Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
 
 
 
 
 
Wie is er blind dan mijn knecht
en doof als de bode die ik zend.
 
 
 
Er gaat heel wat in je om als je je bewust wordt dat je zelf deel kan zijn van dat Israël waarvan de Bijbel spreekt, gedachten en flarden van gedachten gaan konstant door je hoofd om een goed beeld van alles te krijgen en de openbaring wordt steeds duidelijker.
Het heeft bij mij tijden geduurd om een goed beeld te krijgen van alles.
God is hierin bij mij begonnen in 1996.
Het was voor mij een persoonlijke opwekking te mogen weten dat ik deel ben van dat Israël. Ook geloof ik dat er werkelijk een tijd komt dat het DNA getest kan worden de nageslachten van Abraham, Isaäk en Jacob. Maar wat maakt het eigenlijk uit voor de gemeente, het is immers voor de Jood en de Griek, voor Israël en de heidenen.
Maar het eerste is dat God met Israël dat verbond gesloten heeft en dat Paulus zei dat door openbaring het geheimenis bekend gemaakt is … wat voor geheimenis is dat !!  het is een geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten, dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.(Efez,3)
Maar de kerk vergeet dat God een verbond heeft gesloten met Israël en dat dáár het begin en het ontstaan van de kerk (de gemeente)  het Lichaam van Christus is.  Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediensten en de beloften (Rom. 9:4)
Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal met het (gehele) huis Israëls.
Er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen.
Vele kerken nemen de plaats van Israël in en nemen alle beloften tot zich terwijl de Bijbel heel duidelijk is dat Hij tot Israël heeft gesproken.
De vele beloften die nog in de Bijbel staan zullen zeker vervult worden aan Israël.
Het is zo geweldig voor het huis Israël dat verworpen was en weggezonden was met een scheidbrief dat God,  door de Man te laten sterven de weg weer heeft open gemaakt voor het huis Israël. Wie Jezus vanuit de weggezondenen niet aanneemt zal niet herstelt worden als Israëliet. Want de Bijbel zegt niet allen die van  Israël afstammen zijn Israël en zij zijn ook niet allen kinderen omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar :  Door Isaäk zal men van nageslacht van u spreken.Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte
gelden voor nageslacht.
Het huis Juda is nog steeds Gods vrouw, Hij heeft hen niet met een scheidbrief weggezonden, zij blijven Israël, alleen als nageslacht van Abraham, Isaäk en Jacob. Het huis Israël kan weer opnieuw met God huwen door Jezus. Hij heeft de Scheidbrief verbroken en de weg is weer open. Alleen van alle verborgen 10 stammen die Jezus hebben aangenomen mogen de naam Israël weer aannemen. Niet alleen als nageslacht maar ook naar de belofte.
Hier is een hele versluiering over en er zijn maar weinigen die deze inzichten hebben, het is een verblinding. In Jesaja 42 vers 19 staat : Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die ik zend. Als men in de Bijbel over de 10 stammen spreekt dan heeft men het ook vaak over de verre kustlanden of kustlanden der zee maar ook wel zei “die verre zijn”. Hier staat bij voorbeeld in handelingen 2:39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen 
als de Here, onze God, ertoe roepen zal. Maar ook zegt Jezus zelf in Joh. 10:16 waar Hij heel duidelijk in is : Nog andere schapen heb Ik, (het andere huis, het huis Israël) die niet van deze stal zijn (Juda); ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal zijn (de twee huizen die één worden) “één kudde één herder”.
Eigenlijk profeteerde Jezus hier Ezechiel 37.
Ik geloof dat de grootste exodus van Israël nog zal komen, God zal hen doen laten terugkeren naar het land Israël naar Sion maar niet iedereen zal daar op dat kleine stukje grond terugkeren. Jeremia 3:14 schrijft het zo : Ik zal u nemen, één uit de stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion, en Ik zal U herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand.
Ze zullen voor het duizendjarig vrederijk terug zijn. Want in die dagen zal het huis Juda naar het huis Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven hebben. (Zie ook Jer. 50:4-6). God zal daar dan zijn erfdeel vermeerderen en vruchtbaar maken.
De profeet Jesaja geeft een duidelijk antwoord op deze vraag in Jesaja 11:11,12 en 27:13, waar hij o.a. "de verlorenen uit Assur" en "de verdrevenen van Israël van de vier einden van de aarde" noemt, die allen zullen terugkeren.
De verlorenen van de tien stammen worden ontdekt en keren terug. En ik geloof dat in de tijd van het komen van de Messias, de mist rond deze mensen zal optrekken. God zal door de Heilige Geest hun werkelijke identiteit bekend maken en dan zal de duisternis overgaan in licht en zal bekend zijn wie zij zijn en waar zij wonen. In de eindtijd zal dus ontdekt worden, wie de verloren tien stammen zijn en zullen ook zij naar het land der vaderen terugkeren. Wij kunnen het ook op deze manier zeggen: zodra de verloren tien stammen ontdekt zijn en zij naar het land der vaderen terugkeren, hebben wij opnieuw een aanwijzing, dat wij in de Bijbels - profetische eindtijd terechtgekomen zijn.  

Lees meer...

levi talit, decorative flag

 
 

Wie is eigenlijk Israël......

 


Waarom ik geloof dat de 10 stammen van Israël nog niet terug gekeerd zijn en als Israël herstelt is komt door de scheidbrief. Als iemand scheiden gaat van God raakt zij ook de Naam van God kwijt (IsraEL). Ze worden nu dus onder een andere naam bekend. Israël raakt verborgen maar niet voor God (Jes. 40:27).
Ze zijn schuil gegaan onder de volkeren en zijn verheidenst maar er niet in opgegaan.
Het huis Israël is doof en blind voor hun eigen identiteit als Israël (Jes, 42:19) en het huis Juda is voor een groot deel verblind voor de Messias (2 Kor, 3: 14 ,15).
God heeft in feite twee vrouwen 1. Afkerig Israël en Trouweloze Juda (Jer. 3:8.) 2. Ohola is Samaria (haar tent : Israël) , Oholiba is Jeruzalem (haar tent in haar : Juda) Ez. 23.

Door het offer van Jezus Christus is de weg geopend. Hij heeft de scheidbrief verbroken en de weg is geopend tot terugkeer van Israël, waar van Efraïm die onder de tien stammen is het eerste geboorte recht heeft. Door het geloof zal Israël herstelt worden en opnieuw aangenomen worden als Israël.

Wie is Israël

Friezen zijn Nederlanders maar zijn ook alle Nederlanders Friezen ? Nee dus.
Zo is het ook met het huis Israël en het huis Juda, ze zijn allen Israël, maar Israël is niet Juda en Juda is niet Israël, maar samen zijn ze wel Israël.
Lijkt wat ingewikkeld maar zo is het.
God heeft met deze twee huizen, deze twee koninkrijken een nieuw verbond gesloten. In Hebreeën 8:8 staat : Zie, er komen dagen spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, wij uit de heidenen hebben daar deel aan.
Jezus zelf ziet het ook als twee koninkrijken, en zegt in Math. 15:24 waar Hij nooit een geheim van gemaakt heeft, dat Hij zich gezonden wist tot de verloren schapen van het huis Israël. Daar bedoelde Hij niet alleen de Joden (het huis Juda), zijn hart ging ook uit naar het huis Israël, die ook wel het huis van Jozef werd genoemd die nog steeds in ballingschap is, zij zijn nog nooit teruggekeerd. Zelfs Jacobus wist het, hij schreef, groet de 12 stammen in de verstrooiing, hij wist zeker dat de 10 stammen het huis Israël nog niet was teruggekeerd, terwijl de Joden wel voor een groot deel waren terug gekeerd.

In februari 1996 vroeg ik de Heer in mijn stille tijd met Hem, Heer hoe kan ik voor Israël uw volk bidden en de Heer bepaalde me bij Jesaja 54, ik kreeg dit woord al jaren maar begreep er weinig van en God legde me het uit. Mijn leven was een zinnebeeld wat daar beschreven stond.
De Heer sprak zie naar je zelf, zie naar je eigen leven, jij bent Israël. Ik zei maar Heer ik ben geen Jood. Dat klopt zei Hij je bent ook geen Jood je bent een Israëliet van het huis Israël. Het huis Israël zijn dus geen Joden, alleen het huis Juda, Ik kwam werkelijk in een identiteitscrisis wie was ik, de Bijbel ging opeens voor me open, ik was deel van het huis Israël waarover werd gesproken, het huis Israël dat nog in ballingschap was en nog niet teruggekeerd was. Ook ging Jesaja 54 voor mij open en ik begreep het. De versen 4-8 ging over een vrouw, <het huis Israël>
Die Hij voor een korte tijd heeft verlaten <met een scheidbrief, in ballingschap> maar met groot erbarmen zal Ik u tot mij nemen <door het nieuwe verbond met het huis Israël en het huis Juda> worden ze door het geloof in Jezus weer herstelt als Israël. In Ezechiël 37: 15-28 worden ze samengevoegd <samenbinding> en zal er één Koning zijn en zij zullen niet langer twee volken zijn en niet langer verdeeld zijn in twee koninkrijken (vs 22,23).

Ik denk dat we eerst moeten leren inzien het verschil tussen het huis Israël en het huis Juda (dat onder Jerobeam gescheurd is in twee rijken 1 Kon. 11: v.a. 30) God heeft de broederschap “samenbinding” tussen Israël en Juda verbroken (Zach. 11:14)
Het huis Israël is nog steeds in ballingschap, God heeft hen met een scheidbrief onder de volkeren verstrooid (Jer. 3: ) Zij zijn n u Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. (Hos. 1:9 ; Rom. 9: 26). Maar God gedacht hun wel in het nieuwe verbond, en zij zijn de kostbare schat in de aarde verborgen.
God zal hen weder oprichten en hen herstellen. Er zal weer “samenbinding” komen door het nieuwe verbond, door de wedergeboorte, door het geloof in Christus Jezus de Messias. In Jer. 50:4 staat: in die dagen en ten dien tijde, luist het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tesamen, al wenend zullen zij voortgaan en de Here hun God zoeken.

God is bezig het ware Israël te openbaren <de verborgen 10 stammen> en ze zullen hun ware identiteit vinden door de Heilige Geest, Hij zelf zal het openbaren en is daar nu al mee bezig.
Het huis Israël ook wel het huis van Jozef genoemd is heel belangrijk voor Israël omdat Deut. 33:7 zegt: “Hoor, Here, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk (wie zijn zijn volk … natuurlijk zijn broeders het huis Israël, Jozef) en samen zullen ze optrekken uit het Noorden beiden worden één onder het nieuwe verbond).
Er zal weer een uittocht plaatsvinden van al de 12-stammen van Israël, groter dan de uittocht uit Egypte is geweest.
Daarom geloof ik in die grote opwekking, die ook in ons land zal komen zodat Gods wind werkelijk gaat waaien over de dorre doodsbeenderen. Jozef zal de oogst binnenhalen.

De grootste openbaring over Israël ligt in het leven van Jozef verborgen. Jozef weerspiegelt Jezus, die zich weer bekend zal maken aan zijn broeders.

Als Jozef de oogst binnenhaalt, zullen, wanneer er grote hongersnood is, zijn broers komen, zij zullen hem herkennen, zij zullen gevoed worden en tezamen terug keren (Jer.50:4) naar het land dat God hen ten deel gegeven heeft.

Amos 6:3-6 zegt :

En, wie bekommert zich nog om de verbreking van Jozef ?!?!
De verbreking van Jozef wordt bedoeld het verdriet van de breuk die er is tussen de beide huizen, wie maakt er zich nog druk om, en wie staat hier eigenlijk nog bij stil ? Dit komt ook omdat het huis Israël zijn identiteit heeft verloren, hij werd als de heidenen.
Ieder focust zich alleen op Juda. Er ligt een soort verblinding over. God gaat deze breuk helen (Ez 37).

Jozef zal herenigd worden met zijn broers.

 

Lees meer...   (4 reacties)

 

 

 

Two Houses

 

Spencer williams gallery
 

Israëls SCHEIDBRIEF

 


 

Israël was de Here geheiligd.
God had hen geplant als een edele druif en volkomen zuiver zaad. Maar ze hebben de bron van levend water verlaten.
Israël wist heel goed de weg te vinden net zoals de kerk, het Lichaam van Christus tegenwoordig om minnarijen te zoeken.
Israël heeft ontucht gepleegd, keer op keer riep God hen terug maar zij keerden niet terug.
Het huis Israël (de 10 stammen die weggevoerd waren onder ballingschap van de Assyriërs,
die dus niet de naam Joden dragen die alleen bestemd is voor Juda) en het huis Juda (dus de Joden) zij zijn ontrouw geworden aan hun MAN.
Israël die een verbond met God had en die gehuwd was met God werd Hem ontrouw.
God zegt Ik heb Afkerig Israël gezien (de 10 stammen rijk) en heb haar verstoten en haar
een scheidbriefgegeven.
Maar Trouweloze Juda (dus de twee stammen Juda en Benjamin + een deel van Levi = de Joden dus)
zij hebben geen scheidbrief gekregen en blijven tot de dag van vandaag toe nog steeds Gods vrouw ondanks hun ontrouw aan Hem.
God heeft hen voorzeker niet verstoten, Na de tijdperk van de gemeente gaat God met hen verder, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
Maar nu het huis Israël de 10 stammen, waar zijn ze gebleven.
Als iemand scheiden gaat van God zoals de Afkerig Israël dan raakt zij ook de naam van God kwijt (IsraEL). Ze worden dus onder een andere naam bekend. Israël raakt verborgen maar niet voor God.
Ze zijn schuil gegaan onder de volken, ze zijn verheidenst, maar er niet in opgegaan.
De scheidbrief maakte het volgens Gods wetten onmogelijk tot God terug te keren, waartoe het volk echter wél oproept. Het huwelijk heeft in ons land minder waarde en betekenis gekregen. Willen we echter de betekenis van Jezus zijn dood begrijpen, dan zullen we de Bijbelse betekenis van het huwelijk moeten kennen.
Dit wordt in de eerste Bijbelboek duidelijk gesteld. "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn"  (Gen. 2:24). Een man en een vrouw worden tot één vlees. Een huwelijk, één man en één vrouw en niets anders. Dit is geen probleem, maar wel een weloverwogen besluit en waar men daarvan afstapt gaan de zaken verkeerd. Het blijkt door heel de geschiedenis en is in onze tijd wel heel erg duidelijk.
Volgens de Bijbel is er één manier waardoor het huwelijk echt tot een einde komt: de dood van de man of de vrouw.
De God van Israël, sloot een huwelijksverbond met zijn volk Israël. Hij heeft zich aan het verbond met zijn volk gehouden maar Israël werd ontrouw en volgde andere goden na, die werkelijk geen goden zijn.
Na vele waarschuwingen kwam ten slotte de vooraf aangekondigde ergste straf Gods vrouw Israël (dus niet Juda) werd met een scheidbrief weggezonden, verloor de naam IsraEL en ging in ballingschap naar Assyrië, waaruit het niet is teruggekeerd.
God echter had aan zijn volk het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond beloofd, een nieuwe huwelijk, die wet moest weg !
Het huwelijk kon alleen eindigen met de dood van de man of de vrouw.  Het is de Man (Jezus) die stierf om het huwelijk te beëindigen, de scheidbrief te vernietigen en zijn volk Israël te verlossen van hun zonden. Door de dood aan het vloekhout werd het huis Israël weer vrij !
Door Zijn opstanding werd het mogelijk dat de vrouw weer naar haar eerste Man terug kon keren. (Rom. 7:2-4).

 

Is er na de kruiziging, dood en opstanding en hemelvaart van Jezus een grote exodus geweest van het 10 stammen rijk ?
Nu is ze vrij om terug te keren.

Maar wie is Israël, zij zijn immers hun identiteit kwijt.
Het is een verborgenheid dat nog geopenbaard zal worden en God is daar druppelt gewijs mee bezig.
Israël zal zijn identiteit terug krijgen.
Waar is Jozef ? en wie bekommert zich nog om hem ?  (Amos 6:3-6).
Zijn broers wachten en zullen komen.

 
Het einddoel is niet Israël maar ook niet de gemeente op zich zelf. Het einddoel is dat beide ten eerste Israël en ten tweede de heidenen (Efeziërs 3) dat zij samen worden geënt op de edele olijf.Lees meer...

 

 
http://oneyearbible.blogs.com/photos/uncategorized/twelve_tribes_of_israel_800.jpg
 
 
Als men over het volk Israël spreekt, wordt veelal de algemene naam “JOOD” gebruikt.
Waar komt die naam vandaan ?

De eerste maal dat deze naam in de Nederlandse vertaling voorkomt is in Nehemia 1:2 (Ester 2:5).
De Hebreeuwse tekst heeft hier het woord “Yehuwdy” wat betekent: een JUDAHIET, een afstammeling van Jacobs vierde zoon Juda (“yehuwdah”).
Van dit woord heeft “men” een “vertaling” willen geven als “JOOD” in onze taal, “Jew” in het engels, “Jude” in het Duits, enz.
Hiertegen kan weinig of geen bezwaar gemaakt worden.
Maar nu komt de misère en het verwarrende.
In plaats van nu dit woord “JOOD” uitsluitend en terecht  op te vatten als “Judahiet” of eventueel “Judeeër” (een man uit het land Juda) heeft men de naam “JOOD” ook gegeven aan mensen die helemaal niet van Juda afstammen of uit het land Juda afkomstig zijn. Het is een vermenging geworden.
Deze naam is ook gegeven aan al diegenen die het Joodse geloof hebben aangenomen, onverschillig tot welk volk zij door afstamming behoorden.De volksgroepen hebben in de historie hetzij gedwongen, zoals de Idumeërs of Edomieten, hetzij vrijwillig, zoals de Chazaren  (verzameling van verschillende volkeren), dit geloof omhelsd.
Ook in Israël zelf werd de naam JOOD uitgebreid. Zo schrijft de “Christelijke Encyclopedie” dat deze naam later werd gegeven aan allen, die van Abraham afstammen. Maar na deze opvatting zouden ook de nakomelingen van Abraham en Hagar en Ketura “JODEN” zijn. Abraham en Isaäk en Jacob waren geen Joden, alleen uit de vierde zoon van Jacob dus Juda komen de Joden, (en enkele levieten).
In de Bijbel is geen enkele aanduiding te vinden waaraan men de bevoegdheid zou kunnen ontlenen om de naam “Yehuwdy” in het oude of nieuwe testament op iemand anders toe te passen dan op “een man van Juda” dan wel op “een man uit het land Juda”.
De naam “Jood” geldt daarom alleen voor hun nakomelingen, niet voor hun voorouders en ook niet voor de (andere) 10 stammen. Die waren zelfs de naam “Israël” kwijtgeraakt. De Joden zijn dus slechts een klein deel van het volk Israël, dat uit de 12 stammen bestond.
De Joden (het huis Juda) vervullen zeker een taak in het plan van God; de 10 stammen (het huis Israël) zouden echter volgens de profetie in de toekomst eveneens een voorname rol spelen, omdat het belangrijkste “geboorterecht” (het huis van Israël, Jozef of Efraïm) hun was toebedeeld.
De beide Huizen zijn tot op de dag van vandaag gescheiden – hoewel we zullen zien dat er een vereniging voorspeld is. Dan zal het Messiaanse tijdperk beginnen, een tijd waarin iedereen in een vredige universele broederschap zal leven. Er zal samenbinding komen.
De Joden zelf zeggen dat zij van slechts twee van de twaalf stammen afstammen en dat zij niet, of bijna niet, vermengd zijn met de tien stammen.
Wat we nodig hebben, zijn meer leraren die de sleutel gevonden hebben tot de verborgen waarheden in de Schriften aangaande Israël.
Het is belangrijk dat het verschil tussen het huis Israël en het Huis Juda, zoals dat in de Bijbel aangegeven is, helder begrepen wordt.
Door dit verschil goed onder ogen te zien, zijn we ook in staat de profetie en de huidige wereldgebeurtenissen te begrijpen.
Er zijn maar weinig bijbellezers die het onderscheid tussen het huis Israël en het Huis Juda ter harte nemen. De Bijbel laat de positie van het Huis Israël in een geheel ander licht zien dan dat van het Huis Juda. Voor wie het verschil tussen deze twee huizen niet ziet of niet wil erkennen blijft de Bijbel een gesloten boek.Reacties (16)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl