Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

1 Kronieken 16:30
beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde: vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt.
Psalm 93:1
De Here is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed; de Here heeft Zich bekleed, Hij heeft Zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet.
Psalm 96;10
Zegt onder de volken: De Here is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt;
Jesaja 40:22
Hij troont boven het rond (circle, geen bal) der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.
Job 38:4-6
Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? (funderen). Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd.
Jesaja 48:13
ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen.
Psalm 104:5
Hij heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd, zodat zij nimmermeer wankelt.
Jesaja 66:1
Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust?
Math. 5:35
bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is;
Hand. 7:49
De hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner voeten.
1 Sam. 2:8
Want de grondvesten der aarde zijn des Heren; Hij heeft daarop het aardrijk gesteld.
Job 9:6
Hij doet de aarde van haar plaats wankelen, zodat haar zuilen (pilaren) schudden.
Psalm 75:4
al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet.
Job 38: 13
om de zoomen ( buitenrand ) der aarde aan te grijpen, opdat de goddelozen van haar worden afgeschud?
Gen. 1:6,7
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. 7En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 8En God noemde het uitspansel hemel.
Psalm 148:4-6
Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; Hij zette ze vast voor immer en altoos,
Psalm 19:1
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
Job 37:18
Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen (zoals Hij het zwerk (drijvende wolken ) pletten (plat maken) tot een firmament (uitspansel), die vast zijn, als een gegoten spiegel? (hemelkoepel, soort dome, koepel over de aarde)
Gen. 1:14-17
En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; 15en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. 16En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. 17En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde.
Openb. 6:13
En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.
Daniel 8:10
En hij werd groot tot aan het heer des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heer, namelijk van de sterren, ter aarde neer, en hij vertrad ze.
Math. 24:29
Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
Marcus 13:25
En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
Openb. 7:1
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.
Deut. 28,64 want de HEER zal u uiteenjagen en onder alle volken verstrooien, tot in de verste uithoeken van de aarde. Daar zult u andere goden vereren, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van hout en van steen.
Jesaja 11:12
En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.
Jeremia 16:19
Here, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, die baat kon brengen.
Job 37:3
Hij laat het rollen langs de hele hemel, zijn schichten lichten tot het einde van de aarde
Job 28:24
Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik.
Spreuken 30:4
Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld?
Jer. 49:36
en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.
Daniel 6:2
Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering,
Math. 24:31
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
Gen. 19:23
Daarom noemt men die stad Soar. De zon was over de aarde opgegaan, toen Lot te Soar aankwam
Prediker 1:5
De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt.
Psalm 104:19
Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon kent de tijd van haar ondergang.
Jesaja 60:20
Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.
Job 9:7
Hij geeft aan de zon bevel en zij gaat niet op, en Hij sluit de sterren onder zegel weg.
Joshua 10:12,13
Toen sprak Jozua tot de Here ten dage, waarop de Here de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! 13En de zon stond stil en de maan bleef staan.
Habakuk 3:11
De zon, de maan treden terug in haar woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens de glans uwer bliksemende speer.
Psalm 19:4,5,6.
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, 6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. 7 Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.
Job 38:14
Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.
Math. 4:8
Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.
Daniel 4:11
die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde;
 
 

Enkele conclusies uit deze teksten op te maken

De aarde staat vast
hij wankelt niet
Staat op een fundament en is daarop gebouwd,
Staat op pilaren (de aarde wordt als platte schijf gedacht, gedragen door zware pilaren).
De aarde heeft zomen, een buitenrand.
De aarde is een cirkel (geen draaiende bal)
De aarde is als klein waarin een zegel wordt gedrukt.
De aarde is een tent waarin men woont.
De hemelen is uitgespannen en staat vast als een gegoten spiegel, als een soort van hemelkoepel, een koepel over de aarde, een soort van dome)
De aarde is een voetbank onder zijn voeten (een voetbank is een plateau op voeten, pilaren).
De aarde heeft vier hoeken
De aarde heeft einden (een bol niet)
De aarde heeft randen
Er is water boven de hemel en onder de hemel
De zon en maan bewegen en rijzen op en gaan naar beneden terug in haar woning maar de aarde blijft staan en wankelt en draait niet.
Uit Math, 4:8 maken we op dat de duivel Jezus meenam naar een hoge berg en Hem al de Koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid tot de einden der aarde toonde, maar dat kan alleen als de aarde een cirkel zoals de Bijbel het zelf beschrijft en het geen ronde bal is.
In Daniel 4 zien we een boom die zo hoog reikte tot aan de hemel en hij was te zien tot aan de einde der gehele aarde, dat kan alleen als de aarde een cirkel is en geen ronde bal.
En in Openbaring 1 vers 7 staat, “zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien”, dat kan alleen als de aarde een cirkel is en geen ronde bal.
 
JP/3.3.2018

Reacties (6)

 
 

 

Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia 1:9b-12.

 
Jeremia ziet een Amandeltwijgje, dus het eerste wat God deed is hem te laten zien, als een ziener. De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel heeft ook de betekenis van waakzaam, oplettend. De amandeltwijgje wordt ook wel `waakboom` genoemd, Hij de Bewaker waakt over Zijn Woord omdat in vervulling te brengen, maar Hij waakt ook over hen die Zijn Woord brengen.

De amandelboom is de eerste boom in het midden oosten die na de winter gaat uitbotten en bloesemen. De NV geeft als vertaling “zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.”, maar we moeten dan niet het Hebreeuwse beeld van de “waakzaamheid” vergeten. En eigenlijk komt dat 'waken over' in het Hebreeuws van dezelfde stam als dat 'wakker zijn, dat spoedige bloeien'.
God waakt erover om zijn woord spoedig tot bloei te laten komen zelfs als alles doods lijkt.
Maar wat zien wij ..?

Jeremia zijn roeping was uitrukken, afbreken, verdelgen en verwoesten om daarna weer te gaan bouwen en te planten. Hij moest dus eerst veel rooien voordat hij weer planten en bouwen kon.
We moeten het kwaad aanspreken in deze tijd, heilige huisjes afbreken en daarna Gods woord met recht planten. Maar is dat ook niet zo in ons eigen leven. Je kan geen onrecht aanspreken als je je eigen leven niet eerst onderzoekt en op orde hebt, en afbreekt dat wat er niet thuis hoort en dat weer op de juiste fundament bouwen op Jezus Christus en Hij die gekruisigd is. Het is sterven aan je zelf en dan weer opstaan. We moeten alert zijn en waakzaam, Gods woord is trouw en Hij zal het tot bloei laten komen als die amandeltak in ons leven die een voorloper is en die bazuint om uit de (geestelijke) dood weer op te staan, en waar Gods Geest Zijn windt blaast over de gedoden opdat ze herleven .. en roept Leef, Leef.
God heeft mensen nodig die in Zijn Naam tegenspreekt, die Zijn woorden durven te spreken om uit te rukken en op te bouwen en is dit geen heen wijzing naar Jezus daar van gezegd werd dat hij tot een val en opstanding voor velen was, het hoort zeker bij Gods bediening voor deze tijd. Jeremia is type van de lijdende knecht Jezus Christus. Door liefde werd hij verteerd en heeft het vuur van Jezus. Heeft dit vuur ook jou verteerd..

Ik vindt Jeremia heel actueel en voor mij persoonlijk ook als een groot voorbeeld voor deze tijd en als je de tijd naast elkaar legt hoef je helemaal niets te vergeestelijken dan is die tijd niets anders dan onze tijd, alleen de bedeling is anders en de profetische bediening voor het NT is anders dan in het oude, dat is het enige verschil. Maar ook is het OT een afschaduw van het NT en kun je gewoon doortrekken naar het hier en nu en ook als voorbeeld nemen. Hij is zo een geweldig voorbeeld want brandt het vuur wat in hem is ook zo in ons binnenste, het echte profetisch NT vuur door de Heilige Geest. En zijn onze gevoelens van ons soms anders dan hem wat de nood van de mens, land of wereld aangaat ? Wij moeten ons net als Jeremia ons op laten branden door Gods vuur, dat ons oude mens verteerd en dat het vuur van Gods Woord laat spreken. Want ook Jezus was gekomen zegende (Luc. 12:49) VUUR ben ik komen werpen op aarde ..” en dan zullen we ons ook helemaal niet vreemd voelen tegenover een persoon zoals Jeremia. Eigenlijk kennen wij nog dieper dan deze profeet, hij kende Jezus niet zoals wij Jezus kennen. Maar als wij de genezende kracht en de opdracht en geloof die ook bij het Christen-zijn hoort dan voelt men zich ook niet vreemd aan Jeremia en zijn Jeremia zijn woorden ook bij ons een weerklank hebben en tot ons spreken en zullen we van hem ook in ons herkennen. Tenminste als dat vuur ook in ons brandt wat de Heer ook in ons hart door de Heilige Geest in ons heeft ontstoken. En wij staan in onze houding toch net zoals Jeremia tegenover ons land, kerk, wereld als hij ? Hoor je de opwek roep niet door Jeremia heen, de nood voor de wereld, het brandend hart voor de verlorene ? Of schamen wij ons tegen over Jeremia die zo vol was van vuur en die diende tegen elke tegenstand in, hebben wij tegenstand ? en zullen wij het lijden ook niet vrezen zoals Jeremia ? Hebben wij ook niet als alles tegenzit soms wraakgevoelens als Jeremia, herken jij je daar niet in, zijn zwakheid en twijfel, hij was gewoon mens, maar ons reageren moet nu anders zijn, omdat wij geheel anders zijn en Christus hebben leren kennen en niet wraakzuchtig zoals ik boven schreef maar in die trant als Jezus “Heer vergeef het hun want zei weten niet wat ze doen".


Nee, Jeremia is mij een groot voorbeeld als christen en dan kun je zijn leven heel goed op dat van jou toepassen .. en de Heer spreekt ...
 

Jij, Jeremia en jij …., maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’   
 
JPReacties

De Bijbel leert dat de oogst drie fasen heeft, maar ook drie opstandingen van het verkrijgen van een verheerlijkt opstandingslichaam, de eerste oogst die wordt binnengehaald zijn de eerstelingen van God en het Lam dat is de gerste-oogst, dan de Gemeente die is de tarwe-oogst, en dan als laatste de druivenoogst.

Even over de rangorde van opstanding. .. Er is een rangorde (opstelling) van opstanding, eerste Jeshua. Paulus heeft in zijn eerste gedeelte van 1 kor. 15 de opstanding van Jeshua aangehaald. Jeshua wordt NIET onder een EENHEID van mensen gerekend. Hij is de Eerste (enkelvoudig).Vanaf vers 22 richt Paulus zich op de opstanding naar de rangorde van onze opstandingen (rangorde, opstelling, eenheden) waarbij hij zegt dat wij allen levend worden gemaakt maar ieder naar zijn orde, of eenheid.

Na Jeshua als eerste in rangorde de gezalfde eerstelingen (gerste-oogst) en dan de Gemeente bij Zijn komst (tarwe-oogst), bij Zijn verschijning. 1 Kor. 15 vers 23.

Hier zie je in de gemiddelde vertalingen “Christus de eersteling”, maar dat is een foute vertaling dat zijn de gezalfde eerstelingen van Christus, in het Engels vertaald het het beste “But every man in his own order: Christ (=Gezalfde) the firstfruits (meervoud); afterward they that are Christ's at his coming. 

De rangorde (opstelling) betekent een eenheid of een bepaalde hoeveelheid, terwijl Jezus een individu is en geen eenheid, daarom zijn het de gezalfde eerstelingen the firstfruitS, dus meervoud en een eenheid van een hoeveelheid.

Jeshua is de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, maar niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods.

De gezalfde eerstelingen van Christus zijn de Zonen Gods die openbaar zullen worden en waar de wereld op wacht en zij zijn de Eerstelingen van God en het Lam en het mannelijk kind uit Openbaringen 12 en 14.

Obadja 1 vers 21 zegt over hen, “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

 

Reacties

De vijfde bazuin wordt geblazen en de eerste wee gaat beginnen ..
en er zal een tijd van grote verdrukking zijn .. (Openb. 9)
In Openbaringen 12 zien we wanneer het mannelijk kind (dat zijn de 144.000 eerstelingen van God en het lam uit Openb. 14) weggevoerd worden naar de Troon van God dat er oorlog in de hemel komt en satan wordt op de aarde geworpen (12:9).
De ster die uit de hemel valt uit Openb. 9 is satan en deze zal de sleutel van de put van de afgrond ontvangen en hem gebruiken om hem te openen.
De drieënhalf jaar die op verschillende plaatsen in Openbaringen worden genoemd beginnen en eindigen op dezelfde tijd. Hoofdstukken 11:2-3, 12:6-14 en 13:5.
De put van de afgrond is de verblijfplaats van de koning, de engel van de afgrond, zijn naam is Abaddon of Apollyon. Het is de plaats waar boze geesten en machten gepijnigd worden. Satan wordt op de aarde geworpen en in Lucas 10:18 zien we het oordeel, maar hier zien we het voltrekken ervan. Door het oordeel van het kruis van Jezus is satan buiten geworpen en hier in 9:1 zien we de voltrekking van dat oordeel. We kunnen nu in onze tijd vermoeden waardoor de put wordt geopend en de sprinkhanen komen vrij (dat zijn de boze geesten en demonen) de koning van de sprinkhanen is de antichrist die uit de afgrond opkomt.Reacties

We moeten ons vullen en voeden met dat wat waar is en niet wat jou of mijn visie of leerstelling is, want dan kon je wel eens bedrogen uitkomen, Jeshua zegt van Zichzelf “Ik ben de weg, De WAARHEID, en het leven” en heeft ons Zijn Woord en Geest van Waarheid gegeven die ons de weg zal wijzen tot de volle waarheid.
Door openbaring van Zijn Geest kunnen we de waarheid kennen, niet door leerstellingen of visies, maar door openbaring en overtuiging aan je hart.
Om waar te zijn moeten we al de Bijbelse waarheden lief hebben en deze omarmen en moedig zijn om on-Bijbelse leerstellingen en dogma’s die zijn overgeleverd aan de kaak te stellen, te herzien en los te kunnen laten. Velen die de waarheid hebben gezocht zijn verketterd en zelf op de brandstapel ter dood veroordeeld, waarheid zoeken kost je wat en is tegen de stroom in zwemmen.
Rome, de RKK heeft ons ook veel valse en on-Bijbelse leerstellingen, visies en feesten en dagen achter gelaten en door de reformatie heeft de kerk nog niet afgedaan met hun vele dwalingen en zijn daar nog steeds niet helemaal van losgekomen en dezen woekeren nog steeds voort, en mensen houden zich daar hardnekkig aan vast, ten diepste weten ze niet waar deze leerstellingen weg komen en hoe die zijn ontstaan.
Dogma’s en menselijke overgeleverde leerstellingen houden ons tegen de waarheid te kennen, we moeten een openbaring krijgen van de Heer zelf, en dat kost je soms wat en dat kan je eigen zienswijze door elkaar schudden, maar wie waagt zal de Bijbels waarheden winnen en leren kennen zoals God het bedoeld heeft waardoor we dicht bij Hem en dichter aan Zijn hart mogen komen.
De Bijbel leert ons onderzoekt alles en behoud het goede.
De Heer wil ons daar in leiden als wij ons gewillig aan Hem overgeven en willen gehoorzamen in dat wat Hij ons laat zien en dat wij ons afkeren zullen van al die on-Bijbelse waarheden. En zo leidt Hij ons door Zijn Heilige Geest stap voor stap in de volle waarheid en we kunnen dan waar zijn zoals Hij waar is.
Reacties


Er is geen tegenstelling tussen de twee verbonden, want het Nieuwe Verbond is niets anders dan de vernieuwing van het Oude Verbond, het is van het uiterlijke, van de werken, naar het innerlijke gegaan, door de Geest.
Het is een verdieping geworden, de wet van God is door de wedergeboorte in ons hart en in ons verstand geschreven, daardoor kunnen we leven en geleidt worden door de Geest der waarheid.
Het grootste verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond is dat intussen Christus is gekomen, wiens persoon en werk de basis vormen voor de vervulling van de beloften die God al onder het Oude Verbond aan de mens had gedaan.
Het Oude Verbond kan niet begrepen of correct uitgelegd worden zonder de openbaring en vervulling in het Nieuwe Verbond.
Het Nieuwe Verbond is in het Oude Verbond verborgen en het Oude Verbond is in het Nieuwe Verbond geopenbaard.
Het oude verbond is een belofte en het nieuwe verbond is de werkelijke vervulling van die belofte.
Wij moeten leren de geboden van Jeshua te onderhouden door de leiding van de Heilige Geest, door de wet in ons hart geschreven. De wet van het oude verbond is niet afgeschaft of ontbonden maar juist door Jeshua vervuld. Als wij dan zo door de Geest wandelen en ons door Hem laten leiden en steunen op Hem dan wordt de wet in ons vervuld, door het leven van Jeshua zelf, die in ons woont en werkt.

JPReacties


Zalving en bedieningen


En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. 1 Cor.12.

Een zalving is een bekwaamheid van God op een mens die Hij roept om Zijn werk te doen en die Hij verandert. Niet alleen verandert naar hart maar ook naar karaktereigenschappen die bovennatuurlijk worden gevormd en in staat stellen daarin te dienen. Een zalving opent de ogen van een persoon om alles wat voor die specifieke bediening of taak nodig is te zien en te begrijpen. God wil dat wij Zijn zalving op de mens respekteren, omdat het een zeer kostbare, heilige hemelse gave is.
Dus als de Heer iemand zalft voor een taak of bediening, verandert deze zalving het denken en hart van de mens die onderworpen is aan de Heilige Geest.
De Heilige Geest brengt ons zelf in beweging en veranderd ons zowel in ons denken als karakter, die gepaard gaat met de roeping.
Het is een hemelse gave en gaat altijd gepaard met kracht en manifestatie en de aanwezigheid (heerlijkheid) van God.
Een werk voor God gedaan zonder deze zalving wordt door de Heer verworpen.
Zalvingen en kracht kunnen overgebracht, opgeslagen maar ook door handoplegging of via stof overgedragen en geleidt worden. Een zalving is waarneembaar, voelbaar, herkenbaar en tastbaar, en de Heer wil dat we de zalvingen op ons leven beter leren kennen om daar in te bewegen. Soms kan een zalving als hitte aanvoelen, of elektriciteit, vuur, of beven of een andere bepaalde gedrevenheid, maar een ieder kan op zijn of haar manier de zalving ervaren die bij een ieder verschillend word ervaren.
We zien dat Elisa dubbel zoveel kracht had als Elia doordat hij een dubbele deel kreeg, van zijn zalving dus er is een mate van zalving die toenemen en groeien kan na mate van iemands geloof en roeping en volwassenheid.
Er zijn drie soorten zalving, zalving van de gelovige in iemand, zalving voor bediening op iemand en de gezamenlijke zalving op een samenkomst.

1 Joh. 2: 20 : Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.
vers 27 : En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk de zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

We hebben drie dingen, waarmee we de gemanifesteerde zalving voor bediening kunnen toetsen; het Woord van God; de vruchten van de bediening en de zalving van de gelovige.

Als God ons wil zalven voor een bediening of roeping is het noodzakelijk dat er een tijd van voorbereiding nodig is voor de zalving die op ons gaat komen. We moeten toegerust worden, ieder na de genadegave en roeping. Elisa bereidde zichzelf voor door Elia 10 jaar te dienen, en hield hem goed in de gaten. Een zalving op ons leven is kostbaar en kost ons het leven, God eist hierin alles van ons in toewijding en heilig leven, wat door moeilijkheden en verzoekingen heen geschaafd worden door alle tijden heen. God wil door elke fase van ons leven heen waarin in we getoetst worden zien ons trouw en gehoorzaamheid aan Hem en dat we geduldig wachten zullen op Hem, bij elke niveau van zalving. Wanneer Hij overtuigd is dat je klaar bent om je hele leven te geven om Zijn wil te doen en Zijn roeping uit te voeren, dan en dan alleen pas zal de zalving voor de bediening op u komen.
Helaas zijn er weinig mensen die de prijs willen betalen.
Een zalving van een man of vrouw kan de hele wereld bij wijze van spreken schudden !!

Als je de zalving verliest, verlies je ook je geestelijke autoriteit en kracht, en mensen vervangen die geestelijke autoriteit vaak door macht uit te oefenen door manipulatie en de gave te imiteren door te handelen uit het vlees.

2 kor.1:21 : Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons drukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.

De zalving zal jukken verbreken en vernietigen.
Het is dus de zalving die ons leert en leidt door de Geest en hoeft ons niet natuurlijk aangeleerd te worden, het vloeit uit onze geest zonder enkel inspanning. Door goddelijke inspiratie weet men de juiste dingen te zeggen en weet men spontaan de woorden te zeggen of de daden te doen en geloof vrij te zetten om wonderen te doen of te speken tot bevrijding en genezing.
Iedereen heeft natuurlijk onderwijs nodig in de vele gebieden van ons leven maar op het gebied waar onze zalving is, komt onze leiding van de Heilige Geest.

De Heilige Geest stroomt door de gezalfde persoon heen waardoor de tegenwoordigheid van God door hem openbaart.
 
JPReacties (2)

 

Gospels: It Is Finished
 
 
Yeshua, de Nazoreeër. Zo wordt er spottend over Hem gepraat.
Een Nazareeër is iemand die uit Nazaret komt uit het hoge Noorden.
Het woord Nazareeër komt van het Hebreeuwse stamwoord nazir wat toewijding betekend.
Met Nazareeërs duidde men oorspronkelijk alle christenen aan (vgl. Hand 24: 5).
In die naam ‘de Nazareeër’ zit heel wat minachting verpakt.
De Nazareeërs zijn zo rond de vijfde eeuw uit de geschiedenis verdwenen - afgewezen en bestreden door zowel kerk als synagoge.
Maar God maakt een begin met de bevrijding van Israël.  Yeshua, de Nazoreeër is het die zijn volk bevrijdt van de zonden.
Hij maakt niet maar een begin met de bevrijding, nee, de bevrijding die Hij brengt is volmaakt. Hij bevrijdt ons van al onze zonden en van al onze vijanden. Hij bevrijdt ons uit de greep van satan. Hij heeft zich laten boeien om ons te bevrijden en is ten onrechte veroordeeld om ons vrij te spreken. Hij is door God verlaten opdat wij nooit meer door Hem verlaten zullen worden.
Yeshua was een Nazoreeër die volkomen aan God toegewijd was. Vanaf de moederschoot zal Hij als Nazoreeër zijn en aan God gewijd. Dat is ook weer een verademing in deze goddeloze tijd.
In deze tijd kunnen vele mensen alleen maar aan zichzelf denken aan hun eigen genot en eigen plezier. Ze zijn aan zichzelf toegewijd.
Maar God maakt een begin met de bevrijding van Israël.
We weten uit het boek Numeri 6 wat een Nazireeër is.
Dat is iemand die zich voor een bepaalde tijd aan de Here wijdt.
Hij moet zich aan drie voorschriften houden:
-Hij mag geen wijn en sterke drank drinken.
Wijn of iets van de druif duidt op aards vermaak en werelds genot. We moeten afgezonderd zijn van het aards vertier. De Heer heeft mensen nodig die bereid zijn om te pionieren op de weg van de absolute toewijding.
-Z’n hoofdhaar mag niet geschoren worden. Lang haar is voor de man geen heerlijkheid maar eerder een schande. Een Nazoreeër is iemand die bereid is om smaad te dragen voor de Heer. Lang haar betekent dat men afgezonderd is van zelfverheerlijking. Het zelf is in de dood gebracht. We moeten smaad dragen voor het getuigenis van de Heer en voor Zijn doel. Zoek dan geen roem maar wees een drager van smaad. Wees dus niet bang voor een slechte naam of voor boze geruchten.
-Hij mag niet in de buurt van een dode komen. Als we door de anderen in doodsheid gebracht worden (geestelijk), zijn al onze dagen van afzondering verloren gegaan, we moeten ons door hen niet laten beïnvloeden. Sta hen niet toe, hun doodsheid op jou over te dragen. Satan is de bron van de dood en hij wil de dood zoveel mogelijk naar anderen verspreiden. We kunnen zelfs in doodsheid gebracht worden door andere gemeenteleden maar telkens wanneer we de stank van geestelijk dood gewaar worden, zoals kritiek, roddel of gemopper moeten we vluchten.
Ook mogen nazoreeërs geen onrein voedsel eten.
Een nazoreeër is met zijn manier van leven een voorbeeld voor de mensen om hem heen.
Alleen de nazoreeërs kunnen Yeshua terug brengen. Het kan niet gedaan worden door de hedendaagse christendom, maar alleen door hen die zich vrijwillig afzonderen. Zij zullen de Nazoreeërs van vandaag zijn die deze eeuw van het verval zullen veranderen in de eeuw van het koninkrijk. Zij zullen de Heer terug brengen.
Er is behoefte aan de Nazoreeërbelofte.  We moeten onszelf helemaal geven aan de Heer, ondanks onze zwakheden en gebreken.
De Heer roept om een volk, dat bereid is zichzelf volkomen af te zonderen.
Waar zijn de vrijwilligers ?
 

 

Lees meer...   (3 reacties)
 
 
 
 

 

 
De kerk leert ons dat de wet/tora is afgeschaft maar is dat werkelijk wel zo ?
Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Wij zijn als op grond van ons geloof in Christus als rechtvaardigen aangenomen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden, maar de wet afgeschaft ?  … dat is wel wat anders  … waar staat dat in de Bijbel geschreven …
 
Math. 5:17-28 zegt :
´Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet/tora of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen´
 
Romeinen 7: 1
Of weet gij niet, broeders, – ik spreek immers tot wie de wet kennen – dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft?
 
Romeinen 3:31
Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
 
En dit staat allemaal in het nieuwe testament beschreven, is de wet afgeschaft   !?
 
De hemel en de aarde zijn er nog, dus de wet ook, Jezus heeft de wet niet ontbonden.
De wet is niet afgeschaft maar door Jezus vervuld, het is eerder een verdieping, de wet is in onze harten geschreven.
De tora is dus meer dan alleen de wet dan de 5 boeken van Mozes.
Het woord tora betekend dus .. instructie, leer, onderwijs, een handboek of gebruiksaanwijzing.
En eigenlijk is dan de tora van Genesis tot Openbaringen, het zijn immers allemaal richtlijnen en instructies.
Jezus is het vleesgeworden Woord, Jezus is de Tora. De Tora is dus een afbeelding  en God wil de mens zien naar Zijn Beeld, naar de Tora, en net zoals Jezus de tora  heeft vervult en heeft uitgeleeft en heeft bevestigd zullen ook wij de gehele Tora moeten vervullen, uitleven en bevestigen. God zal dat in ons volbrengen.
De Tora is de blauwdruk van het Koninkrijk en de ware levenswijze van YHWH.
 
De wet/tora is een wegwijzer, de wet die ons naar Jezus brengt. De apostel Paulus zegt  als de wet of de Tora er niet was, dan weet ik niet wat zonde is, de wet duidt de zonde aan.
Romeinen 7:7 zegt Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet.
Zonde , zoals wij gezien hebben, zijn dan overtredingen van de wet (1 Joh. 3:4 , Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid).
Daarom brengt de wet ons naar Jezus daar de straf op de zonde de dood is. Hij alleen kan deze straf voor ons betalen zodat wij vrijstelling krijgen van de eeuwige dood, en eeuwig met Hem leven. Als er geen wet is dan is er ook geen zonde en dan hebben wij geen Verlosser, de Messias niet meer nodig, als er geen zonden zijn hoeft er ook niet betaald te worden. Dus als er geen wet is, of de wet heeft afgedaan, of is afgeschaft dan hebben wij Jezus niet meer nodig.
De wet laat ons de zonde zien, en de straf op de zonde is de dood. Maar Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van zonde en dood door Zijn dood en opstanding.
 
Met andere woorden, voor de dood van de Messias, als men overspel pleegde was daar de doodstraf op, maar nu, na de dood en opstanding van Jezus, als u in deze zonde zou vallen, en u oprecht berouw heeft en u bekeert van de zonde, dan is de prijs van de doodstraf voor u betaald bij de dood van de Messias.
 
De wet/tora staat … maar de wet van de zonde en dood, die is aan het kruis geslagen.
 

Lees meer...   (29 reacties)

 
 
Het volk heeft echtbreuk gepleegd ze volgen hun Baäls, ze hebben hun Baäldiensten en Baälprofeten.
 
Ze spreken in de naam van de Here, maar hebben een leugengeest.
Ze roepen vrede, vrede, maar er is geen vrede.
Hun tong is gewend aan leugen spreken, met draaierij matten zij zich af.
 
Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de Here u genoemd. Ja, de Here der Heerscharen heeft u geplant
 
Mensen zeggen profeteer niet in de naam des Heren, of gij sterft door onze hand. (Ik hoor Izebel al zeggen, “dood aan de profeten”). Ze smeden plannen tegen u en zeggen;
 
“Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde !”  
 
Maar, Heere der Heerscharen, rechtvaardige Rechter, die nieren en hart toetst, ik zal uw wraak aan hen zien, want op U heb ik mijn rechtzaak gewenteld.
Daarom zegt de Here der Heerscharen aldus; Zie, Ik zal bezoeking over hen doen, ik zal onheil brengen in het jaar van hun bezoeking.  
 
Gij Here, Gij hebt het recht aan uw zijde, al zou ik Heer met u twisten, toch wil ik over rechtzaken met U spreken;
Waarom is de weg der goddelozen voorspoedig (ook de goddeloosheid onder de Christenen), en zijn zonder zorg allen die zich trouweloos gedragen ?
Gij hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten; ze wassen, ook zetten zij vrucht.
Nabij zijt Gij in hun mond, maar ver van hun binnenste.
Gij, o Here kent mij toch, Gij ziet mij en toetst mijn gezindheid jegens U. Ruk hem weg Heer, als slachtschapen en wijd hen voor de dag der slachting.
 
Er is niet zo’n groot verschil tussen de dienst aan Jaweh en de dienst van Baäl.
Het enige wezenlijke verschil was, dat Jaweh de Schepper is van hemel en aarde en werkelijk God is, terwijl Baäl een afgod is, uit Phoenicië afkomstig. 
Baäl betekend: Here. Hoe dicht de verering van de levende God en die van de Baäl bij elkaar ligt, blijkt uit de geschiedenis van Josafat en Achab (de echtgenoot van Izebel) 2 Kron. 18. De 400 Baäl profeten en de ene profeet Micha een profeet van Jaweh. Zo is er dus ook weinig verschil tussen de Baäl profeten en de profeet en een profeet van Jaweh, de levende God.
 
Allebei zeggen ze ‘zo spreekt de Here’. 
Maar toch is er een groot verschil, want de Baäl-profeet spreekt uit zijn eigen hart en de profeet van Jaweh geeft door wat de Here tot hem gesproken heeft (Jer. 23). 
Wie mensen naar de mond wil praten om er zelf voordeel aan te hebben of wie succes wil hebben en een groot gehoor wil vinden en die vrede, vrede roepen, bij tijden van geestelijk verval, kan zich maar beter aansluiten bij de Baäldienst.
 
Maar wie Jaweh, de eeuwige Verbondsgod wil gehoorzamen zal zich aansluiten bij de eenzame Micha “hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken”.
 
Ook zullen wij moeten erkennen dat ook in onze tijd er leugengeesten spreken door de monden van hen, die zich wel dienaren van het Woord noemen maar die er niet over denken om stil te worden voor God, om in de Raad des Heren te staan om Zijn woorden te horen.
 

 


Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl