden,  wilde ze Gods erfdeel niet prijs geven en kwam op tegen het kwaad die Haman tegen Gods Volk had om hen te willen vernietigen. Esther ging heel ver voor haar volk en ondanks niemand vrijwillig en op eigen initiatief zomaar naar de Koning mocht gaan, gaf zij bij wijze van spreken haar hele leven op het altaar en nam het risico om ter dood veroordeeld te worden en zei moedig, “Kom ik om dan kom ik om” en ze heeft alles gegeven en een grote risico genomen, zelfs al was het haar laatste adem en haar dood omdat ze haar kinderen, Gods Volk lief had en wilde redden. Uit liefde voor haar volk heeft ze alles gegeven en de Heer heeft overwinning gegeven over de vijand. Haman, die de zegelring van de Koning misbruikte, zijn naam betekent luisterrijk en betoverend wat veel indruk op mensen maakte. Tegenover de koning stelt hij zich ook luisterrijk op en doet zich voorkomen alsof hij zorg draagt voor de belangen van de koning, hoewel hij ten diepste niets geeft om God en om Zijn wil en Zijn volk, toch doet hij alsof God hem zelf gezonden heeft. Weliswaar bedoelt hij dan niet zo zeer God in de hemel, maar meer de god in hemzelf en zijn eigen gedachten die hem gezonden heeft, omdat ze Gods Woord goed kennen manipuleren ze die ten gunste van hunzelf. Esther zei niet tegen Mordechai, nadat hij haar ernstig had toegesproken, van ‘ach laat maar los, ik vertrouw op de Heer’,  ‘Haman stopt vanzelf wel en ik vertrouw op God’  en ‘ik geloof in Hem dat Hij er mee redt en alles openbaar maakt en laat maar God komt er wel klaar mee’, ‘Nee’..Mordechai die een beeld van de Heilige Geest was drong Ester er op aan om voor het volk te pleiten bij de koning en Mordechai zei tegen haar “ beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige zult ontkomen.  Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’ Dus er is geen verontschuldiging voor haar want ook zij zou dan omkomen. Mordechai moedigde Esther aan om voor het volk Zijn erfdeel op te komen, en daarom was het juist met het oog op die tijd dat Ester op die plaatst stond daar waar ze door de Heer was geplaatst, het was niet voor niets. En net zoals Haman de zegelring misbruikte van de koning om Gods volk schade aan te doen en te vernietigen, zo gebruikte ook Izebel de zegelring van de koning om te heersen en het volk schade aan te doen en dat te nemen waar ze geen recht op heeft, daarom is dit ook zeer toepasselijk voor deze tijd, omdat deze duistere machten ook in deze tijd nog steeds actief zijn.

De Hamans, Izebels en Absaloms en Delilah's, de vijanden van God ook in deze tijd hebben zich van hoog tot laag in belangrijke posities en functies en bedieningen  weten te verwerven waar ze veel invloed op mensen kunnen uitoefenen zowel in het Jodendom als in de Christendom. Ze hebben zich daar een plaats weten  te verwerven en trachten daar tot de kern door te dringen en ze tegen elkaar op te zetten om weerloze mensen te vernederen en te vernietigen en te doden om zo Gods plannen te dwarsbomen en te elimineren. Deze vijanden van God die velen tot afval leiden, tot afgoderij en hoererij en tot de Baäl-dienst. Vijanden die veel kwaad bedrijven en valse leringen/brieven uit doen gaan met verdraaierijen, leugens en laster wat tot (geestelijke) dood kan leiden. Deze Hamans zijn sluw en geslepen en vindingrijk en verkleden zich in Jacobs klederen, Jacob met wie ze nauw verwant zijn, en doen zich voor als ze Joden/Christenen zijn maar het in feite niet zijn. Het is de vijand die als het ware de vijfde colonne is en die van binnenuit werken en zo hun vernietigende werk doen. Haman zal net als Izebel, Absalom zelden openlijk optreden maar zal met andere vijanden optrekken en samenwerken en schuilt zich liefst achter hen en laten dezen voor hen werken. Hij speelt ze tegen elkaar uit en zaait daardoor enorme verwarring en verdeeldheid onder de mensen en in hun gedachtewereld en maken heel vaak een wending van de ene naar de andere kant.

Hoewel de Hamans Joden of Christenen kunnen worden, blijven ze de bron van alle vervolging en ondermijning van het geloof. Toch zijn in elke tijd waarin de Hamans, (Izebels en Absaloms, Delila's) ondanks hun vijandschap tegen God een werktuig in Gods Hand, en worden toegelaten in zijn plan om zijn volk te louteren en te zuiveren en te zien wat in de harten is en wie ze nu werkelijk dienen.  We zien dat steeds meer in deze eindtijd gebeuren en er een schifting komen. We leven in ernstige tijden maar het is nog niet te laat de Heer reikt ons nog steeds de hand toe en wil dat we gaan staan en wil dat we de leugen voor de wereld ontmaskeren, de geheimen onthullen en de waarheid verkondigen wat het ons ook kost in de volle zekerheid en hulp van onze Grote Koning waarvan onze redding afhangt.  Dit was Esther haar liefde voor haar volk en wij moeten kiezen om ook sterk en moedig te zijn en alles geven om hen die in de duisternis zijn als het ware ze uit het vuur te rukken. De Heer wil dat we afrekenen met deze machten die Zijn volk tot hoererij en afgoderij en valse leringen leiden en hun betoveren en afvallig maken en hen in slaap doen vallen en wil dat we moedig en sterk zijn en op gaan staan om onder Zijn leiding deze machten te ontkrachten en uit te werpen.

Laten wij als Esther Gods vijfde colonne zijn die in dat vijandelijk gebied, daar waar de Hamans (Izebels, Absaloms), Gods vijanden zich in alle hoeken weten op te heffen en te manoeuvreren, Gods infiltratie wapens zijn om zo de beraamde aanvallen die ze in het geheim smeden, hun vuile werk in de kiem te doen smoren. Het geheime wapen wat veel heeft weten te voorkomen wat wapens bij uitstek tegen boze luchtvorsten zijn… dit wapen .."is het gebed".

 

En dan met alle zorgen en tegenslagen en de aanhoudende strijd die wij ervaren in deze eindstrijd, die tegen Gods Volk en Gemeente gevoerd worden, ieder op zijn eigen wijze, een strijd en worsteling die op leven en dood is, juist dan zal die strijd maken dat Jacob de naam Israël kreeg, maar ook wij samen Strijder met God zijn. 

JP


Reacties

God vind ons karakter en geestelijke vrucht belangrijker dan onze geestelijke gaven.
Gaven zijn maar tijdelijk maar de vrucht (van de Geest) geeft ons karakter weer en ons karakter is wie we zijn ons aard en wat iemand kenmerkt en dit nemen we mee in de eeuwigheid.
Je karakter, je ware aard wie je bent is nu en hier bepalend voor wie je zal zijn in de eeuwigheid.
Karakter vorming is dus vooral het karakter van Jeshua(Jezus) krijgen en dan is zelfverloochening een heel belangrijk woord en dit betekent sterven aan je zelf en leven door Hem.
Alle omstandigheden dan in ons leven, zelfs het kwade dat ons treft worden door God ingezet om dit doel te bereiken om ons karakter te vormen.
We zullen vernieuwd moeten worden en hervormd worden in ons denken, en de vrucht zal dan de uitwerking daarvan zijn.
Gehoorzaamheid en volkomen toewijding en afhankelijk zijn van de Heer vormen ons karakter.
Wie we werkelijk zijn zal blijken uit de liefde die we hebben en de oprechtheid en ons geduld en verdraagzaamheid, Een ware karakter zal zich kenmerken.
Gaven van de Geest daar in tegen nemen we niet mee in de eeuwigheid, maar de Bijbel leert wel dat je werken je zullen volgen.
Een gave of bediening verandert niet direct wie we zijn ons karakter, maar als iemand trots, onbetrouwbaar en bedrieglijk was voordat hij een gave ontving, dan zal hij het na de gave nog steeds zijn.
Het is de vrucht die laat zien wie iemand is en niet de gave.
We kunnen ons nu nog verschuilen en verbergen achter wie we zijn en de schijn ophouden en elkaar bedriegen, maar straks zullen we elkaar zien zoals we werkelijk zijn en dan zal openbaar worden wie we ten diepste zijn.
Dan zal wat binnen in onze innerlijke mensen is allemaal naar buiten komen, we zullen van binnenuit naar buiten gekeerd worden en niets meer zal verborgen blijven, dan zal de ware vrucht voor een ieder zichtbaar zijn en kunnen we zien in elkaar wat we voor werken voortgebracht hebben, dan zal er recht en gerechtigheid zijn.
We moeten veranderd worden en veranderen is een proces, dat moet groeien en dat kost tijd. We zullen door de Geest der waarheid getransformeerd worden door de waarheid van Christus, ons innerlijk en uiterlijke leven zal altijd in overeenstemming moeten zijn met elkaar en dat is wie we werkelijk zijn en wat een waar en waarachtig leven is.
We moeten denken en spreken, handelen en wandelen in waarheid en zo geheel hervormd worden en dat is wandelen in en door de Geest der Waarheid, en deze waarheid drukt uit wat er in ons hart is en wie we zijn.
Maar we zullen merken dat de gaven de vruchten niet uitsluiten en de vruchten de gaven niet.
Alleen door de gaven kon Jeshua voorzien in de noden van de mensen voor wie Hij was gekomen, en hiermee weerspiegelde Hij direct het karakter van zijn hemelse Vader die Hem gezonden had.
We moeten Jeshua zijn karakter en eigenschappen ontwikkelen, en doen zoals Hij deed, liefhebben, bewogen zijn en uit het hart zorg dragen.

Galaten 5:22-23: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

JP

Reacties

In het boek openbaringen van Jezus aan Johannes aan de zeven gemeenten zijn er bijzondere beloften gegeven, beloningen aan degene die overwinnen.
Aan elke van deze 7 gemeenten staat geschreven .. “Wie overwint … “.
Hieruit blijkt dat vanuit alle gelovigen niet iedereen een overwinnaar is en kan zijn.
Overwinnaars schrikken en deinzen nergens voor terug ook niet voor de Nikolaïeten, de Bileam ’s de Izebels of de Absaloms of Delilah’s en zullen die in de Geest en kracht van Christus weerstaan.
Overwinnaars weten zich een Koninklijk Priesterschap te zijn en hebben zich uit Egypte laten leiden en gaan uit Babel om in te gaan als overwinnaars in het Nieuwe Jeruzalem, in Sion.
Een overwinnaar is iemand die gaat inzien wie de Vader is en wat Zijn wegen zijn.
Een overwinnaar is iemand die in Christus groeit, iemand die in Hem volwassen wordt en die vergeving, gehoorzaamheid en onvoorwaardelijke liefde karakteriseert en in wie zijn hele wezen in overeenstemming met Hem zal zijn en Hem altijd zullen gehoorzamen en volgen daar waar Hij gaat.
De overwinnaars zullen samen met de Getrouwe en Waarachtige vonnis voeren in oorlog en gerechtigheid.
In Obadja 1 vers 21 worden ze “verlossers” genoemd en zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here. Ze zullen worden klaargemaakt om op Gods tijd verlossers te zijn en zullen groeien in de volle kracht en vuur van de Heilige Geest.
De weg van voorbereiding zal geen gemakkelijk weg zijn maar een weg van sterven aan hen zelf, het zal een dodelijk proces zijn van hun oude ik. Ze zullen hun eigen leven niet liefhebben en houden al hun gevoelens en verlangens in de dood.
Een overwinnaar is iemand die weet hoe je onvoorwaardelijk lief hebt en het vermogen om lief te hebben hangt af van het niveau van volwassenheid.
Over het algemeen zijn overwinnaars zij die kunnen vergeven en die de onderste weg willen gaan en de ander uit liefde voor hen uitnemender en hoger achten dan zijzelf.
Jezus zegt er is geen groter liefde dan je leven te geven en in te zetten voor je vrienden.
De Heer zal de overwinnaars die op weg van Zoonschap zijn vaak op de weg van tuchtiging in de woestijn brengen waar ze worden gelouterd door het vuur der beproeving om ze daar te corrigeren en tot volwassenheid te brengen en hen tot volmaaktheid te brengen en het karakter van Christus in hen te vormen zodat ze in en met Hem in recht en gerechtigheid kunnen regeren. Want ook de zonen Gods, de overwinnaars zullen moeten richten met Hem, ze zullen rechtzetten, corrigeren en oordelen.
Vaak voelen de overwinnaars zich niet thuis in de Gemeente en liggen er buiten en worden niet altijd goed begrepen door de gemiddelde kerkgangers. Velen worden door hun broeders gehaat, gelasterd en vernedert en onrechtvaardig behandeld.
Wanneer ze door de woestijn gaan van dorheid en droogte, van stof en hitte en als in een oven gloeiend zijn gemaakt, want het vuur van satan zijn beproeving hoort bij een ieder kind van God en hebben geleert om uit de Geest te leven en te wandelen met de Heer en Zijn stem hebben gehoord zijn ze klaar en volwassen genoeg om verantwoordelijkheid te nemen en zijn ze volwassen en liefdevol genoeg en ook vergevend om anderen in waarheid en liefde te onderwijzen en te delen.
Zo wordt hun geweten en geloof in de woestijn getraind om te zien hoe sterk ze zijn want als ze een zwak geweten hebben kunnen ze gevoeliger zijn en zouden ze sneller verontreinigd kunnen worden door valse leringen en daardoor gemakkelijk anderen kunnen beledigen. Iemand met een zwak geweten zou gaan opstaan en uit protest gaan weggaan en gemeenschappen of groepen van mensen verstoren waardoor ze het respect zullen verliezen vanwege hun houding.
Zij die hun humeur verliezen of zich beledigd of woest en boos voelen verliezen doorgaans het respect van degenen om hen heen.
Het respect kan opnieuw verkregen worden door nederig te zijn en excuus aan te bieden, maar de meeste mensen doen dit niet omdat zij zich in hun woede en boosheid gerechtvaardigd voelen.
Hun geweten zal sterker moeten worden zodat ze zich niet snel beledigt gaan voelen.
De overwinnaars zullen de waarheid in liefde kennen en onderwijzen, ze moeten de waarheid in liefde verkondigen. Als ze dit kunnen zijn ze klaar voor de bediening van Zoonschap want dan beginnen ze te leren de gedachten van God aan de wereld en aan de mensen om hen heen te tonen, niet direct Bijbelse kennis en feiten maar Gods gedachten.
Het is dus niet eerst een vereiste om in kennis te trainen maar in Goddelijke agape liefde.
Als de overwinnaars bitterheid of boosheid koesteren in hun hart zal hen dat diskwalificeren van te behoren bij de overwinnaars. Er moet zuiverheid en reinheid zijn van hart, onvoorwaardelijke liefde en er zal geen leugen in hun mond mogen zijn
Een overwinnaar laat altijd het goede achter om het beste te verkrijgen en onderzoekt het woord niet om de kennis maar om het Woord te worden, want zo zullen ze het karakter van de hemelse Vader en van Jezus hun Heer kunnen weerspiegelen.
Overwinnaars moeten op weg door de woestijn van vergeving. Vergeving zal hen herstellen. Vergeving door het kruis moet een grote aandachtspunt in ons leven hebben en in de pijn van de woestijn leren we vergeving en ons zelf te verliezen en waardig te achten in vergeving. We zullen merken dat het gewicht van de zonde dat op ons was daar afgewenteld wordt en dat we oprecht en zonder schaamte en in goed geweten voor het aangezicht van God mogen wandelen. We zullen daar vrij worden gezet van meningen van anderen. We merken dat de woestijn niet alleen een plaats is waar we vergeving ontvangen maar ook een plaats is waar we vergeving schenken en soms zullen we in ons hart bemerken dat diep in ons ziel bitterheid daar was waar we ons nu op stoten, maar de keuze is aan ons dat we vergeven, echt vergeven vanuit het diepst van ons hart en dat niet zo maar een vergeving uit vriendelijkheid om dat we er vanaf zijn, maar een oprechte vergeving in liefde wat een mens zo intens nodig heeft om in overwinning weer verder te gaan.
Reputatie, eer en positie zal een overwinnaar niets zeggen want ze weten dat dit de wortel is die God als eerst moet verwijderen voor Hij hen leert Hem onderdanig te zijn. Want gehoorzaamheid is belangrijker dan het goede te doen. Ze moeten een volkomen afhankelijkheid aan God leren en weten dat Hij God is en dat het niet van hen afhangt om ons te gebruiken en de Heer hen eigenlijk helemaal niet nodig heeft maar als wij ons nederig opstellen en ons afhankelijkheid van Hem weten zal Hij Zijn heerlijkheid en Zijn werken door ons openbaren en mogen wij met Hem mede arbeiden.
Amen.

 

JP 20/03/16

Reacties (1)

Door weerspannigheid en onwilligheid van de Gemeente om de waarheid onder ogen te zien, wordt de actieve strijd tegen de vijand verhinderd om volwassen en om overwinnaar te worden. Geestelijke oplettendheid is van ons kant de prijs die we voor veiligheid moeten betalen. Gebed en het Bloed van het Lam is een krachtig wapen tot overwinning.
Vele gelovigen zijn tevreden en geestelijk passief geworden maar weten niet in welke toestand ze verkeren.
Het goede dat zij hebben, maakt hen blind voor het betere en voor de grote nood van de Kerk het Lichaam van Christus.
Om hen daarom uit hun zelfvoldaanheid te rukken, heeft God satan toegestaan Zijn volk te ziften.
Lucas 22 vs. 31 zegt dat satan verlangd heeft ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik zegt Jezus heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken.
Satan kan echter geen streep verder gaan dan God hem toestaat.
Alleen door dingen die we ondervinden wat mensen op een bepaalde manier meemaken zullen de gelovigen de waarheid over henzelf en anderen leren kennen en onderscheiden, daarom laat God satans aanvallen toe en schermutselingen onder de gelovigen..
De gemeente van Christus moet volwassen worden en klaargemaakt worden voor de verschijning en de komst van Jezus.
En wanneer de druk in ons leven toeneemt en waar we in de storm van ons leven zijn beland, of in de donkere wolken en diepe duisternis wandelen en wij door de vuurgloed der beproeving heen gaan leren we in de strijd te onderscheiden hoe we kunnen overwinnen om zo de machten van satan uit de hemelse gewesten te verdrijven.
Zo zal er een weg gebaand worden voor de gemeente om als overwinnaar uit te komen en opgenomen te worden tot haar plaats bij de Heer in Heerlijkheid.
Alleen door ervaring kan er afgedaan worden met verkeerde opvattingen en gedachten en veel van Gods kinderen worden misleid door de gedachte dat zij door God worden beschermd.
Toch zijn ze vaak niet beschermd, omdat ze niet weten hoe ze beschermd kunnen worden. Of misschien wel maar daar geen gehoor aan willen geven.
Jezus waarschuwde; ” Ziet toe dat niemand u verleide.
Maar er zijn ook sommigen christenen die ten val komen, waarom laat God dat toe … omdat Hij hen wil louteren, reinigen en zuiveren tot de eindtijd. (Daniel 11:33-35)
Het hart, wie we werkelijk zijn, dat doet de Heer er toe, hoe we ten diepste zijn, hoe onze ware aard en karakter is en dat zal Hij altijd naar boven brengen.
Het blijkt uit bovenstaande vaak om een tijdelijke misleiding te gaan omdat zij door het vuur van de beproeving gelouterd zullen worden.
We zien dat er een strijd in de hemelse gewesten is, God zal toestaan satan in de eindtijd een bepaalde tijd over Gods kinderen te laten heersen, en hen ten val laten komen en hen onder zijn controle te laten brengen maar zal van korte duur zijn.
En zo kan de Heer misstanden toelaten in ons midden om elkaar te toetsen en onaangename voorvallen kunnen zich dan voordoen, maar de Heer gebruikt ze om ons volwassen te laten worden om ons te vormen zodat Christus steeds meer zichtbaar in ons wordt en dat we niet altijd uit pijn of boosheid reageren maar ons laten leiden door de Heilige Geest en handelen vanuit Gods Geest en niet uit ons verwondheid en emoties. Voorvallen zijn opzicht niet erg maar krachtig voor de Heer om ons te vormen en deze toetsen onze hart wat er in ons is en laten ons geestelijk zien waar we staan en waar me nog moeten groeien en waarin we nog moeten veranderen. Het werkt louterend en reinigend. We worden hierdoor aan elkaar geschaafd en gevormd en leren we nederig te zijn. We mogen niet voor deze dingen weg lopen maar deze onder ogen zien en weten vanuit Gods Geest hoe we hierin moeten handelen.
In deze processen van voorvallen en aanvallen leren we te sterven aan ons zelf en moeten we sterven aan ons eigen gevoel en leren we dienstbaarheid, en een gezindheid van opoffering waarin we onszelf op het altaar leggen en waarin Christus volkomen door ons heen kan werken.

Reacties (1)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl