Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

 

Als we door het geloof in Jezus Christus wederomgeboren worden dan worden we mede gekruisigd (onze oude leven) met Christus in zijn dood, deze dood snijdt ons af van al het aardse (wereldse) leven. Deze positie van het gekruisigd zijn met Christus kunnen we in een ogenblik innemen, maar Gods Geest moet dag aan dag met het oude leven wat weer de kop op kan steken afrekenen, dit is een leer en een levens proces.
Ook wij zullen net als Jezus verzocht en beproefd worden en tijden van worsteling en strijd van pijn en lijden doormaken . God wil dat wij, net als zijn Zoon Jezus, een opofferende liefde hebben naar onze broeders en zusters en naar de wereld. Een opofferden liefde die volkomen toegewijd is aan de Bruid van Christus en aan de verloren wereld, en dit in reinheid, transparantheid, heiligheid en waarheid. Hoe vaak kan God de mens niet gebruiken omdat ze hen zelf zo graag willen laten gelden, hun eigen eer, ambitie en positie, maar ook hun strijd om hun eigen gerechtigheid en recht en hoe vaak willen wij genoegdoening hebben om ons goed en beter te laten voelen om zo onze pijn te laten verzachten. Hoe vaak staat onze pijn, teleurstelling en verdriet God niet in de weg om Hem te laten zien wie Hij werkelijk is, zijn liefde en genade.

De Bijbel leert ons dat we moeten sterven aan ons zelf, de graankorrel moet eerst in de grond en sterven voordat hij uit de diepte op kan komen en vrucht kan dragen. Wij moeten ons vlees (onze oude natuur) laten sterven, ons eigen ik, het moet in de dood, maar ook is dit een proces waar we in ons leven boven uit moeten worden getild.
We ontdekken steeds weer dat we dit niet zelf kunnen maar dat God dit bewerken moet in ons leven. Ons vlees roept en schreeuwt om genoegdoening en om gerechtigheid, het druist helemaal tegen ons zelf in.
De Heer wil ons leren dat wij helemaal geen rechten hebben en dat we daar ook niet op mogen staan dit recht te behalen. Doen we dat wel, dan doen we de ander te kort en schaden we hier de ander mee.
Ons plicht is alleen maar recht te doen en niet recht te verkrijgen. Alles wat we krijgen is genade. Alles wat Hij geeft is genade, alles wat Hij neemt is genade.
Hierdoor kunnen we de gezindheid, het karakter van God door ons heen laten werken, het is een gelegenheid de liefelijkheid van de Here Jezus te laten zien. Ja, het is ons plicht in alle omstandigheden Jezus te laten zien, hoe wij ons ook voelen en ondanks onze pijn. We moeten leren, en dat kan alleen maar door de kracht en leiding van de Heilige Geest, om boven onze eigen pijn, angst, teleurstellen en verdriet heen te zien dat we door de Geest van God hierover heen worden getild, om zo het karakter van Christus te laten zien, en dan zien en bemerken we vaak hoe we nog falen en nalaten goed te doen en dat we soms zo ver af zijn zoals God het heeft bedoelt. De Bijbel leert ons toen ze Jezus sloegen, Hij niet terug sloeg, scholden ze Hem uit Hij schold niet terug maar als je pijn hebt, door welke omstandigheid dan ook, is dat zo moeilijk om dit aan de kant te zetten en daar over heen te zien en met Jezus ogen naar de ander te kijken, maar het is de kracht van God om Hem op deze manier te volgen, zijn liefde en zijn genade om die aan anderen te laten zien. We moeten leren dat we geen rechten hebben, een dode, iemand die gestorven is aan hemzelf, heeft geen recht alles is voor hem alleen genade. In theorie weten we het altijd zo goed, maar de werkelijkheid is soms moeilijk en hard. Het hangt ook af van hoe dichtbij iemand naast je staat en wat die voor je betekent heeft, dat heeft grote invloed, meestal doe je hen pijn die het dichts bij je staan en waar je het meest van houdt. Je eigen emoties en gevoelens spelen zo vaak een rol maar als je werkelijk gestorven bent en dood bent voor jezelf kan niemand je kwaad doen of pijn doen want niemand kan een dode iets doen en het maakt niets uit wat ze van je zeggen en wat ze van je denken, onze plicht is Jezus te laten zien.

Maar hoe zit het dan met je gevoelens en je emoties, iemand schreef, geniet van je gevoelens zolang ze goed zijn, maar als ze zich misdragen en ze je doel niet terroriseren onderwerp ze aan Christus, dit is werkelijk een gevecht en worsteling die binnen in je gebeurd, een strijdt tegen een stille stem die niet van God is, maar die je wil neerhalen en wil trotseren. Want we hebben geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en machten ….` We mogen weten dat God voor onze gevoelens zorgt als wij doen wat Hij zegt en Hem gehoorzamen en de keuze nemen zijn wil te doen, Hij zal dan voor ons strijden, maar ook ons herstellen en genezen.
Sterven aan je zelf, je eigen ik. Dan leren uitstappen en spreken en handelen wat God je ook zegt te doen, en wat het je ook kost. Jezus volgen is sterven, jij bent niet meer belangrijk, je doet er niet meer toe, het is Christus, het is Zijn eer.
Laat alles sterven ... jezelf, je dromen en zelfs je roeping ... en als alles is gestorven moet je God de kans geven die weer tot leven te wekken.
Het principe geboorte, dood, opstanding kan zich steeds weer in bepaalde opzichten door ons leven heen voltrekken, het graan moet als het ware sterven, voordat zij bruikbaar wordt voor God.
Een christen, of een werk van God is niet zomaar afgeschreven ook al falen we keer op keer, het is een leerproces. Na een stille periode kan de oorspronkelijke dromen wanneer wij dachten dat ze gestorven waren weer opbloeien en herleven. God kan het oorspronkelijke vuur na een hele periode van stille jaren weer uit het as doen herrijzen …

Voor velen is dit misschien heel bekend en niets nieuws - en dat is ook zo, maar het elke keer maar weer doen is weer iets heel anders en kan een heel proces en worsteling zijn wat in sommige gevallen soms ook jaren kan duren. De realiteit is vaak als je er voor staat dat dit zo moeilijk is en er diep in je binnenste een weerstand komt of dat er zo een diepe blokkade is , iets in je binnenste wat zich zo diep verzet, zodat je hier tegen strijdt en iets in je die dit niet wil (je oude natuur, de pijn uit het verleden, die ziekte die je overkomt, de leed die je is aangedaan .. dat je vals beschuldigd bent en/of publiekelijk vernederd) .. je oude natuur die genoegdoening en recht zoekt, die begrip wil hebben voor het lijden en de pijn die hem aangedaan is, die recht gedaan of gerechtvaardigd wil worden, die recht op gelijk wil hebben, die genoegdoening wil hebben wat hem is aangedaan, en gezien wil worden maar ze gaan aan je voorbij.
In al zulke omstandigheden moeten wij weigeren de mensen erop aan te kijken die ons kwellen. Sterven doe je niet in één keer, het is een proces, en dan is het fijn deze woorden vaker te horen om weer bemoedigt te worden, te kunnen opstaan en weer verder te gaan ...
En wanneer ben je volkomen gestorven, dood aan je oude natuur, zelfs de grootste Gods mannen/vrouwen hadden tijd van voorbereiding voor ze in bediening konden staan, Jezus heeft een tijd van voorbereiding gehad, Mozes en Jozef, zouden wij het dan niet hebben ..
Laten we gewillig zijn en onszelf vernederen onder de Machtige Hand van God, dat ons geestelijke autoriteit mag wordt verleend om de gehele wil van God te vervullen in ons leven en onze bediening en dat we alle omstandigheden waarvoor we komen te staan, zullen accepteren die God in je leven geeft, om goed en om recht te doen, om Jezus te weerspiegelen in wie Hij is ..

@ Jelly Pietersma

 

Reacties


Ik denk dat we nooit ten diepste kunnen bevatten Gods geheimenis van wie Hij ten diepste is, we kunnen er onze gedachten over laten gaan naar goed geweten wat er over in de Bijbel staat beschreven maar kunnen nooit ten volle weten. Jeshua Gods Zoon is niet geschapen zoals velen beweren door het Woord van God zoals de hele Schepping de hemel en de aarde en al wat daarin is geschapen is, toen Hij bij de Vader was. Maar hoe was dan Jeshua zijn Zijn .. Als ik aan Jeshua denk geloof ik door Gods Woord dat Hij is voortgebracht, voortgekomen, uitgesproten is uit de Vader, als het ware uit Zijn baarmoeder, (want God is Geest en heeft Hij zowel vrouwelijk als mannelijke eigenschappen). Wij zijn geschapen naar het beeld van God (Genesis 1:26-28). In God zit het manlijke en vrouwelijke, bij God is geen geslacht al noemen we Hem Vader. El Shaddaï wordt vaak vertaald met 'God de Almachtige' het woord 'Shaddaï' is een meervoud van het Hebreeuwse woord 'shad' wat 'borst' betekent; letterlijk betekent de naam 'El Shaddaï' dus 'de God van de borsten'. Jeshua werd niet scheppend door Gods Woord geschapen door Zijn spreken, maar alles enige, als Gods Zoon, uit Hem voortgekomen. Hij is de Eersteling, de eniggeboren Zoon van God. Jeshua is bij wijze van spreken uit dezelfde DNA als de Vader die is God en samen met de Vader is Hij Eén, is Hij Echad. En met de Eersteling (Jeshua) schiep God de aarde, want “in den beginne was het WOORD en het WOORD was bij God en het WOORD was God". Dit alles, de gehele schepping is geschapen door Zijn Woord, want Jeshua is zelf het Woord, het Levende Woord wat bij God was en is, en het Woord schept zichzelf niet. Wij allen werden door Hem geschapen. Want Hij, Jeshua was eer Hij geboren werd uit de Maagd Maria, voortgebracht, voortgekomen, uitgesproten uit de Vader, Hij was Gods troetelkind, Zijn Lievelingskind, en werd niet scheppend door Gods Woord geschapen maar alles enigste uit Hem voortgekomen.

 

Spreuken 8 vanaf vers 22

 

22 De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. 23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 25 Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. 26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. 27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte, 29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, 30 was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen. 32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. 33 Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. 34 Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken. 35 Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE. 36 Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die Mij haten, hebben de dood lief.

 
Reacties

Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders?
Doch hij antwoordde: NEEN, MAAR IK BEN DE VORST VAN HET HEER DES HEREN. NU BEN IK GEKOMEN. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen?
En de vorst van het heer des HEREN zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed dit. (Jozua 5:13-15)

Jozua was belast met de taak om Israël ten oorlog te leiden om het beloofde land in te nemen, het land Kanaän waarin zich zeven sterke volkeren bevonden, zou het geen wonder zijn als Jozua de grond onder zijn voeten voelde wegzakken.
Maar hier bij Jericho werd hem een hemelse verschijning gegeven.
Een man met een getrokken zwaard stond voor hem.
Jozua vroeg : BEHOORT GIJ TOT ONS OF TOT ONZE TEGENSTANDERS ?
En het antwoord was absoluut NEEN.
Het geval was dat Hij noch voor de ene, noch voor de andere kant was. Hij is niet gekomen om Israël te helpen om hulp aan te bieden, maar ook de vijand niet, Hij was gekomen om te leiden.
Hij laat zich niet indelen bij welk leger dan ook, Hij zal zijn eigen weg gaan en Jozua en ook wij hebben ons daarna te schikken.
Hij was nu gekomen en dat is Zijn doel, om Zijn plaats als Vorst in te nemen als Aanvoerder van Zijn legerscharen.
Wij willen dat alles om ons draait en onze belangen dient, maar God wil dat niet, alleen dat wij Hem vertrouwen.
De Heer wil niet langer dat wij onze aandacht op ons zelf richten, op ons problemen, op onze strijd, maar op het belang van God dat het een strijd van Hem zelf is.
Dan mogen we weten dat Hij de instructies en strategieën geeft hoe te handelen en dat de overwinning, die bij voorbaat al vast staat, dan alleen van Hem komt.
De Here zelf gaat voorop als Doorbreker van elke muur en als Overwinnaar.
Israël, en ook wij als Gemeente overwinnen alleen door gehoorzaam te zijn aan Gods gebod en aan Zijn instructies aan ons, maar door ongehoorzaamheid zullen we verliezen.
Stil zijn en horen naar Hem alleen heeft alles te maken met geestelijke strijd en overwinnen. Leeg worden van jezelf en gevuld worden met Hem, met Zijn Geest.
God geeft geen voorkeur aan Israël of aan de Gemeente maar geeft ook geen voorkeur aan onze tegenstanders. Hij is het die leidt, en die met een rechtvaardig oordeel handelt naar ieders hart en werken en dat met individuele personen, met groepen en zelfs natiën.
Hij die de harten doorzoekt en nieren toetst, ontgaat Hem niets.
God maakt geen onderscheid tussen partijen, dat doen wij mensen met “wij” en “jullie”.
God is onpartijdig en ziet erop toe dat allen eerlijk en rechtvaardig behandeld wordt, naar wat een ieder verdient en toekomt.
Hij staat niet midden in het conflict om dan hier en dan daar wat hulp te bieden.
Voor ons is de belangrijkste vraag niet die van het verkrijgen van hulp, maar van het aanvaarden van leiding.
Wij kennen God niet als wij denken dat Hij een ondergeschikte rol kan spelen in de strijd. Hij moet leiden.
God betoonde Israël dus geen partijdigheid tegenover omliggende volkeren, want God is ook een God van al de natiën. Maar Hij diende zich van Israël met het oog op wat Hij zich voorgenomen heeft en dat is om alle natiën te zegenen.
Hij wil leiden de Israëlieten, de Gemeente, maar ook Gods vijanden, maar als zij weigeren en ongehoorzaam zijn zullen ze zelf de vruchten plukken van hun werken.
Alleen dan zullen we verstaan wat het betekent als Hij Zijn zwaard trekt voor ons.
Hij zal een ieder vergelden naar zijn werken. Toorn, verdrukking en benauwdheid over de ziel van ieder mens die het kwade doet, maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede doet.
Gods wijze van oordelen is soms verborgen, maar nooit onrechtvaardig.
Omdat God de enige is die alles weet, ook de diepste gedachten, motieven, achtergronden en omstandigheden van de mensen is Hij de enige die een rechtvaardig oordeel kan geven van al onze daden en zal Hij Zijn zwaard trekken voor een ieder om in recht de overwinning te geven.
Hieruit blijkt dus dat het niet om ons en niet om onze vijanden gaat, maar om God als Vorst en Aanvoerder die ons leidt.
Als Hij ons dan zo leidt mogen we rusten in Hem en kunnen we alles loslaten en aan de Heer overgeven, ondanks de strijd en het woelen van onze tegenstanders en hoeven we ons zelf niet te verdedigen want de strijd is van de Heer.
De HEERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. ...

JP

Reacties

 


 “…  doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. “ (Hebreeën 12 vanaf vs. 25)


ONWANKELBAAR is

rotsvast, onveranderlijk, onversaagd, onwrikbaar, standvastig, vast.

Niet aan het wankelen kunnende gebracht worden, onwrikbaar; meest oneigenlijk.

Zonder te wankelen of zóó dat geen wankelen mogelijk is.

De woorden ‘nog eenmaal’ maken duidelijk dat alles wat geschapen is wat niet vaststaat zal verdwijnen, maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. Alle dingen van God zijn blijvend en vast en wie de wil van God doet, blijft zelf ook tot in eeuwigheid.

We leven in een tijd dat de Heer ernstig aan het schudden is over de gehele aarde en alles is in beweging en de wereld is in angst en rep en roer en de Heer zal tot Zijn doel komen met de heidenen en met Zijn volk die Hij sterken zal door Zijn Geest, door het reinigende vuur heen. We zien de laatste jaren dat er veel gebeurd is en aan het licht is gekomen en wordt geopenbaard en het gaat nog steeds door, alles wat wankel en niet op Christus gefundeerd is gaat met alle zekerheid om. Alles wat verborgen is komt aan het licht en wordt (publiekelijk) zichtbaar en aan de kaak gesteld en is open in de hemelse gewesten. We zien dat dit proces van schudden en open leggen nog steeds doorgaat en er nog meer aan de oppervlakte zal komen tot de volheid hiervan is bereikt. Het ware aard en karakter in alle dingen wordt steeds meer zichtbaar, alle duisternis wordt ontmaskert, corruptie en samenzweringen komen aan het licht, seksuele schandalen en allerlei ondergrondse praktijken worden zichtbaar.

Door dit schudden en beven van Godswege toetst Hij wat in de hart van de mens is, zowel in het persoonlijk leven, als gemeentelijk, maar ook volkeren en natiën , het ware aard en karakter zal aan het licht komen en openlijk openbaar worden, alles zal aan de oppervlakte komen en niets zal meer verborgen blijven. De Heer kan soms de deur van zegen sluiten om ons te kastijden en te beproeven om teneinde te zien wat in ons harten is, Hij zuivert Zijn volk door onze dagelijkse omstandigheden heen. We hebben zelf de keuze om te kiezen , maar pas op, dat als God spreekt je hem niet de rug toekeert, en weigert naar Hem te luisteren, want dan kan het wel eens niet goed gaan en zal het uiteindelijk veel slechter met ons aflopen. We hebben nu nog tijd, en keuze zolang dit nog toelaat om ons hart voor God recht te maken. Weigert men te luisteren dan wordt je verborgenheid op de een of andere manier openlijk bloot gelegd, wat openlijk voor iedereen zichtbaar zal worden gemaakt, niets zal verborgen blijven, alles wat wankel is zal onwankelbaarheid aan doen.

Door het schudden wat over de aarde gaat zal de Heer tot Zijn doel komen met Israël en de Gemeente om hen te laten terugkeren uit de ballingschap wat een grote exodus zal zijn, heel dat schudden en beven over de aarde zal daarin meewerken om tot Zijn doel te komen en terugkeer van Zijn volk. Vele kerken in deze tijd heulen met de vijand en staan onder het valse vuur, sommigen bewust, anderen weer onbewust en goed bedoeld, maar het is wel vals en vermengd, daarom is de kerk ook zo veel verdeeld tegenwoordig. De mensen zijn vandaag niet meer gericht op God. Zij vrezen Hem niet meer, en er bestaat zo weinig eerbied voor Hem en Zijn Naam. Er gaat een geestelijke aardbeving door de kerken en de grond staat heftig te trillen en veel wankelt en wordt afgebroken en vernietigt. We zien op dit ogenblik dat de kerk weinig invloed heeft en weinig kracht en wordt heen en weer geslingerd en tot spot gemaakt, genegeerd en gekleineerd door de wereld.   De minderheid die daar niet aan mee wil doen en terug wil naar de bron van het Woord en zich niet onder het valse juk wil scharen en zich verzetten is een kleine groep, een overblijfsel. De samenleving probeert op allerlei manieren de kerk en de ware gelovigen buiten te sluiten, hun mond te snoeren en hun krachten te binden. Ze vinden steun onder elkaar en in Gods Woord. Sommigen worden verbannen en worden al snel een buitenbeentje.

De ware gelovigen, een kleine groep ware getrouwen, zij die zich laten zuiveren en oordelen, die dwars door de meerderheid heen gaat willen gehoor geven aan de Here om Hem trouw te blijven, om recht te zijn en om Hem niet te verloochenen wat het ook kost. Maar ook al hebben ze weinig kracht en zijn ze niet sterk, als ze maar doen wat Hij zegt en Hem trouw blijven. Dezen zijn het waarvan de Heer zegt "Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen, en  houd vast wat gij hebt, want Ik kom spoedig, opdat niemand uw kroon neme. Het schudden van de Heer kan je soms persoonlijk zo diep en intens raken en de vloer, het fundament waar op je staat kan soms zo intens trillen en schudden wat je zo beangstigen kan en onzeker en machteloos kan maken en doet vertwijfelen waardoor heel je leven en je geloof aan je voorbij kan gaan, maar ook waarin je het gevoel hebt een speelbal te zijn te midden van de machten der duisternis. Het is alsof je soms angstig wakker wordt geschud en alle zekerheid in je leven en de zekerheid van Gods Woord kan weg vallen en alles wankelt en je voelt je klein en kwetsbaar, dan is er nog één draad naar boven, één houvast en dat is Jeshua.  Maar door alles heen zal alles wat wankelbaar is onwankelbaarheid aandoen. Alles wat onwankelbaar is zal vast staan. We zullen er altijd sterker en vaster uitkomen.

Maar waar ga je heen als jij je zo kwetsbaar voelt en houvast zoekt !!

In Psalm 11:3 lezen wij: ‘Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?’  Het woord ‘grondslagen’ wordt hier ook in algemene zin gebruikt. Als alles wankelt, waar kan de rechtvaardige dan nog vastheid vinden?

Er is maar een weg, een vaste grond, en dat is Jeshua, Hij die zegt de “Onwankelbare” te zijn, onze Steenrots, die onze Herder is. Hij wankelt nooit en aan Hem kunnen we ons vastgrijpen en vasthouden als alles instort en wankelt, want in Hem hebben we vaste grond en kunnen we standvastig op Zijn Woord vertrouwen, en dat is zeker moeilijk als het beeft, maar wel de enige weg van hoop en toekomst. De Heer wil ons standvastig maken in een onstandvastige onstabiele wereld, Hij wil ons onwankelbaar en vast maken in een wereld die wankelt. Blijf in beweging en blijf vertrouwen op Zijn Woord, vallen zullen we allemaal doen maar we mogen met Hem weer opstaan, Hij zal ons altijd weer oprichten en herstellen. We gaan samen op weg naar Sion, naar het Nieuwe Jeruzalem. Te midden van alles wat wankelt en verdwijnt, te midden van al het falen van de mens, verwachten wij de toekomst van God: de dingen die blijven, de dingen die niet wankelbaar zijn, een ónwankelbaar Koninkrijk. De Messias die ingaat in Zijn tempel, het Koninkrijk van God, Zijn heerlijke tempel hier op aarde.

Kom blijf niet staan .. we trekken weer verder ..!!

JP 7.12.14 -19:37Reacties

“ een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven “ Ezechiël 36:26

Het hart is de zetel van ons emoties en ons innerlijke wezen van wie we zijn. Onze emoties wat door de zonde is vervormt en beschadigt kunnen door het geloof gereinigd en gezuiverd worden en kunnen dan een krachtige drijfveer zijn om het goede te doen en het kwade te laten. Onze emoties kunnen bevrijdt en genezen worden, vele mensen kennen niet zozeer het probleem dat ze te gevoelig zijn maar juist dat ze te weinig gevoelens hebben. Bij zeer veel mensen is de natuurlijke uiting van liefde en genegenheid en emoties bijna geheel geblokkeerd door beschadiging of verwondheid. Er zijn mensen die zo beangstigt en geblokkeerd zijn en gebrek hebben aan gevoelens en genegenheid, dat ze geen verdriet, geen verlies, geen liefde of enige andere emotie meer voelen.

Bovenstaande tekst is een mooie belofte die deel uitmaakt van het Vernieuwde verbond in Christus door het geloof en gehoorzaamheid.

Een deel van ons rechten onder dit Vernieuwde verbond bestaat uit het ontvangen van een nieuwe hart van vlees en een nieuwe Geest in ons binnenste. Met ander woorden we kunnen de gevoelsmatige kant van onze natuur laten bevrijden en er nieuwe emoties in laten planten. Het zal een totale vernieuwing van ons karakter zijn. Maar hoe hard je ook roept en je best doet, een stenen hart zal niet uit hem zichzelf veranderen. Door een stenen en verhard hart komt geen waarschuwend woord meer heen.

Maar God zegt :” Ik zal (zelf)…., je een nieuwe hart geven en een nieuwe Geest in je binnenste”.  Een hart dat bewogen is en lief heeft.

We hebben dan niet alleen het nieuwe leven,  in ons maar hebben ook deel aan de goddelijke natuur van Christus. We hebben niet alleen Zijn natuur, o.a. zachtmoedigheid en nederigheid, maar ook dat we  barmhartigheid en medegevoel hebben,  de gevoelens van Christus, zodat we kunnen voelen en zullen handelen en zullen wezen als Hem en wij vruchten zullen dragen. Onze zondige wil en oude natuur zal gedood worden door het vernieuwde opstandingsleven van Christus, het is die vernieuwde kracht die ons alleen kan veranderen en kan vernieuwen naar Zijn beeld. We mogen hiervoor bidden dat God ons hart wil veranderen, dat Hij het hart van steen, waar geen liefde doorheen pompt en keihard  en ongevoelig is geworden,  uit ons binnenste wil halen en dat er een nieuw hart van vlees, een levend warm kloppend hart zal worden geplant, dat er weer leven en  liefde door heen trekt, warmte  en genegenheid komt, gevoelens en emoties, dat er bewogenheid zal zijn. Dat het hart weer zal liefhebben en kloppen voor Hem omdat het weer gevoelig is voor wie Hij is en wat Hij zegt . Hoe minimaal het nog soms kan zijn maar het begint te komen, we beginnen het te ontvangen en we zijn er blij mee. De liefde zal ons in een hele andere richting sturen waar we eerst waren, en we gaan steeds meer willen, niet wat wij willen maar wat Hij wil.

Wat is dit toch een prachtige belofte ..!!

Reacties

Wie heeft zichzelf niet eens afgevraagd - Waarom ga ik door zo veel strijd!
En vraag je wel eens af wat is er mis met mij !
Wanneer we door moeilijke en pijnlijke momenten in ons leven gaan denken we dat onze pijn groter is dan van een ieder ander.
Maar de waarheid is dat iedereen door vele woestijnen gaat en we moet begrijpen hoe deze het best kan worden aangepakt en moet worden begrepen met het oog op God en Zijn bedoelingen.


We weten dat ondanks we ons op dorre plaatsen bevinden, God iets speciaals voor elk van ons daar heeft en Hij kan de dorre grond om ons heen omkeren tot waterstromen. De woestijn is niet het einde van de weg of de plaats van aankomst, maar we zijn op weg. Dit is niet de plaats die God voorbereid heeft voor ons om te leven, maar een plaats van doorgang. Het kan worden beschouwd als een periode van voorbereiding, waarin God ons vervolmaakt en ons in staat stelt om daar glorieuze en heerlijke momenten met de Heer door te brengen.

Zo was het met Mozes, aan het begin van zijn reis. Hij was ongeveer veertig jaar oud toen hij een Egyptenaar een Hebreeër zag slaan en boos werd en uit woedde deze man doodde. Bang om gestraft te worden voor zijn misdaad, vluchtte hij naar de woestijn. Na alles te hebben achtergelaten alle comfort en overvloed aan paleizen van de Farao nam hij een vlucht onder de herders.
Daar werd hij door God getraind en opgeleid. Daar ontmoette hij God in de brandende braamstruik.
Ook Jezus, na gedoopt te zijn, werd in de woestijn geleid - en de Bijbel zegt dat het de Heilige Geest is die hem daar heen leidde.
Deze twee voorbeelden maken duidelijk wat ik bedoel met in de woestijn.
Het leven heeft ons bij gelegenheid geleid naar wilde en droge plaatsen waar dorst en honger was en waar een plaats was waar we alleen leren te drinken uit de bron van levend water en te eten van het hemelse brood, die niets meer is dan Jezus zelf.
God neemt ons mee naar de woestijn om ons te tonen dat er voedsel is dat leven en volmaakt leven produceert.
Daar is een andere bron van energie, in tegenstelling tot de aardse kracht waarmee we gewend zijn geraakt.
Gedurende de wandeling zullen we een soort van strijd en conflicten ervaren. We wandelen door de woestijnen, van droge gebieden. Dit is de eerste les die we moeten begrijpen. We zijn niet immuun voor de woestijn. We kunnen niet even zeggen ik heb geen tijd en stappen er even overheen.
Jezus was ook eens in de woestijn en daar was een confrontatie met Satan.
Enige tijd later was Hij in de tuin van Gethsemane, die ondanks de naam "tuin" een vreselijke droogte was, en daar ontmoette Christus fysieke beperkingen en belemmeringen.
Dat was de plaats waar hij bad, “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” (Math. 26:39)
Als ik kijk naar het leven van Jezus en deze twee woestijn perioden waar hij door heen ging , geloof ik, dat Hij eerst vervuld moest worden met de Heilige Geest van God om satan te kunnen overwinnen.
Dit is wat er gebeurde. Jezus overwon de duivel en citeerde en proclameerde de Schriften.
Jou worsteling in jou Gethsemane was misschien wel de uitdaging en de plaats waar de menselijke natuur overwonnen moest worden.
Hij had nodig om ‘nee’ te zeggen tegen zichzelf en tegen zijn eigen aardse verlangens.
Wanneer de woestijn voor ons ligt betekent dat niet dat God Zijn hand wegneemt. Dat is een verkeerde opvatting die we maken van God. We geloven dat de Heer ons stuurt in de woestijn of droogte om ons te straffen van iets wat we verkeerd hebben gedaan. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4:8, dat God liefde is.
De essentie hiervan is goedheid, en zijn barmhartigheden houden niet op, ze zijn nieuw elke dag, zegt Jeremia in Klaagliederen 3:22,23.. Een God is het die reageert op die zelfde manier.
Denken van ‘ik heb iets verkeerd gedaan en nu gaat God mij straffen en zal Hij mij verlaten en in gevangenschap brengen’ . Dit is beslist niet wat God doet en wat niet in Zijn hart opkomt.

WOESTIJN IS GEEN VLOEK

We moeten in gedachten houden dat als God ons leidt te wandelen op droge land met veel tegenspoed het geen goddelijke vloek is. Het is gewoon een fase, een voorbereiding op iets beters dat binnenkort zal komen.
In Jacobus 1: 2-4 staat geschreven: “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.´

Wie ook door de woestijn gaat het moet altijd gepaard gaan met vreugde. Dat is wat de tekst ons leert.
Wanneer je door een woestijn gaat, leer van wat je wordt getoond en waar je op wordt gewezen.
God is aan jou zijde, en zijn gezelschap is vreugde.
Ik mag er altijd aan denken om Hem genoegen te doen en om Hem te behagen in het lijden met de Meester.
Wanneer we menigmaal in de woestijn tijd doorbrengen kunnen we ons zelf afvragen : "God, moest ik hier werkelijk doorheen gaan ?”
Maar we kunnen er zeker van zijn dat alleen de Heer weet wat we nodig hebben om daar door heen te gaan waardoor we zullen groeien .
Als wij niet door zulke ervaringen heengaan en dit doorleven, zullen we niet weten van de zegeningen die God ons wil geven.
God onderwijst ons in de woestijn en leed en ellende wordt ons leerhuis.
Erken dat je er nog niet bent.. Je bent nog niet voltooid en klaar..

Dit is wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen 1:9-11: En dit bid ik, “ dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.”

Sommige zullen ons uitdagen tijdens onze reis. We zullen altijd te maken krijgen met confrontaties.
Maar houd altijd in gedachten, dat onze woestijnen fases en perioden zijn die ons zullen veranderen in betere mensen en met het doel van God voor ogen..

We kunnen er zeker van zijn dat het beste van God nog moet komen.
Dus richt je hoofd omhoog …!!

Reacties

Het oude verbond is vol afschaduwen en typen. Eén van hen is het nazireeër-gelofte die de ware toewijding aan God openbaart.
Jeshua was een Nazareeër uit Nazareth, maar ook een Nazireeër, een toegewijde in volheid in al de dagen dat Hij hier op aarde wandelde.
Een Nazareeër is iemand die uit Nazareth komt uit het hoge Noorden en zo wordt er spottend en vernederend over Hem gepraat.
Jeshua is ook de ware Nazireeër, die helemaal aan God toegewijd was, deze toewijding had geen uiterlijke door de wet vereiste kenmerken nodig, “de Zoon des Mensen is gekomen en heeft gegeten en gedronken” (Math. 11:18) en Hij had lust om de wil van God te doen, Gods wet was in Zijn binnenste.
Het woord Nazareeër, maar ook Nazireeër, komt van het Hebreeuwse stamwoord ‘nazir’ (05139) of ‘nazar’ (05144) wat zich wijden of afscheiden, of afzonderen, of toewijding betekent.
Met Nazareeërs duidde men oorspronkelijk alle eerste christenen aan (vgl. Hand 24: 5).
In die naam ‘de Nazareeër’ zit heel wat minachting verpakt.
De Nazareeërs zijn zo rond de vijfde eeuw uit de geschiedenis verdwenen - afgewezen en bestreden door zowel kerk als synagoge.
Maar God maakt een begin met de bevrijding van Israël.
Hij maakt niet zomaar een begin met de bevrijding, nee, de bevrijding die Hij brengt is volmaakt. Hij bevrijdt ons van al onze zonden en van al onze vijanden. Hij bevrijdt ons uit de greep van satan. Hij heeft zich laten boeien om ons te bevrijden en is ten onrechte veroordeeld om ons vrij te spreken. Hij is door God verlaten opdat wij nooit meer door Hem verlaten zullen worden.
Jeshua die volkomen aan God toegewijd was, vanaf de moederschoot zal Hij een Nazireeër zijn.
Dat is ook weer een verademing in deze goddeloze tijd.

In deze tijd kunnen vele mensen alleen maar aan zichzelf denken aan hun eigen genot en eigen plezier. Ze zijn aan zichzelf toegewijd.
Maar God maakt een begin met de bevrijding van Israël en van de volkeren.
We weten uit het boek Numerie 6 wat een Nazireeër is.
Dat is iemand die zich voor een bepaalde tijd of levenslang aan de Here wijdt.

Uit het Nazireeërschap van Jeshua blijkt dat Hij niet het aardse uiterlijke Nazireeërschap volgde van het oude verbond, maar uit innerlijke Nazireeërschap vanuit het vernieuwde verbond het hemelse, het geestelijke, daarom heeft Hij wel van de vrucht van de wijnstok gedronken. Voor ons uit het nieuwe verbond wijst alles op het geestelijke en op de hemelse dingen. Zijn Nazireeërschap wordt in ons voortgezet maar alleen in afzondering van onze Heer. We moeten volkomen afhankelijk van Hem zijn, geheiligd door Zijn waarheid, leven vanuit de Geest in nieuwheid van ons leven. Hoe meer wij ons zelf op de achtergrond plaatsen des te meer zal ons dienst waarde hebben voor God, in onze zwakheid is Hij krachtig. Maar de Heer, die in Zichzelf een volkomen Nazireeër was, afgezonderd voor God, heeft in Zijn leven hier beneden het hemelse karakter van het nazireeërschap getoond. En dáárin kunnen wij Hem navolgen. De kracht van het Nazireeërschap voor een christen-nazireeër vloeit voort uit het bewustzijn van onze éénmaking met Christus, deze wandel door het geloof vindt plaats in een wereld, waarvan wij de vreugde en de verlangens (dus type, of voorbeeld van ‘wijn’) niet kunnen delen. Door het hemels karakter van Jeshua is het mogelijk als Nazireeër, en afgezonderd te leven, en kunnen wij Hem daarin navolgen.


Een nazireeër moet zich aan drie voorschriften houden:

-Hij mag geen wijn en sterke drank drinken.
Wijn of iets van de druif duidt op aards vermaak en werelds genot waar wij ons van afscheiden moeten. We moeten afgezonderd zijn van het aards en werelds vertier en genot waarin vele verleidingen zijn, we mogen alleen deel nemen aan het hemelse, waarin we lezen in Richteren 9 vers 13, “wijn, die God en de mensen vrolijk maakt”. Deze vreugde hadden de mensen met God kunnen delen, wanneer door de zondeval niet tussenbeide gekomen was en het God onmogelijk gemaakt had Zich met hen te verheugen, we kunnen nu op aarde deze vreugde nu met het hemelse karakter tonen, omdat nu onze plaats en onze betrekkingen hemels zijn. Zijn en onze nazireeërschap is niet van deze aarde, het uiterlijke maar het innerlijke, het is verdiept, daarom heeft Jeshua wel van de vrucht van de wijnstok gedronken, Jeshua heeft Zijn leven hier beneden het hemelse karakter van het nazireeërschap getoond.
De Heer heeft mensen nodig die bereid zijn om te pionieren op de weg van de absolute toewijding.

-Z’n hoofdhaar mag niet geschoren worden.

Lang haar is voor de man geen heerlijkheid maar eerder een schande. Een Nazireeër is iemand die bereid is om smaad te dragen voor de Heer. Lang haar betekent dat men afgezonderd is van zelfverheerlijking. Het zelf is in de dood gebracht. We moeten smaad dragen voor het getuigenis van de Heer en voor Zijn doel. Zoek dan geen roem maar wees een drager van smaad. Wees dus niet bang voor een slechte naam of voor boze geruchten.

-Hij mag niet in de buurt van een dode komen.
Als we door de anderen in doodsheid gebracht worden (geestelijk), zijn al onze dagen van afzondering verloren gegaan, we moeten ons door hen niet laten beïnvloeden. Sta hen niet toe, hun doodsheid op jou over te dragen. Satan is de bron van de dood en hij wil de dood zoveel mogelijk naar anderen verspreiden. We kunnen zelfs in doodsheid gebracht worden door andere gemeenteleden maar telkens wanneer we de stank van geestelijk dood gewaar worden, zoals kritiek, roddel of gemopper moeten we vluchten.
Maar ook mogen wij ons niet laten beïnvloeden door onze familiebanden, het Nazireeër zijn is ten eerste onze dienst aan God wijden waarin alles voor Hem wijken moet. (het gaat dus hier ook om onze geestelijk toepassing)
Maar ook moeten we afdoen van ons eigen menselijke natuurlijke genegenheid, het humaan zijn, we moeten afrekenen met onze eigen menselijke liefde, warmte en sympathie, dit moet sterven en levend gemaakt worden door de Geest die dit door ons heen uit zal werken en het vlees ons natuurlijke in ons zal doden.


Ook mogen nazireeërs zich niet verontreinigen. Hij was volkomen rein, terwijl Hij voortdurend in aanraking kwam met onreine mensen. We mogen hemelse (vanuit de hemel leven waar ons plaats is gezeten bij Hem) nazireeërs zijn te midden van deze wereld.
Bij Hem was het zoeken van Zichzelf totaal afwezig en zocht niet zichzelf te behagen.
Als een Nazireeër faalde en verontreinigt was lezen we in Num. 6:9-21, moest hij dit openlijk kenbaar maken en zijn haar afscheren om te laten zien dat hij gefaald had en tevens zijn kracht van zijn nazireeërschap verloren had, hij gaf hier een bewijs van zijn onbekwaamheid waardoor het een offer ter verzoening bracht. Laten wij na dit voorbeeld ook ootmoedig zijn en met onze zonden en tekortkomingen naar de Heer gaan en het Hem openlijk belijden, want Hij is getrouw en rechtvaardig om dan al onze zonden en tekortkomingen te vergeven, zodat we met een oprecht hart weer verder mogen en kunnen gaan.
Een nazireeër is met zijn manier van leven een voorbeeld voor de mensen om hem heen.
Alleen de nazireeërs kunnen Jeshua terug brengen. Het kan niet gedaan worden door de hedendaagse christendom, maar alleen door hen die zich vrijwillig afzonderen.
Zij zullen de Nazireeërs van vandaag zijn die deze eeuw van het verval zullen veranderen in de eeuw van het koninkrijk. Zij zullen de Heer terug brengen.
Er is behoefte aan de Nazireeër-gelofte. We moeten onszelf helemaal geven aan de Heer, ondanks onze zwakheden en gebreken.
De Heer roept om een volk, dat bereid is zichzelf volkomen af te zonderen en die geen compromissen willen sluiten, die zelfs een belofte van toewijding durven aan te gaan.

Zijn wij bereidt … !!!ReactiesSterven aan jezelf … opdat anderen kunnen leven …
Als we door het geloof in Jezus Christus  wederomgeboren worden dan worden we mede gekruisigd (onze oude leven) met Christus in zijn dood, deze dood snijdt ons af van al het aardse (wereldse) leven. Deze positie van het gekruisigd zijn met Christus kunnen we in een ogenblik innemen, maar Gods Geest moet dag aan dag met het oude leven wat weer de kop op kan steken afrekenen, dit is een leer en een levens proces.
Ook wij zullen net als Jezus verzocht en beproefd worden en tijden van worsteling en strijd van pijn en lijden doormaken .

God wil dat wij, net als zijn Zoon Jezus, een opofferende liefde hebben naar onze broeders en zusters en naar de wereld.  Een opofferden liefde die volkomen toegewijd is aan de Bruid van Christus en aan de verloren wereld, en dit in reinheid, transparantheid, heiligheid en waarheid.

Hoe vaak kan God de mens niet gebruiken omdat ze hen zelf zo graag willen laten gelden, hun eigen eer, ambitie en positie, maar ook hun strijd om hun eigen gerechtigheid en recht en hoe vaak willen wij genoegdoening hebben om ons goed en beter te laten voelen om zo onze pijn te laten verzachten.

Hoe vaak staat onze pijn, teleurstelling en verdriet God niet in de weg om Hem te laten zien wie Hij werkelijk is, zijn liefde en genade.

De Bijbel leert ons dat we moeten sterven aan ons zelf, de graankorrel moet eerst in de grond en sterven voordat hij uit de diepte op kan komen en vrucht kan dragen.

Wij moeten ons vlees (onze oude natuur) laten sterven, ons eigen ik, het moet in de dood, maar ook is dit een proces waar we in ons leven boven uit moeten worden getild.

We ontdekken steeds weer dat we dit niet zelf kunnen maar dat God dit bewerken moet in ons leven. Ons vlees roept en schreeuwt om genoegdoening en om gerechtigheid, het druist helemaal tegen ons zelf in.
De Heer wil ons leren dat wij helemaal geen rechten hebben en dat we daar ook niet op mogen staan dit recht te behalen. Doen we dat wel, dan doen we de ander te kort en schaden we hier de ander mee.
Ons plicht is alleen maar recht te doen en niet recht te verkrijgen. Alles wat we krijgen is genade. Alles wat Hij geeft is genade, alles wat Hij neemt is genade.
Hierdoor kunnen we de gezindheid, het karakter van God door ons heen laten werken, het is een gelegenheid de liefelijkheid van de Here Jezus te laten zien.

Ja, het is ons plicht in alle omstandigheden Jezus te laten zien, hoe wij ons ook voelen en ondanks onze pijn.

We moeten leren, en dat kan alleen maar door de kracht en leiding van de Heilige Geest, om boven onze eigen pijn, angst, teleurstellen en verdriet heen te zien dat we door de Geest van God hierover heen worden getild, om zo het karakter van Christus te laten zien, en dan zien en bemerken we vaak hoe we nog falen en nalaten goed te doen en dat we soms zo ver af zijn zoals God het heeft bedoelt.

De Bijbel leert ons toen ze Jezus sloegen, Hij niet terug sloeg, scholden ze Hem uit Hij schold niet terug maar als je pijn hebt, door welke omstandigheid dan ook, is dat zo moeilijk om dit aan de kant te zetten en daar over heen te zien en met Jezus ogen naar de ander te kijken, maar het is de kracht van God om Hem op deze manier te volgen, zijn liefde en zijn genade om die aan anderen te laten zien.

We moeten leren dat we geen rechten hebben, een dode, iemand die gestorven is aan hemzelf,  heeft geen recht alles is voor hem alleen genade.

In theorie weten we het altijd zo goed, maar de werkelijkheid is soms moeilijk en hard. Het hangt ook af van hoe dichtbij iemand naast je staat en wat die voor je betekent heeft, dat heeft grote invloed, meestal doe je hen pijn die het dichts bij je staan en waar je het meest van houdt.

Je eigen emoties en gevoelens spelen zo vaak een rol maar als je werkelijk gestorven bent en dood bent voor jezelf kan niemand je kwaad doen of pijn doen want niemand kan een dode iets doen en het maakt niets uit wat ze van je zeggen en wat ze van je denken, onze plicht is Jezus te laten zien.

Maar hoe zit het dan met je gevoelens en je emoties, iemand schreef, geniet van je gevoelens zolang ze goed zijn, maar als ze zich misdragen en ze je doel niet terroriseren onderwerp ze aan Christus, dit is werkelijk een gevecht en worsteling die binnen in je gebeurd, een strijdt tegen een stille stem die niet van God is, maar die je wil neerhalen en wil trotseren. Want we hebben geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en machten ….`

We mogen weten dat God voor onze gevoelens zorgt als wij doen wat Hij zegt en Hem gehoorzamen en de keuze nemen zijn wil te doen, Hij zal dan voor ons strijden, maar ook ons herstellen en genezen.

Sterven aan je zelf, je eigen ik. Dan leren uitstappen en spreken en handelen wat God je ook zegt te doen, en wat het je ook kost. Jezus volgen is sterven, jij bent niet meer belangrijk, je doet er niet meer toe, het is Christus, het is Zijn eer.
Laat alles sterven ...  jezelf, je dromen en zelfs je roeping ...  en als alles is gestorven moet je God de kans geven die weer tot leven te wekken.
Het principe geboorte, dood, opstanding kan zich steeds weer in bepaalde opzichten door ons leven heen voltrekken, het graan moet als het ware sterven, voordat zij bruikbaar wordt voor God.
Een christen, of een werk van God is niet zomaar afgeschreven ook al falen we keer op keer, het is een leerproces.

Na een stille periode kan de oorspronkelijke dromen wanneer wij dachten dat ze gestorven waren weer opbloeien en herleven.

God kan het oorspronkelijke vuur na een hele periode van stille jaren weer uit het as doen herrijzen … 

 
 

@ Jelly Pietersma

 

Lees meer...   (6 reacties)
 
Een dienstknecht van God moet net zolang alleen staan
(niet vergezeld van/of zonder hulp of medewerking),
totdat hij niet meer weet dat hij alleen is.
Het enige wat overblijft voor ons is
altijd het aangezicht van God voor ogen te houden

 

Oswald ChambersLees meer...   (7 reacties)

 
 

 

Jacobus 1: 2-4.
Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

Het verhaal van Assepoester is een schrijnend en pijnlijk verhaal want veel van de belangrijkste sleutel elementen kunnen gevonden worden in het leven van mensen die God heeft opgewekt voor Zijn Glorie en doel.
Even een noot voor alle mannen die dit lezen: voor allen die besluiten te willen stoppen met lezen, omdat ik Assepoester heb gezegd, alstublieft houdt nog even vol en ik zal je een man laten zien, een Assepoester-type in de Schrift.
Assepoester was een meisje wiens moeder was overleden toen ze nog jong was, maar zij werd innig geliefd door haar rijke vader, ze leefde goed en was favoriet en geliefd door hem.
Terecht was haar leven gezegend en ze had alles wat ze nodig had, maar haar vader dacht daar niet zo over. Hij trouwde opnieuw om haar een moeder en familie te geven. Maar kort nadat hij hertrouwde, stierf hij.
Haar vader, en daar ben ik zeker van, had er geen idee van hoe hij het leven van zijn dochter, door deze beslissing die hij had genomen om een nieuwe vrouw te nemen, zou verwoesten.
Plotseling, bij de dood van haar vader, werd haar leven drastisch veranderd. Ze verloor niet alleen haar vader, maar ook haar huis en haar positie in haar familie, maar ook was ze ontdaan van haar eigen persoonlijke identiteit.
Zij, voor haar zelf, was niet veranderd. Maar, door het handelen van haar stief familie, zij, die vroeger een geliefd en favoriete dochter was, die werd nu een dienaar.

 

Ze was niet meer geliefd en vereerd, maar afgewezen en misbruikt en ze werd voortdurend buitengesloten in haar eigen huis.
Het is één ding te worden beroofd en uitgeworpen, maar het is heel wat anders om te blijven en degenen die je bestolen hebben ook nog te dienen.
Te zitten kijken hoe ze genieten of zelfs dingen die je eenmaal koesterde vernietigden en misbruikten is uiterst moeilijk. Maar ook het verlangen om deel te zijn van de familie, maar nooit dat verlangen vervuld zien worden maar het ervaren als een voortdurend verwonden maar geen tijd hebben om te genezen. Het dwingt je om alles te doen om liefde van hen te krijgen. Doch, hoe meer je zou proberen des te meer ze je verachten.
Volgens sommige versies van dit klassieke verhaal, probeerde Assepoester naar het bal te gaan in het paleis, in een oude jurk van haar moeder, samen met haar stiefmoeder en zusters. Haar zusters, die gedreven werden door hun moeder, scheurden ze haar jurk aan flarden, en lieten haar achter in lompen.
Zij namen letterlijk en emotioneel alles van haar af wat ze nog had en wat ze nog wist, wat nog reste in haar leven, zij lieten haar niets na.
Ze was verbijsterd, emotioneel verdoofd, alleen en kapot door hun acties. Maar hier neemt haar verhaal een verrassende wending. Op dit moment bereikte ze haar dieptepunt en hier ontmoette ze een goede fee die de wereld van Assepoester totaal verandert. Deze fee kwam naar haar toe in een moment van wanhoop en toonde haar haar liefde, dit is wat Assepoester het meest nodig had. 

“Assepoester-man”

Als je herinnert het verhaal van Jozef in Genesis 37 en 39-45,  was hij de meest geliefde en favoriete zoon van zijn vader Jacob. Zijn moeder stierf bij de geboorte van zijn jongere broer, maar hij had nog steeds de liefde van zijn vader, en ooh .. hoe vader Jacob van hem hield. Hij gaf Jozef vele voorrechten en geschenken die zijn broers niet kregen.

 

Het belangrijkste is, hij gaf Jozef zijn liefde (Gen.37: 3).
Dit creëerde een verhitte jaloezie van zijn broers naar Jozef toe en ze haten hem hiervoor, zo erg zelfs dat zij een plan bedachten om hem te vermoorden (Gen. 37). Door een speling van het lot, inplaats van hem te vermoorden, verkochten ze hem als slaaf, misschien een lot nog erger dan de dood.
Jozef bracht 13 jaar als slaaf door -  en was eigendom van iemand anders en een gevangene. Hij werd ervan beschuldigd achter de vrouw van zijn meester te zijn aangegaan, terwijl dit in werkelijkheid het omgekeerde was. Zijn leven werd hem afgenomen zowel fysiek als emotioneel. Niet langer een zeer geliefde, favoriete zoon -  maar nu eigendom van - en ten onrechte gevangen.
Als iemand het recht had boos en verbitterd te zijn, dan was het Jozef wel. De Heer had hem geweldige dromen en visioenen laten zien van alles wat hij zou doen in de toekomst. Maar wat blijkt, zijn leven ging in volledig tegengestelde richting op en dat voor jaren.
Het leek er op dat God hem had bedrogen of dat Hij hem voorgelogen had, maar Jozef klampte zich vast aan zijn geloof in God. Alles wat van hem afgenomen werd bleek gedaan te zijn als voorbereiding voor de vervulling van zijn dromen. Zoals hij zei tegen zijn broers, “Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.” En Hij vervolgde “ dus niet jullie hebben mij hierheen gestuurd maar God “.
Hier weerspiegelde Jozef de loop der jaren die hij had doorgebracht in Egypte, inplaats van zijn broeders de schuld te geven voor alles wat zij hem hadden aangedaan, zag hij hun haatdragende acties als instrument in de handen van de Heer om hem voor te bereiden op de redding van miljoenen mensen.
Jozef zijn leven veranderde drastisch, eerst van de favoriete zoon van zijn vader naar een nederige slaaf en gevangene, en dan opeens van daaruit werd hij tweede machthebber van de wereld waar hij in leefde.
Assepoester haar verandering was ook zo snel en veelzeggend. Van geliefde dochter - tot slaaf - als prinses die regeerde met haar man.
Ze waren beiden ontdaan en beroofd van alles wat ze kenden en wat hen dierbaar was, maar we zien op het einde, dat door de slechte behandeling die ze doorstaan hadden dit voorbereidingen en toerustingen waren voor hun grote doel.
U zult zich misschien afvragen, waarom God het heeft toegelaten dat Jozef zo door een zware beproeving heen moest.
In de Schrift zijn er vele voorbeelden van deze verhoging tot heerlijkheid en grootheid zonder voorbereidt te zijn, om dit niet uit het oog te verliezen zien we wat het er werkelijk toe deed.
Koning Salomo, de zoon van David, was de rijkste en wijste man in de geschiedenis. Hij erfde het Koninkrijk van zijn vader, die inderdaad groot was, en God zegende Salomo met nog veel meer. Toch heeft hij niet die voorbereiding voor de troon gehad die zijn vader David heeft gehad.
David ging van herder naar een krijger - van schoonzoon van de koning - tot voortvluchtige die moest rennen voor zijn leven - en die moest wonen in grotten - die moest doen alsof hij gek was - die zijn vrouwen van hem afgenomen werden - die veracht en afgewezen werd en dan opeens tot Koning werd gemaakt van geheel Israël.
We zien echter in het leven van Koning Salomo, omdat hij niet hoeft te verduren wat zijn vader te verduren heeft gehad, dat hij later in zijn leven van de weg van God afviel.
Marcus schrijft, “Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden”? Welke voordelen hadden Salomo's enorme wijsheid en rijkdom en roem gehad als dit hem zijn relatie met God kostte ?

Vastklampen aan Gods liefde


Velen van jullie hebben een soortgelijke proces doorgelopen waar je veel is afgenomen en waar veel van je geroofd is. Je bent in de war en gekwetst, en kan je zelfs op bepaalde tijden door God verlaten voelen.
Wat vaak het meeste pijn doet is het voortdurend verraad van degenen die je het meest lief hebt en die jou hadden moeten liefhebben , maar het niet deden. Het doet pijn de hardheid van de ander te zien alsof je er niet meer toe doet. Soms voelde je psychologisch verdoofd als gevolg van de acties van anderen.
Maar, hoewel ze alles van je afgenomen hebben, je beroofd, bestolen en verraden hebben, klamp je nog steeds aan God vast, omdat door eigen angst het zonder God zijn nog meer ondenkbaar is.
In het midden van je wanhoop, vind je nog het enige wat je hebt en wat er nog waarlijk toe doet - en dat is .. dat jij nog steeds God hebt. En Hij, wordt je alles en je voelt je de rijkste persoon in de wereld, omdat jij God hebt.
Inderdaad, door al je beproevingen heen, ben jij voorbereidt voor je lot, je doel, je bestemming en het zal groot en geweldig zijn. Eens zul je op een dag terugkijken als op deze tijd, net zoals Jozef.
Je bestemming kennen is geweldig, Hij wilde dat je werd voorbereidt zodat je niet zou vallen wanneer de echte test komt, de test van het werkelijke succes.
Zodat Hij je niet zou verliezen in het midden van alle zegeningen die Hij verlangt om je te geven, Hij moest er voor zorgen dat je fundament stevig en geworteld was in Hem en dat je geloof grondig getest werd.
Als je jezelf in zo een soort van omstandigheden bevindt, weet dan: je bent echt geliefd bij de hemelse Vader, je mag rusten in de palm van Zijn Hand. Je leven behoort Hem toe en Hij zal op je toezien als je gereed bent voor al de ongekende zegeningen. Hij houdt je in gereedheid, vooruitlopend op je bestemming. Je bent Zijn geliefde en favoriete kind - u behoort Hem toe - Uw bent Zijn bijzondere creatie.
Misschien kun je in je eigen leven bepaalde beelden zien van het verhaal van Assepoester, of het verhaal van Jozef wat misschien veel van jou eigen leven wegheeft. Aan welke mate je leven betrekking heeft op hem, herinner dat zijn verhaal veranderd na het zich klampen aan God.
Ook onze verhaal, krijgt een nieuwe en rijke richting wanneer we een ontmoeting met God hebben.
Hij maakt alle dingen nieuw, ook onze pijnlijke gebeurtenissen van ons verleden.
Hij geeft ons een hoofdsieraad in plaats van as, en Hij maakt schoonheid uit het as van ons leven.
Dus waar je ook bent, geef je as over aan Hem en kijk, Hij maakt iets mooi van je leven.

 

Bid maar met me mee: Lieve Vader, ik heb U nodig. U bent alles wat ik heb. U bent alles voor mij. Troost mij en maak iets moois van mijn leven. Ik geef alles wat ik heb in uw Handen en ik vraag U of U mij wilt vullen met alles van U. Wat U ook voor mij heeft, ik ontvang het met open armen omdat ik weet dat het van U is en ik vertrouw U mijn leven toe.

 

Amen.

@ Victoria Boyson ..

Vertaald door Jelly P.


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl