Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

 

 

 

 

 

Ik wil en ga niets of niemand veroordelen daar gaat het hier niet om maar ik wil gewoon laten zien hoe de Heer me het offer van muziek  in mijn hart heeft geopenbaard hoe Hem te aanbidden en de eer te geven om Hem iets waardevols te geven wat Hem toekomt,  en ik weet dat God ieders hart aanziet in liefde tot Hem, maar toch ziet Hij niet alles door de vingers, net zoals wij misschien in het verleden ons in onwetendheid inlieten met occulte zaken waar we ons van moesten bekeren en moesten reinigen.
God is getrouw en houdt ons vast door alles heen als wij voor de 100% ons willen toewijden aan Hem, Hij veroordeelt ons niet maar drukt ons wel op de waarheid en op de feiten opdat we ons bekeren, zodat wij Hem mogen geven al het reine, zuivere, volmaakte uit ons hart en leven wat we voor Hem mogen uitgieten als offer.
 
Er zijn twee bronnen waaruit de mens kan worden geïnspireerd om nieuwe dingen tot geboorte te doen brengen en dat is door boze geesten, wat ze doen door ons vlees,  uit het menselijke en aardse, en door de Heilige Geest die werkt door onze geest, die nieuwe dingen inblaast.Alles begint als een zaad dat wordt gezaaid (koren of dolik) en ontkiemd, wat bewaterd wordt en wat wortel schiet en waar iets nieuws tot geboorte komt. En zo kan God ons sleutels geven voor leven of  de boze geesten ons tot de dood. 
David was vol van Gods Geest en zijn muziek en psalmen die hij schreef waren geïnspireerd en gezalfd door de Heilige Geest en waren direct verbonden met God, waardoor hij door het spelen op zijn harp jukken deed verbreken. Het is de zalving die ons leert en leidt en hoeft ons niet natuurlijk aangeleerd te worden en vloeit zonder enkele inspanning uit ons geest. Door Goddelijke inspiratie weet men de juiste dingen te zeggen en weet men spontaan de woorden te zeggen of daden te doen en geloof vrij te zetten om wonderen te doen of te spreken of zingen tot verzoening, bevrijding en genezing.

Er staat duidelijk in de Bijbel dat wanneer God mensen of zaken oordeelt Hij terug gaat naar de herkomst. God is vooral geïnteresseerd in het zaad waaruit de vrucht voortkomt. Alle zaad brengt zijn eigen vrucht en aard voort.  Muziek wat niet geboren is door de Heilige Geest is niet geschikt als offer om in het huis van God gebracht te worden, God accepteert geen offer welke muziekstijl uit het zaad van boze geesten geboren is.
Rock of heavy metal is niet zomaar wat muziek noten maar is een muziekstijl die zijn wortel heeft, zijn bron, zijn eigen grondleggers van  waaruit het zaad geboren is, en dat is zeker niet door de Heilige Geest geïnspireerd, we mogen hem niets brengen wat bevlekt en besmeurd is door de zonde. Laat de muziek van de wereld in de wereld  en laat het nieuwe  lied geïnspireerd door de Heilige Geest tot God komen als een heilig lofgezang, als heilige lieflijke melodieën.
Ik zeg en beweer niet dat wereldse muziek altijd slecht hoeft te zijn,  maar wat in de wereld is moet men niet aan God offeren, het is niet gezalfd en mag niet geofferd worden aan God.
We kunnen niets aan God wijden waar eerst de wereld van heeft genoten en waar het vlees zijn bevrediging heeft door ontvangen, dat wij dan als kinderen van God dat nemen om aan God te geven en Hem daar mee te verheerlijken, het is voor God niet nieuw maar een tweedehands offer, terwijl de Heer van ons verwacht een nieuwe lied voor Hem te zingen.
Uit een zuiver hart komt zuivere muziek voort  en een verdeeld hart produceert `besmette` muziek voort. De buitenkant weerspiegelt het innerlijke van het hart.

Velen kerken willen de heidenen trekken door de wereldse muziek binnen de kerken te laten om zo het evangelie te vertellen voor ieder wat wils, dit was reeds al een argument van Roomse Kerk om zendelingen te rechtvaardigen die toelieten de heidense godsdienstige gebruiken en tradities  te vermengen met hun evangelie.
 
Achter o.a het zaad van heavy metal, hardrock zitten geesten van dood, rebellie, (homo)seksualiteit, agressie en woede. De muziek brengt een boodschap, niet alleen de (christelijke) teksten. De muziek beïnvloed het gedrag, en treft regelrecht het hart.
In de metal ligt de nadruk op het 'boze' element, met donkere geluidsmuren en loodzware of supersnelle drumritmes.
Het is bekend dat als een mens bezet van een boze geest wordt hij ook een geluid kan maken van een scherp metaalachtig geluid.
We mogen buiten de Heilige Geest geen ander geest gebruiken om tot ons doel te komen want dan bedroeven we de Geest van God.
Dus als wij een geestelijke strijd willen voeren doen we dat door middel van de Heilige Geest maar niet met de geest achter de wereldse muziekstijlen, dan blaas je de werken van satan allen maar op en maakt hem sterker.

Haggai (2 vers 12-14) kreeg een woord van de Heer en zei vraag toch de priesters om onderricht in de wet, en zeg: wanneer iemand heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt en hij raakt met zijn slip brood, moes, wijn, olie of enige andere spijs aan, wordt dit dan heilig? De priesters antwoordden: Neen. En Haggai zeide: Indien iemand onrein geworden door een lijk, iets van al deze dingen aanraakt (kan ook occulte dingen end. zijn ), wordt het dan onrein? De priesters antwoordden: Het wordt onrein.

Hier treedt dus aan het licht dat het heilige geen heilige kracht heeft maar het onreine wel een verontreinigende kracht heeft en overdraagt.
Dus als de bron onrein is en niet door God gezalfd en bekrachtigd is en dus als vreemd vuur voor Hem is, besmet het alles wat daar uit voortkomt. Want een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En we moeten er om denken dat we straks niet ook zeggen dat b.v. yoga, newage of Reiki christelijk is omdat christenen hieraan het evangelie verbinden, want ja waarom zullen we alle goede dingen aan de duivel geven en .. het werkt toch. 
 
Satan probeert altijd in elke generatie mensen te vinden en zoekt musici die hij zo bekwaam wil maken en zijn valse zalving wil geven, maar wel om hem te aanbidden en Gods aanbidding te besmeuren, en wil belangrijke supersterren van hun maken, en velen hebben zo hun zielen aan satan verkocht.
Wij denken als wij er iets christelijks van maken dat het goed is maar dat is natuurlijk niet waar.Dus het lied of muziekstijl wat uit boze geesten wordt voortgebracht, of geboren wordt op deze manier, is puur uit het vlees. De inspiratie is niet uit God. Ook al plak je er een christelijke tekst op.God wil de aanbidding naar Hem toe herstellen en satan gaat los als een briesende leeuw en zal krachtig zijn negatieve invloed uitoefenen.Dus voor ons is het van groot belang dat muziek gezalfd is wanneer wij zingen of muziek spelen.
God zalft hiervoor speciaal mannen en vrouwen en maakt ze bekwaam en zet ze voor Hem apart om muziek te spelen, tot aanbidding, maar ook tot genezing en herstel zoals David bij Saul deed. In het oude testament gebruikte hij daarvoor de levieten. Ook nu in deze tijd worden mensen geroepen en gezalfd door God om muziek te maken hen die vervuld zijn van Gods Geest want dan alleen kunnen we Hem dienen die onze muziek horen.
Dus niet alleen door muziektalenten wordt het juk over de levens van mensen verbroken en de gebonden vrijgemaakt, het is niet de muzikale talent  die de emotie raakt en je gevoel maar de Bijbel zegt dat het de zalving is die het juk breekt.
 
Dus de zalving van God is zo belangrijk en omdat heavy metal, hardrock en elk andere wereldse muziek uit de verkeerde bron komt en  uit verkeerde zaad is ontkiemd,  en niet geboren is onder Gods Geest en zalving, die geen jukken op mensen levens kan breken, dan alleen een valse zalving die nep doet. Satan kan zo ook wonderen en tekenen doen. En zo gaat God met een leger van lofprijzers en aanbidders satans macht verbreken, soms net als bij Jozua en dat kan best met schreeuwen en keiharde muziekinstrumenten zijn, God zelf kan heel goed juichen en jubelen, brullen en schreeuwen, snuiven en hijgen en ook nog fluiten,  maar Jozua deed het wel onder Gods leiding en zalving, en het kwam uit Gods pure bron, uit Hem zelf.
 

J.PietersmaLees meer...   (4 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl