Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

 
ELIZABETH WANG
 
Achtste en laatste brief aan Sheila.
  
Een van de akeligste aspekten van een tijd van depressie is het gevoel dat er nooit een einde aan zal komen. Het lijkt of we niet de energie kunnen opbrengen om uit de diepte te geraken. We hebben het gevoel dat er een grote wolk op ons is neergedaald die nooit meer weg zal gaan.
Zo is het natuurlijk niet. Het mag lang duren, in sommige gevallen zelfs jaren inplaats van maanden, mar er zal uitkomst komen. De tunnel is dan misschien wel lang en donker, maar er is aan het einde licht.
Voor de meesten komt het einde van een depressie niet zomaar in één keer. We maken ups en downs mee. Soms hebben we het gevoel dat we vooruit komen, maar ook wel dat we weer terug vallen. Het gaat maar langzaam en aarzelend, maar er is vooruitgang.
Ik herinner me nog een fijne, oude gelovige die de volgende illustratie hiervoor gebruikte.Toen ze nog een klein meisje was kon ze vaak naar de trein kijken. In het traject dat ze kon overzien, bevonden zich verscheidene tunnels, en zo zag ze steeds, dat de stoomtrein in een tunnel verdween. Dan moest ze even wachten, totdat de locomotief uit de tunnel kwam geschoten en wee zichtbaar was. Kort daarop verdween de trein weer in een tunnel, en dit herhaalde zich enige malen. De passagiers in de trein hadden dus een tijd van zonlicht, gevold door duisternis, dan weer de vreugde van het zonlicht, en opnieuw duisternis. Maar uiteindelijk waren alle tunnels afgewerkt en bevonden de passagiers zich voorgoed in het licht.
In dat verband zou ik twee kostbare gedeelten met je willen doornemen, met de klemtoon op een bepaald woord. In Psalm 66 vers 10-12 lezen we: Want Gij hebt ons getoetst, O God ons gelouterd, gelijk men zilver loutert; Gij hebt ons in het net gebracht, banden gelegd om onze heupen; Gij deed mensen over ons hoofd rijden, we zijn door vuur en door water gegaan". Verder lezen we in Jesaja 43:2: "Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u, gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden".  Zie je de geweldige betekenis van dat woord ?
We worden niet zomaar in het vuur geleid en het water geleid. We komen niet zomaar in de rivieren van moeilijkheden terecht, we gaan er doorheen. Sta in tijden van wanhoop vast op de beloften. Een ander probleem dat ons in tijden van depressie aangrijpt, is de klaarblijkelijke zinloosheid ervan. Hij heeft er in het geheel niet de schijn van dat het ons geestelijk gezien voorwaarts helpt, in feite eerder het tegenovergestelde. We hebben het gevoel dat we niet van nut zijn voor de Here, voor anderen of voor onszelf. Maar ook dit is niet waar. Ik geef toe, dat we misschien voor een zekere tijd ons moeten terugtrekken uit de frontlinie van de strijd. Anderen moeten misschien onze christelijke taak overnemen, omdat wij er op dat moment niet tegen kunnen, maar het is verre van zinloos. In een vorige brief hebben we reeds veel gesproken over het feit dat het de Here Zelf is die in feite toestaat, dat we in de duisternis geleid worden. Laten we de verzen uit Psalm 66 nog eens lezen, en de nadruk leggen op een ander woord: "Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert; Gij hebt ons in het net gebracht, banden gelegd om onze heupen; Gij deed mensen over ons hoofd rijden". We kunnen er absoluut zeker van zijn, dat de Here een plan uitwerkt, als Hij ons in zulke vreemde wegen leidt. 
Er is steeds een eindprodukt in zicht. In de Bijbel vinden we drie beelden, die ons dit duidelijk kunnen maken. Het eerste is een beeld van de vader en het kind. Dit wordt ons verteld in Hebr. 12:5-1. In deze verzen staan vele lessen voor ons. In de versen 5 en 6 haalt de schrijver spreuken 3:11 en 12 aan. We moeten de kastijding van de Here niet versmaden . We moeten er niet op hopen vrij te worden van Zijn kastijding of dit als zinloos beschouwen. De redenen hiervoor worden ons gegeven.

Lees meer...   (3 reacties)

 
 
 
Zevende brief aan Sheila.
 
Verborgen tussen de kleine profeten bevindt zich een klein boek, waaruit we een heel aantal geestelijke lessen kunnen leren, met name in tijden van depressie.
Ik vraag me af of je je ooit zorgen maakt over de dingen die in de wereld om je heen gebeuren. Toen ik depressief was. kwam ik op een punt dat ik niet langer de kranten wilde lezen of naar het nieuws wilde luisteren, omdat het allemaal volslagen hopeloos leek. Ik denk niet dat ik met enige overtuiging had kunnen zingen: "De Heer regeert, Zijn Koninkrijk staat vast". Want het leek er op dat het kwade steeds meer de overhand kreeg. Het leek of het nieuws alleen maar melding maakte van nieuwe golven van geweld in ons eigen land of elders. Het leek wel of overal onrust was en afbreuk aan de wet en het gezag werd gedaan. En omdat ik zelf zo in de put zat, was het gewoon teveel om over al deze dingen na te denken.
Vandaag de dag is het nieuws vrijwel gelijk, maar omdat mijn depressie opgeheven is, kan ik er naar luisteren en overspoelt het mij niet. Het is niet zo dat het nieuws veranderd is, maar mijn houding is veranderd. En dat is precies wat er ook met Habakuk ongeveer 600 jaar voor de komst van de Here Jezus gebeurde. Laten wij eens kijken hoe Habakuk precies dezelfde lessen moest leren als wij.
 
VERWARRING EN VERBIJSTERING
 
In hoofdstuk 1 treffen we een dialoog aan tussen de profeet en God. Habakuk begon met zijn beklag te maken over de afschuwelijke toestand van de samenleving rondom hem. Het lijkt precies op deze tijd.
"Hoe lang, Here, roep ik om hulp en Gij hoort niet. Schreeuw ik tot U: Geweld, en Gij verlost niet? Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt Gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen; er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn." (Habakuk 1:2-4)
Merk op hoe de profeet zijn beklag doet, over een blijkbaar onbeantwoord gebed, over toenemend geweld, over diegenen die onderdrukking en geweld plegen, over wet en gezag die aan kracht verliezen, en over de goddeloze die ten koste van de rechtvaardige voorspoed geniet. We kunnen ons indenken hoe hij zich voelde, toen hij met zijn klachten tot God kwam. Gods antwoord in de verzen 5-11 was zeer zeker niet wat Habakuk verwachtte. God vertelde hem dat Hij de Chaldeeën ging toestaan het land in bezit te nemen en dat zij het instrument van het oordeel waren, vanwege de zondigheid van Zijn volk.
We kunnen in het bijzonder opmerken dat God zegt: "IK doe een werk in uw dagen.....IK verwek de Chaldeeën...." God was nog op de troon en alles werd volgens Zijn wil uitgevoerd. Maar natuurlijk bracht dit Habakuk in nog grotere verwarring, zoals we uit zijn antwoord in de verzen 12-17 kunnen opmaken. Hij kon begrip opbrengen voor het feit dat Gods volk oordeel en correctie verdiende, maar blijkens zijn vraag in vers 10 vond hij het niet eerlijk, dat God dit oordeel ten uitvoer zou brengen door een natie, die meer verdorven was dan zijn eigen volk. De dingen werden van kwaad tot erger en ik vraag me af of Habakuk het eigenlijk niet betreurde dat hij die vragen gesteld had. Dit was zeer zeker niet het antwoord dat hij verwachtte.
Het is interessant te zien dat Habakuk in dit hoofdstuk drie fundamentele vragen stelt, die van vitaal belang zijn.
TEN EERSTE vraagt de profeet; "Hoelang?" in vers 2: Here waarom komt er geen antwoord op mijn gebed? Here hoelang duurt het nog voordat de uitkomst komt? Dit is de zelfde vraag die David in Psalm 13 vier keer stelt.
TEN TWEEDE treffen we de vraag aan: "Waarom?" in vers 3. Waarom gebeurt dit allemaal Here? Waarom moet ik door dit alles heen gaan? Waarom komt U niet tussenbeide en doet iets, Here? In Psalm 10:1 stelt de psalmist dezelfde vragen. "Waarom Here, staat Gij van verre, verbergt Gij U in tijden van nood?"
TEN DERDE vraagt Habakuk in vers 13: "Waarom, met welk doel?" Hij kon de tegenstelling niet begrijpen, waarmee een heilig God een zondig en afgodisch volk zou toestaan de joden onder de voet te lopen en het volk in gevangenschap te nemen. Here, ik begrijp het niet. Het lijkt me niet eerlijk. Het lijkt niet logisch. Het komt op mij over als een complete tegenstelling.
De drie vragen die we in het eerste hoofdstuk van dit boek aantreffen hebben door alle eeuwen heen het verstand van Gods kinderen verbijsterd, en komen ook vaak voor in tijden van depressie.


Lees meer...   (4 reacties)

 
 
wandelen door geloof
 
Zesde brief aan Sheila.
 
In dit artikel willen we eens nadenken over de vitale les, die we in tijden van geestelijke depressie kunnen leren. Het heeft alles te maken met de inhoud van een bepaald lied, namelijk: "Staande op de beloften van God."

Als je werkelijk in de diepte van een depressie zit, zul je waarschijnlijk geheel geen behoefte hebben in te bijbel te gaan lezen. Ik kan me nog tijden herinneren, dat ik zo in de put zat, dat de beloften in Gods Woord volkomen inhoudsloos leken. En eens toen ik enkele van de beloften in de bijbel las, flapte ik er uit: "Spot niet met me, Here." Ik heb daar nu spijt van, hoewel ik er van overtuigd ben, dat de Here begreep hoe ik me voelde. Ik voelde dat de Here me verlaten had. Ik voelde dat de Here zijn rug naar me had toegekeerd. Ik voelde dat de Here mijn gebeden niet beantwoordde. Dit alles is kenmerkend als we ons in de greep van een diepe depressie bevinden.

Deze gevoelens duren echter niet eindeloos en langzamerhand ontdekken we dat we in onze bijbel hulp kunnen vinden. Een gedeelte, wat me echt aansprak, was Klaagliederen 3:1-26. Enkele psalmen boden ook hulp, op een manier, die ik nooit eerder ontdekt had. Als ik het moeilijk vond om te bidden, nam ik wel eens zo'n Psalm en las deze dan als mijn gebed tot God. Het was dan teveel gevraagd om zelf een gebed te formuleren, dus maakte ik gebruik van één van Davids gebeden. Vaak las ik alleen psalm 25 of psalm 86 en gebruikte die in plaats van mijn normaal dagelijks bijbellezen en gebed. Ik ben er zeker van dat de Here begrip had voor mijn onbekwaamheid tot het bestuderen van Zijn Woord en voor gebed zoals ik normaal deed. In Psalm 103:14 lezen we: "Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn."

Maar om terug te gaan naar het staan op de beloften van Gods Woord, heb ik ontdekt dat dit een erg noodzakelijke geestelijke oefening is. Van tijd tot tijd had ik in mijn christenleven periodes van twijfel omtrent mijn redding, en tijdens zo'n depressie keerde die twijfel in alle hevigheid terug. De duivel bedolf me onder alle gebruikelijke argumenten. "Je bent helemaal geen christen, het is allemaal maar verbeelding. Je houdt jezelf voor de gek en christendom kan helemaal niet bewezen worden. Als je werkelijk een christen was, dacht je dan dat je door zo'n moeilijke tijd als deze heen zou gaan? Je bent verloren en gaat naar de hel." Je weet waarschijnlijk wel wat hij zoal in je gedachten pompt, als je in de greep van een depressie bent.

ANGST EN TWIJFEL

De duivel viel me nog op andere fronten aan, die ik niet eerder ervaren had. één ervan was angst. Ik had nog nooit echte angst gekend, tot ik mezelf in het midden van een depressie bevond. Nachten lag ik wakker uit angst dat ik gek zou worden, bijna verlamd door de vrees dat het kwade bezit van me zou nemen.

Het is niet gemakkelijk te beschrijven, maar als je dit zelf hebt meegemaakt zul je het begrijpen. Van Abram staat in Genesis 15:12 beschreven dat hem een angstwekkende dikke duisternis overviel. Ik kan geen duidelijker beschrijving bedenken van wat ik bedoel. Dit leidde naar een ander symptoom. De duivel vertelde mij dat God mij verlaten had en mij gek zou laten worden; dat God dus niet te vertrouwen was. Dit was verschrikkelijk, want als ik God niet kon vertrouwen, wie dan wel?

Wij weten, dat de Here Jezus, toen Hij verzocht werd, het Woord van God gebruikte om de duivel te verslaan. En geleidelijk begon ik te leren dat Gods beloften, zoals deze in Zijn Woord beschreven staan, hét antwoord zijn op de aanvallen van de satan. Daar ik John Bunyan's Pelgrimsreis vele malen gelezen had, had ik me de verhalen moeten herinneren over Christen en Hoopvol, die zich in het kasteel van Twijfel bevonden, en hoe reus Wanhoop hen regelmatig versloeg en hen wijsmaakte dat zelfmoord de enige uitweg was. Dat ging zo enige tijd door, totdat Christen zich herinnerde dat hij een sleutel bezat, genaamd Belofte, waarmee hij elke deur in het kasteel van de Twijfel kon openen. Ze ontdekten dat deze sleutel de deur van hun kerker opende; en de deur van het kasteelslot; en uiteindelijk ook de ijzeren poort, zodat ze uit de handen van reus Wanhoop konden ontsnappen.

Natuurlijk is er een geweldig verschil tussen het theoretisch kennen van deze dingen en ze in praktijk brengen. Maar tijdens mijn depressie werd me duidelijk dat ik langzaam maar zeker op voet van oorlog kwam te staan met de duivel, toen ik Gods beloften als mijn zwaard gebruikte. Het was een worsteling. Soms won ik; soms leek er weinig voortgang te zijn, en soms leek het of ik weer terug was op het punt waar ik begon. Maar de Here hielp mij en helpt me nog steeds als deze dingen terugkomen.

Hoe werkte dit nu in de praktijk?? Wel, voor zover het twijfels aangaande mijn redding betrof, begon ik Johannes 1:12 als mijn belofte te gebruiken.

"Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden , hun die in Zijn naam geloven." Ik zei dan tegen de duivel; "Dit is Gods belofte. Ik heb de Here Jezus als mijn Heiland aangenomen en ben daarom een kind van God. Ik voel me misschien geen christen ik ben misschien maar een heel slechte christen, maar ik rust op Gods beloften en weet dat ik een kind van God ben." Eens ontmoette ik een fijne gelovige van meer dan tachtig jaar, die mij toevertrouwde dat ze soms vreselijke angst had, dat ze niet werkelijk behouden was en in de hel terecht zou komen. Dus kon ik met haar dit vers delen, dat ik als mijn zwaard gebruikte als de duivel mij iets soortgelijks vertelde. In Johannes 5:24 staat: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven"

Ik vroeg deze oude dame; " Hebt u de Here Jezus als uw Heiland aangenomen, en rust u voor uw behoud in Zijn volbrachte werk?" "O, ja!!" kwam haar antwoord. "Dan moet u de duivel er op attent maken, wat de Here Jezus hier belooft. Hij zei dat u niet in het oordeel zult komen, maar dat u bent overgegaan uit de dood in het leven, en ik geef er de voorkeur aan te geloven wat de Zoon van God zei, boven dat wat de duivel mij influistert, als ik in de put zit."

Hoe kunnen we nu met die angst omgaan, die vooral s'nachts over ons komt? Voor mij is het memoriseren van Psalm 121 een echte hulp geweest. Ik herinner me hoe mijn vader mij een stuiver gaf voor elke psalm, die ik als jongen leerde en hoe dankbaar ik was, dat ik juist deze geleerd had. Als ik wakker lag en een afschuwelijke angst over me heen voelde komen, ging ik deze psalm voor mezelf opzeggen: "Ik hef mijn ogen op naar de bergen; vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren, de Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid."
Soms moest ik hem wel tien keer opzeggen voor ik in staat was te rusten in het feit dat de Here mijn Bewaarder was; dat Hij mij voor alle kwaad zou bewaren, dat Hij mij zou bewaren als ik sliep, omdat Hij nooit sluimert, en geleidelijk aan viel ik dan in slaap. 2 Timotheüs 1:7 was in zulke tijden ook een echte hulp: Want God heeft ons niet gegeven een Geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik ontdekte ook dat de duivel niet noodzakelijkerwijs meteen wegging, als ik deze verzen opzei. Hij is erg volhardend en ik moest echt standhouden in de strijd, maar uiteindelijk trok hij zich dan terug. Als de duivel mij vertelde dat God mij verlaten had, was de belofte van Hebreeën 13:5 mijn zwaard.
"Want Hij heeft gezegd, Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Ik voerde dan het volgende tegen de duivel aan: Ik heb misschien het gevoel dat God mij verlaten heeft, ik ben me misschien niet bewust van Gods aanwezigheid, maar Hij heeft me beloofd dat Hij me niet zou begeven noch verlaten, dus ik weet dat de Here hier is.

GOD IS GETROUW
Twee andere gedeelten waren een grote hulp als de duivel mij vertelde dat ik door de druk mijn verstand aan het kwijtraken was. Jesaja 42:3 "Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven."
Ik voelde me vaak geknakt riet of een kwijnende vlaspit. Maar ik had Gods belofte dat ik niet ten onder zou gaan. Het tweede vers was 1 Korinthe 10:13 waar staat: "En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt."
Als de duivel zei; je gaat aan spanning ten onder, het is met je gedaan; dan was mijn antwoord; "God is getrouw, God is getrouw, God is getrouw."
Ik voelde me vaak geknakt riet of een kwijnende vlaspit. Maar ik had Gods belofte dat ik niet ten onder zou gaan. Het tweede vers was 1 Korinthe 10:13 waar staat: "En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt."
Als de duivel zei; je gaat aan spanning ten onder, het is met je gedaan; dan was mijn antwoord; "God is getrouw, God is getrouw, God is getrouw."
In Hebreeën 11:13 komt een uitdrukking voor die ons ook kan helpen. Het gaat over mensen die de belofte begroet hebben. Dit woord begroet kan ook vertaald worden met omarmd. Als ik mijn vrouw begroet, houd ik haar stevig tegen me aan en eis haar voor mezelf op. Ik toon haar dat ze mij toebehoort en dat ze voor mij erg dierbaar is. Als de Here je dus in een bepaalde situatie een belofte geeft, kun je die omarmen. Je kunt die dan stevig vasthouden en deze de jouwe maken.

God zoekt ons in een positie te brengen, waarin we geestelijk kunnen groeien en bereid moeten zijn Hem volkomen te vertrouwen. Denk eens aan diegenen in de bijbel die handelden op basis van een eenvoudig geloof op Gods beloften. Noach begon midden in het land een ark te bouwen en werd zonder twijfel bespot door zijn medemensen. Waarom zou hij zoiets belachelijks ondernemen? Omdat hij vertrouwde op de beloften van God. genesis 6:17-18)

Abraham verliet zijn vaderland en ging uit naar een ver land dat hij nooit gezien had. Waarom zou iemand zijn veiligheid en opgebouwd bestaan verlaten om naar het onbekende te gaan? Omdat hij vertrouwde op de belofte van God.(Genesis 12:1-4)

Later kreeg Abraham de opdracht zijn zoon Isaäk te offeren als een brandoffer, en dat ondanks het feit dat God beloofd had uit Isaäk een groot volk te maken. Waarom zou iemand zo'n vreemd bevel zonder aarzelen gehoorzamen? Omdat hij de belofte van God vertrouwde.(Hebreeën 11:17-19)

Mozes trotseerde Farao, de machtigste koning uit die tijd, met de opdracht dat hij al zijn slaven moest vrijlaten om de woestijn in te trekken. Waarom zou hij door zo'n alles te buiten gaand bevel zijn nek riskeren? Omdat hij de belofte van God vertrouwde. (Exodus 3:7-10)

Jozua gaf de kinderen Israëls bevel elke dag één maal rond de muren van Jericho te lopen en op de zevende dag zeven maal. Waarom zoiets vreemds? Omdat hij de belofte van God vertrouwde. (Jozua 6:1-5) Gideon leidde driehonderd man tegen een leger, waarvan Richteren 7:12 zegt:

"Midiam nu en Amelek en alle stammen van het Oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen."

Waarom zou iemand de strijd aanbinden tegen een leger wat in aantal zo duidelijk de baas was? Omdat hij de belofte van God vertrouwde.(Richteren7:7) Elia ging naar de koning Achab en verklaarde dat er geen dauw of regen zou zijn in het land, tenzij op zijn woord. Hoe kon hij zo zeker van zichzelf zijn, door zo'n harde voorspelling te doen. Omdat hij de belofte van God vertrouwde. (1Koningen 17:1)

Deze mensen hebben geleerd vóór alles te rusten in Gods beloften. Het gaat er om dat wij in onze tijden van depressie een geweldige gelegenheid hebben deze lessen te leren. Zo'n les zal ons nooit verlaten en door ons hele leven heen bruikbaar en een hulp blijven. We kunnen leren hoe we de aanvallen van de vijand door een juist gebruik van ons zwaard kunnen afweren, en deze bekwaamheid zal ons in staat stellen vat te krijgen op andere geestelijke waarheden. We zullen misschien veel fouten maken als we voor het eerst op deze manier strijden. Maar door ons christenleven heen zullen we voortgaan met leren, net als soldaten die langzaam aan gewend raken aan hun uitrusting en bruikbaarder worden in de strijd. Deze lessen zullen van grote waarde zijn op onze aardse pelgrimsreis.

Paulus was op een schip in de Middellandse zee met tweehonderd-vijfenzeventig andere personen. Er stak een storm op die twee weken duurde. Overdag en s' nachts bedekten de wolken de hemel en de zeelui hadden er een harde dobber aan het schip drijvende te houden. Hoop op redding was bijna uitgesloten. De meeste mannen waren volkomen uitgeput daar ze dagenlang noch gegeten noch geslapen hadden. Niemand wist waar ze waren. De situatie kon nauwelijks moeilijker worden. Toen stond Paulus op en vertelde iedereen aan boord dat geen enkel leven zou verloren gaan. Allen zouden gered worden. Hij nam zelfs een goede maaltijd en moedigde iedereen aan het zelfde te doen. Waarom was er het grote verschil tussen Paulus en de anderen? Hoe kon hij zo zeker zijn van wat hij zei? Hoe kon hij zo'n vrede hebben? Een engel was hem verschenen met een belofte van God en dat was genoeg voor Paulus. Luister eenvoudig naar zijn woorden:

"Want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als het mij gezegd is."

Lees het voor jezelf in Handelingen 27:25. Houdt dit beeld in je gedachten, een man in het midden van een storm, maar staande op de beloften van God, die nog nooit gefaald hebben. Het zal gaan zoals God gezegd heeft.zevende brief aan Sheila
"Nochtans wil ik juichen in de Here"
Reacties
 
Vijfde brief aan Sheila:
 
De laatste keer heb ik al gesproken over een van de faktoren die vaak bijdragen aan onze depressie en in deze brief wil ik voortgaan met ditzelfde onderwerp. Het heeft te maken met de vraag: "Waarom laat God me zo lang wachten op een antwoord op mijn gebed? "
Ook deze vraag kan verband houden met velerlei zaken. Misschien bidden we voor de bekering van iemand die ons zeer na is en de jaren gaan voorbij zonder dat God iets schijnt te doen. Misschien bidden we om verlichting in een ziekte of moeilijkheid en schijnt het toch ondanks aanhoudend dringend gebed dat er geen verlichting komt ja dat de dingen zelfs erger schijnen te worden. Misschien zoeken we God op een diepere manier te kennen, en , voor zover we ons dat bewust zijn, zijn onze motieven zuiver en zoeken we niets dat Gods Woord niet belooft.
Toch zien we een grotere verdorvenheid in ons eigen hart dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden, en het lijkt wel of we eerder terugvallen dan vooruit gaan.
Of misschien houdt het verband met onze depressie. Maanden of zelfs jaren lijken we al niet meer op de top geweest te zijn. Het is allemaal erg teleurstellend en bevreemdend. We verlangen ernaar ons weer echt goed te voelen en hebben begrip voor David die in Psalm 13:2-3 zegt: "Hoelang Here ? Zult Gij mij voortdurend vergeten ? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen ? Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag ? Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen ?"
Dat is misschien precies de vraag die jij heb gesteld : "Hoelang ?". Hoelang moet ik wachten. Hoelang moet ik dit nog volhouden ?".
Nu is het zo dat ik in mijn bijbel ontdek, dat God vele malen gebeden niet direkt verhoorde; en in elk van die gevallen was er voor dit uitstel een goede reden. We zullen een paar van deze gevallen nader bekijken, en hoewel we over verschillende van deze geschiedenissen in vorige brieven reeds hebben gesproken, wil ik nu de nadruk leggen op een heel andere waarheid.
 
De eerste reden, welke ik ontdek, waarom God een antwoord op onze gebeden uitstelt, is dat God in Zijn beloften ons wil testen. Zijn wij bereid op de beloften van Zijn wij bereid op de beloften van Zijn Woord te gaan staan, als er geen kijk op is, dat deze beloften vervuld zullen worden ? Het duidelijke voorbeeld is Abraham, aan wie een zoon beloofd was. Maar de jaren gingen voorbij, totdat het menselijkerwijs onmogelijk was dat Sara nog een kind zou baren. Als het kind kort na de oorspronkelijke belofte geboren was, zou er voor deze belofte geen grote geloofsbeoefening nodig zijn geweest. Maar toen de jaren voorbij gingen, was Gods belofte het enige waar Abraham op kon rusten. In een vorige brief hebben we reeds gezien dat we God kunnen vertrouwen, zelfs als Hij niet direkt antwoordt. Hij heeft het volmaakte tijdplan, en derhalve stelt Zijn uitstel niet alleen ons geloof in Zijn beloften op de proef, het test ook ons geloof in Zijn planning.
Op Zijn kalender had God de dag gemerkt waarop Isaäk geboren zou worden. Hij zei tot Abraham in Gen. 17:21 dat Sara Isaäk zou baren: "Op deze zelfde tijd in het volgend jaar". Er was geen vergissing. God wist wat het beste was. Hij zei tot Abraham in Genesis 18:14: "Te bestemder tijd, over een jaar, zal Ik tot u wederkeren, en Sara zal een zoon hebben". En het gebeurde alles zoals God beloofd had. Dit wordt nog eens benadrukt in Gen. 21:2: "En Sara werd zwanger en ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had."
Ik vind dit een geweldige hulp, Vanaf het moment dat de oorspronkelijke belofte gegeven werd moest Abraham nog tenminste vijftien jaar wachten. Maar God kende de juiste dag waarop Isaäk geboren moest worden. Dat lange uitstel gaf Abraham de gelegenheid geloof te oefenen in Gods belofte en Gods inspanning. We hebben reeds gesproken over zijn ongeduld en de geboorte van Ismaël; maar als we ons eigen ongeduld beschouwen, kunnen we het Abraham moeilijk kwalijk nemen.
 
Laten we nu eens naar Jozef kijken in de Egyptische gevangenis. We weten dat hij opgesloten werd omdat hij niet wilde schipperen met gerechtigheid en reinheid.
Lees meer...   (1 reactie)
 

 
 
Vierde brief aan Sheila:
 
In deze brief zou ik graag eens met je willen denken over een van de redenen waarom christenen in een toestand van depressie geraken. En ik hoop dat het jou in jouw situatie zal helpen. Het heeft alles te maken met de vraag: "Waarom" ? Deze vraag hoor je vaak in verschillende situaties. Ik zal een paar voorbeelden geven waar ik recentelijk van hoorde, omdat die duidelijk zullen maken wat ik bedoel. Een man die christen is, zei laatst tegen me: "Ik kan maar niet begrijpen wat er afgelopen maanden gebeurd is. Ik werd werkeloos en moest naar een nieuwe baan uitkijken. Gedurende een aantal maanden stuurde ik sollicitatiebrieven en ging op sollicitatiebezoeken. Al die tijd bad ik ervoor en ik kan maar niet begrijpen waarom dit niet het resultaat had dat ik verwachtte. Waarom moest God mij werkeloos laten worden ? Waarom moesten zoveel van mijn sollicitaties zonder resultaat zijn en afgewezen worden ?
Een jonge vrouw vertrouwde mij toe:"Ik verlang ernaar te trouwen en een gezin te stichten. Er is een jongeman in mijn kerk voor wie ik een echte liefde voel, maar hij besteedt niet de minste aandacht aan mij. Waarom heb ik zulke sterke verlangen voor hem ? Waarom komt God niet tussenbeide en beantwoordt mijn gebeden ?
Een christenmeisje met een misvormde voet ging naar een samenkomst waar de voorganger op de zieken de handen zou leggen en God zou vragen hen t genezen. Het meisje was overtuigd dat de Here haar zou genezen, maar dat gebeurde niet. Je kunt je haar gevoelens voorstellen. "Ik geloofde echt dat de Here mij zou genezen.
Waarom werden zovele andere genezen, maar ik niet ?"
Ik hoor van andere christenen die bitter en gefrustreerd zijn, omdat anderen in hun kerken een of andere geestelijke ervaring of gave hebben gekregen maar zij niet, en die oude vrag "Waarom ?" komt opnieuw tevoorschijn. "Waarom gaf God die gaven nu wel aan mijn vrienden maar niet aan mij ?".
Voor deze mensen zijn dit problemen, die je echt met ze kan meevoelen. Laat me proberen je duidelijk te maken hoe ik me sinds ik zelf depressief ben geweest, deze mensen probeer te helpen. Ik herinner me nog goed de tijden dat ik in de diepte van de wanhoop was. Er waren veel dingen die ik niet kon begrijpen en veel vragen waar ik geen antwoord op kon vinden. Toen begon ik iets te leren over een aspect van christelijke waarheid waar ik daarvoor nog nooit serieus over had nagedacht. Ik werd er in het bijzonder op geattendeerd door een liefhebbende christelijke moeder die al een gezin van vijf kinderen had. Toen de jongste ongeveer 8 jaar oud was ontdekten zij en haar man dat er weer een baby op komst was. Ik vertelde haar, dat ik blij was met dit nieuws. Haar reaktie was echter: "wij waren er in het begin niet zo blij mee, maar de Here heeft ons aanvaarding met vreugde geleerd."Die uitdrukking heeft zich in mij vastgezet:
"Aanvaarding met vreugde".
Dit houdt verband met de lessen die we in voorgaande brieven besproken hebben. God leidt ons in allerlei vreemde situaties. God staat vele moeilijkheden toe. Alles werkt mede ten goede. God wil ons leren Hem volkomen te vertrouwen. We zullen misschien nooit datgene krijgen, wat wij als een bevredigend antwoord op onze vragen beschouwen, maar we kunnen ons geloof tonen door onze aanvaarding. En wat is het een geweldig verschil als we deze les gaan leren. Zie je, we hebben geen vrede en rust zolang we tegen de wil van God strijden.
Vrede en rust komen alleen door aanvaarding.
Al die tijd dat we vechten tegen onze omstandigheden, of ons beklagen over ons lot, of ons afvragen waarom de Here dit toestaat of waarom Hij dat niet doet, zakken wij alleen maar dieper weg, maar als we bereid zijn om met vreugde te aanvaarden wat de Here ook zendt, zij het goed of kwaad, wetende dat Hij alleen het beste voor zijn kinderen zoekt, dan komen we vooruit in de school van het geloof.

Lees meer...

 
 
Derde brief aan Sheila.
 
In mijn vorige brieven hebben we gezien dat God het toestaat dat Zijn kinderen door allerlei vreemde omstandigheden heengaan. Het feit dat wij christenen zijn, maakt ons niet  immuum voor moeite of tegenspoed; de geschiedenis van vele heiligen maakt die duidelijk.
Alle dingen werken mede ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn, zegt Rom. 8:18, en dat is gemakkelijker te geloven als alles goed gaat. Het klinkt ons goed in de oren als de zon schijnt en de volgens zingen en onze diepvries vol is en we omringd zijn met christelijke gemeenschap. Als de dingen echter tegenzitten, is dit niet zo gemakkelijk te beamen. Op dit moment zouden je omstandigheden tot beste beschreven kunnen worden met de woorden van Handelingen 27:30 "En toen zich verscheidene dagen zon noch sterren vertoonden, en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen".
Is het in zulke tijden nog steeds waar dat alle dingen medewerken ten goede ?
Welnu, Gods Woord is Gods Woord, en als christenen geloven we dit, zelfs als de omstandigheden duidelijk iets tegenovergestelds lijken te zeggen. Paulus schreef geinspireerd door de Heilige Geest "alle dingen" en dat is het dus blijkbaar wat God bedoelde. Hij had bedoeld te zeggen "sommige dingen", of zelfs "de meeste dingen", dan zou Hij dit wel gezegd hebben, maar daar, in Gods Woord, staat het heel duidelijk geschreven dat "alle dingen medewerken ten goede", dus ook je twijfels, angsten, teleurstellingen, frustraties en depressie.
Zie je, God leidt ons in grote verscheidenheid van omstandigheden, omdat Hij ons in elk hiervan iets wil leren. Vergelijk de volgende twee verzen eens en zie het geweldige contrast. David zei : "Hij voert mij aan rustige wateren", Jeremia zei: "Mij heeft Hij gevoerd en doen gaan in duisternis en donkerte". Het is de zelfde God, die de ene keer aan rustige wateren, en de andere keer in duisternis voert, en beide omstandigheden werken mede ten goede. En wat probeert de Here ons dan te onderwijzen ? Hij leidt ons in elk aspekt van ons leven, opdat we meer en meer zouden leren geloven. God zoekt ons daar te brengen waar we Hem volkomen gaan vertrouwen, onafhankelijk van gevoelens, omstandigheden, meningen van anderen, of welke andere faktor dan ook. Geloof me, dit kan een lang proces zijn. Het kan jaren duren om zo'n les te leren. Het gaat niet over één nacht ijs.
Verscheidene christenen die de Here reeds vele jaren kennen, worden nog steeds volledig van hun stuk gebracht door de geringste moeilijkheden die op hun weg komt. Ze zijn bereid om de Here voor behoudenis te vertrouwen. Dat is in zekere zin ook betrekkelijk eenvoudig. God te vertrouwen voor vergeving en eeuwig leven. Maar plotseling worden ze ziek, verliezen hun baan, of hebben een ongeluk in hun familie en zijn dan helemaal in de war.
Andere christenen die door soortgelijke moeilijke beproevingen zijn heengegaan, zijn in staat geweest de Here te vertrouwen en stralen vrede, kalmte en vertrouwen in God uit naar allen rondom hen. Ze hebben een klein beetje geleerd wat het betekent om de Here en Zijn Woord ondanks omstandigheden te vertrouwen en God zal hen voortleiden en hen nog meer onderwijzen.
Zie je, ons geloof groeit doordat het geoefend wordt. Net zoals spieren zich ontwikkelen door regelmatig gebruik, zo ook ons geloof. Wie gedurende lange tijd aan zijn bed gekluisterd is geweest, zal het moeilijk vinden om te wandelen. Hij heeft spieren in zijn benen, maar die zijn niet actief geweest en moeten weer opgebouwd worden voor hij kan staan of onafhankelijk stappen kan nemen. Maar naarmate hij ze gebruikt, zullen ze sterker worden. In de eerste tijd heeft zo'n persoon misschien krukken nodig om hem te helpen wandelen en leunt hij zwaar op ze. Het is een grote dag als zijn spieren voldoende zijn opgebouwd om zonder krukken te kunnen lopen.
Laten we dit eens als een illustratie gebruiken. Als we christen worden, zijn we begonnen door geloof te leren wandelen. Het lijkt alsof God ons twee krukken geeft om ons te helpen; aan de ene kant gelukkige gevoelens en aan de andere kant omstandigheden die ons bevestigen. Kijk eens naar jonge christenen en je zult zien dat ze de eerste paar weken of maanden een geweldige zekerheid van de aanwezigheid van de Here hebben. Alles gaat goed. Ze hebben directe antwoorden op gebeden, en dit alles helpt ze om te beginnen met hun wandel in geloof.
Er komt echter een dag, dat de Here besluit dat het tijd is om een kruk te  verwijderen. Dit is het moment waarop we zullen zien of we al dan niet in staat zijn door geloof te wandelen. Als we verheven gevoelens verwijderd worden, of een antwoord op gebed uitblijft, of een vervelende omstandigheden wordt toegelaten, dan, vallen vele jonge christenen plat op hun gezicht. De Here helpt hen dan weer overeind, geeft hen de krukken weer terug en ze zullen opnieuw een gelegenheid krijgen. De Here wil echter dat wij tot die plaats komen waar we kunnen staan of wandelen door geloof zonder te leunen op de krukken van gevoelens of omstandigheden.

Lees meer...   (9 reacties)

 
 
 
Tweede brief aan Sheila.
 
Als we ons door God verlaten voelen en we in een toestand van twijfel, angst en depressie zijn, komt er vaak de vraag in ons op; "Waar ben ik de verkeerde kant opgegaan?" Het eenvoudige antwoord hierop is : "Misschien wel nergens". Het is best mogelijk dat er dingen verkeerd zijn, waarmee we af moeten rekenen; daar zullen we later nog bij stil staan.  Maar depressies hebben niet altijd een aanwijsbare oorzaak. Het lijkt of ze zomaar uit het  niets komen.
Volkomen menselijk denken we op zulke momenten misschien, dat we ergens Gods wil genegeerd hebben. Als het op de een of andere manier in ons leven moeilijk gaat, nemen we aan dat dit Gods straf is voor een of andere fout of zonde in ons leven. Dit was het steeds terugkerende argumenten van de drie vrienden van Job. Ze hadden het gevoel dat Job wel verschrikkelijk gezondigd moest hebben om in zo een korte tijd zoveel ellende mee te maken. Welke reden kon er anders zijn dat God toestond dat hij zijn waardevolle kuddes van runderen, ezels, schapen en kamelen verloor ! Bovendien waren al zijn kinderen gedood en zat hij van top tot teen onder de zweren. Het leek volkomen duidelijk dat God Job voor een of andere vreselijke zonde strafte (zie Job 4:7-8, 8:2-6, 11:11-14, enz.) Dit was het enige antwoord dat Elifaz, Bildad en Zofar konden bedenken, maar het was een puur menselijke gedachtengang.
In Job 1:1 lezen we: "Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad." Dit werd geschreven onder de inspiratie van de Heilige Geest; zo dacht God over Job. Toch kreeg satan toestemming de ene na de andere ramp over het hoofd van Gods dienstknecht uit te storten. Zie je, God had Job veel te leren Hij liet precies de omstandigheden toe doe voor het nodige onderwijs zouden zorgen.
Pas dit nu eens toe op je eigen leven. Jouw moeilijkheden hoeven niet noodzakelijkerwijs het gevolg van een of andere zonde of afval te zijn. Natuurlijk kan het zijn dat je iets moet belijden of in orde maken, omdat je de Here op een bepaald punt ongehoorzaam bent geweest, maar als je je hart eerlijk voor de Here hebt onderzocht en het gevoel hebt dat er niets tussen jou en Hem instaat, neem dan aan dat God je iets waardevols wil leren. Om je te kunnen onderwijzen heeft Hij precis deze omstandigheden toegelaten.
 
Het heeft mij vroeger erg geholpen het leven van Jozef te bestuderen. Denk je zijn omstandigheden in die Egyptische gevangenis eens in. Het was al erg genoeg achterom te zien en zich de haat van zijn oudere broers te herinneren en de afschuwelijke reis, die hem honderden kilometers meenam, ver weg van zijn geliefde vader en van zijn land. Na de vernedering van de slavenmarkt kreeg hij tenminste nog een redelijke verantwoordelijke positie inde huishouding van Porifar, maar nu zat hij opgesloten in een gevangenis. Ik weet niet hoe het rechtssysteem van Egypte in die periode was, maar van een eerlijk proces en een dientengevolge in vrijheid stellen van Jozef kwam weinig terecht. Maanden en jaren gingen voorbij en de situatie zag er hopeloos uit. Hij moest zeker één of andere vreselijke zonde bedreven hebben om zoveel moeilijkheden te moeten meemaken. Blijkbaar stond God dit alles toe als een straf voor Jozef.
Maar we weten wat er werkelijkheid is gebeurd. Jozef kwam alleen in de gevangenis omdat hij weigerde toe te geven aan datgene waarmee Potifars vrouw hem verzocht. Het is van belang op te merken dat, zelfd in die tijd, vóórdat Mozes de tien geboden had ontvangen, de wetten van God in het menselijk geweten stonden ingeschreven. En Jozef wist dat overspel in het oog van God verkeerd was. Hoe dan ook, hij hield voer bij stuk en werd in de gevangenis geworpen. Dit lijkt weinig op een beloning voor het gehoorzamen van Gods stem via ons geweten, en ik neem aan dat het voor Jozef ook een onbegrijpelijke zaak was. Hij kwam er niet uit, hoezeer hij er ook over piekerde. Wat het het voor zin God te volgen, als dit het resultaat was ?
Als we ons volledig aan God zoeken toe te wijden, lijkt het vaak alsof we rechtstreeks een geestelijke mistbank inlopen, en we hebben dan de neiging ons af te  vragen of het wel zin heeft God op een diepere manier te leren kennen. Het lijkt of de moeilijkheden daardoor alleen maar toenemen, het klopt gewoon niet. We kunnen ons daarom goed voorstellen, hoe Jozef zich gevoeld moet hebben toen hij daar in de gevangenis zat opgesloten.
Ja, maar wat Jozef betreft weten we ook hoe het verhaal afliep. Het was Gods bedoeling dat Jozef in he land Egypte de tweede na Farao zou worden. Duizenden levens zouden door Jozef gered worden, ook dat van zijn broeders. Dat hield ook Juda in, uit welke stam de Here Jezus zelf zou voortkomen. Maar de weg naar deze uitnemende positie ging via de verschrikkingen van gevangenschap. God was Jozef aan het voorbereiden voor iets wat deze niet kon zien en God is erg grondig in Zijn voorbereidend werk. Jozef moest vitale lessen leren, en darom stonde de Here precies deze omstandigheden toe om voor dit onderwijs te zorgen. Ik vraag me af welke taak God voor jou in de toekomst heeft. Deins niet terug voor de waardevolle lessen die God je geeft. Voorbereiding is van levensbelang, en hoewel je dit op het moment misschien niet ziet : God bestuurt je weg.

Lees meer...

 

 
Eerste brief aan Sheila :
 
Het speet me echt toen ik van de moeite hoorde waar je op het moment doorheen gaat. Ik hoop en bid dat de lessen die ik met je zal delen je zullen bemoedigen en troosten. Maar niet alleen dat, ik vertrouw erop dat je het doel achter deze donkere periode zult gaan zien, en dat je de lessen zult leren die voor jou zo van levensbelang zijn en hoe God je hierdoor wil onderwijzen.
Neem van mij aan, dat ik uit persoonlijke ervaring spreek en echt met je kan meevoelen, omdat ik pas een paar jaar geleden een soortgelijke weg gegaan ben. Daarom zal ik proberen wat meer dan alleen maar theorieën of goede adviezen aan je door te geven. Er zijn waarschijnlijk twee soorten mensen, met wie je de laatste tijd gesproken zult hebben en die het heus goed bedoelen. De eerste soort zijn zij, die zelf nooit last van depressiviteit gehad hebben en het waarschijnlijk ook nooit hebben, en die maar niet kunnen begrijpen wat er toch mt je aan de hand is. Hun advies luidt gewoonlijk als volgt: "Verman jezelf. Reken er snel mee af".  En hoe graag zou je dat ook willen. Maar op een of andere manier schijnt het niet zo gemakkelijk te zijn.
De tweede soort zijn de mensen, die geen moeite lijken te hebben in hun wandel met de Here. Hun pad schijnt voortdurend met bloemen bezaaid te zijn. Het lijkt wel of ze op een soort prachtige geestelijke wolk door het leven heen glijden. Wat zij je zullen vertellen is zoiets als : "Het enige wat je nodig hebt is geloof, geef het eenvoudig aan God over". En ook hiervoor geldt, dat je het maar al te graag zou willen maar het lijkt op het moment wel of God niet te bereiken is, je vraagt je soms zelf af of Hij er eigenlijk wel is. Het advies van deze mensen is heus goed bedoeld, maar 't werpt ons alleen nog maar verder in de duisternis, omdat geen van beide oplossingen haalbaar blijkt te zijn.
Toch ben ik er van overtuigd, dat veel mensen jouw gevoelens precies kunnen begrijpen. Jouw probleem is niet nieuw en er zijn steeds meer mensen die er mee te kampen krijgen. Je bent hierin niet de enige. In mijn kontakten met christenen heb ik ontdekt dat er velen zijn, die aan de een of ander vorm van depressie lijden. Het is iets dat je in alle leeftijdsgroepen zult tegenkomen. Ik heb met jonge mensen, zoals jij, gesproken, die hier last van hadden, maar ik heb ook fijne dienstknechten van God, van zeventig en tachtig jaar ontmoet die hieraan leden. Je treft het bij alles soorten christenen van alle rangen en standen aan. Dit heb ik tenminste ontdekt in mijn gesprekken met zoveel voorgangers, evangelisten, herders en leiders, als met diegenen die de Here in hun maatschappelijk werk dienen.
 
In 1 kor. 10:13 leren we dat wij niet boven vermogen verzocht worden.  Je zou dit ook kunnen vertalen met getest worden, op de proef gesteld worden, en dat geeft een zekere troost. Anderen zijn ook diezelfde weg gegaan; anderen zij ook vol twijfel en vrees geweest; anderen hebben ook het gevoel gehad dat zij wegzonken in vrees en verlatenheid en zijn ook de wanhoop nabij geweest. Zo zijn er op dit moment velen die net zo worstelen als jij. Er is nog een grotere troost, die daarin gelegen is dat duizenden veilig door die tijden heen gekomen zijn en nu met dankbaarheid jegens God terug kunnen zien op die tijd voor de lessen, die ze door deze ervaringen geleerd hebben. In feite is het geen nieuw probleem. Het schijnt dat christenen tegenwoordig meer last hebben, zoals ook steeds meer niet christenen door allerlei vormen van depressie geplaagd worden. Dit komt door de enorme druk waaronder wij allen leven. Door alle eeuwen heen zijn zijn er echter mensen in de dienst van God geweest die hiermee te kampen hadden.Lees de levensbeschrijvingen van grote Godsmannen/vrouwen maar, en je zult zien dat velen van hem in hun geestelijke leven door donkere periodes zijn heengegaan. Sommigen van hen hadden gedurende langere tijden met depressie te kampen, maar er bestaat geen twijfel over het effect, dat deze perioden voor het werk van Gods Koninkrijk hebben gehad.
We lezen een heleboel over de hoogtepunten in de levens van deze mensen, we zien hoe God wonderen deed en op geweldige wijze Zichzelf manifesteerde; dit kan gemakkelijk een verkeerde indruk geven. Ik ben er zeker van dat dit niet met opzet gebeurt, maar soms worden de geweldige gebeurtenissen naar de voorgrond geschoven en horen we weinig van de problemen, de beproevingen en de strijd die er óók was. Dit leidt er toe als wij bepaalde dingen moeilijk vinden, dat wij gaan denken dat er met ons iets fout moet zijn. We hebben het gevoel dat we op de een of andere manier bedrogen worden.
God leidt ons door allerlei ervaringen heen, en voor velen bestaat een deel van het christenleven uit aanvallen van twijfel en depressie.
Lees meer...   (1 reactie)

SHEILA
 
 
 
Ik wil graag enkele brieven uit het boekje SHEILA, een weg in depressiviteit, van Alan J. Greenbank hier neerzetten ter bemoediging voor mensen die soms een korte maar soms ook langere tijd depressief zijn.
Dit is een boekje wat een achttal brieven bevat van een christelijke zielzorger aan een jonge vrouw, die zijn hulp inriep. Deze briefwisseling ging over depressiviteit, maar de lessen hieruit kunnen een grote steun zijn voor elke gelovige ...
De correspondentie begon, nadat zij hem schreef: "Vaak twijfel ik of ik wel behouden ben ... Ik denk, dat het alles te maken heeft met het feit dat ik zo vaak depressief ben ... Het probleem is dat ik soms zo verward ben, dat ik niet meer weet wat ik voel of wil ... Ik heb het gevoel, dat ik op het moment niet meer kan schrijven zonder nog meer in de war te raken " .........
De schrijver zegt hier het volgende over ”Hoezeer kan ik haar gevoelens van twijfel en verwarring begrijpen, omdat ik zelf door ’n soortelijke ervaring was gegaan. Ik herinnerde me nog duidelijk de angstwekkende, dikke duisternis” (Gen. 15:12), toen de Here wel een millioen kilometer ver weg scheen te zijn, zo Hij er zelfs maar was. Ja ik had die verschrikkelijke angst gekend, die niemand vooral ’s nachts kan benauwen. Ja, ik had de volslagen hopeloosheid gekend, waarin mijn enige verlangen was om uit het leven te stappen. Het is iets vreselijks als een christen erover denkt zelfmoord te plegen, maar ik heb zo gedacht !
Daarom kon ik vanaf het begin met Sheila meeleven en begreep ik hoe ze zich moest voelen.
Als ik terug kijk naar de jaren van depressiviteit, dan kan ik God oprecht danken voor alles wat Hij mij in de tijd voor Zijn Woord geleerd heeft. Ik geloof dat deze lessen op geen andere manier te leren zijn en het waren deze lessen, die ik graag per brief met Sheila wilde delen.
 
 
In de loop der tijd zal ik al deze brieven hier neer zetten onder de rubriek Depressiviteit.

Lees meer...   (11 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl