Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
 
 


De Kerk is één en Universeel. Het is Jezus zijn diepste verlangen dat we één zijn net zoals Jezus met de Vader één is en wij samen in Hem één zijn.
Jezus is het middelpunt van alles, Jezus is niet de letter maar het Leven. Onze eerste genegenheid moet dus op Jezus gericht zijn en dan op een kerkgemeenschap.
In wezen is er maar één Kerk, er is maar één Kerk in de hele wereld.
Maar die ene Kerk heeft in iedere plaats zijn eigen vorm. Daarom spreekt de Bijbel ook over de Kerk in Efeziers of Korinthe end. als een plaatstelijke kerk, en niet als verschillende Kerkgenootschappen.
Dus er is een algemene Universele en een plaatselijke Gemeente.
Maar het lijkt er op dat we nog een derde soort kerkgenootschap hebben, die noch algemeen, noch plaatselijk is, deze kerk is groter dan de plaatselijke kerk en kleiner dan de algemene. En dat is een kerkgenootschap (een kerk in een plaatselijke gemeente). In de Bijbel wordt nergens, maar dan ook nergens van kaft tot kaft over deze vorm van kerkgenootschap gesproken en we merken dat deze vorm een manier van leven is geworden, een manier die de Heer verdriet doet en die scheiding en verdeeldheid brengt. Het probleem zit dus niet in het kerkgenootschap maar in ons, wij zijn het probleem en wij moeten veranderen. Deze vorm van kerk is alleen maar een excuus voor ons vlees om in verdeeldheid verstrikt te raken, en daar houdt ons vleselijk leven van en zo zijn we rivalen voor elkaar geworden, in plaatst een éénheid zoals Jezus dat bedoelde.
In de kerk is verdeeldheid en rivaliteit, en het zit in ons vlees niet in het systeem, systeem is door de mens bedacht, en zo zijn er vele kerken gesplitst. De Kerk is in wezen één.
De Kerk kan alleen maar één zijn, want het is de kerk van God en God is één.

Het eerste wat de mensen altijd van je vragen is - naar welke kerk ga je - , dan zeg ik, ik hoef niet ergens heen te gaan want “ik ben de kerk”. Nee zeggen ze dan altijd “wat ben je”, en wat is het dan wat ze willen horen, dan zeg ik ben een volgeling van Jezus, een discipel van Hem, maar eigenlijk willen ze horen, dat je Baptist, Gereformeerd, of evangelisch of Pinkster bent of welke kerkgenootschap dan maar ook, want dan krijgen ze een bepaalde beeld van je hoe je bent en welke leer of gedachte je hebt, maar behoort de kerk wel zo te zijn ? De kerk is gewoon De Kerk, wat betekent “ geroepenen” , de kerk bestaat uit alle mensen die uit het koninkrijk van de duisternis geroepen zijn in Zijn wonderbaarlijk Licht, in Zijn Koninkrijk, dat is "De Kerk," en als je geroepen bent dan behoor je tot De Kerk, of ook wel het Lichaam van Christus.
Een kerk dat Eén is kan niet verdeeld worden, het is gewoon niet mogelijk, één Kerk kan wel gebroken worden maar niet verdeeld, en zo verbroken is de Kerk, in stukken en onze taak is deze stukken weer bij elkaar te brengen en het Lichaam te genezen, zodat het als één Lichaam als geheel kan funktioneren en de volle kracht van God weer aanwezig kan zijn en Zijn Heerlijkheid weer kan stromen door de Kerk. We begrijpen niet dat het Lichaam sterft als we het verdelen en dat de kracht weg is. Als we opwekking willen en vernieuwing moeten we weer als Lichaam één worden elkaar eren en elkaar respekteren. We moeten Jezus prediken en onder Hem staan en geen kerkelijk systeem waarin we een eigen banier voeren. Jezus heeft geen groot aantal kerken, maar één. De Gemeente is de Bruid van Christus en Hij doet niet aan polygamie, Hij trouwt met één Kerk. Als we als kerk elkaar liefhebben hoeven we niet bang te zijn voor verschillen van leer, want de leer is niet het belangrijkste, verwaandheid in onze leer leidt tot verdeeldheid, onze enige gezamenlijke leer is Jezus, de Gekruisigde Christus en dat verbind ons samen in de ene Geest van God en geen leerstelling, en in deze zelfde Geest is liefde, vrede en vreugde, en het Leven wat daaruit voortvloeid is gelijk, Christus is in ons Hij alleen is onze enige Hoop en Heerlijkheid.

Maar wat bedoelen we dan eigenlijk als we zeggen naar welke kerk ga je, een gebouw ? maar is dat wel goed ?
Onder het oude verbond gingen ze naar de kerk of tempel, maar in het nieuwe verbond zijn we zelf de kerk, Zijn geestelijk huis.
Het oude verbond zette de plaatst van samenkomst in het middelpunt en we hebben dat systeem overgenomen.
Maar als wij een gebouw of kerk in het middelpunt zetten doen we verkeerd want dan vallen we terug in de situatie van het oude verbond in een religieus systeem.
Het bevel van de apostel was “Ga heen in de hele wereld” .
Maar wat zeggen wij “Laat de zondaars komen naar het kerkgebouw”.
Jezus heeft nooit gezegd Ga heen in de hele wereld en bouw grote tempels en maak kerkstructuren.
Nee Jezus zei “Breek deze tempel (kerk) af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen”. Hij sprak over het vervangen van het bestaande gebouw door Zijn eigen Lichaam. Het stelde een Levende tempel (Zijn Lichaam en wij als Zijn leden) in de plaats van de stenen tempel. Wij zijn Zijn Lichaam, zijn tempel. Wij zijn in de plaats gekomen van het bestaande gebouw.

Soms werken we als Kerk meer in een afgeschermd kerkgebouw met een naar binnen gekeerd hiërarchisch systeem dan in de wereld en vermaken en entertainen we ons zelf meer en kietelen we onze zielen in plaats als een discipel Jezus te volgen en zielen te redden en een licht te zijn in de wereld. Ik wil daarom niet zeggen dat samen komen verkeerd is maar wel hoe kom je samen, als organisatie of als organisme. God heeft een ieder van ons op een plaats gezet om daar te schijnen en daar discipelen te maken en voor allen die op onze weg komen en het begint in ons eigen huis, het gezinsleven, op school, werk, of misschien wel op de hoek van de straat of café en de Heer zal dat zelf uitbreiden. Gemeenschap der heiligen kunnen we overal hebben, zelf in een café of restaurant , kerk is daar waar twee of drie samen komen in Zijn Naam, daar is Hij in hun midden, daar is kerk, en daar is God en daar kan Zijn Kracht op Zijn manier manifesteren zoals Hij wil. Wie in het kleine getrouw is zal het ook in het grote zijn. Laat je bediening eerst maar sterven en volg gewoon Jezus .. !!

Wij zijn allen discipelen met een roeping GA ...
Lees meer...
 
 De Europese cultuur en dus ook het Christendom zijn gestempeld door de Grieks- en Romeinse beschaving.
Onder Romeinse invloed werd het georganiseerd in een instituut. Onder Griekse invloed gingen theologische en filosofische tendensen de boventoon voeren.
De Japanse christenen hebben geprobeerd het leven in Christus niet te laten inkapselen door instituten (hiërarchie) en organisatievormen.
Europese en Amerikaanse christenen leven eeuwenlang in een situatie van verdeeldheid en onderling strijd.
God heeft zijn kerk bedoeld als huisgezin waar allen het geloof met elkaar delen. Christus is het Hoofd. Hij regeert, dirigeert en stuurt Zijn Lichaam, de Kerk. Het Lichaam bestaat uit vele leden, elk met zijn eigen gaven en functies. Elk lid is direct verbonden aan het Hoofd (er is geen tussen persoon nodig).
Op grond daarvan is er ook gemeenschap tussen de leden onderling.
Dit is een geestelijke organisatie, niet tastbaar maar wel reëel. Het bestaat echt en functioneert net zo praktisch als ons menselijk lichaam.
Het Lichaam van Christus is een Lichaam en er is geen reden om daarin verdeeldheid te brengen. Evenals het mensen lichaam niet kan leven als het in stukken uiteenvalt, zo kan ook het Lichaam van Christus niet leven als het ene lid zich vaan het ander afscheidt.
Helaas is de kerk toch verdeeld in vele honderden groeperingen.
De kerk van vandaag is niet meer één van Geest. Zij heeft het zicht op de ware aard van de kerk verloren en is daardoor krachteloos geworden.Verdeeldheid belemmerd de geestelijke groei. Vele kerken wapperen met hun eigen vlag en leuren met hun eigen waar en proberen anderen te bekeren tot hun eigen club en hun geloof.
Voor de eerste discipelen stond de persoon van Christus centraal. Bij Jezus zijn … meer verlangde hun hart niet. En zo werd Christus zelf het hart van hun denken en hun geloofsleven. Alles deden ze in gemeenschap met Hem. Hun geloof was gericht op Christus zelf. In de Nieuwtestamentische gemeente droeg gezag geen juridisch of institutioneel karakter zoals in de huidige moderne samenleving. Jezus, als de leiders beschikten over hemels, ofwel geestelijk gezag, wat gebaseerd was op wat de Geest in hun deed.
Zelfs het gezag van de apostelen was niet wettig vastgelegd of organisatorisch gestructureerd.
Het bestond bij de gratie van Geest die de harten overtuigd. In de apostolische tijdperk kwamen Christen eenvoudig niet op de gedachte om van de gemeente een instituut te maken die vervangen werd door mensenwerk en aards gezag.
 
 

 

Lees meer...   (3 reacties)
  
 
De Opwekking (3)
 
 
Opwekking is een uitstorting van Gods Geest door het instrument van de menselijke geest die vrijgemaakt is om door God gebruikt te worden.
Als veel gelovigen vervuld worden met de Geest en dit stroomt uit hun binnenste, zien we de eenheid die zo kenmerkend was in de eerste gemeente.
De samengebundelde kracht wordt zo sterk dat die van al deze bevrijde gelovigen naar anderen toestroomt.
Bij de Opwekking in Wales was Golgoltha het centrale thema.
Alleen als wij het kruis centraal stellen als enige basis zien van waaruit de Heilige Geest werkt, wordt opwekking mogelijk.
Een korte definitie van Opwekking is ten diepste een uitstorting van
Gods Geest in de menselijke geest.
De menselijke geest is de vruchtbodem van de Heilige Geest en is het orgaan waarin Hij woont en waardoor Hij werkt.
  
  
De voornaamste voorwaarden van opwekking zijn, afgezien van gebed:
1.
Het opruimen van alle verhinderingen voor de uitstorting van de Geest.
Hier maakt Gods Geest Golgoltha tot een werkelijkheid.
2.
Weten  hoe men met de Heilige Geest moet meewerken.
Het kruis openbaart zich nu als levend gevend, geestvervullend.
De gelovige leert hoe hij in de Geest moet wandelen in de praktijk.
 
Enkele van de belangrijkste obstakels voor opwekking:
1.
In de menselijke geest -
Onbuigzaamheid, niet bereid te vergeven, hebzucht.
2.
In het praktische leven -
Geen onderscheid van goed en kwaad, zodat dingen toegestaan worden die de Heilige Geest belemmeren.
3.
In de dienst van God  -
Onwil om over de dingen van God te spreken en te getuigen.
  
  
Om met deze obstakels af te rekenen is het volgende nodig.
  
1.
De geest moet gereinigd worden (2 Kor. 7:1). Hiervoor moeten we ons toewijden aan God, vergeving schenken aan hen die ons iets aandeden en afrekenen met een geest van inhaligheid door alles aan God over te geven.
2.
Gods licht zoeken m.b.t. goed en kwaad in het leven.
En als we het licht ontvangen, de dingen dan rechtzetten.
3.
Overgave aan God om te gehoorzamen aan de aandrang van de Heilige Geest wat betreft het spreken en getuigen.
  
Wat nu reëel wordt, is dat het bloed alles reinigt wat het licht aan de dag brengt.
Het kruis doet zijn verlossend werk en maakt de gelovige vrij als deze één wordt met Christus in Zijn dood.
Het is de Heilige Geest die het bewerkt.
  
  
Nu gaan we naar de gevaren van opwekking
  
Deze kunnen als volgt kort worden samengevat:
  
1.
Het gevaar van het handelen en leven op grond van “voelen” of het gevoelsleven in plaats van het leven in de geest en
2.
Het gevaar dat ontstaat doordat boze geesten het werk van de Heilige Geest nabootsen.
  
Naast het gevaar van door gevoelens en emoties beheerst te worden, komen de gevaren bij een opwekking hoofdzakelijk uit de onzichtbare geesteswereld.
De grote imitator staat klaar om na te bootsen en zijn werkingen er tussen te schuiven, in plaats van de goddelijke werkingen.
Tijdens het hoogtepunt van de opwekking in Wales in 1905 bleek het mogelijk dat God steeds met een zuiver werk van de Heilige Geest begon en dat imiterende geesten hun namaak ertussen schoven.
De onwetende mens nam dit zonder meer aan.
Dit feit wordt telkens weer duidelijk.
Op deze manier traden dezelfde verschijnselen op, maar de bron was anders geworden, zonder dat dat ontdekt werd.
De verandering van bron van de bovennatuurlijke manifestaties, zonder herkenning ervan is daarom het grootste gevaar.
Een klein stroompje of tintje dat de vijand injecteert heeft vermenging tot gevolg.
Aanvankelijk wordt dit misschien niet onderkend, maar vroeg of laat mondt het uit in verwarring en moeilijkheden.
  
Dit is het voornaamste gevaar als wij om een opwekking bidden.
Met het oog daarop zouden we God moeten bidden om intelligente en geestelijke toegeruste kinderen van God om de weg te wijzen en Zijn volk te helpen.
Gelovigen die de wegen van God kennen en die van de vijand.
Mensen die werkelijk door God begiftigd  zijn met het onderscheiden van geesten, die in staat zijn om wanneer de bron van geestelijke uitingen veranderd is, dat direkt te kunnen zeggen..
Zulke mensen kunnen onderscheiden wanneer de geesteswerking in een samenkomst van zuiver verandert in namaak.
Zij weten hoe zij met die valse geest moeten afrekenen en hoe de gemeente weer teruggebracht moet worden in de zuivere stroom van God.
Het is de grote opzet van de duivel de opwekkingskracht van God tot stilstand te brengen.
Iedere opwekking die God gegeven heeft aan Zijn volk is na een tijdje, soms al snel, opgehouden. De gemeente heeft immers geen kennis van de geestelijke wetten over het meewerken met God.
 

 
korte verslagen uit het boek  "de oorlog tegen de Heiligen" 
van Jessie Penn-Lewis en Evan Roberts 
geschreven na de Opwekking in Wales ter waarschuwing en lering. Lees meer...   (1 reactie)

 De Opwekking (2) 

 
De doop in de Geest is het wezen van Opwekking.
De doop van de Geest is met kracht bekleed worden.
Het uur van de opwekking is een crisistijd en misschien wel een ramp.
Een keerpunt in ieder mensenleven, maar ook in de geschiedenis van een land, een kerk of een streek.
Een keerpunt voor de niet-wedergeborene waarop hij zijn eeuwige bestemming bepaalt door bekering tot God te accepteren of te verwerpen.
Een keerpunt voor hen die de volheid van de Heilige Geest ontvangen en voor hen die Hem afwijzen.
Voor de gelovige die zich buigt en de Heilige Geest ontvangt, is het de dag dat hij de Allerhoogste ontmoet.
Maar voor anderen betekent het het besluit of zij geestelijke mensen zullen worden of dat zij vleselijk zullen blijven.
Zij zullen of er voor kiezen een leven van nederlagen te leiden of besluiten om door te stoten als overwinnaars.
Slechts weinigen gaan door deze crisis heen zonder in meer of mindere mate door de vijand verleid te worden.
Alleen zij die in deze periode vasthouden aan hun verstandelijke vermogens, mogen de hoop koesteren gespaard te blijven voor het rampzalige, n.l. ten offer te vallen aan de subtiele aktiviteiten van de duistere bovennatuurlijke machten.
Een opwekking zonder strijd tegen satan en zijn legermacht is ondenkbaar en eindigt altijd in gedeeltelijke mislukking.
We hebben dus mensen nodig die leren hoe zij de overwinning over de boze machten kunnen behalen en hoe ze de geestelijke strijd moeten strijden.
De gelovige wordt opgeroepen te triomferen over alle machten der duisternis.
 
 
Het is de oproep aan de gemeente (Efez.6) om overwinning over satan te hebben.
Het is de oproep om met de gehele wapenrusting aan tot het uiterste weerstand te bieden in de strijd tegen de duistere machten, om staande te blijven in de boze dag.
Niet alleen moeten we de wapenrusting van God aandoen, maar ook een beroep doen op de goddelijke kracht, waarheid, wijsheid, rechtvaardigheid en vrede.
In geloof moeten wij de machtige wapen van Gods Woord gebruiken en daarbij waakzaam zijn en bidden..
We ontdekken dat Christus ons gezag heeft gegeven “over de gehele legermacht van de vijand”.
Het hoort bij Christus volbrachte werk op Golgoltha en geldt voor iedereen die er aanspraak op maakt.
De Here geeft de gelovige macht om in eenheid met Hem in Zijn Naam demonen uit te drijven en gezag over hen te hebben.
Kennis is hierin een belangrijke faktor in het gezag, maar kennis is ook van invloed op ons geloof.
De Bijbel zegt “dat gij met de rechte kennis van Zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid een geestelijk inzicht.”
We moeten Hem kennen. Kennis heeft een grote invloed op onze wil bij het weerstaan van de vijand.
 
Deel 3 volgt.
 
korte verslagen uit het boek  "de oorlog tegen de Heiligen" 
van Jessie Penn-Lewis en Evan Roberts 
geschreven na de Opwekking in Wales ter waarschuwing en lering. 

Lees meer...
 
De Opwekking
 Het uur en de kracht van God.
 
  
De opwekking is het uur en de kracht van God – en van de duivel.
Want als de kracht van God neerdaalt, gaat dat gepaard met een aanslag van de kwade bovennatuurlijke machten.
Het betekent dat er in het rijk van de geest iets in beweging komt. 
De opwekking zelf is het uur van God, als de hemel geopend is en de kracht van God onder de mensen werkt.
Maar als de goddelijke kracht weg lijkt te ebben en de duistere machten zich in een mens, een kerk of een land manifesteren, dan vraagt men zich verwonderd af waarom de duivel dààr werkt, waar God zo duidelijk bezig was.
Men weet niet dat de duivel zijn zaadjes strooide en zijn werk deed vanaf het aanbreken van de opwekking.
De Opwekkingsstroom begon weg te ebben, maar het was nog niet te zien.
In het uur van Gods kracht in de opwekking lijkt de verleider afwezig te zijn.
Hij is echter aanwezig als de imitator.
De mensen zeggen dat er geen duivel is en toch is het zijn grootste oogsttijd.
Hij strikt zijn slachtoffers door zijn werkingen met die van God te vermengen.
Zo bedriegt hij de heiligen nog doeltreffender dan hij ooit kon doen met zijn verleidingen tot zonde.
Satans is nergens actiever dan onder de zonen en dochters Gods.
De Kerk heeft schrijnende behoefte aan gelovigen die toegerust zijn met kennis en die het onderscheidingsvermogen hebben om de satanische namaak, die onherroepelijk zal volgen na een opwekking – het hoofd te bieden.
Mensen zijn nodig die de symptomen van het bedrog van satan en zijn overheersing doorzien en ook in staat zijn om weerstand te bieden aan de machten der duisternis.
Mensen die de kinderen van God kunnen leren hoe ze de overwinning over de boze machten kunnen behalen en hoe ze de geestelijke strijd moeten strijden.
Een zuivere opwekking zonder de gebruikelijke nasleep (dus imitatie van duistere machten) is mogelijk als de Gemeente de waarheid over de machten der duisternis zou kennen en ook zou weten op welke manier zij met de Heilige Geest moet meewerken.
Zonder deze kennis kan men de kwade machten in hun gevarieerde vermommingen niet herkennen.
Een zuivere opwekking houdt in dat Gods kracht volledig doorwerkt, zonder zonde en zonder satan.
Het is geen verstandelijke geloven, maar leven dat te maken heeft met de geest en niet met het intellect.
Wat een opwekking in onze tijd weerhoudt is niet alleen de satanische weerstand, maar ook de gesteldheid van de meest geestelijke deel van de huidige Gemeente.
Juist door hen alleen kan God werken met Zijn Opwekkingskracht.
Het zijn de gelovigen die de doop in de Heilige Geest ontvingen in de opwekkingen van de laatste decennia, gelovigen wier geest vrij was, maar die nu op zichzelf teruggeworpen zijn door de druk van de vijand in de hemelse gewesten.
Of anders heeft de vijand ze gevangen door zijn imitaties (machten van toverij).
Laten deze uitgebluste of misleide gelovigen zich toch opnieuw laten bevrijden.
Zij die nu bruikbaar zijn, zullen van onschatbare waarde zijn om anderen te onderwijzen en te versterken als er weer een opwekking komt.
Bij de Opwekking in Wales in 1904 heeft men de fout gemaakt dat men zich ging bezig houden met de gevolgen van de opwekking en niet waakzaam bleef en niet doorging bidden om de grond vaan opwekking te beschermen en te bewaken.
Opwekking houdt verband met de kennis van de heilige Geest en van de wijze waarop met Hem samengewerkt wordt. Hierdoor kan Hij met werkelijke opwekkingskracht werken.
Een eerste vereiste is daarom dat de gelovigen de doop in de Heilige Geest persoonlijk kennen. De vervulling met de Geest was niet alleen de oorzaak van de opwekking van Wales in 1904-1905, maar ook van alle andere opwekkingen in de wereldgeschiedenis.
Het feit dat de imitaties van satan volgen op de opwekking – die zo’n opening in de geestelijke wereld geeft dat het de machten der duisternis toegang biedt tot de gelovigen onder het mom van de Gods Geest – moet de kinderen Gods er niet vanaf houden om de uitstorting van de Geest te zoeken.
Zij moeten zich niet laten weerhouden van een zuivere opwekking.
Zij moeten zich beijveren de Gemeente van Christus vrij te maken van de banden van zonde en satan.
  
Deel 2 volgt….
 
korte verslagen uit het boek  "de oorlog tegen de Heiligen"
van Jessie Penn-Lewis en Evan Roberts
geschreven na de Opwekking in Wales ter waarschuwing en lering.

Lees meer...   (3 reacties)

 

Spreekt God tot kinderen? Met volle overtuiging: JA! God sprak tot kinderen en tieners in de Bijbel, en Hij spreekt nog steeds tot kinderen vandaag. Als ouders en leiders is het nodig dat we onze kinderen onderwijzen om zelf Gods stem te kunnen verstaan.
 
Driedeling van de mens. 
Voordat we onze kinderen kunnen leren hoe we Gods stem kunnen verstaan, moeten we onderwijs geven over de drievoudige natuur van de mens. In 1 Thessalonicenzen 5:23 zien we de drie delen van de mens: geest, ziel en lichaam. Ik zeg het graag zo: ik ben een geest; ik heb een ziel; ik leef in een lichaam. Het is belangrijk voor kinderen om te weten dat God tot ons spreekt door onze geest. Ik vertelde ooit aan een groepje kinderen "God sprak tot mij", en zij dachten dat ik een hoorbare stem had gehoord. (Soms spreekt God ook met een, door oren, hoorbare stem, maar meestal spreekt Hij tot  je geest met een stille, zachte stem). 
  
Er zijn vier manieren waarop God via onze geest tot ons spreekt: 
 
Nummer één: De innerlijke getuige. 
De manier waarop God meestal Zijn kinderen leidt is wanneer de Heilige Geest "getuigt" met onze geest  (Rom. 8:16). Met deze innerlijke getuige, hoor je niets (met je oren). Het is een "geestelijk gevoel" dat je hebt in je binnenste. Het is een rood licht of een groen licht. Je bent bijvoorbeeld een TV-programma aan het kijken als je plotseling een onaangenaam gevoel krijgt in je binnenste. Dat is het rode licht, de innerlijke getuige, die je zegt dat het programma uit moet zetten. Soms hoor je ook wel mensen zeggen: "Ik heb daar vrede over." Wat ze zeggen is: "Ik heb een groen licht, de innerlijke getuige zegt dat ik ervoor mag gaan." 
 
Geestelijke oefening. 
Er is een tastbare manier om je kinderen duidelijk te maken wat de innerlijke getuige voor hen wil zijn. Ga ze voor in een aanbiddingslied en laat ze dan gedurende een paar minuten in tongen aanbidden. Vraag vervolgens aan de kinderen om hun hoofd te buigen, hun ogen te sluiten, en gewoon stil te zijn en te luisteren. Poneer daarna positieve stellingen die overeenstemmen met Gods Woord, zoals: "Jezus is je geneesheer." Zeg ook dingen die niet overeenstemmen met Gods Woord, zoals bijvoorbeeld: "God gaf je deze ziekte om je iets te leren." Vraag daarna aan de kinderen: "Wat voor gevoel had je in je binnenste toen ik zei: 'Jezus is je geneesheer'?" "Een goed gevoel", zullen ze zeggen. Vraag dan, "Wat voor gevoel kreeg je toen ik zei: 'God gaf je deze ziekte om je iets te leren'." Ze zullen zeggen: "Een slecht gevoel" of: "Een niet zo fijn gevoel." Vertel hen: "Dat is de innerlijke getuige. En het is dezelfde innerlijke getuige die jou zal helpen om te beslissen met wie je vrienden kan zijn en met wie je mag trouwen en wat je zal worden als je later groot bent." De innerlijke getuige is niet zo spectaculair als een droom of een visioen, maar het is wel bovennatuurlijk. 
 
Nummer twee: de stem van je geest. 
De tweede manier waarop God het meest tot je spreekt is door de stem van je eigen geest, je geweten. Je geweten komt als een stille zachte stem (1 Koningen 19:12). Als je wedergeboren bent is je geweten een betrouwbare gids. Als je niet wedergeboren bent is je geweten geen veilige gids. De innerlijke stem verschilt van de innerlijke getuige in dat je echt woorden in je binnenste hoort  je hoort een stille zachte stem. Ik heb kinderen geleerd om naar de stem van hun geest te luisteren door ze in real-life situaties te plaatsen. "Wie van jullie wilde ooit wel eens een reep chocolade stelen in de supermarkt en dat je toen een stem hoorde zeggen, 'Nee'?" "Wie van jullie loopt wel eens langs z'n slaapkamer en dat je, als je ziet dat het er erg rommelig is, een stem hoort, 'Weet je nog dat mama zei dat je je kamer op moest ruimen'?" Dat is je geweten, de stem van je geest, soms ook de innerlijke stem genoemd. 
 
 
Geestelijke oefening. 
Om je kinderen te leren over de innerlijke stem laat je iedereen ongeveer vijf minuten aanbidden. Daarna vraag je ze hun hoofd te buigen en hun ogen te sluiten. Zeg, "Luister naar je hart." Wacht ongeveer 60 seconden en luister. Vraag dan: "Heeft iemand iets gehoord?" Als er kinderen zijn die hun hand opsteken, laat ze naar voren komen en vertellen wat ze hebben gehoord. (Dit zorgt ervoor dat de kinderen er meer vertrouwen in krijgen om op te staan en een woord of profetie uit te spreken als de Heilige geest hen die geeft.) 
Kinderen zeggen vaak dingen als: 
"Jezus houdt van mij." 
"Hij zei dat ik mijn vriendjes over Hem moet vertellen." 
"Hij zei dat ik aardig moet zijn tegen mijn zusje." 
Zeg dan: "Dat is de stem van je geest, je geweten, die tegen je spreekt. Je lichaam heeft een stem, die je vertelt wanneer het honger heeft. Je verstand heeft een stem, de stem van de rede. Je geest heeft ook een stem, je geweten. (Deze oefening kan ook thuis gedaan worden tijdens een overdenking.)
Wanneer je geest tot je spreekt, dan hoor je soms woorden waarvan Jezus wil dat je ze deelt met iedereen. Dat noemen we een profetie. Als de Heilige Geest je een profetie geeft, dan zal Hij je ook zalven om het te delen met anderen. Veel mensen die de plank misslaan bij het profeteren, proberen iets te profeteren wat slechts voor hen persoonlijk was bedoeld. (Je zou bijvoorbeeld nooit opstaan en een profetie uitspreken zoals deze: "Zo spreekt de Heer, ruim je kamer op." Nee, die boodschap was alleen voor jou bedoeld.) 
 
Leren luisteren. 
Het is erg belangrijk dat kinderen leren hoe ze moeten luisteren naar hun geweten en dat ze God gehoorzaam zijn in de kleine dingen. 1 Timoteüs 4:1-2 gaat over diegenen die in hun geweten "gebrandmerkt zijn". Deze mensen waren ooit gelovigen, maar zijn nu "afgevallen van hun geloof." Als je herhaaldelijk ongehoorzaam bent aan je geweten, dan zal je geweten uiteindelijk dichtgeschroeid worden, zodanig dat je God niet meer zult kunnen horen en dat je het goede niet meer van het kwade weet te onderscheiden. Ik heb wel zogenaamde christenen ontmoet die het niet erg vinden om te liegen; ze geloven zelfs in hun eigen leugens. In Spreuken 20:27 staat: "De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart." Wanneer je geweten gebrandmerkt wordt, gaat het licht uit. 
Zelfs zeer jonge kinderen kunnen naar hun hart leren luisteren. Debbie, een klein vierjarig meisje, vroeg aan haar moeder of ze bij een ongelovig vriendinnetje mocht logeren. Debbies moeder wist even niet wat ze moest antwoorden, omdat ze niets negatiefs over die familie wilde zeggen. Uiteindelijk zei ze: "Mama moet daar eerst voor bidden", in de hoop dat Debbie het zou vergeten. Tien minuten later kwam Debbie terug: "Mama, heb je er al voor gebeden?" "Nee, liefje, nog niet. Vraag het me later nog maar eens." De 4e of 5e keer dat dit gebeurde zei haar moeder: "Debbie, waarom ga jij er zelf niet voor bidden? Ga maar op de groene stoel in de kamer zitten, bid in tongen, luister naar je hart en vertel me wat je hart zegt." Een paar minuten later liep de moeder door de huiskamer en daar zat Debbie op de groene stoel in tongen te bidden. Binnen 5 minuten zei Debbie tegen haar moeder: "Mam, mijn hart zei dat ik niet moest gaan logeren bij mijn vriendinnetje."
Prijs de Heer! Debbie had al op vierjarige leeftijd geleerd naar haar hart te luisteren. Het is goed als kinderen hun ouders gehoorzamen, maar het is beter als ze leren hoe ze zelfstandig Gods stem kunnen horen en gehoorzamen. Vaders en moeders zijn er niet altijd bij, zeker niet wanneer kinderen groter worden en één van hun vrienden tegen ze zegt: "Zou je niet 'ns één van deze kleine groene pillen willen proberen?" Soms groeien christelijke kinderen op en zijn nooit ongehoorzaam aan hun ouders, maar vallen af als ze naar de middelbare school gaan, gewoon omdat ze niet weten hoe ze zelf beslissingen moeten maken.Vader en moeder hebben hen altijd verteld wat ze moeten doen, en ze weten niet hoe ze zelf van God kunnen horen. Vader en moeder, jullie hebben nog steeds het vetorecht, maar begin ermee om je kinderen zelf beslissingen te laten nemen. Onderwijs ze hoe ze moeten bidden voor dingen en hoe ze naar hun hart moeten luisteren. 
 
Nummer drie: de stem van Gods Geest. 
Nog een manier waarop God tot ons spreekt is door de stem van de Geest van God. Deze stem is ook een innerlijke stem, maar is veel sterker en gezaghebbender dan de stem van je eigen geest. Ik geloof niet dat het een hoorbare stem was, waarmee God tot het kind Samuël sprak. Als het namelijk een hoorbare stem geweest zou zijn, zou Eli het ook gehoord hebben. Toch was de stem zo sterk in Samuël dat het voor hem een hoorbare stem leek. Dit is de stem van de Geest van God. Je zal deze stem veel minder vaak horen dan de stem van je eigen geest.
 
Nummer vier: visioenen (zien en weten.) 
Nog een andere manier waarop God tot ons spreekt is door beelden of visioenen. Vaak laat God ons een beeld van iets zien in onze geest. 
Ik zag bijvoorbeeld een keer, tijdens de aanbidding, een plaatje van een fiets in mijn geest. Ik wist niet zeker wat dat betekende, dus vroeg ik: "Is er iemand die om een fiets bidt?" Er was inderdaad een jongetje die al een tijdje om een fiets bad, en ik moedigde hem aan om in God te blijven geloven. De volgende dag kreeg het kantoor van de kerk een telefoontje van een kleine jongen uit mijn groep, die ongeveer twee weken daarvoor een nieuwe fiets had gekocht en die nu nog een nieuwe fiets had gewonnen in de loterij. Hij wilde de fiets die hij had gewonnen geven aan de jongen die al een tijdje aan het bidden was om een fiets. Prijs God! Ik wist niet dat de jongen met de twee fietsen die dag in Superchurch was, maar de Heilige Geest wist het wel! 
 
Nadat je je kinderen hebt geleerd om God tot hen te horen spreken, is het erg belangrijk dat je ze leert om zijn stem te gehoorzamen en te doen wat Hij hen zegt. Of het nu een woord van profetie uitspreken is, of het evangelie delen met iemand, handen op een zieke leggen of iemand vergeven die hen iets heeft aangedaan, het is het beste om te gehoorzamen. Gods weg is altijd de beste!
  
door Mark Harper. 
 
Lees meer...
 
De openbaringsgaven
  
Onderscheiden van geesten is een belangrijke gave die God aan de gemeente heeft gegeven maar ook één die zeer wordt onderschat en veel wordt veroordeeld.  
Er wordt veel met scheve gezichten gezien naar deze mensen die alles aan de kaak stellen en ze worden vaak veroordeeld of beschuldigt dat ze oordelen omdat ze de dingen beoordelen en onderscheiden.
Deze gave valt onder de openbaringsgaven, net als een woord van wijsheid en een woord van kennis.
Deze gaven worden door God gegeven en zonder deze functioneert de gemeente niet anders dan elke andere organisatie.
Het doel van de geestesgaven is om Christus te openbaren en de gemeente op te bouwen tot volwassenheid tot volle wasdom.
Door de openbaringsgaven openbaard de Heilige Geest zich op bovennatuurlijke wijze iets vanuit Gods volheid.
Daar waar geestesuitingen zijn zal satan altijd trachten door imitatie Gods volk te verleiden.
De gave van onderscheiding van geesten is gegeven om te onderscheiden door welke geest wordt gesproken of gehandeld, niet alleen de uiting maar ook door welke geest men gedreven wordt maar ook zoals beweegredenen, oorsprong en bestemming – menselijk of goddelijk of duivels enz..
Deze gave is geen psychologische inzicht geen bijzondere scherpzinnigheid of een gave om fouten bij een ander te ontdekken maar juist het tegenovergestelde om de geesten te onderscheiden.
Het is niet alleen het zien maar ook het vermogen en het recht om te beoordelen en daaruit te handelen. Het vindt plaats door goddelijke openbaring en richt zich op de wereld van de geesten.
De geesten worden onderscheiden zowel in hun aanwezigheid als in hun werkzaamheden en bedoelingen. Door deze gave zal ook onderscheiden worden door welke geest iemand geïnspireerd wordt bij de manifestatie van bovennatuurlijke uitingen of werkingen.
Het is vooral om de aanwezigheid van boze geesten te ontdekken en te ontmaskeren.
Je ziet vaak dat deze drie openbaringsgaven onderscheiden van geesten, woorden van kennis en wijsheid vaak samen gaan. De ene kan soms niet zonder het andere.
Vaak wordt deze gave onderschat omdat ze worden verwacht van het leiderschapsteam maar vaak daar niet aanwezig zijn maar onder de gewone gemeenteleden.
Vaak is het moeilijk voor leiders deze gaven te aanvaarden en te erkennen en te aksepteren van deze gemeenteleden.
In het oude testament geven de profeten op vele plaatsen blijk van het vermogen om verleidende geesten van bedrog en leugen te onderscheiden en het aan de kaak te stellen.
En in het nieuw testament komt in de bediening van Jezus veelvoudig  het onderscheiden van geesten voor die werden ontmaskerd en uitgedreven.
We merken op uit de bijbel dat in alle gevallen niet alleen de beoordeling maar ook het oordeel werd uitgesproken, hetgeen deze gave ook tot een bediening met gezag maakt.

 

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
Misleiding en onderscheid
in de Christelijke gemeente

door Jan Willem Bakker

In 1 Kronieken 12: 32 lezen wij over de zalving van de afstammelingen van Issaschar. De leden van deze stam van het volk Israël hadden een speciale zalving om de ‘tijden en seizoenen te kennen zodat Israël wist wat het moest doen’. Uit dit gedeelte kunnen wij opmaken dat als wij willen weten hoe wij als gelovigen moeten handelen, het noodzakelijk is om te weten in welk geestelijk seizoen wij leven. Naar mijn overtuiging is een belangrijk kenmerk van de tijd waarin wij als Nederlandse gemeente nu leven het kenmerk dat wordt beschreven in Amos 7:7-9, en in Maleachi 3:3. Net als in het geestelijke seizoen dat wordt beschreven in Maleachi is nu een sterke verwachting van een grote doorbraak van Gods kracht en Heerlijkheid. Maar deze komende doorbraak betekent ook dat er een intensieve loutering zal plaatsvinden, van de ‘zonen van Levi’, of wij dit nu leuk vinden of niet. De zonen van Levi zijn een beeld van de gemeente en van haar leiders. Het geestelijke seizoen beschreven in Amos 7 houdt in dat God nu een paslood aanlegt in Zijn volk.
 
Lees meer...   (4 reacties)

 
 

De afbeelding “http://www.ekd.de/jesus_fragen/apostel.gif” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

 
 
Het gaat hier over de orde en gezag van God in de gemeente.
De kerk heerst nu over de mensen op wereldse maatstaven in rangen en standen en dat is wat God juist niet wil.
Dit is de leer van de Nicolaieten en daar wil ik voor waarschuwen.
In de kerk hoort geen hiërarchie, rangen en standen, hoog of laag. Een hiërarchie is een afdeling, en volgorde van belangrijkheid een opeenvolging van rangen en standen.
De plaats van hoog naar laag. Een plaats van belangrijkheid. Het is een ambtelijke orde, een positie of plaats die men inneemt.
De orde die nu heerst in de kerk is een hiërarchie en is zeer onbijbels, al doet men nog zo zijn best. En daarom schrijf ik dit want God zal een ommekeer brengen en een reformatie geven, een radicale ommekeer. Er zal een nieuwe vorm van gemeente komen gebaseerd op dienstbaarheid..
En een hogere gave in de Bijbel mag nooit verhoogd worden boven de mindere.
Eigenlijk zouden we meer eer moeten bewijzen aan de mindere leden van de gemeente.
In een andere gedeelte van de Bijbel schrijft Paulus, hoe zij die gezalfd zijn als apostelen, de laagste plaats is aangewezen, een schouwspel voor de wereld, dwaas om Christus wil en niet in ere.
Sommige gaven zijn hoger of groter dan andere, maar alleen in de gezagstructuur van de Heilige Geest, nooit in de zin van het ontvangen van meer eer van de mensen. Wij zijn allen één in Christus.
Verkeerde leiderschap en overheersing over het volk heeft de kerk (het schip) bijna doen zinken, maar er is hoop.
Vele leiders voelen zich verheven en superieur en stijgen boven het gewone uit omdat zij denken opgeleidt te zijn en het woord te kennen en de visie te hebben en dat zij de Gezalfden de Heren zijn.
Ze verleiden de gemeente hen te dienen en te gehoorzamen in plaats van Jezus.
Ze nemen gedachten en levens van deze mensen in beslag en maken hen dienstknechten van henzelf, van hun leiderschap en hun visie.
Alles moet daaraan onderworpen worden maar dat is een leugen.
God heeft een ieder geroepen en een ieder heeft een persoonlijke visie ontvangen van de Heer, dat wat de Heer van hem/haar wil.
Maar de leiders maken van henzelf heersers in plaats van dienaren.
Jezus zei “wie groot onder u wil zijn zal aller dienaar zijn”.
We zullen moeten dienen in plaats van heersen of heerschappij voeren.
Er zal een anders soort leiderschap komen, God zelf zal hen roepen en aanstellen.
God zal het leiderschap herstellen en zuiveren. We hebben een reformatie nodig, de oude structuur van rangen en standen is voorbij we hebben vernieuwing nodig.
Er zullen nieuwe wijnzakken gevormd worden en er zal gebouwd worden op het fundament van apostelen en profeten.
Er zullen in de komende tijden nieuwe gemeenten gesticht worden,gemeenten niet gericht naar binnen maar naar buiten, naar de wereld, niet naar de orde die er nu heerst maar naar de orde van Efez. 4: 11-13. Zij, die God heeft aangesteld, zullen de heiligen toerusten voor het werk in zijn dienst. Zo zullen we samen opgebouwd worden en zullen we zijn of worden zoals Haggaï schreef dat de toekomstige heerlijkheid van dit huis, deze tempel, groter zal zijn dan alle vorige.

WOW, is dat niet geweldig, ik zie uit naar al dat nieuwe, God zal het voor ons doen uitspruiten.

AMEN.
 

Bent u bereid, om uit te breken uit het gedachtenpatroon, dat ontwikkeld is bij de traditionele kerkgangers van vandaag, om daar uit te breken, en je werkelijk te openen voor de Nieuw-testamentische structuur ?

 
Lees meer...   (19 reacties)

   

Dienstbaarheid

Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?

Gij noemt Mij Meester en Here,
en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.
Indien nu Ik, uw Here en Meester,
u de voeten gewassen heb,
behoort ook gij elkander de voeten te wassen;
want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet,
gelijk Ik u gedaan heb.

   

  
Leiderschap

Er zijn twee soorten leiders,
- zij die de mensen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
- zij die zichzelf opofferen ten bate van hun mensen.

De eerste groep is een beeld van het gezag van de wereld,
De tweede groep is het gezag van God.

Fil. 2: 5-10

5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.

In Christus is de roeping om autoriteit te dragen een roeping tot zelfopoffering, het is een roeping om slaaf te worden en eigen belangen op te geven.
Paulus waarschuwt voor iedere bediening die “zich niet houdt aan het Hoofd” (Kol. 2:19).
Hij waarschuwt niet specifiek voor bedieningen die niet onderworpen zijn aan het Lichaam.
Dit is zo omdat iemand met het Lichaam verbonden kan zijn zonder een persoonlijke relatie te hebben met het Hoofd.
Wanneer de onderwerping aan het Lichaam meer benadrukt wordt dan aan de onderwerping aan de Heer, dan heeft dat ernstige gevolgen.
Eén van de grootste fouten die we vaak zien optreden in mensen die in het leiderschap staan is dat ze de plaats van de Heilige Geest in het leven van de anderen proberen in te nemen.
De Gemeente verlangt dan niet meer naar een persoonlijke relatie met God maar een relatie met God via een menselijke middelaar.
Zo krijg je dan geestelijken en leken (zie de leer van de Nicolaieten).
Dit neemt de kracht uit de kerk weg de leiders moeten onvoorwaardelijk gevolgd worden en nemen de plaats van Jezus in.
De Bijbel zegt “Er is maar één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus”(1 Tim. 2:5)
Dus steeds wanneer een mens of een bediening zich plaatst tussen de Heer en zijn volk … dan neemt deze de plaats van Jezus zelf in.
Een goede relatie met de Heer is het aller belangrijkste element in ieder leven en in iedere bediening.
Wanneer de nadruk meer op de Gemeente komt te liggen dan op de Heer, zijn we de schepping gaan aanbidden boven de Gezegende Schepper, welke de ware kracht van het evangelie ontkracht.
Niet door het zien naar de Gemeente veranderen wij maar door het aanschouwen van de Heer.
Pas nadat we met de Heer één geworden zijn, kan er een werkelijke éénwording met Zijn Lichaam plaats vinden en op het zien van het Hoofd ontvangt het Lichaam zijn éénheid.
De Gemeente heeft haar autoriteit ontvangen om haar geestelijke kinderen te bescherming en voor te bereiden op een zelfstandige wandel in Christus.

 Reacties (5)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl