Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
 
   

 

Pas bij de “Unie van Utrecht”, in januari 1579 werd ons volk een natie.
De “Zeven verenigde Nederlanden” verbonden zich aan elkaar tot een éénheid.
Ik heb voor mij een foto van een mooi schip liggen en kan hem helaas niet vinden op internet maar aan de zichtbare zijde van het schip flankeren verschillende wapens.
Het schip wordt voortbewogen door roeiende watergeuzen, wier lijfspreuk is:

“In alle druc en rou 
Biet malkander de hant.
In alles zijt getrou
Gods kerk en “t vaderlant”. 

Aan het voorzijde van dat schip staat Prins Willem van Oranje. Door de eeuwen heen hebben de getrouwe gelovigen, die het land en volk op hun hart en in hun gebeden droegen, de Prinsen uit het Huis van Oranje beschouwd als zonen van David; de gezalfde vorsten, van God gegeven om ons als volk te leiden.
Op de foto zie ik vlakbij de prins op de voorzijde van het schip een houten kerkje geplaatst. De eeuwenoude vaderlandse kerk, de “volkskerk”.
Aan de achterzijde van het schip staan afgebeeld speer en hoed, symboliserend de regering-in-vrijheid, die zich laat gezeggen door het Woord van God, de Bijbel.
Daarom zijn hoed, speer en Bijbel ook in één geheel afgebeeld. Op het zeil van het schip lezen wij de woorden “Eendracht maakt macht” en de wapenspreuk van de Oranjes “Je maintiendrai” ik zal handhaven.
De woorden om het wapenschild heen bevatten de lijfspreuk van prins Willem de eerste, “saevis tranquillus in undis”, “rustig temidden van de woedende baren”. Daaronder de Hollandse spreuk “Vigilate Deo confidentes”.
“Waakt, vertrouwende op God”.  
Is dit geen prachtig éénheid: een volk, waarin kerk en staat, onder leiding van een vorst, die als een David ervaren wordt, samen staan onder het gezag van Gods Woord. Er was een nauwe samenwerking.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Nl-arms.gif
Wat is er met dit schip gebeurd …
De laatste twee honderd jaar, vanaf 1795 tot nu toe hebben aangetoond dat het schip langzaam is afgegleden van de vaste grond het fundament van het evangelie van Jezus Christus. Verbrokkeling in kerk en staat en wat een ontworteling van een volk tot gevolg had.
De rekening daarvan wordt ons sinds jaar en dag gepresenteerd.
We eten onze buik vol van de wrange vruchten van de regeringsvorm waarbij het volk op de troon zit, en de God van Israël monddood is gemaakt.
Is God, die Zijn Woord eens geplant heeft in ons land niet in staat om radicaal schoon schip te maken.
Kan Hij niet een omwenteling geven onder ons volk .
Wie zullen wij dienen de God van Israël of zullen we de afgoden dienen.
Kiest nu heden wie gij dienen zult. Lees meer...   (1 reactie)
 
Friesland
 
 
Ontstaan en geschiedenis Van Friesland
 
Friesland bestaat reeds voor meer dan 2300 jaar. Enige eeuwen voor onze tijdrekening woonden aan de kustlanden een volk dat men de Kelten noemden, deze leefden een zwervend leven. De Kelten bestonden uit verscheidene stammen, waaronder de Kimbren en de Friezen. Van de Keltische stammen hun zeden en gewoonten is weinig bekend. Het ware ruwe mensen, groot en breed en sterk, ze waren gehard tegen koude en ongemak, zij waren blank van vel met blond haar en helder blauwe ogen. Zij hadden en grove, zware en bijtijden zelfde een donderende stem en hieven bij de aanval van de strijd een vreselijk krijgssgeschreeuw aan. De oudste en nog aanwezige gedenkttekens van de Kelten en Kimbren zijn de wierden(terpen). Vooral aan de kust van Mid-Friesland en de Friese Ommelanden (het huidige Groningen). De Kelten richtten herdenkingsstenen op, en ook de eikeboom speelde een belangrijke rol. De Keltische goden waren Belenos en Lug, aan beide afgoden werden mensenoffers gebracht.  De naamsoorsprong van Friesland en de afkomst van haar eerste bevolking is onbekend.  Sommigen zeggen dat het afgeleid is van Phrysia, een landschap in klein Azië, vanwaar de Friezen afkomstig zouden zijn, maar anderen zeggen van Friso, de eerste koning van de Friezen. Zij kwamen ongeveer 313 jaar voor Christus naar dit gebied en bevolkte het.
Tot de oudste Friese steden behoren, Stavoren, die genoemd is naar de god Stavo, waar ook een tempel aan gewijd was. Dokkum, deze had een tempel gewijd aan de god Fosta, welke godin ook op Ameland vereerd werd. En de steden Groningen, Bolsward en Utrecht. De Friezen zijn bijna het enige volk in Europa dat zijn vrijheid, zijn naam, en een deel van zijn land behouden heeft. De tegenwoordige provincie Groningen was het midden der Vrije Friese zeelanden, waarvan Groningen dan ook de hoofdstad werd.
 
De zeven pompeblêden van de Friese Vlag zijn de zeven Friese kustlanden, die zich samen verenigden om een verdedigingsfront te vormen tegen de vijand, vooral de Noormannen.
Men noemden ze het Groot-Friesland. In de 13de en 15de eeuw verstond men onder de Zeven Friese Zeelanden.
- West-Friesland (nu Noord-Holland).
- Mid Friesland - westergo.
- Mid-Friesland - oostergo (de huidige prov. Friesland).
- De Friese Ommelanden ( de huidige prov. Groningen).
- Overijsel en Drenthe (vandaar dat Utrecht met Friesland verbonden
   was).
- Noord-Friesland - in Denemarken en het eiland Helgoland.
 
Toch hebben de invallen van de Noormannen tenslotte geleid tot de ondergang van Groot Friesland.
 
De Romeinen beschreven de Friezen als ruw en woest, groot van lichaamsbouw en sterk gespierd. Krachtige mensen, ze waren dappere strijders, mar niet echt strijdlustig. Maar ook staat de Fries bekent om zijn koppigheid "Friese stijfkop". 
Eenvoud, gerechtigheid, rechtschapenheid zijn de karakteristieken van de Friezen. De Friezen leefden van de jacht en visserij.  Hoofdkenmerken zijn landbouw en veeteelt. Wij hebben nu nog de de bekende Friese koeien en de zwarte Friese paarden.
Maar tevens waren de Friezen moedige mensen, dat blijkt uit de twee mannen Verritus en Mallorix, die vertrokken als gezanten in het jaar 58 naar Rome, om voor de keizer Nero te verzoeken het door de Friezen overwonnen en ombebouwde land aan de Rijn te mogen behouden. De Romeinen wilden hen uit deze woonstreek verdrijven. In Rome aangekomen werden ze als ere gasten onthaald voor hun moed, en zo mochhten deze twee mannen op de twee zetels zitten, in het prchtige theater van Pompeius, die alleen gegeven werden aan volken die uitmunten in dapperheid.
 
Ongeveer het jaar 440 verlieten de Romeinen voor altoos de Nederlandse en Friese gewesten. De Friezen, Saksen en Franken waren nu de voornaamste volken. De Franken veroverden de Friese kustlanden onder Karel de Grote.
 
Nog een Friese moedige man was Gemme van Burmania uit Ferwerd, hij was één van de edelmannen die in 1555 Friesland vertegenwoordigde bij de inhuldiging van Koning Philips II in Brussel.
Toen hij geknield de eed moest afleggen schudde hij het hoofd en zei, wij zweren alleen staande; "Wy Friezen knibbelje alline foar God".
 
De Friezen hadden eerbied voor de graven van hun ouders, en deden aan voorouder verering. Kolossale grafstenen en ook hunebedden zijn nog de zichtbare gedenktekens. Zij aanbaden en vereerden de zon en de maan en hielden indrukwekkende heldenzangen op de heilige graven van hun voorouders. Ook vereerden zij het vlammend vuur op brandaltaren en aanbaden Vulcaan. Zij geloofden aan een oppergod en aan vele ondergoden en halfgoden, aan goede en boze geesten, die hun beschermen. Zij geloofden, dat de afgestorven zielen het nageslacht bleven omzweven en van hun doen en laten kennis droeg. Enkele hoofdgoden en huisgoden en godinnen zijn, Stavo, Buldar, Fosta, Holler en Ul. Maar ook hadden zij die de toekomst voorspelden waaronder bij de Friezen Tanfanna en Baduhenna zeer bekend waren. Zo werd bijvoorbeeld aan Fostalend dat vroeger wel vijf keer zo groot was de naam Ameland gegeven en het is nu bijna geheel door de Noordzee verzwolgen. Doordat de christenen aan de offerplaatsen andere namen gaven is het merendeel gissen welke goden of godinnen in vele Heidense tempels vereerd werden.
Helgoland heette vroeger ook Forsiteland, genoemd naar de godin Fosta.
 
In  690 kwam Willibrord uit Engeland naar Nederland om het evangelie van het kruis te brengen. In Utrecht liet hij een kerkje bouwen. Hij vernielde vele afgodsbeelden, tempels en gewijde bomen. 6 November 737 overleed hij. In 718 komt Bonifatius naar Friesland, hij volgt Willibrord op. Op 5 juni 754 werd hij doodgeslagen bij de Bonifatiusput in Dokkum, omdat hij op eigen gezag de beelden uit de heidense tempel had laten werpen en verbrijzeld en gewijde bomen had laten omhakken.
 
Friesland had veel vijanden. Verovering beluste volken uit het zuiden drongen op. Het graafschap Holland was vele eeuwen een onverzoenlijke tegenstander. Een Hollandse aanval in 1345, die de Friezen diep gegriefd hebben, werden door vereende krachten afgeslagen. Graaf Willem IV van Holland, Zeeland en Henegouwen (België) voer op 26 september 1345 met een vloot naar Stavoren om Friesland te veroveren. Ze trokken door tot het dorpje Warns, maar toen ze daar ook de rode haan lieten kraaien kwam het machtige leger van Friesland dat hen had opgewacht te voorschijn. Zij versloegen de Hollanders en ook de Graaf Willem IV liet het leven. De slag om Warns in Friesland wordt jaarlijks herdacht. In 1951 werd een monument geplaatst met de opschrift "Leaver dea as sleaf",een spreuk die ook andere delen van het vroegere Groot Friesland voorkomt.
 
 
In 1498, nu dik 500 jaar geleden is Friesland toegetreden tot de Republiek der Nederlanden. In deze republiek heeft Friesland nog een lange tijd een vrij grote zelfstandigheid behouden.
 
Maar laten wij als Gemme van Burmania deze moedige spreuke aan houden:
 "WY FRIEZEN WY KNIBBELJE ALLINNE FOR GOD".

Lees meer...   (3 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl