Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

TitelDe drie dochters van Job

 
En de HERE zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere; hij verkreeg veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Hij kreeg zeven zonen en drie dochters; 14 en hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuk. In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job, en haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders. Job. 21:13-15.
 
 
Waarom noemt de Bijbel wel de namen van de dochters van Job en niet die van zijn zonen ?
Bob Sorge zegt, de dochters symboliseren de Bruid van Christus in de eindtijd, Job werd toegerust om de Bruid van de eindtijd op te voeden, te onderwijzen en op te doen staan. In voorbereiding op Zijn wederkomst wekt Yahshua Zijn gemeente op in haar identiteit als Bruid.
Als Yahshua naar ons kijkt dan ziet Hij een Bruid naar wie Hij hartstochtelijk verlangt. “Je bent Mijn geliefde, Mijn lieveling, Mijn verloofde, Ik vind je werkelijk helemaal te gek ! Ik kan niet langer wachten totdat wij samen zijn in de volledige vervulling van het plan van Mijn Vader ! 
 
 
Een gedeelde erfenis.
“En haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders” (vs.15).
Deze tekst zegt dat de Bruid van de eindtijd de zusters in de vrijheid zal zetten om haar volle erfenis in ontvangst te nemen, samen met de broeders.
Deze tekst is een aanwijzing dat, voordat Yahshua terug komt, de gemeente deze kwestie uiteindelijk recht zal gaan zetten.
Ik heb het hier over de kwestie van vrouwen in de bediening. Allemaal hebben we pijn geleden over het feit, dat, te midden van de dilemma’s rond dit onderwerp, vele zusters in het Lichaam van Christus hun erfenis hebben gemist, verbeurd, of verloren. De erfenis is hun ontzegd en ze hebben zonder moeten doen.
Dat gaat veranderen !
Ik heb geen idee hoe dat er uit gaat zien, maar we gaan dit in orde brengen voordat het einde gekomen is.
En het zullen niet de dochters zijn, die voor zichzelf opkomen en hun erfenis opeisen.
Het zullen ook niet de broeders zijn die de erfenis aan de zusters zullen geven. Het zullen veleer de vaders zijn , die de gemeenschappelijke erfenis voor de dochters vrijzetten.
God zal de vaders van de eindtijd dusdanig veranderen in de “smeltkroes van Job” dat zij de autoriteit en wijsheid zullen hebben om de dochters vrij te zetten in hun erfenis. Wanneer de vaders de erfenis aan de dochters geven, zullen de broeders geen bezwaar kunnen maken. De vaders hebben het recht om de erfenis te verdelen zoals het hun goeddunkt.
Hoewel de dochters hun erfenis niet zullen opeisen, past het hun om de erfenis te vragen. Laat de geest van Aksa, de dochter van Kaleb, komen op de dochters van de Eindtijd. Aksa vroeg haar vader om een grotere erfenis. In feite zei Aksa: “Hè ! Waarom moet ik wonen in die armzalige erfenis van mijn man, alleen omdat ik een vrouw ben ?
Mijn vader is Kaleb ! God heeft  mijn vader een geweldige erfenis gegeven! En ik wil daar ook een deel van ! “ Dus spoorde zij haar man Otniël aan om van Kaleb meer land te vragen, en Kaleb gaf het hem. Maar zei was nog steeds niet tevreden; zij ging zelf naar Kaleb toe en vroeg hem om waterbronnen. Zij wilde een waterbron voor het land dat zij geërfd had. Zij benaderde haar vader met respekt, wat blijkt uit het feit dat zij van haar ezel afkwam om met haar vader te spreken (Jozua 15:18). Zij was niet brutaal of oneerbiedig. Maar haar hart brandde van verlangen naar de erfenis van haar vader. En Kaleb  - in de vrijgevigheid van zijn geest – gaf haar een dubbel del, zowel de hoog- als de laaggelegen bronnen”.
“Gij hebt niets, omdat Gij niet bidt” (Jac. 4:2).
Yahshua zal het profetisch woord uit Joël 2:29 gaan vervullen. “Ik zal u n iet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken”De Bruid van Christus zal vol van Heerlijkheid zijn voor de ogen van de hemel en de aarde Er straalt een heerlijkheid uit haar leven, die niet ontkend kan worden, zelfs niet door haar vrijanden. Zij zal een heerlijkheid uitstralen die zelfs door de wereld herkend zal worden !
De Bruid van de eindtijd zal volkomen volwassen zijn (Jemima, want zij was mooi als de dag).  Zij zal een geur hebben van toewijding zelfs tot in de dood (Kesia, Kesia is een kassiebloem, verwijst naar toewijding) En zij zal zichtbaar glorieus zijn, stralend van schoonheid (keren-Happuch)

Kort uittreksel van een hoofdstuk uit het boek van Bob Sorge
“Van beproeving tot heerlijkheid”.  

Lees meer...   (1 reactie)

 

Het Hebreeuws is een taal met aparte lettertekens, die elk hun eigen unieke naam dragen, maar ook een taal met tal van verrassende woordverbanden. Eén van die verrassingen beschouwen Joodse taaltheologen als een bewijs voor het goddelijke karakter van de bijbeltaal. Er is een unieke samenhang én een uniek verschil tussen de Hebreeuwse woorden voor man en vrouw (Gen. 2:23): c y a ‘ish (man) en h c a ‘isháh (vrouw). Beide woorden bevatten dezelfde basisletters: de a (Aleph) en de c (Shin). Dit taalsymbool verwijst naar de volledige gelijkwaardigheid van man en vrouw: beide zijn opgebouwd uit de Aleph en de Shin. Toch zijn man en vrouw niet identiek: een unisekscultuur vindt in de bijbel geen steun. De woorden voor man en vrouw hebben namelijk elk een radicaal verschillende GodsNaamletter in zich, die duidt op de unieke identiteit van beide. Het typisch eigene van de man wordt aangeduid door de GodsNaamletter y Jod (c y a: ‘ish) en het karakteristieke van de vrouw door de GodsNaamletter h Hé (h c a: ‘isháh). Samen vormen die twee letters de verkorte GodsNaam h y Jod-Hé (= jáh, wat wij kennen van hallelujáh). Daarin ligt een diepe symboliek: waar man en vrouw zich verenigen in een hecht verbond, tot één vlees worden, daar geven zij gestalte aan de GodsNaam, daar wordt Zijn aanwezigheid zichtbaar onder de mensen. Daarom is echtscheiding ook zon diepingrijpend gebeuren: het breekt iets stuk, het breekt iets af van Gods aanwezigheid op aarde.
 
Man en vrouw niet gelijktijdig
 
 
Als men de Jod en de Hé, het typische eigene, uit de woorden ‘wegkrast’, blijven de letters a Aleph en c Shin over. Deze twee letters vormen samen het woord c a (‘ésh: vuur, erotiek), ingrediënten die geen hechte basis vormen voor een levenslang huwelijksverbond. Als God zelf, de altijd aanwezige, niet meer tussen beiden in is en seksuele aantrekkingskracht het enige bindmiddel vormt, is er weinig perspectief op een duurzaam samenzijn. De Jod en de Hé duiden op nog een opmerkelijk verschil tussen beide. Volgens de Hebreeuwse taaltraditie is de Jod eerder geschapen dan de Hé: de Jod, dit allerkleinste letterteken, zou het eerst uit Gods hand gekomen zijn, als bouwstof voor alle andere letters. Bovendien is het ook de eerste letter van de GodsNaam (J)(H)(W)(H). Eerder en later zijn in de bijbel belangrijke begrippen. Ouders, die er eerder zijn dan de kinderen, verdienen daarom alleen al respect: eert uw vader en uw moeder. De ongelijktijdigheid in de schepping is Gods keuze, Zijn uitverkiezing, en die uitverkiezing moeten de kinderen respecteren. Dit respect kenmerkt eveneens de relatie tussen de ouders onderling. De vrouw, de Eva aller tijden, moet erkennen dat de man, de Adam aller tijden, de eerdere is. Niet alleen omdat Adam het eerst geschapen is, maar ook omdat hij het eerst de Woorden Gods ontvangen heeft: van alle bomen mag u eten min één*. En last but not least kenmerkt deze ongelijktijdigheid ook onze relatie tot Israël: de volken moeten Israël erkennen als het eerste Godsvolk, aan wie het eerst de Woorden Gods zijn toevertrouwd.

Pronkstuk van de schepping

Weliswaar kan het respect dat de vrouw moet geven aan de man, leiden tot een cultuur van onderwaardering van de vrouw of zelfs van ondergeschiktheid en onderdrukking, maar dit ligt allerminst in de lijn van de bijbel. Eerder het tegendeel: in de bijbel wordt de vrouw juist op een voetstuk gezet. Immers, de vrouw is geschapen uit hoger materiaal dan de man: Adam werd gevormd uit aardstof of steengruis, uit de klei getrokken, terwijl Eva gemaakt is uit hoger ontwikkeld, uit menselijk materiaal. Met als gevolg dat de vrouw als Gods laatste creatie, als het pronkstuk van de schepping ook veel fijngevoeliger en creatiever is dan de ‘eerdere’. Op deze fijngevoeligheid duidt ook de letter Hé, die een veel ingewikkelder letterteken is dan de simpele Jod. Het letterteken Hé, dat in de vormgeving wordt getypeerd door de opening links boven - Hé, betekent letterlijk ook ‘opening’ - is symbool voor openheid en ontvankelijkheid, voor indrukken en stemmen die van ‘Hashem’, de Naam afkomstig zijn. Uiteraard dus ook voor negatieve stemmen. Daar ligt dan ook de bijzondere kwetsbaarheid van de vrouw, dat zij al te gauw afgaat op wat ze aanvoelt en niet op wat gezegd is: alles min één. Maar dat doet niets af aan haar unieke begaafdheid die ver uitsteekt boven die van de man. Iedere man doet wijs dat ronduit te erkennen.

Aleph en Shin: vurige liefde

Er is nog een merkwaardig verschil, dat in het scheppingsverhaal wordt uitgedrukt door het woord ‘keneged’: als tegenover. In de bijbelse visie staan man en vrouw niet boven of onder elkaar, ook niet naast elkaar, maar tegenover elkaar. Ze zien elkaar in het gezicht, in de ogen. In deze positie kunnen ze ook achter elkaars rug kijken: ieder een eigen blikveld, de één kan zien wat de ander niet ziet. Deze verschillende blikrichting kan spanningen geven, maar verenigd in een hechte relatie geeft het juist een enorme blikverruiming: tezamen kunnen zij rondblikken. De ‘Aleph’ verwijst naar de ‘Eén’, die staat aan het begin van ons bestaan. De ‘Shin’, de eerste letter van Shalom, typeert onze toekomst: de vrede op aarde met in het centrum de vredesstad Jeruzalem, met haar drie ‘Shin-bergen’. Daarom: met ‘Aleph-Shin’, dat wil zeggen: met hartstocht, erotiek en seks, daar is bijbels gezien niks mis mee. De vraag is alleen waaraan de hartstocht toegevoegd wordt: aan de eigen bevrediging of aan de echte liefde waarin de liefde Gods zich weerspiegelt. We mogen God en elkaar hartstochtelijk liefhebben, vurig, met vlinders in de buik!

In de bijbelse visie staan man en vrouw niet boven of onder elkaar

Het is niet verrassend dat rabbijnen in deze taalgegevens het bewijs zien voor de goddelijkheid van de bijbeltaal: in geen enkele andere taal komt zoveel symboliek voor! Een wetenschappelijk bewijs kan men het niet noemen, maar het is wel zeer aannemelijk dat achter de bijbeltaal een creatieve ontwerper staat, een originele schepper, - dé Schepper - en dat deze Schepper in Zijn eigen taal ons aanspreekt: Adam waar bent u?’
 
 
 

Lees meer...   (4 reacties)
 
 
 
 
Kenmerken van een moeder:
  
-geeft leven: uit vrouw wordt nieuw leven geboren
-verzorgend
-bemoedigt: je kunt het, ga door
-zoekt relaties: van hart tot hart spreken
-geeft veiligheid: zachte plek om te landen
-luistert geduldig: wil het niet beter weten, maar geeft ruimte voor wie je bent
 
Wij zijn geschapen naar het beeld van God (Genesis 1:26-28). In God zit het manlijke en vrouwelijke, bij God is geen geslacht al noemen we Hem Vader. Adam werd in zijn eentje geschapen naar Gods beeld, in hem is man en vrouw. Ook wij zijn naar Gods beeld geschapen en hebben manlijke en vrouwelijke aspecten.

We zijn gemaakt uit liefde, de onvoorwaardelijke liefde van de Vader die ons heel maakt. Jezus wandelde uit die liefde, was heel en had een volmaakte relatie met zijn Vader. Wie liefde ontvangen heeft in zijn leven, heeft een goed fundament, is gebalanceerd en meest succesvol.

God zag dat het niet goed was, dat de mens alleen was (Genesis 2:18). Opvallend de schepping is net klaar, waarom heeft God het vanaf het begin niet anders gedaan? Er is nog geen zondeval, God had dit kunnen bedenken. Speciale is dat God dit deed met het oog op wat nog komen moet. In de bijbel zijn veel typebeelden die wijzen naar Jezus: Mozes en Izaäk. Dat is hier ook het geval. Jezus kwam naar de aarde om een bruid te verwerven. Adam is uit God en uit de zij van Adam schept God de vrouw. Jezus werd aan het kruis doorboord en uit zijn zij vloeide water en bloed en daaruit is zijn bruid geboren > de gemeente. Adam is daar het type van: zoals het niet goed is dat Adam alleen is, zo is het niet goed dat de Zoon alleen is. God wil een bruid voor Hem verwerven. Jezus is de 2e Adam en de gemeente is de 2e Eva. De kerk is vrouwelijk. Ook al is in Christus noch man, noch vrouw (Galaten 3:28).

Na de zondeval wordt de vrouw door Adam beschuldigd (Genesis 3:12). Er komt een scheiding tussen de geslachten, die tot nu voortduurt. Door Jezus is herstel mogelijk. In mannen en vrouwen zijn de manlijke en vrouwelijke aspecten beide aanwezig.

God zegt: Ik zal vijandschap zetten tegenover de vrouw. Dit zie je in alle culturen. God zegt: Ik heb dit gebracht. Hoe kan een God die van je houdt dit zeggen, terwijl je zo’n verwoestende werking ziet van deze vijandschap. Maar God zegt dit tegen de slang en niet tegen de vrouw. Satan heeft dit omgedraaid en wil ons laten geloven dat God vijandschap heeft gezet naar de vrouwen. Hierdoor hebben mannen moeite met het vrouwelijke, zien het als zwak. Maar ook vrouwen hebben moeite met het vrouwzijn. God wil hierin herstel brengen. Belangrijk te weten dat wij als vrouwen de vijand zijn van de slang! Ook de kerk is de vijand van de slang. De slang is overwonnen aan het kruis en jij bent een gevaar voor de slang als je opstaat in Christus. De slang is bang voor jou!

God is El Shaddai. God wil intimiteit en veiligheid aan je geven. Veel van het vrouwelijke is geroofd, ook in de kerk. De leiderschap is manlijk van aard: gericht op structuur, doelen, programma’s, opbouw. Dat is een deel van God, maar ook het vrouwelijke is nodig: staan in relatie, luisteren en zorgen. Het is onze bestemming dat we Gods beeld laten zien op aarde, het manlijke en vrouwelijke. De gemeente moet hierin herstellen en balans vinden. Jezus komt terug voor een volmaakte bruid.

Als een gezoogd kind bij de moeder, zo mag je zijn bij God. Als een zuigeling, heerlijk loom en verzadigd tegen de moederborst. Wij zijn beschadigd in ons moederbeeld door onze ervaringen. Met een moeder die geen liefde of warmte geeft of een moeder die onderworpen is aan haar man en doet wat hij wil. God heeft ouderschap bedoeld zodat zijn hart bekend wordt. Door ervaringen met ouders kunnen we angst hebben om naar God als Vader of Moeder te gaan. We kijken naar God vanuit onze ervaringen in de natuurlijke wereld. Het is alsof we gebarsten contactlenzen hebben en een vertroebeld beeld van God zien. We zijn een nieuwe schepping en verborgen met Christus in God. Gods autoriteit is op je, je mag dezelfde dingen doen als Jezus en nog groter! Je mag naar God kijken vanuit de nieuwe schepping en van hieruit verlang je naar God, wil je Hem volgen en alles van Hem ontvangen. Dan zie je God voor wie Hij is als Vader en Moeder. Van hieruit kun je kijken naar je oude leven en zien dat daar herstel en vernieuwing in nodig is. God wil zijn leven in je gieten.

Leven van David

Er is iets met de geboorte van David wat niet klopt:
mijn vader en moeder hebben mij verlaten (Ps. 27:10)
in zonde door mijn moeder ontvangen (Ps. 51:7)
ik ben een vreemde voor mijn broers (Ps. 69:9)
Als Samuël komt, moeten alle zonen verschijnen. Maar één zoon is er niet, dat doe je niet als zo’n belangrijke man komt. Dit komt doordat David er niet bij hoort. Dit wijst ook naar de geboorte van Jezus, waar iets mis mee is. Als je verworpen wordt, is dit vaak bepalend voor je leven. Maar bij David gaat het zo anders. Hij leert op het veld van God en ontdekt al jong dat God een vader en een moeder voor hem is. Hij heeft een intieme relatie met God. In David is het manlijke: krachtig leider en strijder, maar ook het vrouwelijke: gevoelig, troostend, bemoedigend en verzorgend. Hij de grootste dichter aller tijden. De manlijke en vrouwelijke aspecten van God komen bij hem naar buiten.

Er is veel vrouwenhaat. De feministen hebben hier op een manlijke manier op gereageerd: baas zijn in eigen buik. Andere vrouwen respecteren hun vrouwelijkheid niet en lopen er schaars gekleed bij. God wil het vrouwelijke in vrouwen en mannen herstellen. Je mag als vrouw je plaats innemen en je vrouwelijkheid mag naar voren komen. Dat mag je leren bij God de Moeder, ons voorbeeld.
  
Zoals het Vaderhart genezend werkt in je, zo wil ook het Moederhart van God dat doen. De straf lag op Jezus en niet op ons. Je hoeft geen onderdrukking toe te laten, je bent hersteld tot de bruid van Christus. Je mag tot intimiteit komen met God. Je mag tot je nemen wat God heeft en drinken aan Gods moederborst. Plug in het vader- en moederhart van God in en eet en drink bij Hem.
 
Maaike van der MolenLees meer...   (12 reacties)

  
HOOGLIED 4: 9-15

9 Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, bruid,
betoverd met één blik van uw ogen,
met één snoer van uw halsversiersel.
10 Hoe kostelijk is uw liefde,
mijn zuster, bruid,
hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn,
en de geur van uw oliën dan alle specerijen.
11 Van honigzeem druppelen uw lippen, bruid,
honig en melk is onder uw tong;
en de geur van uw klederen
is als de geur van de Libanon.
12 Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid,
een afgesloten wel, een verzegelde bron.
13 Wat uit u opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen,
met kostelijke vruchten,
hennabloemen en nardusplanten,
14 nardus en saffraan, kalmus en kaneel,
met allerlei wierookstruiken,
mirre en aloë,
met al de kostbaarste specerijen.
15 Fontein der hoven, bron van levend water,
beken van de Libanon!
 

Cornelis Mondsma

Haar verlangen naar Hem wordt vereenzelvigd met zijn verlangen naar haar. De koning beziet haar als iemand die Hij in vertrouwen kan nemen en met wie Hij van nu af aan alles kan delen. Haar genegenheid heeft het gewone niveau ontstegen en is nu zo volwassen en rein, dat hij met haar in het huwelijk kan treden. Zijn geliefde vertoont in haar lichaam nu alle kenmerken van de nieuwe schepping, maar daarvoor had zij talloze tuchtigingen ondergaan en doorstaan. Dat vervult het hart van de koning met zoveel genot en voldoening. We zien dus dat de koning zoveel van haar hield omdat zij onvoorwaardelijk opengesteld had voor het werk van de Heilige Geest. Ze had zich daaraan onderworpen en dat had haar nu aantrekkelijk en mooi gemaakt. De koning is helemaal weg van haar.
Gij hebt mij betoverd ‘Dat wil zeggen: Je hebt mijn liefde aangegrepen en mij tot je getrokken. Je hebt mij ontzettend blij gemaakt en ik wil nu niets liever dan dicht bij je zijn. Je hebt antwoord gegeven op mijn verlangen en me daardoor aangespoord om met je mee te gaan. Jouw ogen spreken meer dan welke woorden er ook over je lippen zouden kunnen komen. Wanneer ik in je ogen kijk, weet ik dat je bereid bent de hele weg met mij te gaan.

De ketting om de hals staat voor de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Hij zei dus eigenlijk: ‘Door je gehoorzaamheid aan het onderwijs en de instructies van de Heilige Geest, waardoor je zoveel geestelijke wijsheid hebt verkregen heb je mijn hart vervuld met liefde voor jou. Nu weet ik dat je je door Mij zult laten leiden, waarheen dan ook’
Een gelovige kan deze liefde voor Christus alleen verkrijgen als gevolg van een voortdurende tuchtiging. Deze liefde groeit in de loop van de tijd tot volwassenheid, zodat de gelovige op de duur gaat merken dat de genegenheid van zijn hart niet langer gericht is op de dingen van de wereld maar geheel en al op de dingen die boven zijn, in de hemel.
Wanneer een gelovige deze staat bereikt: zal de Heer uitbreken in vreugdevolle lofprijzing: Hoe kostelijk is uw liefde … hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn !’
Lees meer...   (4 reacties)

 
Seksueel misbruik is traumatisch en het vindt plaats in een omgeving van schaamteloos geweld, waarmee de gruwelijkheid van de daad overduidelijk en onbetwistbaar is.
Het lijdt geen twijfel dat satan dergelijke misbruik over mensen brengt, wanneer en over wie hij maar kan. Het is ook duidelijk dat God seksueel misbruikte vrouwen uit het slijk kan en wil halen.
Maar een andere vorm van misbruik die veel voorkomt en net zo verwoestend is, is geestelijk misbruik.
Dergelijke schendingen spelen zich gewoonlijk af in een godsdienstige omgeving, dikwijls met inspirerende muziek op de achtergrond en het doorbladeren van de Bijbel op de voorgrond. Het ziet er zo rechtvaardig uit, dat het hekelen ervan bijna godslasterlijk klinkt.
Het geval is dat er in de Gemeente vrijwel niets tegen wordt ondernomen.
Waarom worden vrouwen misbruikt ?
Waarom worden ze geschonden, niet alleen seksueel maar ook geestelijk ?
Waarom krijgen zoveel mishandelende vrouwen van "geestelijke" raadgevers te horen, dat ze zich blindelings aan hun (geweldadige) echtgenoten moeten onderwerpen - een advies dat maar al te vaak gepaard gaat met rampzalige gevolgen ?
Waarom worden de geestelijke gaven die God vrouwen heeft toe vertrouwd zo dikwijls afgedaan als werken van het vlees, of uitingen van de duivel ?
Niet alle vrouwen zijn seksueel misbruikt, maar de vorm van misbruik waar ze wel mee gekonfronteerd worden kan net zo vernietigend zijn, temeer omdat hun gaven en talenten in twijfel worden getrokken door mensen die zij geacht worden te vertrouwen en te respekteren. Vrouwen worden maar al te vaak buiten spel gezet op grond van sekse.
 
Terwijl slachtoffers van seksueel misbruik onmiddellijke sympathie en behulpzaamheid oproepen, worden vrouwen die het slachtoffer van geestleijk misbruik beschouwd als opstandig, ambitieus en onvrouwelijk - zij worden er al te vaak van beschuldigd dat ze een geest van Izebel hebben. De beschuldigingen die worden afgevuurd op vrouwen zijn dikwijls keurig verpakt in bijbelversen. Het is als beschoten worden met een pistool met een geluiddemper. Er is nauwelijks een knal te horen, maar de kogel is absoluut fataal.
Waarom worden vrouwen na tweeduizend jaar van vrijstromende genade nog steeds in de Gemeente onderdrukt ?
Waarom mag hun stem niet gehoord worden ?
Waarom moeten ze voortdurend bewijzen dat God hen geestelijke gaven heeft toevertrouwd ?
Waarom moeten ze aantonen dat hun zalving net zo reëel is als die van mannen ?
Het doet er kennelijk niet toe wie de vrouw is ... wie ze ook zijn of wat ze ook in de bediening proberen te doen, het lijkt erop dat ze hun legitimiteit voortdurend moeten bewijzen. Het maakt daarbij niet uit of ze godvruchtig zijn of dat hun bediening overduidelijk tot Gods eer strekt. Maar al te vaak speelt het geen rol dat grote menigten mensen in hun bediening worden gered en opgebouwd.
Als de dienstdoende persoon een vrouw is, worden de resultaten automatisch in twijfel getrokken, gewoonlijk door mannen.
Als je vraagt waarom : "Omdat ze een vrouw is, het is niet geoorloofd ".
Het lijkt wel alsof er een geval van aids in discussie wordt gebracht: De drager moet geïsoleerd en het virus vernietigd worden . Dit is niets anders dan geestelijk misbruik.
 
Laten we niet wanhopen: Vrijheid en genezing zijn beschikbaar voor beide seksen. Vrouwen, als u zo diep gevallen bent dat u geen hoop meer heeft, dan wil ik u eraan herinneren dat er vanaf de bodem maar één weg is om te gaan - de weg omhoog !
En met Gods hulp zult u die weg ook gaan, want tijd en profetie staan aan uw kant en wijzen op het herstel van vrouwen.
Verzoening tussen man en vrouw zal een kenmerk zijn van de laastste opwekking, de machtigste van allemaal, omdat het de hele aarde zal bedekken en alle vlees zal aanraken.
Mannen en vrouwen zullen zij aan zij staan temidden van de meest ontzagwekkende demonstratie van Gods kracht.
Dat zal een moment zijn waarop de kop van satan voorgoed vermozeld wordt.
 
Ed Silvoso
 

 


Lees meer...   (18 reacties)

 

 
 
  
Sinds Adam en Eva door satan zijn misleid, heeft God zich aktief beziggehouden met het herstel.
Eén van de voornaamste profetieën die het herstel van vrouwen beschrijft is Genesis 3:15 :
 
“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen “.
 
Eén van satans grootste angsten houdt verband met vrouwen. Wat vrouwen satan aan kunnen doen is een aanhoudende kwelling voor hem.
Het dreigement hierboven opgetekend was met zorg door God voorbereid.
Het was geen nietszeggende uitbarsting, het was van God afkomstig en God doet altijd precies wat Hij zegt. Allereerst vervloekte Hij satan nadat God hem gedegradeerd heeft tot de laatste rang in het dierenrijk, vernedert Hij hem zelfs nog dieper door hem zijn voeten af te hakken. “Op uw buik zult gij gaan”.
Maar Hij bedreigt ook de duivel vervolgens met de vrouw en verklaart dat haar boosheid voorgoed op hem gericht zal zijn.
Om volkomen duidelijk te maken dat het niet om een loze uitbarsting gaat, kondigt God een revance aan. Hij openbaart zelfs de uitslag: Het zaad van de vrouw zal satan verslaan, waarbij de kop vermorzeld wordt en hijzelf alleen letsel aan de hiel toe zal brengen door deze te verwonden (zie vers 15).
Het is duidelijk dat God hier spreekt over de komst van de Messias, maar het feit dat de boosheid van de vrouw, die zich richt op de duivel, zo’n wezenlijk deel van Gods dreigement uitmaakt, kan alleen maar betekenen dat vrouwen een belangrijke taak uitoefenen. Vanaf het moment dat God dit vernietigende dreigement uitsprak, heeft de duivel overuren gemaakt om de betekenis ervan te verdraaien.
Om die reden leven zoveel mensen en met name vrouwen, onder de valse indruk dat satan de vrije hand heeft om de schade toe te brengen. Niets is minder waar.
Het is de duivel die op zijn hoede moet zijn, omdat hij het is die omschreven wordt met een vermorzelende kop. Terwijl de vrouwen recht op lopen, moet satan altijd kruipen. Iedere keer als zij hun voeten neerzetten, is zijn kop kwetsbaar. Hij is het die reden heeft om bang te zijn en niet andersom.
Vrouwen moeten de waarheid ontdekken. De duivel weet dat God niet liegt – wat God belooft, zal Hij zeker nakomen. Daarom heeft de satan eeuwen gespendeerd aan het kleineren van vrouwen en aan het weven van een web van leugens tot een geweldig netwerk van onderdrukking, om vrouwen klein te houden. Hij weet dat zijn boze koninkrijk tot een abrupt einde zal komen, als vrouwen ontdekken wie ze werkelijk zijn. Hij kan het zich niet veroorloven  om vrouwen rechtop te laten lopen. In zijn wanhoop doet hij er alles aan om ze te onderdrukken.
Maar satan kan dat niet blijven doen. De Bijbel vertelt ons dat de dag waarop God vrouwen laat opstaan en ze in grote menigten vrij zet in de bediening met rasse schreden nadert. Psalm 68:11 verklaart dat God op een strategisch moment een bevel zal geven en een enorme groep vrouwen  die het goede nieuws zullen verkondigen, zullen zijn vijanden verslaan. Een leger van vrouwen zal dit voor elkaar krijgen en het zal een onverwachte overwinning zijn. Tot het moment waarop ze ingezet worden waren deze strijdende vrouwen gedwongen om neer te leggen, haast zonder te worden opgemerkt, als grijze duiven op vuile schaapsvachten (zie psalm 68). Op de vastgestelde tijd zal God deze vernederde vrouwen het bevel geven om op te staan en te vechten. Zodra ze de achtervolging inzetten, zal God ze gebruiken om “het hoofd van zijn vijanden te verpletteren, de harige schedel van wie volhart in zijn schuldige daden’” (Ps. 8:21). Psalm 68 beschrijft het hoogtepunt van de revance die God in de hof van Eden beloofd had, en het verrassingselement zal de sleutel tot de overwinning zijn.
 
Ed Silvoso

Lees meer...   (10 reacties)
Amaterasu and Susano-O: Out of the Cave and Into the Light
 
 
 
Ik kan er niet omheen. In mijn geest hoor ik God steeds dit zeggen,

”Vrouwen sta op! Vrouwen sta op!
Met open handen opgeheven naar de hemel. Met de lippen klaar om te lofprijzen en waarheid te spreken. Met harten die zacht en open zijn, klaar om Mijn boodschap te ontvangen. Het is tijd om je geestelijk erfenis te gaan ontvangen. Om je persoonlijke instructies voor dit belangrijke uur te gaan ontvangen.”

Als vrouwen zouden we erg bemoedigd moeten zijn. We zien er misschien van de buitenkant gezien zacht uit, maar we zijn sterk en machtig in de geest.
Wij zijn Gods geheime wapens en de vijand weet dat. Hij (God) neemt ons serieus, zelfs als anderen dat niet doen. De strategie van de vijand is om ons stil en verstopt te houden. Maar God is een eindsprint aan het inzetten. Hij gaat zovelen van ons tegelijkertijd eropuit sturen dat de vijand niet zal weten wat hem overrompelen zal.

Ik geloof dat God in dit uur tegen Zijn vrouwen zegt:

”Nu is het moment gekomen dat Ikzelf komen zal om je eropuit te sturen. Teveel van Mijn mensen hebben hun oren voor jullie afgesloten. Alleen degenen die inzicht hebben in het grotere geheel van mijn plannen en inzicht hebben in het volle spectrum van Mijn hart kunnen de woorden horen; Vrouwen sta op!
Ik zal een enorme zalving op de vrouwen gaan leggen die uit zullen durven stappen/op durven gaan staan, Ik ben het zat oorlog te moeten voeren met maar de helft van Mijn leger”.

Waar zijn Mijn vrouwen?
Waar zijn degenen die Ik geroepen heb om te onderwijzen en te (s)preken… Die wegen zullen bewandelen/innemen die zelfs de dapperste mannen niet durven te bewandelen/innemen. Waar zijn Mijn vrouwen? Waar zijn ze? Hebben ze Mijn roep niet gehoord ?

Nadat ik dit gehoord had van de Heer,zag ik met mijn geestelijke ogen een grot/spelonk.
Ik bekeek het wat nauwkeuriger en er zaten vrouwen in, teveel vrouwen.
En zij waren bang om naar buiten te komen.
 
Sommigen vonden de grot een veilige plaats om in te verblijven – dat alleen de mannen toegerust waren om de avontuurlijke strijd te strijden die buiten de grot plaatsvond.
Sommigen voelden zich tevreden met hun plaats in de grot,omdat ze wisten dat dat de plaats voor hun was om dienstbaar te zijn.
Maar velen voelden zich rusteloos,onzeker/onbevestigd. Velen ervoeren dat ze geroepen waren om naar buiten te gaan,maar sommigen van hen was verteld dat die gevoelens niet goed waren – dus onderdrukten ze die gevoelens en stopten ze weg.
Ze namen schuld(gevoelens) op zich.
Maar sommigen van hen konden de roep maar niet negeren.
En dit was juist,want hun roeping kon alleen maar vervuld worden buiten de grot.
 
Misschien word het eens tijd voor jouw om uit de veiligheid van je grot te komen en te gaan zien hoe God jouw gebruiken wilt/zal. 
 
Melodie Green 
 Lees meer...   (16 reacties)
 
Jesaja 52:1-3
 
 
Vers 1.
Waak op, waak op, Jeruzalem en bekleed je met de kracht van God dochter Sion. Trek je sierlijke klederen aan Jeruzalem, gij Heilige stad, want in u zal voorthaan geen onbesnedene meer komen.
 
- opnieuw komt tot de dochter Sion de Goddelijke roep, die
  tevens een belofte inhoudt, om haar zich uit haar
  machteloosheid te verheffen.
- Haar in ballingschap verloren gegane kracht zal en moet
  zij, door 'Heeren genade daartoe in staat gesteld
  hernemen.
- Nieuw luister zal van haar uitstralen, ze zal weer ten volle
  de Heilige Stad zijn niemand zal meer komen in haar om
  haar te ontheiligen en te verwoesten.
 
 
Vers 2.
Schud u uit het stof, maakt u op, zit neder, dochter Sion.
Maak U los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter Sions.
 
- Dochter Sions, dat in ballingschap als een slavin in het
  stof, op de aarde gezeten was, mag nu de stof van zich
  afschudden.
- Zij mag opstaan om zich te zetten op de voor haar
  bestemde troon.
- De banden van haar hals, waarmee zij als gevangene
  gebonden was mag zij nu van zich verwerpen om uit te
  gaan in vrijheid.
- De vrijheid daagt !!!
 
 
vers 3.
Want zo zegt de HERE: toen ik u als balling verkocht, vroeg Ik geen geld van uw onderdrukkers; nu kan Ik u terugnemen zonder hun ook maar iets schuldig te zijn !!!
 
- God had haar eigen vrije wil in de handen hunner vijanden
  overgegeven maar haar onderdrukkers konden geen recht
  op haar doen gelden om haar vast te houden.
- Nu het 's HEEREN wil is om hen te verlossen dan kan Hij
  dat doen "zonder geld", dat is zonder hen als het ware
  te moeten loskopen.
- En niemand kan God tegen houden om met haar te doen
  wat Hij wil.
Reacties (7)
 

 Psalm 68:12

De Here deed een machtwoord weerklinken;

de boodschapsters van goede tijding waren een grote schare

 
 
 


Het is niet goed dat de mens alleen zij,
Ik zal hem een hulp maken die bij hem past.

 

Het woord NEGED, de NBG vertaald als  “die bij hen past”

 

betekenis van het woord

 

AV = before, against, in the precense, about
St.V. = tegenover , (van)voor , verre, van de tegenwoordigheid.

NBG = (van)voor, uit, op een afstand , ten aanschouwen, afzijdig van, gescheiden van, in tegenwoordigheid van, zonderophouden, in de waagschaal.


 1. wat in het oog valt, wat tegenover ligt.

 2. Tegenover, voor, recht tegenover, ten aanschouwen.

 3. (recht) voor iemand, rechtuit.

 4. Voor je gezicht , voor je ogen, in verbinding met vz

 5. wat tegenover je staat/is beantwoord aan.

 6. Voor, recht voor.

 7. In het oog vanm in tegenwoordigheid van.

 8. Parallel aan

 9. over, voor

 10. tegenover

 11. op een afstand als vz

 12. weg van

 13. tegenovergesteld aan, op een afstand van

 14. van voor een tijd, van voor een rij

 15. zo ver als


Dit woord komt van het woord NAGAD.

Dat de volgende betekenissen kan hebben:

 

1 in het oog lopend zijn, bekend maken

1a (Hipil) vertellen verklaren
1a1 verkondigen, vertellen, berichten
1a2 verklaren, bekend maken, uitleggen
1a3 informeren
1a4 openbaar maken, aankondigen, te kennen geven
1a5 belijden, erkennen, toegeven
1a5a boodschapper (deelw.)
1b (Hopal) ingelicht w/z, verkondigd w/z, bekendgemaakt.

 

Je ziet dat te kennen geven, mededelen, boodschappen ect.de belangrijkste zijn.
Dit is dus wat God in de Bijbel zegt. De vrouw heeft dus de man heel wat te vertellen. Ze loopt in het oog ziet een andere werkelijkheid als hij, en is van nature bedoeld om hem dat ook te vertellen.

 

We moeten niet vergeten dan de man uit de rode (Adama) gemaakt is, maar de vrouw uit edeler materiaal namelijk uit de zijde van de man, ze kijkt op een ander niveau.

 

De vrouw is later geschapen dan de man, maar omdat hij de eerste van de “mens” is staat zij niet boven hem. Ze staat ook niet onder hem zoals het grieks denken zegt. Ze is niet gelijk aan hem zoals het moderne denken zegt. Nee ze staat tegenover hem, kijkt hem recht in de ogen en dwars door hem heen. Het doet hem voordeel naar haar te luisteren.

 

Hulp - het woord EZER, dat helper, die tehulp komt om je te beschermen betekent, wordt meestal voor God gebruikt.
 
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl