Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
Welkom op mijn weblog Edeleolijf
 
 
Welkom op mijn weblog Edeleolijf
WELKOM OP MIJN WEBLOG GABRIEL


 
 Psalm 68: 12
 
 De Here deed het machtwoord weerklinken;
 de boodschapsters van goede tijding
 waren een grote schareReacties (43)

De Heer waarschuwt ons in Leviticus 19:28 om geen tatoeages in je huid te laten kerven (prikken)  en waarom deed Hij dat en waarom wilde Hij dat niet. Sommige tatoeages zijn verbonden uit de oudheid met offers en met bloedrituelen en heeft invloed op de geestenwereld en met het demonische. Een bloedritueel is een satanisch ritueel dat wordt gedaan als een verbond of pact. En God wist dat en haatte dat.  God waarschuwde voor deze afgodische aard van tatoeëren voor Israël want als je getatoeëerd werd, werd je ook toegewijd aan hun god en werd hij daardoor zijn dienaar, omdat tatoeëren werd gedaan door de heidenen als een teken van eigendom en toewijding aan hun god, en de God van Israël wilde niet dat de Israëlieten werden geïdentificeerd met deze afgoderij van de omringende culturen maar wilde hun daar van onderscheiden.

Als we deze tekst uit Leviticus lezen moeten we de gehele context lezen en de samenhang daar om heen, want deze vers 26-31 maakt deel uit van een groter gedeelte van de Bijbel . Hij waarschuwt hen hier voor om ver te blijven van deze praktijken van de omliggen bevolkingsgroepen. En hiertussen in staat ook ‘tatoeages”, het markeren van tekens in verband met cultische heidense en religieuze aanbidding en erediensten. Maar bij rituelen zijn minstens twee mensen betrokken. De persoon die zijn eigen bloed vergiet, en de persoon die een demon en zijn macht aanroept. De persoon die hun bloed vergiet, is de ontvanger in deze transactie. Ze geven hun bloed (leven) om een soort voordeel te ontvangen. Dit zijn dus rituelen in het satanische en is een open deur en ingang van boze geesten (demonen) die je toestemming hebt gegeven door akkoord te gaan met- en deel te nemen aan het vergieten van je bloed, daardoor heb je de duivel het recht op jou gegeven. Je prikt je huid echter met een naald tussen de 50 en 300 keer per minuut. Je verliest ook je bloed en je maakt een keuze om je huid te doorboren en je bloed te vergieten. Maar vandaag de dag zal onze tatoeages niet direct met afgodische aanbidding en erediensten te maken hebben  maar met versiering en zal alleen aan hen die waarde en betekenis hebben voor de persoon zelf.

Maar wat moeten wij ons als christenen afvragen, - wie is de tatoeëerder, - wie plaatst deze en waar staan ze geestelijk en op godsdienstig vlak. Wat als ze een andere godsdienst of religie hebben en wat betekent de tatoeages voor hen. En diegene die de tatoeagenaalden vasthoud en gebruikt en plaatst is degene die je bloed vergiet en daardoor krijgt hij een krachtige positie over jou. Tot welke god bid hij hoe beïnvloedt dat je terwijl je je openlijk onderwerpt aan hen die je bloed vergieten? Maakt het echt uit of je tatoeage in dit geval een kruis of een Bijbelvers is?

Ik zeg niet dat ze altijd deel uitmaken van een bloedritueel maar tatoeages maken wel deel uit van een diepere spiritueel oefening die uit de oudheid komt, en daarom waarschuwt de Bijbel voor het verkrijgen van tatoeages of het snijden van jezelf, omdat het in die tijd gebruikelijks was dat de Israëlieten van God afvielen wanneer ze zich hier mee inlieten en omdat de wereld om hen heen doordrenkt was van het occulte, van hekserij en aanbidding van meerdere goden, rituelen en offers. Hoewel veel mensen tegenwoordig geen  intentie hebben om betrokken te worden bij hekserij of bloedrituelen en ik zeg ook niet en kan dat ook niet bewijzen dat elke tatoeage deel uit maakt van een bloedritueel, maar wanneer ze een tatoeage plaatsen betekent dit niet dat ze dit niet per ongeluk doen. Dus wees op je hoede.

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

 

Reacties


Onderscheiden van geesten is een belangrijke gave die God aan de gemeente heeft gegeven maar ook één die zeer wordt onderschat en veel wordt veroordeeld.  Er wordt veel met scheve gezichten gezien naar de mensen die alles aan de kaak stellen en ze worden vaak veroordeeld of beschuldigt dat ze oordelen omdat ze de dingen beoordelen en onderscheiden. Deze gave valt onder de openbaringsgaven, net als een woord van wijsheid en een woord van kennis. Deze gaven worden door God gegeven en zonder deze functioneert de gemeente niet anders dan elke andere organisatie. Het doel van de geestesgaven is om Christus te openbaren en de gemeente op te bouwen tot volwassenheid tot volle wasdom. Door de openbaringsgaven openbaard de Heilige Geest zich op bovennatuurlijke wijze iets uit Gods volheid. Daar waar geestesuiting zijn zal satan altijd trachten door imitatie Gods volk te verleiden. De gave van onderscheiding van geesten is gegeven om te onderscheiden door welke geest wordt gesproken of gehandeld, niet alleen de uiting maar ook door welke geest men gedreven wordt maar ook zoals beweegredenen, oorsprong en bestemming – menselijk of goddelijk of duivels enz.. Deze gave is geen psychologische inzicht geen bijzondere scherpzinnigheid of een gave om fouten bij een ander te ontdekken maar juist het tegenovergestelde om de geesten te onderscheiden. Het is niet alleen het zien maar ook het vermogen en het recht om te beoordelen en daaruit te handelen. Het vindt plaats door Goddelijke openbaring en richt zich op de wereld van de geesten. De geesten worden onderscheiden zowel in hun aanwezigheid als in hun werkzaamheden en bedoelingen. Door deze gave zal ook onderscheiden worden door welke geest iemand geïnspireerd wordt bij de manifestatie van bovennatuurlijke uitingen of werkingen. Het is vooral om de aanwezigheid van boze geesten te ontdekken en te ontmaskeren. Je ziet vaak dat deze drie openbaringsgaven onderscheiden van geesten, woorden van kennis en wijsheid vaak samen gaan. De ene kan soms niet zonder het andere. Vaak wordt deze gave onderschat omdat ze worden verwacht van het leiderschapsteam maar vaak daar niet aanwezig zijn maar onder de gewone gemeenteleden. Vaak is het moeilijk voor leiders deze gaven te aanvaarden en te erkennen van deze gemeenteleden. In het oude testament geven de profeten op vele plaatsen blijk van het vermogen om verleidende geesten van bedrog en leugen te onderscheiden en het aan de kaak te stellen. En in het nieuw testament komt in de bediening van Jezus veelvoudig  het onderscheiden van geesten voor die werden ontmaskerd en uitgedreven. We merken op uit de bijbel dat in alle gevallen niet alleen de beoordeling maar ook het oordeel werd uitgesproken, hetgeen deze gave ook tot een bediening met gezag maakt.

Maar hoe zit het met het oordelen, de Bijbel leert ons dat we alles moeten toetsen en moeten beoordelen, oordelen met een rechtvaardig oordeel om te onderscheiden wat waarheid en leugen is, rein en onrein, heilig en onheilig is, dat is ons plicht en een bevel voordat we ons ergens van af moeten scheiden. God haat dat we hinken op twee gedachten, en mank aan beide zijden gaan, we kunnen geen twee heren dienen, God en Baäl. Oordelen heeft te maken met de eer en heerlijkheid van God om die te beschermen, God is heilig en soeverein . Eerst moeten we iets onderzoeken, onderscheiden, oordelen om een juiste beslissing te kunnen maken, en dat is door Gods Woord en door de Heilige Geest door onderscheiding van geesten. Dit onderscheiden moet gedaan worden uit een hart van liefde, want liefde streeft naar waarheid. Gods Woord is om ons te corrigeren en ons te herstellen en niet om te vernietigen.

Als wij overwinnaars willen zijn moeten we nu al leren hoe we moeten oordelen om de waarheid te kunnen onderscheiden.

1 Kor. 6:2 en 3, 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Wij moeten dus op een bepaalde manier oordelen (onderscheiden en afscheiden) en zijn verantwoordelijk voor alles wat in tegenspraak is met Gods Woord en wet.  De Heer onderwijst ons door persoonlijke maar soms ook harde ervaringen om de dingen in Zijn licht te zien om goed te kunnen onderscheiden. En daarin, met het oordeel waarin wij een ander oordelen zullen ook wij geoordeeld worden. Daarom moeten we in liefde, in waarheid en rechtvaardigheid dit doen, want anders zal de Heer ons zelf leren met dat zelfde oordeel waarmee wij anderen geoordeeld hebben wij geoordeeld zullen worden en bemerken hoe dat voelt om bv vals beschuldigt en onrechtvaardig behandel te worden.

De Bijbel leert dus ook “Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.”  1 Kor. 11:19.


Reacties

Waarom mensen massaal in hun eigen leugens geloven? Als mensen God keer op keer blijven negeren en weiger te luisteren straft Hij ze met een verblinding. Dan kan de waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar toch zie je hem niet. Zij zijn onder een tempelslaap.

Wat is tempelslaap ..!!

Tempelslaap is een bepaalde betovering en leid van God af en brengt mensen onder een valse geestelijke toestand. Tempelslaap is een soort van hypnose om ze in een bepaalde toestand te brengen waarin ze je kunnen overheersen en intimideren en je krachteloos kunnen maken (dat kan ook door bepaalde muziek). Deze slaap is verderfelijk waardoor je open staat voor de werken der duisternis. Dit is een latente verborgen kracht die je niet ziet en je zo makkelijk onder de macht van een ander komt en maakt dat je emotioneel gebonden en overheerst wordt en je in verwarring raakt. Het wil je van het Kruis afhouden om zo geestelijke mensen te scheppen buiten God om (religieuze eerzuchtige mensen). Onder deze betovering delen ze toverbanden uit en brengen mensen zo onder hun verbond met deze geest, maar ook kunnen ze zo gebonden raken onder deze macht en hun gedachten beïnvloeden door de toversluiers zodat je niet kunt zien. Deze tempelslaap komt uit de macht van toverij die heerst over Nederland en die de kerk onderdrukt waardoor de kerk slaapt en velen onder de ban liggen. Het aparte is dan dat mensen gewoon wel de emoties ervaren en alles voelen en waarnemen horen en zien, maar denken er niet meer over na en maken er eigenlijk geen probleem van en vallen steeds in geestelijke diepere slaap, als geestelijk dood. De Heer waarschuwt echt dat er steeds meer verduistering over ons denken komt zodat we de waarheid niet meer zullen zien en kennen, en als misleiding eenmaal inzet en er niet mee afgerekend wordt, dan trekt dit als het zuurdeeg door heel ons denken en wezen heen en kan op den duur tot afval leiden.

In de vertaling van de grondtekst van het Nieuwe Testament kom je de term ‘slapen’  tegen als woorden van :  ’hupnos’  en  ‘katheudo’  en  ‘Katanuxis’.

In de bijbel is slapen een beeldspraak voor de dood.

Slapen waar ik het hier eigenlijk over wil hebben in dit artikel over Tempelslaap is in de betekenis van “Katanuxis”- kun je b.v. denken aan gevoelloosheid, alsof een ledemaat ‘slaapt”, denk aan een verdoving of een narcose of hypnose, een comateuze toestand brengen.

Deze toestand van slaap verblind de wil, denken en beoordelings- en onderscheidingsvermogen.

Een geest van diepe slaap komt in de Bijbel diverse keren voor, o.a. in:

-Rom.11:8 “God gaf hun een geest van diepe slaap ..”

-Math.25:5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.

Maar let vooral op de tekst uit –

-Jes. 29 vers 9-24, lees helemaal maar eens, waar staat: “De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn, de priesters waggelen, maar niet door de drank. Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie uitgestort: hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.”

Deze tempelslaap is een straf van God en een hardheid van hart zodat ze geen gehoor kunnen geven aan het woord. Maar in Gods genade geeft Hij daarbij wel de mogelijkheid tot vergeving en terugkeer. Ze dienen de duistere machten die hun hebben verblind en daarom verblind God hen met de tempelslaap. Een slaap die over het huis van God is gekomen door ongehoorzaamheid, rebellie, trots en weerspannigheid, hardnekkigheid, weerbarstigheid, door hun hoererijen, afgoderij en toverijen. Dit is allemaal een gevolg van de geest van toverij, maar ook van de geest van Izebel die we laten begaan in de gemeente en niet optreden en haar uitwerpen. Zo raakt de kerk op een dwaalspoor met eigen verzinsels en maakt het tot een valse christelijke kerk die God met hun lippen eert maar doen niet wat Hij zegt. Ze verwaarlozen Gods Woorden en geboden en handelen daar niet naar. En zoals Petrus Simon de Tovenaar ontmaskerde, die via een andere weg om zijn boos en ijdel plan wilde verwezenlijken en hierop een valse christelijke leer wilde bouwen, een evangelie van genade zonder het Kruis en ontzag voor God waar de Bijbelse definitie van zonde niet wordt onderwezen maar alleen dat wat de mens zo graag wil horen, Paulus waarschuwde vaak voor deze valse evangelie en roept hen op tot gehoorzaamheid aan Gods Woord, de Waarheid in Christus. Door deze tempelslaap merk je dat de mensen doof zijn voor het Woord van God. Het Woord van God is er wel maar dringt niet tot hen door en bereikt hen niet. En dan zie je als ze trouw naar de kerk/tempel gaan dat ze heus hun mond nog wel openden en even goed zongen en predikten, maar het eren van God is niet meer met het hart maar met de lippen, het wordt een routinehandeling, het leefde niet echt meer in hun en hadden diep in hun hart geen ontzag meer voor God, het liet hun allemaal lauw, ze hoorden wel maar waren doof, ze lazen Gods Woord wel maar lazen er overheen, het werden allemaal holle klanken en dat blijkt dan wel uit hun levenspraktijk, hoe ze handelden. Ze maakten allemaal plannen maar haalden God er niet bij, ze eerden God niet met hun lippen en handelswijze. Het zijn plannen waarbij hun naasten slachtoffers worden en het moeten ontgelden en waardoor zij onderuit worden gehaald, daaraan kun je zien en constateren dat het Woord van God niet tot hun doorgedrongen is maar dat ze doof en blind zijn (als straf), ook al klinken hun woorden en profetieën zo diepzinnig en citeren Gods Woord en gaan over tot verhitte discussies, terwijl hun praktische levenshouding gekenmerkt wordt door werken der duisternis en door het vloeren van degenen die hun voor hun voeten lopen, maar dan mag je nog zo Bijbel vast zijn en nog zoveel kennis hebben maar dan ben je toch doof en blind voor wat Gods Woord van God werkelijk tot je te zeggen heeft. Het zijn mensen die hun eigenbelang doorzetten en doen wat zij recht denken in hun verblindheid en slaap, maar bekommeren zich niet om degenen die daaraan gedupeerd worden, de Bijbel noemt dat geweldenaars en het pijnlijke is het feit dat dit kerkmensen zijn, leden van het Lichaam van Christus. Dit waren de mensen waarvan God in Zijn Woord duidelijk had gemaakt dat Hij erop stond dat ze hun naasten moeste liefhebben als zichzelf en dat vooral aan hen, de zwakken en armen van geest, die eigenlijk hun bijzondere zorg verdienden.

God roept ons daarom ook op om terug te keren naar de eerste Liefde. De eerste Liefde die we als kerk verzaakt hebben, en vraagt ons om te kopen oogzalf opdat we weer kunnen zien.

Als God deze slaap wil verbreken over dit land, zullen we moeten zonde belijden, vergeving moeten vragen zoals Daniël deed. En laten we bidden en proclameren dat de Heer deze slaap, die verblind en doof maakt door ongehoorzaamheid, ons weer doen terug keren en we weer wakker worden en opnieuw mogen opleven en er een geestelijk ontwaken mag komen in Jezus Naam.

Belangrijk is het om goed zicht te blijven houden in de geestelijke wereld om dan met regelmaat deze machten van toverij te verbreken en te ontkrachten in Jezus Naam maar ook te vernietigen deze toversluiers en banden en ringen, want er is een grote strijd gaande om de zielen van mensen om ze te binden in hun verbond van toverijen om je van het kruis, van Jezus af te houden.

JP

Reacties

Auguste Piccard ( 1884-1962) was een Zwitsers natuurkundige, uitvinder en ontdekkingsreiziger. Hij was een professor aan de universiteit in Brussel en hij was de eerste die proeven nam in grote hoogte met ballonvluchten om de stratosfeer (de lagen die zich in de dampkring bevinden) te bereiken. Op 27 mei 1931 vertrok een ballon met capsule met aan boord Piccard en de Zwitserse ingenieur Kipfer. Na dertig minuten waren ze op 9000 meter hoogte. Een lek in de gondel waarlangs zuurstof ontsnapte werd ter plekke gerepareerd. Ze bereikten een hoogte van 15.781 meter, waar ze urenlang zich bevonden. Het jaar daarop deed hij de vlucht met zijn assistent Dr. Max Cosyns over. Ze bereikten nu een hoogte van 16.940 meter, wat veel hoger was dan wat tegenwoordig de meeste vliegtuigen kunnen halen.Op grote hoogte knapt de ballon en lijkt de capsule als het ware door het firmament ( de koepel) door te dringen. Dit is echter ook het model dat door de meeste mensen die bezig zijn met het analyseren van de vlakke aarde gehanteerd wordt. Een platte wereld die door een koepel (krachtveld) beschermd wordt van het bovenliggende water. Wat ook weer klopt met het verhaal van Genesis uit de Bijbel waarin God de wereld schept door de “wateren” te scheiden .
Verder valt het op dat als Piccard naar buiten kijkt door het raam van zijn capsule hij een vlakke horizon ziet. In ieder geval een uitzicht dat niet correspondeert met de beelden die NASA ons voorschotelt van de Aarde waarin de wereld op deze hoogte toch echt rond loopt in plaats van wat de Bijbel ons leert dat de aarde vlak en plat is.


Reacties (3)

 

 

 

“Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen; dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid; nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad.” Jakobus 3: 14 - 16

Jaloezie is dus aards, ongeestelijk en duivels. Jaloersheid of begeerte is een diepe wortel van de hang naar overheersing. Het is een antichristelijke geest, een demonische kracht. Het demonische zal altijd proberen verwarring te zaaien in een poging verdeeldheid te brengen. Velen hebben een grote wortelprobleem van afwijzing en jaloezie en hebben vaak twee gezichten en kunnen hier handig in switchen. Jaloezie is een eindeloze zelfkwelling en draait om eigenliefde. Als je niet met jaloezie en afgunst afrekent kan het een dodelijke en moordend zijn.
Jaloers : andermans geluk, bezit enz. benijdend; afgunstig , je akelig voelen omdat iemand iets heeft wat je ook wilt hebben.
Jaloezie is nauw verwant aan afgunst er zijn echter enkele verschillen. Bij jaloezie wil men zelf bezitten wat een ander bezit en heeft meer met persoonlijke relatie te maken. Een beetje jaloezie is aangeboren en kan aanzetten tot het goede, maar het komt erop aan hoe wij dit gevoel beheersen. Ongezonde jaloezie begint als men moeilijk kan verkroppen dat de andere het beter heeft. Bij afgunst wil men niet dat de ander iets bezit en is men soms zelfs bereid zelf schade te lijden om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen. Afgunst is meer het benijden van de kwaliteiten van een ander. Jaloers zijn op andere bedieningen waarin God tot anderen spreekt is funest en moet direct uitgeroeid en mee afgerekend worden. Het is een ego-probleem wat veel onenigheid onder kinderen van God brengt en verwoesting in het eigen hart. We moeten ons wel realiseren dat alle gaven en bedieningen zegeningen zijn op basis van Gods genade.
Jaloezie is als het ware een slag in Gods gezicht daarmee wil je vertellen dat Hij een fout heeft gemaakt en Hij jou niet heeft gegeven wat je denkt wat jou toekomt. Jaloezie is destructief en kan in het hart van een mens een brandende begeerte worden die hem verteert en zijn krachten uitput. Omdat jaloezie het hart heeft vervuld kan hij zijn tong niet beheersen en zal het niet laten iemand te lasteren en neer te halen. Jaloezie maakt je onzeker, het is een soort drugs en werkt verslavend.
Jaloezie kan zelfs haat en verraad voortbrengen en zelfs tot moord leiden (b.v. Kain en Abel; Jozef en zijn broers, wilde hem doden). Ook kan iemand door jaloezie de ander vermoorden door verhalen te vertellen, of door zogenaamde geintjes te maken maar ondertussen de ander totaal afbreken, situaties verdraaien, in alles de belangrijkste willen zijn, valse nederigheid tonen enz.
Zo is er eindeloos veel nood en verdriet tussen mensen gegroeid uit deze wortel van jaloezie, het kan veel onderling ontwrichten. Jaloers zijn is een gif. Het verspreidt zich langzaam maar zeker over je hele leven. Je geniet niet meer. Je raakt steeds meer onzeker en maakt je leven kapot. Deze zonde zal je ook openstellen voor demonische invloeden ( zie geschiedenis Saul en David).
In 80% van de gevallen is jaloezie betrokken bij roddelen. Wanneer iemand wrok, bitterheid, haat en jaloezie meedraagt, dan is hij zeer vatbaar voor een geest van kritiek en veroordeling. Met een dergelijke innerlijke houding is betrouwbaar geestelijk onderscheid niet mogelijk.
Als wij beheerst worden door jaloezie zullen wij niet in staat zijn ons met ons hele hart voor God en zijn Koninkrijk in te zetten. We moeten koste wat kost vrij worden van deze zonde van jaloezie.
Jezus wil en kan ons verlossen van jaloezie, al laaien de vlammen in het hart zo hoog op, er zal dan een strijd moeten gestreden worden tegen deze verderfelijke zonde maar in Hem is er bevrijding. Jezus kan alleen iemand vrij maken die zelf ook bevrijd wil worden en een teken van bereidheid daar toe geeft.
Jaloezie is een van „de werken van het vlees”, waartegen elke christen moet vechten . Het is een teken van niet vertrouwen op God met als gevolg dat de Bijbel zegt wie zulk een zonde bedrijven het Koninkrijk van God niet binnen zullen gaan. Indien wij tot berouw komen zal het de macht over de mens verliezen.
“Het geheim van het overwinnen van jaloezie, van het vinden van een echt gevoel van waarde, is dat we God tot de nummer één, de alles beheersende passie van ons leven maken: Hem najagen, Hem zoeken, zoals Hij eerst ons heeft nagejaagd en gezocht.”

JP

 Reacties

 

Ik ga hier een waarschuwing plaatsen omdat er geestelijke machten werkzaam zijn en dat vooral in deze eindtijd en dat in vele kerken maar ook op Facebook en internet onder onze vrienden. Het is een macht die in deze tijd zeer actief is in de Gemeente, in het Lichaam van Christus om aan te vallen en de zalving te roven.

De Delilah geest (die zowel manlijk als vrouwelijk kan zijn want een geest is geslachtloos) zijn meesters in het verleiden en spelen met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno).

Deze machten hebben het vaak gemunt op mensen die opereren in de frontlinie en die speciaal zijn aangesteld om de duisternis omver te werpen. Satan stuurt deze Delilah geesten naar deze mensen om ze vleselijk te verleiden en de kracht te ontnemen. Deze geest wil je zicht, je geestelijke kracht en je geestelijke leven en hun motieven zijn dodelijk. Ze verleiden je zodat jou ogen van het geestelijk wordt afgetrokken, en zal je aandacht op het vlees richten. Ze geven valse troost en valse genegenheid en zal je voortdurende bezig houden zodat je vermoeit achter blijft en zo willen ze je verblinden en afhouden voor het geestelijke en voor het hart van God.

Deze geest zoekt wegen om erachter te komen welke sterke punten een persoon heeft, zodat ze deze kunnen vernietigen om zo de kracht van zijn tegenstander uit te schakelen, waardoor deze uit het zicht zal raken. De opdracht van hun is om je te verwijderen van die plaats van macht en je gewoon te maken zoals iedereen.
Deze geestelijke macht kan je blijven achtervolgen en zal altijd op slinkse manieren proberen een band met je te sluiten buiten het huwelijk om en kunnen je zelfs dwingen je partner te verlaten om met hen te slapen of een andere zonde te begaan. Ze zullen je zachtjes overreden tot je naar hun stem luistert. Alleen de Vreze van God en de liefde voor de Heer kan je hiervan weerhouden. Het maakt hen niet uit of je nu getrouwd bent of niet, ze zullen bij wijze van spreken geniepig bij je achterdeur binnen komen en plaats nemen daar waar ze niet behoren te zijn.

Het is een parasiterende geest die altijd neemt van een ander en zal altijd hun slachtoffers misbruiken voor hun eigen doeleinden. Ze nemen de kracht uit je, en verzwakken je zodat je niet meer kan zien en kan strijden zodat je geestelijk ongevoelig wordt.

Ze zullen door list en misleiding proberen de kracht en roeping van gezalfde personen af te nemen door aanhoudend veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zodat hun bediening, de roeping en visie door God gegeven totaal vernietigt wordt. Ze zijn soms zeer hardnekkig en zullen je dagelijks lastig vallen met lieve, vriendelijke woorden en een "nee" zal hen er niet van weerhouden om je te achtervolgen.

De lust van het oog brengen mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn.
Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd.

Deze personen komen sneaky en geraffineerd je leven en huis binnen, doen zich voor als mensen van het licht maar zijn in wezen duisternis en roven en stelen en willen de kracht van God, de zalving en roeping ruïneren en in je doden en laten je uiteindelijk als je daar mee in laat misbruikt en berooft achter.

Deze machten willen de geheimenissen van jou weten, de kracht van de zalving, het geheim hoe je de verborgen omgang en kennis en kracht van God krijgt. Ze willen tegen elke prijs proberen je comfortabel te maken en zullen om je heen hangen en soms zelfs zoveel dat je er moe van wordt omdat deze persoon je constant om je heen wil hebben en altijd om je heen wil zijn en ze jaloers worden omdat jij datgene hebt wat zij niet hebben en zo roven ze je tijd.

Dus wees alert en waakzaam, omdat je het niet direct herkent of door hebt. Ze jagen er na naar datgene wat jij hebt en wat zij niet hebben en beginnen uiteindelijk uit jaloersheid alles te verdraaien en maken het uiteindelijk zo dat jij jaloers bent op hen, maar je weet heel goed voor jezelf de weg die je gaat, dat je niet jaloers bent en dat ze vele dingen willen verdraaien. Deze personen hebben een zelfzuchtige ambitie en proberen met je te concurreren met dat wat jij gekregen hebt in de Geest en willen alles weten hoe God spreekt door jou en hoe ze dat ook kunnen krijgen en ze zullen kijken naar je en heel hard proberen dat te doen maar bemerken dat zij geen toegang tot God hebben zoals jij dat doet en omdat deze persoon je vertrouwd en jou hierom speciaal heeft uitgekozen is dit de reden waarom hij met je praat en omgaat. Zij willen jou niet maar de zalving, want zij willen niet de prijs betalen van de onderste weg en het vormen door de Geest door beproeving en testen heen, ze willen alles op een hele gemakkelijke manier.

Deze machten brengen veel compromissen in de kerk om Gods kracht in de Gemeente te verzwakken en richten zich op de werken van het vlees. Door uitputting en toegeven worden velen verzwakt en geven gauw toe.

De Heer waarschuwt de gemeente, laat je nooit te neerleggen en verleiden in de kamp van de vijand en geef je leven niet aan hen over zoals Simson bij Delilah deed, het is levens gevaarlijk want je kan de verleiding niet weerstaan en het zal je van Gods plan afhalen en de zalving van je roven, ze willen je hart en je van de koers afbrengen. Denk niet 'ach het doet mij niets, wat zou mij nu overkomen, ik ben sterk genoeg, mij gebeurd niets en ik ben in de Heer', waak en wees alert want voor je het weet zit je net als Simson in de val en steelt zij(hij) al je geheimenissen van je roeping en zalving en voor je het weet en voor je het door hebt heeft de vijand jou in de val en trekt je in de gevangenis en maakt je tot spot en smaad, ze zullen je ogen uitrukken en verblinden en alles wat de Heer je heeft gegeven zal volledig vernietigd worden, wees waakzaam.

Kijk naar de kenmerken en kijk hoe ze handelen, dat is genoeg !!
Ze zijn als een kameleon en kunnen steeds een ander gezicht aannemen die bij de situatie past, maar degenen die er mee te maken hebben gehad die weten van de smerige lelijke kanten en hoe geniepig en geraffineerd ze zijn..

2 Tim. 3 zegt : “
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen”

Bewaak de grenzen van je hart weersta deze machten, blijf in Gods Woord en blijf sterk in de Heer en in de sterkte van Zijn macht.

JP

Reacties

1 Kronieken 16:30
beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde: vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt.
Psalm 93:1
De Here is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed; de Here heeft Zich bekleed, Hij heeft Zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet.
Psalm 96;10
Zegt onder de volken: De Here is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt;
Jesaja 40:22
Hij troont boven het rond (circle, geen bal) der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.
Job 38:4-6
Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? (funderen). Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd.
Jesaja 48:13
ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen.
Psalm 104:5
Hij heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd, zodat zij nimmermeer wankelt.
Jesaja 66:1
Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust?
Math. 5:35
bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is;
Hand. 7:49
De hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner voeten.
1 Sam. 2:8
Want de grondvesten der aarde zijn des Heren; Hij heeft daarop het aardrijk gesteld.
Job 9:6
Hij doet de aarde van haar plaats wankelen, zodat haar zuilen (pilaren) schudden.
Psalm 75:4
al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet.
Job 38: 13
om de zoomen ( buitenrand ) der aarde aan te grijpen, opdat de goddelozen van haar worden afgeschud?
Gen. 1:6,7
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. 7En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 8En God noemde het uitspansel hemel.
Psalm 148:4-6
Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; Hij zette ze vast voor immer en altoos,
Psalm 19:1
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
Job 37:18
Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen (zoals Hij het zwerk (drijvende wolken ) pletten (plat maken) tot een firmament (uitspansel), die vast zijn, als een gegoten spiegel? (hemelkoepel, soort dome, koepel over de aarde)
Gen. 1:14-17
En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; 15en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. 16En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. 17En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde.
Openb. 6:13
En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.
Daniel 8:10
En hij werd groot tot aan het heer des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heer, namelijk van de sterren, ter aarde neer, en hij vertrad ze.
Math. 24:29
Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
Marcus 13:25
En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
Openb. 7:1
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.
Deut. 28,64 want de HEER zal u uiteenjagen en onder alle volken verstrooien, tot in de verste uithoeken van de aarde. Daar zult u andere goden vereren, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van hout en van steen.
Jesaja 11:12
En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.
Jeremia 16:19
Here, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, die baat kon brengen.
Job 37:3
Hij laat het rollen langs de hele hemel, zijn schichten lichten tot het einde van de aarde
Job 28:24
Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik.
Spreuken 30:4
Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld?
Jer. 49:36
en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.
Daniel 6:2
Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering,
Math. 24:31
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
Gen. 19:23
Daarom noemt men die stad Soar. De zon was over de aarde opgegaan, toen Lot te Soar aankwam
Prediker 1:5
De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt.
Psalm 104:19
Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon kent de tijd van haar ondergang.
Jesaja 60:20
Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.
Job 9:7
Hij geeft aan de zon bevel en zij gaat niet op, en Hij sluit de sterren onder zegel weg.
Joshua 10:12,13
Toen sprak Jozua tot de Here ten dage, waarop de Here de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! 13En de zon stond stil en de maan bleef staan.
Habakuk 3:11
De zon, de maan treden terug in haar woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens de glans uwer bliksemende speer.
Psalm 19:4,5,6.
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, 6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. 7 Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.
Job 38:14
Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.
Math. 4:8
Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.
Daniel 4:11
die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde;
 
 

Enkele conclusies uit deze teksten op te maken

De aarde staat vast
hij wankelt niet
Staat op een fundament en is daarop gebouwd,
Staat op pilaren (de aarde wordt als platte schijf gedacht, gedragen door zware pilaren).
De aarde heeft zomen, een buitenrand.
De aarde is een cirkel (geen draaiende bal)
De aarde is als klein waarin een zegel wordt gedrukt.
De aarde is een tent waarin men woont.
De hemelen is uitgespannen en staat vast als een gegoten spiegel, als een soort van hemelkoepel, een koepel over de aarde, een soort van dome)
De aarde is een voetbank onder zijn voeten (een voetbank is een plateau op voeten, pilaren).
De aarde heeft vier hoeken
De aarde heeft einden (een bol niet)
De aarde heeft randen
Er is water boven de hemel en onder de hemel
De zon en maan bewegen en rijzen op en gaan naar beneden terug in haar woning maar de aarde blijft staan en wankelt en draait niet.
Uit Math, 4:8 maken we op dat de duivel Jezus meenam naar een hoge berg en Hem al de Koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid tot de einden der aarde toonde, maar dat kan alleen als de aarde een cirkel zoals de Bijbel het zelf beschrijft en het geen ronde bal is.
In Daniel 4 zien we een boom die zo hoog reikte tot aan de hemel en hij was te zien tot aan de einde der gehele aarde, dat kan alleen als de aarde een cirkel is en geen ronde bal.
En in Openbaring 1 vers 7 staat, “zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien”, dat kan alleen als de aarde een cirkel is en geen ronde bal.
 
JP/3.3.2018

Reacties (6)

 

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem WEERHOUDT, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, DIE OP HET OGENBLIK NOG WEERHOUDT, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 2 Thessalonicenzen 2:3-8

We zien dat satan nog niet uit de hemel is geworpen en de strijd nog niet is geweest in de hemelse gewesten, en dat lezen we in Openbaringen 12. En er zal oorlog in de hemel komen en Michael en zijn engelen voerden oorlog en werpen hem, satan en zijn engelen op aarde. Als satan op de aarde wordt geworpen zal hij in de zoon des verderft varen, de tegenstanders van God, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Gods koninkrijk komt spoedig, maar het is ook het teniet doen van de macht van satan, door de macht van God in Jezus Naam. Wanneer het kwade op een bepaalde plaats geen stand kan houden kan daar het koninkrijk van God komen. Waar de duivel wordt weerstaan of uitgeworpen, waar het werk van de vijand wordt verbroken door de macht van God, daar is Zijn Koninkrijk. Het koninkrijk van God kan pas komen wanneer satan op aarde geworpen is. Gods koninkrijk komt spoedig, de Bijbel zegt nu is verschenen het heil en de kracht en het Koningschap van onze God en de macht van Zijn gezalfde. Wanneer satan zijn plaats op geeft is dat omdat het Koninkrijk van God is gekomen. Want waar het Koninkrijk van God is kan satan niet zijn . Dus het koningschap van God op aarde heeft te maken met de uitwerping en teniet doen van satan

Wat opvalt is wanneer Paulus de ‘openbaringen’ van Jezus krijgt Hij inmiddels al opgevaren was naar de hemel zittende aan de Rechterhand van de Vader. Jezus spreekt hier dus zelf over de toekomstige dingen tegen Johannes, die dit opschreef 95 na Christus. In Openbaringen 1 ver 1 staat Openbaring van Jezus Christus , welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen HETGEEN WELDRA SPOEDIG MOET GESCHIEDEN. Na de openbaring over de 7 Gemeenten in Hoofdstuk 4 staat er, "Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op EN IK ZAL U TONEN, WAT NA DEZE GESCHIEDEN MOET

En er zal  oorlog in de hemel komen en Michael (zijn naam betekent “wie is als God”)  en zijn engelen voerden oorlog en werpen hem, satan en zijn engelen op aarde. (Openb. 12:9). Onmiddellijk nadat het mannelijk kind gebaard is en opgenomen is naar de troon van God, is een oorlog in de hemel onvermijdelijk en satan zal op aarde worden geworpen samen met een derde deel van de engelen.  Er zal een grote duisternis op aarde zijn.

Het mannelijk kind is de oorzaak van de oorlog in de hemel en zij beëindigen de oorlog die al generaties lang woedt. Satan verliest zijn positie in de hemel en leidt een nederlaag en heeft zijn rechtsgeldige positie verloren. We lezen in vers 8,9 dat satan geen stand kan houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Maar er is een WEERHOUDER voordat de mens der wetteloosheid zich openbaard en wie is deze weerhouder.

Velen denken dat het de aartsengel Michael is die wacht op Gods tijd om satan uit de hemel te werpen. Anderen dat de Heilige Geest de weerhouder is maar er staat nergens in de Bijbel een tekst te vinden die uitlegt dat de gemeente enige tijd  vóór de EERSTE opstanding wordt opgenomen? Dus de Heilige Geest is nog op aarde in de Gemeente. Daarnaast zou de Heilige Geest toch ook moeten wonen in de harten van hen die tijdens de Grote Verdrukking tot geloof komen en we weten uit talrijke teksten dat dit in de laatste 3,5 jaar inderdaad op grote schaal zal gebeuren. Als de Heilige Geest daadwerkelijk van de aarde weggenomen zou worden, dan zou niemand nog gelovig kunnen zijn of worden, want hoe zou iemand die ongelovig is zonder de Heilige Geest dan ooit nog tot geloof kunnen komen? Juist in de Grote Verdrukking is de Heilige Geest machtig werkzaam!

Maar het zijn de “zonen Gods”, het mannelijke kind, ook wel de eerstelingen van God en het Lam uit Openbaringen 14,  die de tegenstander nog ‘weerhoudt’. Dus eerst moet het mannelijk kind verwijderd zijn, weggevoerd worden naar de Troon van God (Openb. 12:5) en dan zal satan en zijn gevallen engelen uit de hemel op de aarde worden geworpen. De ster die uit de hemel valt is satan en deze zal de sleutel van de put van de afgrond ontvangen en hem gebruiken om hem te openen.

Er zal een grote chaos zijn, een grote wanorde op aarde, en er zal een grote strijd en benauwdheid op aarde beginnen. God zal satan toestaan 42 maanden als een razende tekeer te gaan. Het Bijbelse getal 42 staat voor omzwervingen en oordelen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.

De vrouw is de Gemeente die bestaat uit het huis Juda en het huis Israël, waar het vernieuwde verbond mee gesloten is, zij die besneden zijn aan hun hart, dat is het ware Israël,  en de heidenen uit de heidenvolkeren die deel mogen hebben en mede geënt mogen worden op de edele olijf om samen mede huisgenoten en erfgenaam te zijn. Dit is de Gemeente, dit is de vrouw, en het mannelijk kind dat zijn de eersten die rijp zijn, de  Zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam.

In Openbaringen 9:1  staat, en de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. Satan, de draak,  wordt op de aarde geworpen. EN HAAR WERD GEGEVEN DE SLEUTEL van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

De put van de afgrond is de verblijfplaats van de koning, de engel van de afgrond, zijn naam is Abaddon of Apollyon. Het is de plaats waar boze geesten en machten gepijnigd worden. We kunnen nu in onze tijd vermoeden waardoor de put wordt geopend en de sprinkhanen, de duivelse gedrochten komen vrij (dat zijn de boze geesten en demonen in hybriden, soms half mens half dier met een geest van gevallen engelen) de koning van de sprinkhanen is de antichrist die uit de afgrond opkomt.

In Lucas 10:18,19  staat “En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 

Hier zien we het oordeel die Jezus uitsprak, maar in Openb. 12 en 9 zien we het voltrekken ervan. Door het oordeel en het lijden van Jezus aan het kruis van Golgotha is satan buiten geworpen en is er afgerekend met zijn positie  die satan verwierf door de val van de mens,  en hier in Openb. 9:1 zien we de voltrekking van dat oordeel. Het is de taak van de Gemeente om satans macht teniet te doen en het oordeel uit te voeren, daartoe heeft Hij overwinnaars nodig, die Hij gevonden heeft in het mannelijk kind van Openb. 12.

Eerst moeten de Zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam klaar zijn en de volheid van Christus bereikt hebben en tot mannelijke rijpheid komen, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Zij zijn het mannelijk kind dat geboren moet worden uit openbaringen 12 en 14, zij zijn als eersten rijp om geoogst te worden en wanneer dit mannelijk kind geboren wordt deze direct weggevoerd wordt naar de troon van God, en als de zonen van God voor de troon staan zal satan uit de hemel moeten worden geworpen want dat zal niet samen gaan.

Dus het mannelijk kind gaat naar de hemel en de satan  wordt uitgeworpen (Openb.12).

Dus voor mij is het de mannelijk kind de weerhouder, deze moet eerst naar de hemel worden weggevoerd voordat de wetteloze zich kan openbaren  ..!!

 

JP


Reacties

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen 2:3.4.

Wist je dat er geen enkel vers in de hele Bijbel staat dat een Geheime Opname bewijst? En dat Zijn komst uit twee verschillende komsten zouden bestaan? Nergens staat er in de Bijbel dat er een geheime opname zou zijn en dat de wederkomst in twee verschillende delen of fasen zouden worden gesplitst. De geheime opname kwam pas in zicht toen John Nelson Darby in 1830 deze theorie, deze doctrine ontwikkelde en onderwees naar aanleiding van een profetie en persoonlijke openbaring van de Schotse vrouw Margaret Macdonald. Ze was geen theologe maar was een profetes in de gemeente van Edward Irving van de Katholiek Apostolische Kerk. Margaret Macdonald, die een persoonlijke openbaring kreeg in Port Glasgow, Schotland, in het voorjaar van 1830, “dat een selecte groep Christenen zou worden opgenomen om Christus te ontmoeten in de lucht vóór de dagen van de Antichrist”.

John Darby lijfde Margaret Macdonalds nieuwe onderwijs over de opname in bij zijn bedelingenleer. Hij bracht ook enige verandering aan in haar “openbaring.” Zij geloofde dat er een selecte groep zou deelnemen aan de geheime opname; Darby leerde dat alle gelovigen in het geheim zouden worden opgenomen. John Nelson Darby besteedde de rest van zijn leven aan het propageren van deze nieuwe opnametheorie als de hoeksteen. John Darby bouwde zijn leer van de opname vóór de grote verdrukking op een fundament van hout, hooi en stoppels.  Hij verfraaide deze openbaring in zo een mate dat hij een hele andere dimensie aannam waardoor hij op een verkeerd fundament bouwt en als we dat doen zal de hele constructie fout zijn.

Vele boeken van Hal Lindsey Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins van “Left behind” hebben de christenen een valse hoop gegeven over de ontsnapping van de antichrist en de Grote verdrukking die voor de deur staat waardoor velen ontgoocheld zullen zijn en zullen afvallen. Ook het Zoeklicht doet daaraan mee en de Middennachtsroep. De waarheid kan soms hard zijn te geloven vooral wanneer je lang gekoesterde overtuigingen neergehaald worden.

De Bijbel leert dat de wederkomst na de Grote Verdrukking komt, want in Math, 24: 29-31 staat; “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

De Bijbel zegt dat Jezus zal terugkeren NADAT de grote afval komt EN de mens der wetteloosheid zich geopenbaard heeft.

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen 2:1-4

Een ander aspect van de Opname vóór de Verdrukking is dat Christus heimelijk terugkeert voor Zijn Bruid. Maar de Bijbel leert dat niet en zegt heel wat anders, die zegt als Hij terug keert dit zal zijn met een “geklank, geroep, geschreeuw” EN met een “bazuin, trompet van God” dat Jezus zal neerdalen uit de Hemel, en geen geheime opname.

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.18Vermaant elkander dus met deze woorden.” 1 Thessalonicenzen 4:13-18.


Hier zien we duidelijk, dat wij, die in leven blijven, tot bij de Wederkomst van de Here, dat we de ontslapenen NIET voor zullen gaan. Wij zullen niet een geheime opname, voor de opstanding van de ontslapenen hebben. Let op “daarna” in vers 17. De ontslapenen zullen niet opstaan voor een geheime opname voor de terugkomst van de Here met een “geroep van een Aardsengel” en “met een geklank van de Bazuin van God”. Als de opname een geheim was, zou je denken dat het geklank en de bazuin en de roep ten koste van alles vermeden zou worden. Zelfs als we het symbolisch zouden nemen waarom zou Christus dan zinnebeeldig een bazuin blazen om het geheim te houden. Bovendien als de christenen van de aarde verdwenen zijn zouden de achtergeblevenen het zeker uitzoeken, dan is het geen geheime opname meer. Sterker nog, de terugkeer van Jezus zal door iedereen gezien worden, want Openbaringen 1 vers 7 zegt “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.” En als er dus geen opstanding voor de zichtbare wederkomst van de Messias is en geen opname voor de opstanding, betekent dit dat de eindtijd Gemeente door de grote verdrukking zal gaan.

Als er überhaupt over één opname kan worden gesproken waarin mensen voor de verdrukking naar de hemel weggevoerd zouden kunnen worden naar de Troon van God, dan is het alleen over het mannelijk kind uit Openbaringen 12 die dezelfde zijn als Openbaringen 14, de eerstelingen van God en het Lam, de 144.000, zij zijn de voorlopers in de geest en kracht van Elia om de weg voor te bereiden voor de komst van Jezus, Jeshua de Messias. Zij zullen het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Sommigen zeggen dat zij de twee getuigen zijn, de twee olijfomen, die voor Gods aangezicht staan. Deze groep worden door God zelf getraind door het leven en in de hemel om dan weer terug te gaan naar de aarde om daar de Gemeente te helpen die door de verdrukking gaan, om hen te ondersteunen, te beschermen en terug te brengen tot gehoorzaamheid. De Gemeente zal door deze tijd worden gelouterd en gereinigd. Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.” (Hosea 5:15) De vrouw, de Gemeente blijft op aarde en die gaat pas de Here tegemoet in de lucht wanneer de zevende Bazuin klinkt. Het huis Israël en het huis Juda zullen in deze tijd herenigd worden in de Messias en het zal worden Eén Kudde, en Eén Herder bij Zijn komst.

Daarom kunnen we concluderen dat Jezus terugkeert na de Grote Verdrukking. En toch, de meeste christenen ofwel verheerlijken de opname, of sommigen geloven dat het al gebeurd is, of geloven in de geheime opname”. Hoewel het kennen van de tijd van de opname niet essentieel is voor de redding is het belangrijk om mentaal klaar te zijn voor de komst.

De leer van de geheime opname bewerkt een soort van apathie, een soort van lusteloze onverschilligheid en ongevoeligheid dat het niet zoveel uitmaakt want ‘ach we worden toch voor die tijd opgenomen’. Het is een leer van satan zodat de christenen niet klaar zijn, en voorbereid als ze door de verdrukking heen moeten en dan heb ik niet over de toorn.

Er is een verschil tussen de Grote Verdrukking, wat satans woede is tegen de heiligen, tegen Gods Volk.  (Deze tijd wordt ook wel genoemd Jacobs benauwdheid, Jeremia 30: 1-24: en o.a. vers 7 “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden). Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. (Hosea 5:15). Dit zal een tijd van 1260 dagen zijn, of ook wel 42 maanden of 3,5 jaar.

En de DAG van de Heer, de tijd dat Jezus terug keert naar de aarde, het wordt ook wel de dag van Zijn toorn genoemd. Hij komt om te strijden en te vechten voor Israël en Zijn Gemeente om te beëindigen de dagen van verdrukking en te straffen de Antichrist, die in de bodemloze put wordt geworpen, en zijn bondgenoten die de heiligen vervolgt en verdrukt hebben.

Deze twee, de Grote verdrukking en de Dag van de Heer (Zijn toorn) zijn dus twee verschillende gebeurtenissen en zullen elkaar opvolgen en dat tussen de 5de en de 7de zegel. Het 6de zegel scheidt deze twee gebeurtenissen

De Bijbel leert dat de christenen zullen beschermd worden tegen Gods Toorn. 1 Thess. 5:9 “want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus”.

De Gemeente, Zijn Bruid is nog niet klaar om Jezus te ontmoeten, velen van hen zullen omkomen omdat ze niet voorbereid zijn voor die tijd die komt, omdat velen leren dat de Gemeente van te voren opgenomen wordt en dat is een leugen van satan omdat hij niet wil dat mensen zich voorbereiden, en die passief blijven en niet klaar zijn en om zullen komen in de tijd van verdrukking omdat ze niet geleerd hebben hoe stand te houden en  stil te zijn voor God, te luisteren naar Hem en te doen wat Hij zegt, vol te worden van Zijn Geest en te strijden en te volharden. Deze groep van mensen die omkomen en die niet geleerd hebben te volharden in de druk en geloof te houden en niet te verloochenen zullen in deze tijd wel behouden worden maar komen om omdat hun niet is onderwezen is hoe hier mee om te gaan en voorbereid te zijn voor de komende dingen. De Heer zal deze tijd van verdrukking nemen om de Gemeente, Zijn Bruid te reinigen en te louteren en te zuiveren van alle onreinheid en smet van alle toverijen (weerspannigheid en rebellie) en van alle afgoderijen en hoererijen en zal ze louteren dwars door de verdrukking heen, maar als wij dicht bij Jezus blijven, ons hart volkomen aan Hem toewijden, en gehoorzamen en blijven bidden zal er een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren. Hij zal ons testen en beproeven wat in ons hart is en waar we voor zullen kiezen als we onder druk staan. Misschien ook als we worden gedwongen om te kiezen om het teken van het beest te zullen nemen of niet. Want de heiligen zullen zich op de aarde bevinden als de Antichrist zich vestigt hier op aarde in Jeruzalem en zullen hem zien. Maar als kind van God hoeven we niet bang te zijn en mogen we vertrouwen op de Heer.

Door dit alles is Israël ons tot voorbeeld en waarschuwing gegeven, want uit 1 Kor. 10 vers 1-10 mogen we zien de profetische overeenkomst die we met hen zullen hebben, en dat zij, Mozes zijn uittocht ons als voorafschaduw is gegeven, die als een voorbeeld voor ons geworden voor dat wat komen gaat de toch door de woestijn.

Openbaringen 12: 6,14 “En de vrouw (de Gemeente, die bestaat uit een overblijfsel van Israël en de gelovigen uit de heidenen) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden,   om zo het beloofde land te mogen innemen.

 

Israël als waarschuwing

10 1Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 5En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. 6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 7Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend. 9 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

 

De betekenis van de Exodus is een voorbeeld voor ons als wij door de grote verdrukking heen moeten. (Vergeet niet er is een groot verschil tussen verdrukking en toorn). We moeten nu voorbereid worden voor deze tijd ook om te leren volkomen op God te vertrouwen en om standvastig te mogen blijven in ons geloof wanneer de reis begint en we door de woestijn gaan waar we door alle druk heen bij Hem mogen schuilen en alleen in Zijn Schuilplaats mogen zijn, en waar Hij de vuurkolom bij nacht zal zijn en de wolkkolom bij dag en dat de Heer ons bewaren en leiden zal, ook wanneer wij niet kunnen kopen en verkopen, Hij zal ons voeden en kleden en onderhouden. Hij zal ons voor en achterhoede zijn. Psalm 91 zegt ons dat we bij Hem zullen schuilen en dat Hij onze toevlucht is en onze God waar we op mogen vertrouwen en dat Hij ons beschermt onder Zijn vleugelen. Wij hoeven niet bang te zijn want al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; 8slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.9Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

En zo zien we dat we misleid zijn door te denken dat de heiligen ontkomen zullen op de een of andere manier aan de Grote verdrukking. We zijn verkeerd geïnformeerd door de eeuwen heen en er zullen twee heersende kernmerken in de laatste dagen zijn, “angst en geloof”, waar zal jij in staan. Jezus zegt wanneer Hij komt, zal ik het geloof dan nog vinden op aarde.

Laat deze openbaring ons goed doordringen in onze harten zodat wij dit weten en we niet bang en beangstigt behoeven te zijn en in geloof mogen weten dat Hij onze Schuilplaats is en dat we door Gods Verheven Hand geleid en beschermd zullen worden.

Ja, sommigen zullen misschien als martelaren sterven, we zien het nu al om ons heen, maar zij zullen God de eer geven, maar anderen zullen levend overgebleven zijn, trouw tot aan zijn komst, maar wie volhard tot het einde toe zal behouden worden.

Dan na deze dingen zal de bazuin klinken en de opname komen en ze zullen allen veranderd worden en voor altijd bij Hem zijn.

De opgenomen heiligen zullen de afdalende Heer Jezus ontmoeten op een afgesproken plaats, boven de aarde in de lucht, en daarna zullen zij Zijn gevolg zijn en Hem vergezellen, wanneer Hij Zijn entree maakt op de aarde, daar waar zij vandaan kwamen.

 

Hallelujah Amen!!Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl