Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

God heeft ons een geest gegeven waarmee we met Hem kunnen communiceren en door de wet in ons hart geschreven en Zijn Woord als leidraad kan God ons in staat stellen te leren en te begrijpen en zal ons bekend maken, heiligheid, gerechtigheid, reinheid en eerlijkheid.
De Heilige Geest werkt in de menselijke geest , twee functies in de geest zijn weten (een bijzondere soort weten, een intuïtief weten) en geweten.
Geweten en intuïtie zijn niet van elkaar te scheiden.
Dit is niet iets wat we met ons verstand kunnen weten alleen met onze geest.
Met het verstand begrijpen we maar met ons geest weten we.
Trouw zijn aan je geweten is de eerste stap naar heiliging en ware geestelijkheid. Alles wat het geweten veroordeelt is veroordeelt door God.
Het geweten debatteert of redeneert nooit, het eist directe gehoorzaamheid.
Christenen behoren niet te wandelen door redenering maar door de wil van God in gehoorzaamheid.
We mogen onze geweten niet gerust stellen met vele andere werken en weigeren gehoorzaam te zijn aan de vermanende stem van Gods Heilige Geest. De Bijbel leert gehoorzamen is beter dan slachtoffers.

In 1 Kor. 2: 11 staat “ Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.

Bijna alle grote ontdekkingen zijn gedaan door intuïtief inzicht. In die geest heeft iemand een waarheid ‘gezien’. Wat je intuïtief ontvangen hebt werkt het verstand uit door het geloof wat hij te weten is gekomen. Menselijke intuïtie is niet onfeilbaar maar is geestelijk.
God spreekt tot ons geest langs directe en intuïtieve manier, we kunnen het niet altijd verklaren of omschrijven waarom of er de vinger op leggen, maar we “ weten “ gewoon heel zeker dat God tot ons gesproken heeft, dat is een zeker weten en daar is geen twijfel aan.
Ons verstand kan geen leven ontvangen dat kan alleen de geest van de mens. Daarom is alleen de geest in staat de kennis van God te ontvangen wat tegelijk het overdragen van leven is.
Wanneer iemand echt iets van zichzelf met je gedeeld heeft, hoe kort een ontmoeting ook is geweest, merk je dat je leeft. Wanneer dit gebeurd van uit de levende God, die zich aan ons meedeelt, ervaar je dat als eeuwig leven, er springt iets op in je hart.
Een goed geweten stelt ons ook in staat Gods beloften te ontvangen wat ook een groot geloof ten gevolg heeft, de zonde moet eerst opgeheven en gereinigd worden alvorens we met geloof kunnen bidden.

Dan hebben we het geweten, en hoe dat werkt dat weten we allemaal wel en dat is dus niet het zelfde als ons verstand..

In Titus 1 staat in vers 15 : Voor wie rein zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld. Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat.”

Het geweten is niet direct de stem van God, alhoewel Hij wel tot ons geweten spreekt, het is een functie van de menselijke geest. Het is een door God gegeven onderscheidingsmiddel en geschapen met het vermogen om te zien, zoals eerlijkheid en trouw, het verteld ons wanneer wij iets goed of wanneer wij iets fout doen en het getuigt of iets waar is of niet, het geeft een besef van zonde. Ons geweten spreekt tot ons en waarschuwt ons ervoor als wij verkeerde dingen doen waardoor we zouden kunnen zondigen. Dit kun je in de geest aanvoelen en onderscheiden. De gave van onderscheiden van Geesten is dus een gave die rechtstreeks met de werking van het geweten te maken heeft. Men weet in de Geest, men voelt, men ervaart. Het geweten onderscheid door Gods Geest als iets waarachtig is of iets onwaarachtig is of iets een leugen is of niet, of dat nu een menselijke of een andere (boze) geest is.
Daarom is het vereist om een rein geweten te hebben om te kunnen onderscheiden uit welke geest iets is want een rein geweten is gevoelig voor waarheid en leugen.

Romeinen 2 :15 zegt “ Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.”

Hier vormt het geweten zijn oordeel wat goed en verkeerd is en kan overtuiging van zonde plaats vinden wat tot berouw kan leiden wanneer de Heilige Geest de menselijke geest wakker schudt en het geweten de maatstaven van Gods Heiligheid en liefde voorhoudt. Als er echt berouw is zal de Heilige Geest zo iemand op de kracht van het reinigende bloed van Jezus wijzen waardoor er afgerekend kan worden met de schuld van de zonde en zo Hij over het geplaagde geweten vrede uitspreekt.
Als we de vermanende stem van de Heilige Geest horen moeten we direct onze zonde belijden en dit nooit toe dekken. Door de zonde kan ons geweten besmet en verontreinigt raken en vertroebelt worden zodat we niet meer zo goed aan kunnen voelen wat goed en kwaad is, Paulus zegt ons in 1 Tim. 4 vers 1 en 2 dat dan ons geweten gebrandmerkt wordt, het wordt als het ware het zwijgen opgelegd, dichtgeschroeid, verdoofd of afgestompt en minder gevoelig om te onderscheiden en kunnen dan langzaam van God afglijden en vele christenen die weigeren de innerlijke stem van God te horen vluchten in geestelijk werk en in een vleselijke levenswandel.
Een belangrijk geheim van een overwinnend christenleven is een zuiver, rein geweten. In Handelingen 23:1 zegt Paulus tegenover de joodse raad, dat hij met een rein geweten voor God gewandeld heeft.
Een rein geweten is een zaak van oefening waar ieder christen bekwaam in dient te zijn, te horen naar de stille vermanende zachte stem in ons geweten ..

God spreekt alleen door de Geest van de mens, en die geest hebben drie functies, geweten, intuïtie en gemeenschap (met God). Het geweten is niet Gods stem zelf maar God spreekt door het geweten door ons o.a. ongemakkelijk te laten voelen of ons schuldig te laten voelen. Je WEET dan dat er iets niet klopt, dat is o.a. de stem van het geweten. Ons geweten getuigd als wij recht en zuiver voor de Heer en onze naaste staan. Wanneer Gods volle licht schijnt in en door ons geest brengt het geweten het verkeerde aan het licht, alles wat wij verkeerd denken, spreken of handelen op de manier die niet bij een gelovige past en zo zullen wij veranderen steeds meer naar Zijn beeld en gelijkvormig worden aan Hem. Nog even over het geweten van een gelovige en een ongelovige. Toen wij nog zondaren en ongelovig waren was ons geest dood voor God. Omdat ons geest zoals ik boven schreef drie functies heeft, geweten, intuïtie en gemeenschap, waren deze ook in de geest als dood en waren niet in staat normaal te functioneren zoals God het bedoeld had. Dat betekent dus niet dat het geweten van een ongelovige geheel buiten werking is, het blijkt werkzaam en kan tot een bepaald niveau onderscheiden goed en kwaad, maar wel in een geestelijke dode staat. Door de wedergeboorte en het reinigde bloed van Jezus wordt de geest met al de functies tot leven gewekt. Alleen datgene wat leven van God in zich draagt, wordt als levend beschouwd, alles wat Gods leven mist wordt als dood gerekend.

Als iemand zijn geweten verdoofd of afgestompt raakt wordt hij kil en onverschillig, er vind dan geen diepgaand persoonlijk contact met anderen plaats. En als ons geweten niet meer spreekt worden we verhard, en leren we niet meer van ons fouten, we raken als het ware vervreemd van God en mensen. Mensen met een onderontwikkeld geweten zondigen gemakkelijk en vallen vaak in een zondig patroon, het dringt op de een of andere manier niet tot hen door dat ze zondigen en dat ze daarmee anderen daarmee en ook zichzelf erg pijn en schade doen en dat ze bovenal God hier niet mee verheerlijken. Het dringt niet tot hen door dat ze verkeerd bezig zijn en sluimeren geestelijk wat heel gevaarlijk kan zijn. De geest van zo een persoon is niet in zijn geheel opgewekt door de Heilige Geest waardoor de Heilige Geest niet volledig de leiding kan nemen. Het raakt alleen de buitenkant maar niet hun hart, hun geest. Door verwondheid kan een intuïtie verhard en verdoofd worden. De diepte van de bekering vult alleen hun ziel maar niet de gehele persoon in kwestie. Onze overgave speelt hier een hele grote rol in. De eigen verwonde geest kan dan alleen maar opgewekt worden door Gods Geest en de doordringende liefde en genezing van Jezus.
Sommige mensen hebben een beschadigt of misvormd geweten, of bij een persoonlijkheidsstoornis waardoor ze niet innerlijk aangesproken en gecorrigeerd kunnen worden, dit zie je heel goed bij een Narcistisch persoon, hun geweten is gedoofd, afgestompt en gebrandmerkt, dit kan ook door verwondheid uit hun verleden komen.
Het is heel moeilijk om met zo een persoon te leven omdat ze nooit iets fout doen, hierdoor kan deze persoon anderen maar ook zichzelf veel schade doen en veel relaties en personen beschadigen in zijn gezin of omgeving. De Geest van God kan niet in zijn geheel doordringen in het geweten van zo’n persoon om hem te corrigeren en te vermanen zodat hij zich schuldig voelt en kan veranderen. Helaas kunnen ze niet in het geheel wandelen door de Geest van God omdat een gedeelte afgesloten is.
Alleen God zelf kan die verharding wegnemen in het geweten, het vernieuwen, herstellen en genezen, zodat het weer gevoelig wordt.
We kunnen alleen God dienen met een volkomen levens, hersteld en zuiver geweten.

Reacties


 
 
Als we in de concordantie het woord olie opzoeken en vervolgens “Schrift met Schrift” vergelijken dan ontdekken we dat olie een beeld is van de Heilige Geest. Olie werd bijvoorbeeld gebruikt om personen (o.a. koningen en priesters) te zalven. In de 1e brief van Johannes lezen we dat ook gelovigen zijn gezalfd, maar dan met de Heilige Geest. Olie werd ook gebruikt als brandstof voor de olielampen. Als deze lampen brandden gaven ze licht. Zo kunnen gelovigen ook licht verspreiden, maar uitsluitend door de olie (de Heilige Geest) in hen. Olie werd overigens gemaakt van olijven, die groeien aan olijfbomen die altijd groen zijn, gelovigen kunnen zelfs op hoge leeftijd vrucht dragen. (Psalm 92:15).
 
Olie werd in de bijbelse tijden ook gebruikt om wonden te verzachten en te genezen. We zien dit in een gedeelte uit Jesaja 1 vers 5 en 6. Verder komen we het ook tegen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lukas 10. De Samaritaan goot olie en wijn in de wond van de gewonde man.
Zo kan het ook zijn, dat wij als gelovigen gewond zijn. Ik doel dan niet op uiterlijke, maar op innerlijke wonden. Het kan zijn dat er in ons leven wonden zijn geslagen die niemand ziet, maar die ongelooflijke pijn kunnen doen. Wonden door wat anderen ons hebben aangedaan door pijnlijke opmerkingen of door een afwijzende of liefdeloze houding. Misschien zitten deze wonden al jarenlang diep van binnen en doen ze ons al heel lang pijn. Dit soort wonden kan ons tot op het bot raken en vreselijk veel verdriet veroorzaken. Deze wonden kunnen vele malen pijnlijker zijn dan uiterlijke verwondingen. Ook kan hierdoor verwijdering tussen mensen ontstaan, ook tussen andere gelovigen, familieleden of vrienden.
  
Innerlijke wonden zijn misschien wel het moeilijkst te genezen. Wat kunnen we ons onbegrepen en eenzaam voelen als het gaat om innerlijke pijnen!  Toch is er Eén die ons begrijpt en die in staat is om ons te genezen. Hij die ons geschapen heeft is ook instaat om onze verwondingen te verzachten en te genezen. De Here uw Heelmeester wordt Hij genoemd. Uw Heelmeester, dat is Hij die ons wil en kan helen, genezen. De eerste stap op weg naar genezing is naar Hem toegaan en Hem alles vertellen over onze pijnen en frustraties, d.w.z. ons hart uitstorten bij Hem. Hij zal dan Zijn “olie” in onze wonden gieten, zodat de pijn kan verminderen. Er is een lied dat zegt “Zijn tederheid genas wat bitter in me was”. We moeten Hem toelaten tot onze wonden, Zijn liefde kan ons genezen.
  
Er is nog een reden waarom we met al onze pijn naar Hem moeten gaan. Want wie kan ons beter begrijpen dan juist de Here Jezus? Hij, die Zelf bespot, afgewezen, vernederd, verworpen en door iedereen (zelfs door God, als Mens) verlaten is. Hij weet, omdat Hij Mens is geweest, hoe we ons kunnen voelen en Hij wil onze Hogepriester zijn, die met ons mee wil lijden en ons wil troosten in onze nood.
  
Als we zijn verwond door iemand, dan is de tweede stap dat we gaan proberen de ander te vergeven wat hij of zij ons heeft aangedaan. Vergeven is zeker niet makkelijk, soms kan het ook lang duren voor we zover zijn. Toch is het zetten van deze tweede stap, de stap van vergeving, essentieel.
  
Het zal helpen te bedenken hoeveel ons door de Here Jezus vergeven is en wordt. Het antwoord op de vraag hoeveel ons vergeven is, is niet moeilijk. Hij heeft ons namelijk alles, maar dan ook echt alles vergeven en dat terwijl wij absoluut niets goeds gedaan hadden en er geen goed in ons was. Hij werd gekruisigd om onze zonden en juist hierdoor laat Hij zien hoeveel Hij van ons houdt en dat Hij ons alles heeft vergeven! U kent waarschijnlijk het vers “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” uit het “Onze Vader”. Misschien heeft u het al vele malen gebeden, maar is het ook daadwerkelijk zo in uw leven, dat u uw schuldenaren hebt vergeven? Als wij onze blokkades om Gods genezing te ontvangen opruimen, zal Hij, door Zijn Heilige Geest, ons vullen met Zijn liefde. Dat is een liefde en vrede, die alle verstand te boven gaat.
 


Lees meer...


Je kunt op vele manier verstrikt raken in satans web, of dit bewust, onbewust, buiten je schuld of door eigen schuld gebeurd doet niet ter zake. Het is belangrijk te weten dat je gebonden bent. Wanneer en waardoor krijgt de duivel invloed in je leven en hoe merk je dat? In de Bijbel worden vele manieren genoemd waarop de duivel werkt.

Duld niet dat iemand zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan. Laat ook geen waarzeggers, wichelaars, voorspellers, tovenaars en bezweerders toe, noch personen die de geesten van doden kunnen oproepen en raadplegen. [Deuteronomium 18,10-11]

Hier worden mensen genoemd die hun kinderen door het vuur laten gaan. Dit gebeurde bij sommige godsdienst rondom Israël. Er wordt hier dus afgoderij bedoeld. Daarnaast worden er waarzeggers, wichelaars waaronder ook astrologen bedoeld worden, voorspellers, tovenaars, bezweerders en mensen die geesten van doden kunnen oproepen genoemd. Maar er zijn nog vele andere mogelijkheden waar je met de duivel te maken krijgt.
Een indeling van de vele vormen is deze:

1) Duivelse machten
2) Handoplegging
3) Seksualiteit
4) Vervloeking
5) Misdaad
6) Verslavingen
7) Het verleden
8) Afgoderij
9) Muziek/film/pc

En ja, het is inderdaad mogelijk dat een klein aantal genoemde punten ook van God uitgaan. Het is belangrijk te weten dat satan vele dingen van God probeert na te apen. Het is dus niets bijzonders, als ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn als hun daden. [2 Korinthe 11,15]

1) Het aanroepen van duivelse machten
Het aanroepen van duivelse machten [Jesaja 47,12-14] is al kort aan de orde gekomen, door het citaat uit Deuteronomium 18. Concreet vallen hier dus toverij, waarzeggerij, hekserij, helderziendheid, bijgeloof, sektarisme, geesten oproepen, pendelen, kaartleggen, diverse oosterse geneeswijzen (reiki, yoga, magnetiseren, hypnose, iriscopie enz), amuletten, dwaalleraren (zoals sekten), horoscopen en wichelroede onder. Ook zitten er in allerlei oosterse vechtsporten bedenkelijke elementen (lees ook Galaten 5 vanaf vers 19 en Daniël 2,2)

Kortom, alles wat niet in Jezus' Naam gebeurt en niet uit de Heilige Geest komt, maar door een andere geest gewerkt wordt. Al deze dingen, ook de zogenaamde witte magie en genezers die door geesten - niet afkomstig van God - werken, brengen een bepaalde mate van gebondenheid mee. Afhankelijk van de duur van de handelingen en gebeurtenissen dat je in contact met die geesten gestaan hebt. Kenmerken van de bindingen die je hebt opgelopen - niet altijd komt dat direkt tot uiting - zijn verschijnselen die angst en onrust te weeg brengen, vreemde stemmingen, onduidelijke lichamelijk problemen. Bij christenen komt het vaak voor de hij/zij niet meer in de Bijbel kan lezen, grote weerstand voelt bij gebed, predikatie en zang van christelijke liederen.

2) Handoplegging
Handoplegging is één van die zaken door de duivel gekopieerd word. Maar genezing door handoplegging kan ook op bijbelse wijze en volgens de bijbels ingestelde orde uitgevoerd worden. (Zie Markus 16,17-18, 1 Korinthe 12,28 en Jakobus 5,14)

Maar, zoals al gezegd, deze handelingen worden gekopieerd door Satan. Het wordt vaak iets anders genoemd. Naast handoplegging, komen strijken en instralen veel voor. Naast een zelfstandig fenomeen als Jomanda komt het veel voor in occulte geneeswijzen als reiki en magnetiseren. Vaak volgt er een genezing, maar daar komen andere (geestelijk of lichamelijk) problemen voor terug die wij gebondenheid door boze geesten noemen. Vaak niet direkt, maar dan wel op een later tijdstip.

3) Seksualiteit
Bij al dan niet gewenste geslachtsgemeenschap kan iemand zijn geest verbinden aan de geest van een ander mens. Als deze mens zich heeft opengesteld voor de boze dan kan hij/zij waar seksueel verkeer heeft plaatsgevonden 'besmet' worden met een binding. [1 Korinthe 6,15-17]

Daarnaast probeert de duivel mensen op dit gebied te verleiden tot iets dat door God verboden is. Iedere vorm van seksualiteit - buiten het huwelijk - die gericht is op lust, valt hieronder. Deze 'zonden' kunnen bindingen met satan tot gevolg hebben.

4) Vervloeking
Vervloekingen komen in de Bijbel veel voor. Veelal treffen de vloeken niet de kinderen van God, maar de vijanden van God. Toch kunnen leugens, vervloekingen en andere woorden gesproken door een bezeten persoon invloed hebben op het leven van kinderen van God. Met name die mensen die de kracht ervan niet kennen en geen duidelijkheid over hun eigen identiteit in Christus hebben kunnen onder de ban van een vloek komen.

De duivel is uw vader en wat uw vader wil, wilt u ook graag doen. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar, hij is de vader van de leugen. [Johannes 8,44]

5) Misdaad
Het enige wapen dat de duivel heeft is de leugen. Hij gebruikte het in Genesis 3, hij gebruikt het nu nog. Hij zet het bijvoorbeeld in om mensen ermee te verleiden tot dingen die volgens Goddelijke en menselijke wetten verboden zijn: misdaden. [Johannes 13,2]

Dit betekent natuurlijk niet dat de mens die door satan is overgehaald tot het plegen van een misdaad niet verantwoordelijk zou zijn voor zijn daden. Natuurlijk wel. De satan pleegt de misdaden niet voor ons. Hij haalt ons alleen over.

6) Verslavingen
Door verleiding of verzoeking, vooral als we op ons zwakst zijn, willen wij mensen nogal eens gebruik gaan maken van stoffen die een zogenaamde verslavende werking hebben. (wijn, bier, tabak, gedistilleerd, drugs) Wat betekent zo'n verslavende werking?

In wezen is zo'n verslavende werking een binding aan een geest. Hoe langer je gebruik, of misbruikt, des te meer je gebonden raakt aan de stof, of beter gezegd, aan de boze geest.
Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. [Efeze 5,18]
Je geeft door het gebruik van die stoffen de controle over jezelf uit handen. Een boze geest is dan snel gevonden om die controle over te nemen.
Mensen met een verslavingsverleden hebben vaak last van concentratieproblemen, slapen slecht, hebben nooit rust in hun hoofd, last van enge dromen, woedeaanvallen en enorme angsten. De typische kenmerken van een binding met een boze geest.

7) Het verleden
De reden dat mensen bezeten of gebonden zijn is soms niet in hun eigen leven terug te vinden. Dan moet worden gedacht aan 'vererving' van de binding. Voorouders zijn dan op de één of andere manier gebonden geweest en hebben dit aan hun kinderen doorgegeven. Vaak hebben die voorouders zich ingelaten met magische en andersoortige occulte praktijken. Maar ook een binding ontstaan uit 'eenvoudige' zonden kan de oorzaak zijn.
Zo kan een vloek die op een gezin rust, door bijvoorbeeld een misdaad van één van de gezinsleden, het hele gezin ontwrichten en het leven van al de gezinsleden, ook de kinderen, beïnvloeden. Kinderen ontstaan uit verboden seksueel verkeer kunnen hierdoor een binding 'erven'.
Een ander voorbeeld van een vloek kan plaatsgebonden zijn. Een woning waarin veel occulte praktijken hebben plaatsgevonden, waarin veel verslaafden hebben geleefd, of waar misdaden hebben plaatsgevonden, hebben vaak nog boze geesten als bewoners. Mensen die een binding hadden en zijn overleden laten veelal de boze geesten in het huis als onzichtbare bewoners achter. Wie deze woning na hun betrekt kan het slachtoffer worden van hun pesterijen. Christenen zouden deze ruimten moeten 'schoonmaken' en de boze geesten wegsturen. Vaak is de informatie over de vorige bewoners ook niet aan die christenen bekend zodat zij op andere tekenen af moeten gaan. Ze kunnen het vaak merken aan plotselinge huiver die geen andere oorzaak heeft, een niet te verklaren angst. Het is goed mogelijk om zulke plaatsten schoon te maken. Wat van toepassing is op het 'huis van het lichaam' mag ook worden toegepast op daadwerkelijke ruimtes. Na de schoonmaak dient deze plaats wel te worden 'bewaakt' [Lucas 11,21]. De manier is hetzelfde als bij mensen: het offer van Jezus Christus aanroepen en de boze geesten hun rechten ontzeggen. [2 Korinthe 10,4]

Ook een belasting vanuit de generatie (het verleden) kan eenvoudig doorbroken worden als zaken uitgesproken (bekend) worden, als Jezus (Zijn genade) wordt aangeroepen en machten en bindingen verbroken worden.
Het lijkt oneerlijk dat kinderen slachtoffer worden van hun (voor-)ouders, maar we lopen hier tegen één van de spelregels in de geestelijke gewesten aan, welke gelden als Jezus niet wordt aangeroepen: [Exodus 20:5]: Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten. De duivel houdt God aan deze 'wet'. Daarom heeft God Jezus gegeven, om deze 'regel' te kunnen omzeilen. Maar dan moet Jezus en Zijn genade er natuurlijk wel aangeroepen en erkend worden.

8) Afgoderij
Het is al diverse malen aan de orde gekomen. Door alleen maar te 'zondigen' kan je boze geesten toegang verlenen. Een bijzondere zonde in deze is die van de afgoderij, een bekende in onze tijd. Afgoderij is het bewust en blijvend bepaalde zaken een hogere plaatst in je leven geven dan Jezus Christus, Zijn werk en Zijn gemeente.
Wat ik wil zeggen, is dat de mensen die een dergelijke afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met de boze geesten te maken hebt. [1 Korinthe 10,20]
Een bekend voorbeeld voor deze tijd is het 'geld', ook wel mammon genoemd. Ik noem dit, maar in wezen gaat het op voor alle dingen waar wij in zekere zin aan verslaafd zijn: een grote auto, een mooi huis, een goeie baan en ja, ook een mooie vrouw, zelfs je kinderen kunnen je afgod zijn. Terug naar het 'geld'. Een voortdurende behoefte aan meer, waardoor deze zaak tussen jou en God in komen te staan is een verzoeking van de duivel. Hierdoor zal geloofsontwikkeling geremd worden en contacten met medechristenen kunnen onder druk komen te staan, omdat er vaak buiten het werk om geen tijd meer is om die contacten te onderhouden.
Wie rijk wil worden, komt in verleiding en raakt verstrikt in veel dwaze en schadelijke verlangens, die een mens in verderf en ondergang storten. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door achter geld aan te jagen zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf allerlei leed berokkend. [1 Timotheus 6,9-10]

9) Muziek, film en pc
Hoe kan muziek, film en pc nu voor bindingen met satan zorgen? Veel producenten, auteurs, tekstschrijvers en muzikanten zijn antichristelijk. Zolang zij hun teksten strikt neutraal houden is er niets aan de hand, maar de meeste doen dat niet. In veel van hun teksten komen antichristelijke tendensen voor. Soms sterk anti-God en antichristenen tot satanisch en satan aanroepen toe, meestal door het promoten van niet-christelijke levenswijzen of handelingen.
Als je dat weet is het niet raar dat het luisteren en kijken naar zulke producties niet gezond is voor je. De inspiratiebron van al deze dingen is de duivel en daarom al gevaarlijk om jezelf er aan bloot te stellen. En ja, het moet gezegd worden, er zijn muzikanten, schrijvers die niet christelijk zijn maar geen antichristelijke teksten en liedjes produceren. Het blijft dus altijd: onderzoek of iemand door de Geest van God bezield wordt. Of het de Geest van God is, zie u hieraan: iedereen die erkent dat Jezus Christus als mens gekomen is, behoort de Geest van God toe. En iedereen die Jezus menszijn ontkent, behoort de Geest van God niet toe. [1 Johannes 4,1-3]

Mate van invloed
Nu moet iedereen beseffen dat de mate van invloed van de duivel in iemands leven ook weer verschillend kan zijn. Soms ervaren mensen bindingen als een net over zich heen, waaronder zij kruipen. Soms lijkt het alsof de duivel bij alles wat je doet en denkt 'een voet tussen de deur heeft' en soms lijkt het of hij een complete hand om je hart of keel heeft.

Als je je lichaam als een huis ziet, dan kan hij door ramen en deuren naar binnen zijn gekomen. D.m.v. één of meer pijlen met een touw eraan. Door binnen te komen en één of meer kamers te bezetten of door de complete woning in beslag te nemen. Voor het gemak maken we onderscheid in drie hoofdvormen, waartussen dus overlappingen zitten.
1) Ban = Van binnenuit. Een 'zware' vorm van binding en hierbij kan men de controle over zichzelf volledig kwijt zijn, wat te maken kan hebben met het feit dat er meerdere boze geesten tegelijk aanwezig/actief zijn.
2) Strik = Rondom je. Een binding waardoor men stil komt te staan. Je komt niet verder. Iets houdt je vast. Je wordt afgeleid en komt niet toe aan groei/vooruitgang.
3) Brandende pijlen = Van buitenaf. Je wordt lastig vallen. Tegengewerkt. Pogingen om je lam te leggen, tegen te houden.
Lees Markus 5:2-13, Deuteronomium 7:25 en 26, Exodus 22:20, Lukas 13:16, Lukas 21:34-35, Efeze 6:16.
Pastoraat.Org.Reacties (7)


2 Samuël 22:25-27 

 

De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid,

naar mijn reinheid vóór zijn ogen

Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw,

 jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk,

jegens de reine toont Gij U rein,

 maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. 

 

Soms leven we voortdurend overschaduwd door mislukking en frustraties, door ongelukken en ziektes.

We doen wat goed en juist is maar wat we graag zouden willen bereiken glipt ons onder de vingers weg. Het is of worstel je met iets wat je niet kunt identificeren of begrijpen. Je hebt ergens voldoening in maar het is nooit blijvend.
Het is … of zit er een blokkade in je leven.
Het is, een blijven vechten en strijden en je machteloos voelen en het niet kunnen beheersen.
Komt het je bekend voor ?
Dit wordt ook wel als een werking van een vloek in iemand leven gezien.
 
Wat is een vloek
Een vloek is een door God bepaalde straf; een rechtspraak tot werking door de duivel. Hij krijgt hier van God een werkings- en machtsrecht op totaal 4 generaties (Ex. 20:5). Er kunnen onophoudelijke moeilijkheden ontstaan. Het is de afwezigheid van Gods zegen en bescherming. Zowel zegeningen als vervloekingen zijn beide heel reëel.
Zegen en vloek behoren tot het gebied van het onzichtbare, het is een onzichtbare werking.
Een vloek is een kwade, negatieve, schadelijke werking.
Een vloek kan zo’n onzichtbare barrière in ons leven zijn, die ons blokkeert op vele wegen, zowel geestelijk, psychisch als lichamelijk.
Als deze barrière, deze vloek niet wordt weggenomen, kunnen mensen voortdurend in problemen blijven en kunnen ze niet verder genezen en bevrijd worden.
Ook kan een vloek een belemmering zijn voor het uitdrijven van boze geesten.
Is de blokkade opgeheven dan kan de persoon bevrijd worden.
 
Enkele oorzaken van de vloek :
 
A. Ongehoorzaamheid
Aan de wet
Weerspannig zijn – zich verzetten – rebellie
Ongezeglijk zijn – het zich niet laten gezeggen.
 
1 Sam. 15:23 : “Weerspannigheid is zonder der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.
 
Toverij is iets wonderbaarlijks doen of iets voor elkaar krijgen door b.v. manipulatie, intimidatie en domineren.
Toverij door kracht wordt beschreven onder de tak okkulte.
Afgoderij is eveneens okkult omdat achter elke  afgod een boze geest schuil gaat.
 Hos. 4:9-12)
Als je in de ban bent van toverij of afgoderij lig je onder een vloek.
 
B. Iedere bemoeienis met okkulte zaken
Ook die van de oorgeslachten, tot het 3e en 4e geslacht.
O.a. Toverij in de tak van kracht.
Magie, die werkt door materiële voorwerpen of via andere wegen, zoals drug of muziek.
Waarzeggerij in de tak van de kennis
Maar ook oosterse en andere valse religies.
 
C. Satanisme
Het bewust aanbidden en gehoorzamen aan Satan.
Het bewust overbrengen van vervloekingen, b.v. toverdokters, heksen, priesters van satan.
 
D. Iedere vorm van ongeoorloofde of onnatuurlijk seks
Deut. 27:20-23    , incest, gemeenschap met een dier.
Leviticus 18 en 20, incest, gemeenschap met een dier en homofilie.
 
E. Antisemitisme
Genesis 12: 2,3 Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.
 
F. met kracht uitgesproken of zelfopgelegde woorden, beloftes of eden.
Er is één soort vloek waartegen zelfs God geen bescherming kan bieden en dat zijn de vloeken die Christenen over zichzelf uitspreken.  (negatieve belijdenissen).
 
 
 G. Bloedschuld
- moord
- vervloeking (lees lev. 20:9)
 
Enkele aanwijzingen of kenmerken van de vloek
 
Lees hierbij Deuteronomium 28.
 
-Geestelijke en/of emotionele instortingen

-voortdurende/chronische/ongeneeslijke/onverklaarbare ziekten

-Onvruchtbaarheid, neiging tot miskraam of aanverwante vrouwelijke problemen.
-Vervreemding in families/ echtscheiding. voortdurend financieel tekort

-vatbaar voor onnatuurlijke, vreemde ongelukken. Het is als een onzichtbare kwaadaardige -macht die tegen zulke mensen aan het werk is.

-Historie van zelfmoorden en onnatuurlijke of vroegtijdige dood.
 
Is het noodzakelijk dat een vloek verbroken moet worden.
  
Sommige mensen zeggen een vloek hoeft niet verbroken te worden als je christen bent want dan lig je niet meer onder de vloek.
De praktijk echter wijst wel anders uit, dat een vloek heel reëel is en dat christen ook onder een vloek kunnen liggen.
In de Bijbel staat in spreuken 26:12
Gelijk een mus weg fladdert en een zwaluw heenvliegt,
Zo is een ongegronde vloek het treft geen doel.
  
Een vloek heeft een motief. Een vloek zonder oorzaak kan niet komen er m oet een oorzaak zijn, een opening (zie oorzaak van de vloek).
  
Als christenen in een gedisciplineerde gehoorzaamheid leven en in harmonie met God en elkaar, kunnen ze rekenen op Gods bescherming tegen de satan, door ongehoorzaamheid verspelen we ons aanspraak op Gods bescherming. God blijft altijd de zelfde.
1 Petr. 1: 18 “Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
  
De persoon die onder een vloek ligt, hoeft dus niet direkt schuldig te zijn, tenzij deze in de zelfde ongehoorzaamheid als hun vaderen valt, mar deze persoon is wel onder de zonde.
Hij is belast met de zondeschuld van de vloek. Men staat onder een kwade schadelijke werking.
Bij bekering is men, als men Jezus Christus aanvaard heeft als persoonlijke Redder en verlosser, vrij van de zondeschuld (vloek), men is gerechtvaardigd, men heeft eeuwig leven ontvangen.
Maar men is nog niet direkt vrij van elke vloek die men meedraagt, er zal eerst vergeving voor gevraagd moeten worden, het zonden belijden, ook die van onze voorouders.
In Leviticus 26:40-42 staat:
“Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben, – 41 ook Ik verzette Mij tegen hen en bracht hen in het land hunner vijanden – of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, 42 dan zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met Isaäk en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.”
Als wij belijden, dan kan de deur, waarin God de verkeerde een tegenstander toonde, dicht gaan, en de zegen kan weer binnen komen.
In Jezus is er vrijmaking van de vloek.
 

Lees meer...   (3 reacties)
 
 
Wat is Hoop
 
Hoop is een veronachtzaamde kracht…
Hoop is iets prachtigs en kan leven veranderen als wij maar begrijpen wat haar kracht is.
De Bijbel zegt “Hoop is de zekere en rustige verwachting van iets goeds”.
Het berust op drie basiselementen a. vertrouwen, b. verwachting en  c. zekerheid.
Omdat hoop vertrouwend en verwachtend is schept zij in degene die een open hart voor God heeft openheid naar andere mensen en openheid naar het leven.
Dit is van groot belang en we ontvangen iets waarvoor we open staan.
Openheid om te ontvangen komt maar weinig voor zelfs onder christenen.
Christenen willen hun eigen hart beschermen tegen teleurstellingen en tegen angst voor de pijn en zo willen ze de muren overeind houden tegen het leven en tegen mensen en God.
Deze mensen die geen hoop hebben worden juist steeds teleurgesteld en kunnen niets van God en mensen ontvangen.
Hoop staat naast geloof, Hoop betekent dat ik verwacht dat wat ik aanbied, aangenomen zal worden, en dat daardoor iets losgemaakt wordt waardoor ik open sta. Door vertrouwen en verwachting kan liefde ontstaan.
Soms zijn we bang ons in vertrouwen aan de ander te geven, of we zijn er niet zeker van dat het zal worden gewaardeerd wat we aanbieden.
We slagen er niet in de kloof tussen ons en de ander te overbruggen.
Of we bereiken de ander niet, of we geven hem niet de gelegenheid ons te bereiken.
Iemand die verlegen of een minderwaardigheidscomplex heeft weet eigenlijk niet wat hoop is.
Ik weet nog dat ik tegen mezelf zei, “Laat nooit iemand zo dichtbij komen, dat ze kunnen ontdekken wie je werkelijk bent, want dan zullen ze je onmiddellijk laten vallen”.
Dit risico heb ik dan ook niet genomen, en eerlijk gezegd vind ik dat nog moeilijk.
Vele hebben hetzelfde in hun relatie met God.
Niet zozeer dat ze zich niet aan God willen toevertrouwen, maar omdat ze de zekerheid missen dat God waardeert wat ze Hem geven en dat Hij op één of andere manier niet op hun toenadering zal ingaan.
Eigenlijk weten wij dat we voor God van onschatbare waarde zijn maar kunnen het soms niet geloven dat God werkelijk belangstelling in ons heeft.
Maar met zekerheid mogen wij weten dat Hij ons altijd maar dan ook altijd tegemoet komt wanneer we in vertrouwen of in aanbidding of met vragen bij God komen.
We mogen altijd van God goede dingen verwachten.
Romeinen 5 zegt “En de hoop maakt niet beschaamd, omdat liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest”.
Een houding van voortdurend vertrouwend verwachten zou dus een kenmerk moeten zijn van elke met de Geest vervulde christen omdat God zelf een God van hoop is.
Hoop heeft eigenlijk tot taak onze gedachten te beschermen. Hoop is volmaakte bescherming tegen neerslachtigheid tegen zorgen pessimisme en allerlei andere soorten negatieve gedachten.
Hoe kunnen we ons openen .. door geloof en hoop, vertrouwen en verwachting, door te durven geven, door open te staan zodat je iets zult kunnen ontvangen.
Hoewel hoop vervlogen was voor Abraham bleef hij verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele volken zou worden want God had het gezegd.
Hoop is dus een houding van openheid en verwachting ten opzichte van God, omdat we weten dat alles wat Hij voor ons heeft, voortkomt uit zijn eeuwige liefde en Zijn eeuwige wijsheid.
Alle goede en volmaakte gaven komen van God.

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom lijden we ..
wat als de hemel zwijgt en je geen antwoord krijgt van God.
Er kunnen zoveel waarom's zijn in ons leven en we proberen alles onder kontrole te houden, we willen alles verklaren of de oorzaak er van weten.
Is dat allemaal mogelijk !!!
Hoe denkt Jezus over lijden !
en wat denk je van Job !!!
Met lijden heb je vaak de schuldvraag,
Heb ik gezondigd en krijg ik straf ?
de verdiende loon !
Wie heeft gezondigd dat me dit overkwam ...
Jezus zag het gelukkig anders Hij was niet een Jobsvriend, oorzaak en gevolg.
Job zondigde niet, alleen God wilde zien wat in zijn
hart was.
God zelf bracht de naam van Job naar voren niet Satan.
Job zijn problemen werden door God zijn opscheppen over hem veroorzaakt.
Mensen willen graag de oorzaak van hun lijden of ziekte weten, zo aLs dat ook bij de dicipelen, b.v. in Joh. 9,
over de blinde man, ze vroegen Jezus wie heeft
gezondigd deze of zijn ouders dat hij blindgeboren is.
Ook de discipelen wilden in zijn verleden duiken en naar een verklaring zoeken.
Jezus weigerde antwoord te geven op hun "waaroms" van het lijden, want uiteindelijke ging het daar niet om.
Voor Jezus was de blindheid van deze man niet een goddelijke straf en evenmin toeval.
Dit was een uitdaging, de werken Gods moesten in hem
openbaar worden.
Het gaat God niet om het waarom van het lijden, het gaat om de manier waarop we reageren op het lijden, wat doe jij er mee.
Geen waarom maar waartoe en hoe verder.
Heeft God een doel !!!
Jozef zei tegen zijn broers "gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht".
 
 

 
 

Lees meer...

  

Manipulatie is een kwaadaardige en vernietigende persoonlijkheidseigenschap die de mogelijkheid in zich heeft liefde te veinzen (huichelen), terwijl de liefde er juist door verhinderd en verwoest word.

Vele huwelijken, gezinnen en gemeenschappen kunnen hierdoor uiteen vallen. Manipulatie kan worden omschreven als het proberen mensen of omstandigheden te beheersen door misleidende of indirekte middelen.

 

Manipulatie is arglistig, wat betekent:

verraderlijk : een kans afwachten om iemand in de val te laten lopen
verleidelijk : schadelijk maar aanlokkelijk
geraffineerd : zich geleidelijk ontwikkeld om stevig in het zadel te zitten voordat het gaat opvallen, met een geleidelijke, groter wordende invloed.
 
Manipulatie is oneerlijk van aard, de liefde daarentegen werkt op basis van eerlijkheid. De manipulator is oneerlijk, zodat hij zodanig leeft met allerhande truckjes, kunstgrepen, toneel- en rollenspel, dat het vaak moeilijk is om te onderscheiden wie de werkelijke persoon nu is.
De manipulator speelt in zijn leven een spel, maar de liefhebbende persoon is gedwongen en ontspannen vanuit zichzelf. Hij kan onvervalst en open naar anderen zijn in alle oprechtheid.

De tweede eigenschap van de manipulator is dat hij zich niet bewust is van wat er gebeurd. Hij heeft als het ware “oogkleppen”op, waardoor hij alleen ziet wat hij wil zien en hoort wat hij wil horen. Zelfs als de situatie zwart op wit staat, duidelijke bewoordingen, kan de manipulator zich voordoen of hij er niets van weet. Hij richt zich op zijn eigen voordeel, kan zijn geweten grotendeels ongevoelig geworden zijn.

Daartegenover kan een liefhebbende persoon in staat zijn een brede belangstelling te hebben en ontvankelijk zijn voor allerlei dingen die hem vanuit zijn omgeving worden aangereikt. Hij zit niet opgesloten in iets, maar is ontspannen en in staat zich bewust te zijn van de natuur, muziek, kunst en schoonheid in de wereld.

De derde eigenschap van de manipulator is overheersing .
Hij leeft alsof hij een schaakspeler is met het uiteindelijke doel zijn tegenstander schaakmat te zetten. De manipulator moet ten koste van wat ook kunnen overheersen en concentreert zich altijd op zijn spel in het leven.

Daarentegen hoeft de liefhebbende persoon niet te overheersen, maar die geniet de vrijheid om zich uit te drukken, en kan zich ontspannen.
Het vierde aspekt is wantrouwen. In relaties heeft de manipulator de grootste moeite anderen te vertrouwen, en hieruit voortkomend ook moeite zichzelf te vertrouwen.
De manipulator bekijkt voortdurend hoe hij de touwtjes in handen kan houden, hoe hij ze in zijn relaties kan overheersen, terwijl de liefhebbende persoon fijne relaties heeft doordat hij de vrijheid geniet te kunnen vertrouwen.

Manipulatie gaat een relatie aan om te krijgen.

Soorten manipulators

Er zijn 4 soorten manipulators:

De actieve manipulator.
Het doel van deze persoon is tot elke prijs overheersing te verkrijgen en te handhaven. Hij weigert ook maar één van zijn zwakheden onder ogen te zien, en verheft zijn sterke punten, om altijd baas boven baas te zijn. In zijn relaties komt hij over als de sterkste die altijd, als het maar even lukt, munt probeert te slaan uit anderen.
 
De passieve manipulator.
Deze is wat moeilijker te onderscheiden omdat zijn manier van manipulatie niet zo openlijk is. Zijn doel is niet zozeer te overheersen, maar te voorkomen dat hij wordt aangevallen.
Hij speelt vaak de rol van de hulpeloze, behoeftige persoon en gebruikt veelal zelfbeklag in een poging te winnen door te verliezen. Door altijd de zielepoot uit te hangen, manipuleert hij zijn behoefte aan liefde vanuit die positie.
 
De wedijverende manipulator
Deze persoon is wat meer veelzijdiger en kan, door zijn tactiek te veranderen, zowel aanvoerder als ondergeschikte spelen, naar het gelang hem het beste uitkomt. Hij geeft in zijn persoonlijkheid heel vaardig en kundig vorm aan zijn manipulatie; zijn doel is vanuit elke positie te winnen. Ander beschouwt hij als zijn concurrenten.
 
De onverschillige manipulator
Die onderscheid zich van anderen, doordat hij nog van aanvoerders nog van ondergeschikten houdt. Eigenlijk maakt het hem niets uit. Maar als hij zegt dat het hem eigenlijk niets uitmaakt, is hij in feite bezig zichzelf op listige wijze te manipuleren. Hij verleidt zichzelf door niet te erkennen hoe hij zich werkelijk voelt. Het kan hem wel schelen.
En wat er gebeurd, raakt hem – maar door deze gevoelens te ontkennen en te onderdrukken, heeft hij zichzelf gemanipuleerd. Dit wordt allemaal gedaan uit naam van de liefde en is een geraffineerd en machtig wapen om relaties te verwoesten.
 
Manipulators rusten nooit


Reacties (4)
 


Seksueel misbruik is schaamteloos en verwoestend en haalt je diep door het slijk.

Satan is de vernietiger die dit over mensen brengt, het is uit zijn hart, hij brengt dood en verderf.
Maar even iets anders, maar wat wel het zelfde gevoel is, dat is dat je ook geestelijk misbruikt kan worden door mensen, ze dwingen jou te doen wat zij willen en helaas gebeurd dit ook vaak door mensen in de kerk. Het maakt je gek van woede. De machteloosheid dat het maar gewoon doorgaat en niet stopt, en je het uitroept naar God:, “Heer, hoe lang nog, laat het toch stoppen”.

Waarom vinden mensen het eigenlijk fijn om onder dit juk te blijven om gemanipuleerd en geïntimideerd te worden, het is geestelijk misbruik, het is machtsoverheersing, het is een langzaam sterven een langzaam dood gaan. Ik haat het. Wat is het 'angst' wat de mensen beweegt, angst voor de gevolgen wat hieruit weg voortkomt, de verwerping, smaad, laster, het aan de kant gezet worden. Liever aan de zijkant dan onder dit juk te liggen.

Ja, hoe moeten we hiermee omgaan en daarom heb ik het boek gelezen “Gekruisigd door Christenen” toen wij aan de kant zijn gezet vanuit de kerk. Toen Jezus als rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen aan het kruis maar ook weer opstond uit de dood in nieuwheid van het leven, was het niet het eerste wat hij uitriep, “Ik zal ze wie mij kruisigden en nu ga ik wraak nemen. Hij riep niet uit ze hebben over mij gelogen en mij gelasterd en valse getuigenissen over mij verteld, Hij zei niet moet je mijn littekens eens zien, voor eeuwig misvormt ik vergeef het hun nooit “. Nee, niets daar van. Hij was gestorven, het verleden was voorbij de opstanding kwam, het nieuwe leven, de opstanding was een afbakening van het verleden, alles wat daaraan vooraf is gegaan, bestaat niet meer, is nooit gebeurd, het is in de dood. De opstanding is nieuw, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Eigenlijk is het een eer gekruisigd te worden want na de kruisiging komt opstanding, nieuw leven, nieuwe begin. Een kruisiging is Gods uitnodiging tot opstanding een uitnodiging van het hoogste niveau om de hoogste werkelijkheid binnen te gaan.
Hoe dragen wij het kruis !!!! Waardig ...!!??


Maar God doet Zijn kinderen veilig wonen ….

Hij doet ons veilig wonen in Zijn Hof.
Hij gaat een loflied op je zingen, Hooglied 4, lied van de bruidegom op de schoonheid van de bruid.

En zegt in vers 12 “Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron”.

Weet je wat dat inhoudt, geen publiek park meer , geen open vat meer voor gebruik en misbruik, nee, het is een afgesloten hof een veilige schuilplaats.

Het is Zijn Hof en mijn Hof, bij Hem mag je zijn en uit Hem mag je leven.
Uit Hem mag je vrij zijn. Geen angst meer, geen pijn.
En als je in het Hof rond wandelt daar met Hem dan hoef je je niet meer te verstoppen, je hoeft je niet te verschuilen voor Hem. Kom zegt de Heer.. komt te voorschijn je bent in Mijn Hof, en dan roep ik Heer zie naar mij hoe ik er uit zie .. en dan begint Hij weer te zingen de loflied op de schoonheid van de bruid. Je hoeft je niet meer te verbergen, je mag in Zijn stralende Licht staan, de duisternis trekt op, je mag er zijn, je mag vrij zijn. 
 
 
Lees meer...
 

“Er snijdt in mij een diepe, scherpe pijn, die zich vermengt met elke vorm van zijn ….”

 

Deel 1

Het is niet voor iedereen zo gemakkelijk en vanzelfsprekend om
over seks te praten, vooral als je te maken hebt gehad met sexueelmisbruik of incest.

Voor de een was het makkelijk om er over heen te komen en te praten dan de andere, voor sommigen blijkt het echt een diepe traumatische ervaring te zijn geweest wat veel invloed op het verdere leven heeft gehad of nog heeft.
Incest of seksueel misbruik (verkrachting) is het overschrijden van grenzen van gepastheid door familieleden of verzorgers en andere.
De aard van deze kontakten kan nogal verschillen.
Omschrijvingen variëren van geslachtsgemeenschap tussen vader en dochter, broer en zus, end. Tot ongewenste seksueel gerichte aanrakingen, gebaren of blikken.
Door sommigen wordt ook elke actie die als seksueel bedreigend ervaren wordt en die angst voor seksueel toenadering oproept tot incest gerekend.
Incest is het breken van vertrouwen in de opgroeifase van de persoonlijkheid van een kind.Een incesttrauma bij een kind grijpt echter diep in, de ontwikkeling is nog in volle gang. Seksualiteit hoort bij de persoonlijkheid dat een verkrachting met emotionele moord wordt vergeleken.
Eén van de psychische gevolgen is vaak dat een misbruikte persoon zowel binnen in zichzelf als naar buiten toe, twee levens moet leiden (Schizo).
Innerlijk moet zij een oplossing vinden voor zeer tegenstrijdige gevoelen.
Ze leert haar eigen lichaam niet kennen, ze leert haar eigen gevoelens niet kennen, ze schaamt zich en gaat zichzelf verachten.
Veel slachtoffers van incest ontwikkelen een basaal wantrouwen tegenover andere mensen, liefhebben is gevaarlijk, afhankelijk zijn is gevaarlijk.
Een overleveringsstrategie van niet meer voelen, breekt velen vroeg of laat op. Er ontstaat een diepe gevoel van leegte wat niet zelden tot ernstige depressies en zelfmoord gedachten of pogingen leidt.
Vaak beschadigen of verminken ze hun zelf, vaak niet om je zelf te doden maar om het letsel zelf om pijn te voelen.
Dit voelen van pijn kan het gevoel van leegheid, van vreemdheid in je eigen lichaam enigszins wegnemen. Dus als je dit zo leest is seks niet zo vanzelfsprekend als het voor iedereen lijkt ...
  
Maar één ding ....God herstelt ook mensen die zwaar getraumatiseerd zijn door seksueel misbruik.


Reacties (1)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl