Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

 

De Bijbel zegt dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld.
De Duitse filosoof L. Feuerbach zegt dat de mens God naar zijn beeld heeft gemaakt.
Maar de transhumanisten zeggen dat de mensheid zich tot God zal maken.
In wezen is het een diepgeworteld behoefte van de mens om boven zijn grenzen uit te stijgen en zichzelf tot God te transformeren.

In de woestijn in de Amerikaanse staat Arizona liggen diepgevroren stoffelijke resten opgeslagen van meer dan 150 mensen te wachten op de dag dat ze weer tot leven worden opgewekt.

De mens neemt het heft in eigen handen en willen daarmee eigenlijk tegen God zeggen, Uw schepping is niet goed, wij creëren een beter mens, we zullen de mens wel even upgraden en we zullen dan uiteindelijk zijn als God.

Een jongeman uit Pittsburgh zei dat hij zijn einddoel zag als een godachtig wezen dat alles kan aansturen.

Waar hebben we dat ook al eens eerder gehoord !! 
en wie stuurt de “transhumanisme” eigenlijk aan !

SATAN'S VOLGENDE STAP 
Om de volgende zet van satan te begrijpen en om te zien hoe de mens zal worden overgehaald om een dergelijke verbetering aan te nemen, zullen we een beetje terug moeten kijken. We hebben onomstotelijk gezien dat Satan veel keren in de geschiedenis heeft geprobeerd om zijn zaad te mengen met die van de mensen. Hij is begonnen in de dagen van Noach, wat erin resulteerde dat God de demonische-menselijke hybriden (Nephilim) vernietigde in de zondvloed (Genesis 6), vervolgens heeft satan het land Kanaän vervuild met de demonische-menselijke hybriden voordat de kinderen voordat de Israëlieten aankwamen voor het eerst om het land te beërven (Numeri 13:33; Deuteronomium 3:11). We horen de laatste keer van de Nephilim met de vernietiging van Goliath en zijn broers (2 Samuel 21:18-22). Daniel’s interpretatie van Nebukadnezar’s droom voorspelde dat op een dag tien koningen zich zou mengen met het zaad van de mensen, maar geen eenheid zouden vormen (Daniël 2:43). Ten slotte waarschuwde Jezus zelf dat er tegen de tijd van zijn komst het zou zijn als in de dagen van Noach (Mattheüs 24:37). Net zoals de demonen zich hadden gemengd met de mensen in die dagen voor de zondvloed, zo zullen ze hun zaad vermengen met de mensheid in de dagen voor de tweede komst. Als de reden voor de vernietiging van de hele wereld, via de zondvloed, om de vermenging van de demonen en mensen was (die het hart van God bedroefde omdat hun gedachten en acties steeds slecht waren), dan is dat een belangrijke reden voor de Heer om opnieuw de wereld te oordelen iets dat kan worden veroorzaakt doordat de demonen zich weer gaan vermengen met het zaad van de mensen. 
De mens bezit nu de macht, om via genetische manipulatie en transhumanisme, zijn eigen evolutie te sturen. Te sleutelen aan zijn code op genetisch niveau (DNA) wat niet alleen mogelijk is, maar momenteel wordt gedaan. Vreemde dierlijke hybriden worden gemaakt in het laboratorium en zelfs wordt er met mensen en dieren geëxperimenteerd, de mens staat helemaal open voor het verbeteren van zichzelf op allerlei mogelijke manieren.


De Beschadigde beeltenis

http://www.wimjongman.nl/nieuws/merkteken-beest/les1merkteken.html
Reacties (3)

 

Er schijnen drie overheersende geesten vandaag de dag de Gemeente,  het Lichaam van Jeshua  aan te vallen. De geest van Izebel, Absalom en Delilah het zijn allen geesten van macht, manipulatie en controle.

De Delilah geest (kan zowel manlijk als vrouwelijk zijn) is een meester in het verleiden en speelt met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno). Het is een parasiterende geest  die altijd neemt van een ander en zal altijd haar slachtoffers misbruiken voor haar/zijn  eigen doeleinden. Ze zal door list en misleiding  proberen de kracht en roeping en visie van de gezalfde personen af te nemen door aanhoudend en veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zo dat hun bediening, de roeping en visie totaal vernietigt wordt. De lust van het oog  brengt mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn. Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd. (lees Richteren 13-16)

Dan de Izebels en Absaloms, we weten inmiddels dat de Izebels door de koningen werken en dat de Absaloms de koningen neer slaan. Een man kan niet voor lang met een Izebelgeest  leven want dat veroorzaakt hem allerlei hartklachten en hartfalen, deze mannen karakteriseren dan meer een Absalom geest. Het is goed om het hele verhaal van Absalom te lezen om hem beter te begrijpen en te plaatsen, zijn geschiedenis dat staat beschreven in 2 Samuel 13 t/m 19.

Absalom wil promotie en aanzien en schuift iedereen zelf aan de kant en is een zeer kritische en trotse en hoogmoedige geest en heeft zo zijn eigen strategie om de macht over te nemen .. en zal een competitiestrijd aangaan en zal openlijke beledigingen niet schuwen en zaait daardoor tweedracht en verdeeldheid in een gemeente.

De diepe wortel van Absalom is bitterheid en rebellie (weerspannigheid). Het is noodzakelijk dat we moeten afrekenen met bitterheid in ons leven.
Bitterheid verziekt en vergiftigt alles om je heen en verziekt vele relaties.

De Bijbel zegt in Hebreeën 12:15 : 'Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden'.
Bittere gevoelens kunnen een gevolg zijn van het leed wat je is aangedaan wat je (misschien onbewust) wil wreken en dat kan mensen goed in de greep houden en wat soms moeilijk te verwijderen is, hoe langer het voortwoekert des te dieper en vaster de wortels van bitterheid hechten . Het zou goed zijn de wortel direct in de kern aan te pakken. De enige weg tot herstel is vergeving ook al zal dat heel diep gaan omdat het leed soms diep heeft in geslagen in het leven van mensen, en dan vooral met misbruik, verkrachting of incest zoals we uit het leven van Absalom zien. De enige weg  voor herstel is de weg naar het Kruis, de weg naar Jeshua, Hij alleen kan ons verlossen en genezen.

Als we het leven van David zien en zijn zoons (dochter), zien we dat de zonde en ongerechtigheid doorwerkt en het zich vaak (niet altijd) herhaalt in de geslachten.
Als er in de generaties sprake is geweest van overspel, incest of beide, dan kan het zijn dat u moet vechten tegen sterkeverleidingen op deze gebieden.
Natuurlijk moet een ieder de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen zonde.
Maar als u de zonde van overspel in de generaties niet verbreekt en de banden die specifieke familieleden ermee hebben niet doorsnijdt, dan missen er schakels, niet alleen ten behoeve van uw eigen vrijheid, maar tevens van die van uw kinderen.
Verbreek iedere ongerechtigheid vanuit het voorgeslacht waarvan je weet (of vermoedt) dat deze er zijn, zoals verkrachting, incest, homoseksualiteit, pornografie, verleiding, prostitutie.

Een deel van dit misbruik door de geest van Absalom die binnen een gemeente wordt gebruikt is vaak sprake van een zogenaamde narcistische stoornis. Het gaat hier om mensen bij wie sprake is van een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens, is arrogant of toont hooghartig gedrag of houding, is vaak afgunstig en denkt dat anderen op hem afgunstig zijn, heeft ernstig behoefte aan bewondering en heeft gebrek aan invoelingsvermogen in het leven van anderen en is niet bereid de gevoelens van anderen te erkennen of zich ermee te vereenzelvigen ..

Als iemand met een Absalom geest zich niet bekeerd, en vergeving vraagt van zijn zonden en ongerechtigheid en met zijn hart zegt, ‘ik heb het verkeerd, Heer vergeef mij’, en zijn trots en rebellie belijdt, is het zeker een snelle weg naar zelfvernietiging. Maar God geeft altijd een kans en zal er alles aan doen om de harde schil om zijn hart te breken zodat hij tot berouw en bekering komt ..

Wat de Izebels betreft, zij zouden geen kans maken zonder de Achabs, het zijn juist de Achabs die Izebel maken tot wat ze is, omdat die altijd de bevestiging van haar veiligheid nodig heeft, ze worden naar elkaar toegetrokken omdat ze elkaar geven wat ze nodig hebben, maar het resultaat is destructief. De mannelijke Izebel, of Absalom geest oefent misbruik en macht uit over vrouwen, maakt hen valse beloftes, en bind hen door twijfel, leugens en geweld en is altijd bezig met onreinheid.

Hij dwingt de vrouw te worden zoals hij haar wil hebben waardoor haar eigen persoonlijkheid en creativiteit afbrokkelt en uiteenvalt, en ze gedrild (gemanipuleerd) word tot een ‘hulpe’ van haar man om te doen wat hij wil. Haar kan liefde onthouden worden als ze niet doet wat hij wil, en er kunnen soms in ergere gevallen lichamelijk geweld worden gebruikt als ze niet aan zijn wensen voldoet. Haar wordt verweten als ze niet antwoord aan haar taak om haar man vreugde te brengen, dat ze schuldig is en dat ze gefaald heeft. Omdat de vrouw die precies doet wat haar man wil saai voor hem begint te worden, volgt er meestal ontrouw (als het al niet aanwezig was in het verborgene) wat weer aan haar de schuld gepresenteerd wordt. De vrouw is dan steeds als een moeder voor hem om hem een welbehaaglijk gevoel te geven, krijgt hij dat niet wat hij wil, dan is het best mogelijk dat hij alles uit de kast haalt en alles bij elkaar kan schreeuwen. Hij weigert haar te laten opbloeien naar de mogelijkheden de zij in haar heeft en misbruikt zijn macht over vrouwen.

Vaak komt eens de ware aard van de echte persoon naar voren en dan zie je een wrede ongeordende, chaotisch persoon . Je wordt gestraft, meestal na een bijzondere geruststellende tijd samen, hij zal je beledigen, dreigen relatie te verbreken, zal je vertellen dat hij het niet meer met je ziet zitten, je bent veeleisend, en je geeft hem niet wat hij nodig heeft.

Hij denkt door zijn eigen manipulaties en gedragingen dat je een psychologisch spelletje met hem speelt maar is degene zelf die dat doet.

Enkele kenmerken:Lees meer...   (2 reacties)


Er is een grootvorst van wetteloosheid , de onderkoning in het leger van satan genaamd BELIAL, dat is een anti-goddelijke macht die weerspannig is en die zich overal tegen verzet, in de eindtijd zal deze vorst steeds meer van hem laten zien. Hij is na satan de grootste 'anti-geest', en de sterkste strijder van Satan op dit gebied, de aanvoerder van het hele regiment wetteloze en weerspannige geesten. Hij heeft het daarbij vooral gemunt op dienstknechten van God, op leden van de gemeente, het Lichaam van de Messias Jeshua, op mensen die het geestelijk koningschap waardig zijn, die zich als gezalfden des Heren, priesters en profeten des Heren mogen gaan openbaren. Hij wil hen onbruikbaar maken, ongeschikt en waardeloos. Hij wil hen aanzetten tot wetteloos gedrag, tot verharding van hart, tot ongehoorzaamheid en afval, teneinde hen uiteindelijk in het verderf te kunnen storten. Belial werkt nauw samen met de geest van Izebel. Belial heeft ook een groot aantal geesten van zwakheid en ziekte die opereren onder hem. Overal waar er immoraliteit is, zal er ziekte en ernstige aandoeningen zijn. Dit zijn vervloekingen die komen over degenen die verkeerd en onoprecht zijn, dit is de ziekte die Izebel op haar ziekbed werpt, en die haar kinderen doet sterven.
Er komt een demonische uitstorting om relaties te vernietigen; ook een demonische uitstorting om ziekte en ongevallen te brengen in het lichaam - om ons te verzwakken, hier moeten we ernstig tegen strijden.
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden...!!


Helaas is dit boek in het Engels, maar met google translate kom je al een heel eind ..!!

http://www.upstreamca.org/OvercomingJezebelPart3.pdf
Reacties

In de Bijbel staat dat de tong het enigste lid is dat zeer moeilijk te temmen is, de tong spreekt zowel een vloek als een zegen uit.
In 1 Johannes 3:9 staat 'Wie uit God geboren is zondigt niet'.
Laster is een ernstige zonde die God ten diepste haat en wat niet bij een kind van God hoort.
In 1 Petrus 3 vers 9 staat ` vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. `
Het diepst verlangen in een wederomgeboren kind van God is om niet te zondigen, en God in alle omstandigheden te gehoorzamen, en alleen te buigen voor Hem.
Maar als Gods Geest werkelijk in je woont kan je ook niet zondigen en wil je dat ook niet, wat het je ten diepste ook kost. Je wilt de Heilige Geest niet bedroeven.
Lasteren en liegen ze over je, wees niet als hen en doe niet als zij, want dan ben je even erg als hen. Wie betrouwbaar van geest is en Gods liefde in zijn hart heeft gaat niet met laster om en houdt een zaak verborgen en laat de wraak aan God over.

Lasteren is een bewuste zonde die je doet en die God haat en als je lastert of er aan mee doet of er naar luistert dan heb je deel aan die zonde en dat is God een gruwel.
Lasteren is eigenlijk tegen beter weten in het aantasten van iemands eer en goede naam door smaad, het is liegend kwaadspreken en het is een soort of vorm van vloeken.
God is in Zijn Woord heel duidelijk hoe Hij hier over denkt,

In Spreuken 6 staat v.a. vers 16-19

Deze zes dingen haat de HERE,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
een hart dat heilloze plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
wie leugens uitblaast als een vals getuige
en wie twist stookt tussen broeders.

En onder vers 12-14 staat nog …

Iemand die met bedrieglijke mond rondgaat,
die met zijn ogen knipt,
met zijn voeten schuifelt, met zijn vingers wijst,
in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt,
die twist stookt.
Daarom komt plotseling zijn ondergang,
in een oogwenk wordt hij onherstelbaar verbrijzeld.

De oude mens, je oude natuur, ja die lastert en wil eigen gerechtigheid en vind het heerlijk te lasteren en te liegen en te bedriegen, en spreuken 26 zegt in vers 22 `De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. "
Mensen vinden dat heerlijk en genieten er ook nog van en geloven alles klakkeloos ..

Maar wie betrouwbaar van geest is en Gods liefde in zijn hart heeft gaat niet met laster om en houdt een zaak verborgen en laat de wraak aan God over.

Voor God is leugen en lasteren geen pardon ..

Reacties (1)


Ik ga hier nu even een waarschuwing herhalen omdat deze geestelijke machten bezig zijn op facebook en internet en onder vele van onze vrienden. Deze personen komen sneaky en geraffineerd in je leven en huis binnen, doen zich voor als mensen van het licht maar zijn in wezen duisternis en roven en stelen en willen de kracht van God, de zalving en roeping ruïneren en in je doden en laten je uiteindelijk als je daar mee in laat misbruikt en berooft achter.
Dus wees alert en waakzaam,  kijk naar de kenmerken en kijk hoe ze handelen, dat is genoeg !!


2 Tim. 3 zegt : “
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen”

Er schijnen drie overheersende geesten vandaag de dag te zijn die de Gemeente het Lichaam van Jeshua aanvallen. De geest van Izebel, Absalom, en Delilah het zijn allen geesten van macht, manipulatie en controle.

De Delilah geest (kan zowel manlijk als vrouwelijk zijn) is een meester in het verleiden en speelt met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno).
Het is een parasiterende geest die altijd neemt van een ander en zal altijd haar slachtoffers misbruiken voor haar eigen doeleinden. Ze zal door list en misleiding proberen de kracht en roeping en visie van gezalfde personen af te nemen door aanhoudend veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zodat hun bediening, de roeping en visie totaal vernietigt wordt. De lust van het oog brengt mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn. Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd.

De Heer waarschuwt de gemeente, laat je nooit te neerleggen en verleiden in de kamp van de vijand en geef je leven niet aan hen over zoals Simson bij Delilah deed, het is levens gevaarlijk want je kan de verleiding niet weerstaan en het zal je van Gods plan afhalen en de zalving van je roven, ze willen je hart en je van de koers afbrengen. Denk niet 'ach het doet mij niets, wat zou mij nu overkomen, ik ben sterk genoeg, mij gebeurd niets en ik ben in de Heer', waak en wees alert want voor je het weet zit je net als Simson in de val en steelt zij al je geheimenissen van je roeping en zalving en voor je het weet en het door hebt heeft de vijand jou in de val en trekt je in de gevangenis en maakt je tot spot en smaad, ze zullen je ogen uitrukken en verblinden en alles wat de Heer je heeft gegeven zal volledig vernietigd worden, wees waakzaam.


Reacties (2)

HRM, waar staat dat voor?
Hebrew roots Movement.

Dit is een beweging die terug naar de Thora promoot, leven volgens de wet die Mozes kreeg op de berg Sinai. Er zijn diverse variaties binnen die beweging. Als ik iets beschrijf hou ik het algemeen, beseffend dat niet iedere groep binnen de HRM dezelfde gedachten hierover heeft. Net als in het christendom zijn er ook binnen de HRM vele afsplitsingen met een eigen manier om hun geloof te belijden en beleven.
De meeste gelovigen in deze beweging beweren dat het christendom heidens is en een Grieks denken hanteert. Het centrale punt is dat men af moet van het Grieks denken en hebreeuws moet gaan denken. Hierbij moet men zoveel mogelijk joods denken en joodse gebruiken terug brengen in je geloofsleven en dagelijks leven.
De reden achter dit alles is, de bijbel is joods, de apostelen waren joods en de Messias was joods. Dus ook de taal en de manier van denken was joods (hebreeuws) dus moeten we daar naar terug. Dit lijkt een hele logische gevolgtrekking ware het niet dat de hele bijbel ooit in het Grieks vertaald is vanuit het Hebreeuws (door Joodse Rabbi’s) . En ook het feit dat de apostelen Grieks spraken, net als Jezus. Voor hun was het dus geen probleem om Grieks te spreken en te schrijven.
Vele gelovigen binnen de HRM zijn op zoek naar hun joodse wortels van het geloof en op zich is hier niks mis mee. Uiteindelijk liggen in het Jodendom ook onze wortels. Maar men hoeft niet “joods” te worden om Gods woord te begrijpen, ook hoeft men geen Hebrew-mindset te ontwikkelingen. Het gevaar van het Hebreeuws denken is dat men uiteindelijk meer richting judaïsme kan gaan dan je lief is, er zijn al velen van het christendom via Hebrew roots tot een punt zijn gekomen dat ze Jezus als Verlosser af hebben gezworen, joods geworden zijn dus. Een andere richting die men opkan gaan is de Noachide leer. Deze leer is wel iets anders, maar ze ontkennen ook Jezus als Messias.
De diensten op shabbat zijn ook erg joods ingevuld, de siddur is afgekeken van de joodse liturgie, de gebeden zijn dan ook vaak in het hebreeuws, net als de liederen die men zingt. Ook daar is op zich niks op tegen, messiaanse muziek is prachtig en kan zeker een aanvulling zijn in je geloofsbeleving. Het verraderlijke zit hem in de subtiliteit waarmee men de gelovige dieper in het Jodendom voert, alsof Joods zijn het enige zaligmakend is. De leiders van een Hebrew Roots Movement doet de meeste van hun studies ook bij joods orthodoxe rabbi’s. Dat is dan voor een deel bepalend wat men gelooft, weliswaar zonder Jezus erin, want rabbi’s zijn joods en accepteren de Messias niet, die studies zijn dus op andere zaken gebaseerd dan het nieuwe testament. Maar als je Jezus uitsluit,krijg je een heel andere evangelie. Het resultaat hiervan is dan ook dat men vaak de Thora boven Jezus stelt. Ik heb ooit eens geteld hoe vaak de Thora genoemd werd in een studie en hoe weinig de naam Jezus of Yeshua,en ik schrok ervan.

Dan zijn er nog groepen binnen de HRM die erop staan dat je de naam Yeshua gebruikt i.p.v. Jezus, de heilige Geest de Ruach Ha Kodesh noemt en de namen van de apostelen ook in het hebreeuws uitspreekt. Mozes word dan Mosje. Doe je dit niet, dan zou je niet “gered”zijn. Ook al zijn er velen die op de naam Jezus ooit tot bekering gekomen zijn, God hoorde hen dus toen wel! Maar nu blijkt God alleen te luisteren naar Zijn hebreeuwse naam. Sommige messiaanse gelovigen gaan hier heel ver in. En dat terwijl we weten dat in het OT niet alleen hebreeuwse woorden staan maar ook:Grieks, Latijn, Perzisch (chaldeas) en Aramees. Delen van het OT waren geschreven in het Aramees. In de tijd voor het hebreeuws zich als taal ontwikkelde, was de taal waarschijnlijk arcadisch of een proto type van canaanites. Interessant is ook dat Grieks ooit ook van rechts naar links werd geschreven net als het hebreeuws. Het is een mythe om het OT te beschrijven als een puur hebreeuws/Semitisch document.
De meeste zich messiaans noemende gelovigen zijn niet joods, terwijl de benaming “messiaans”gebruikt zou moeten worden voor joden die de Messias(de gezalfde) wel aan nemen. Gelovigen uit de heidenen noemen Hem Christus (gezalfde), die zouden daarom christenen genoemd worden. Kwestie van taal gebruik. Ons geloof in de Messias ligt in de joodse wortel, maar wijzelf zijn niet van joodse origine. Dus dat hele naam gedoe is schromelijk overdreven. Ook al is Hebreeuws een prachtige taal en de moeite waard om er het een en ander over te leren.

Wat is er mis met “Grieks denken”?

Gelovigen binnen de HRM beschuldigen christenen ervan “Grieks”te denken. Maar wat is Grieks denken? Grieks denken heeft te maken met filosofie en niet met geloven. Het originele Griekse denken beweerd: De mens is in wezen goed, en word niet-goed gemaakt door t leven en ervaringen. Dit staat inderdaad recht tegenover wat de bijbel ons leert. Gods woord zegt……er is niet een goed! Wij worden geboren in een gebroken wereld, een breuk met God. In die zin worden we “niet-goed”geboren. Grieks denken heeft dus niks te maken met hoe je God ziet. Heidens is niet perse Grieks en Grieks is niet perse heidens.
Natuurlijk is het waar dat de westerse christen wereld Yeshua /Jezus als blauwogige, lange licht harig, blanke man ziet…en dat beeld is inderdaad niet correct. Een joodse man uit het Midden-Oosten zal eerder een olijfkleurige huid hebben gehad en donkere haren en ogen. Maar omdat Grieks denken te noemen gaat te ver. Om even onderscheid te maken hebreeuws denken gaat terug naar het OT, onder de wet en een systeem van orde, Grieks denken (beweerd men) is vanuit het NT. Grieks was een gangbare taal in de dagen Yeshua/Jezus en de apostelen, en als die er niks mis mee vonden, waarom zouden wij dat dan wel vinden?
Er is n populair gezegde binnen de HRM:
Een jood zou nog liever varkensvlees eten dan Grieks spreken!
Maar daar is geen bron voor, integendeel. Er is veel bewijs te vinden dat het joodse volk zowel hebreeuws als Grieks gebruikten. In de Talmoed staat zelfs dat Grieks “koosjer” is. In de eerste eeuw sprak men Hebreeuws, Grieks en Aramees.

Het gevaar van HRM
Het langzaam verwerpen van wat zij noemen, een Griekse Jezus, als Hij immers joods was, Thora leefde, een Hebreeuwse naam had en Hebreeuws sprak….dan moet hetgeen de christenen leren wel fout zijn. Hiermee gooit men dus het kind met het badwater weg. Want men noemt die westerse christus al snel de antichrist, een valse Jezus. Jezus word dan ook vaak een Griekse god genoemd (en nog smerigere benamingen) binnen bepaalde HRM en messiaanse kringen en daarmee wijst men Jezus af en accepteert men alleen Yeshua de joodse Messias. En al de mensen die die Griekse Jezus aanbidden en volgen gaan dus naar de hel, zijn NIET gered! Dit is niet alleen triest maar ook een leugen.

Nog een gevaar is dat men studeert vanuit messiaanse boeken, bij messiaanse leraren ( die een Joodse leefstijl erop na houden) de joodse religie in praktijk leert brengen. En Jezus steeds meer op de achtergrond geraakt. Men gelooft oprecht dat men zo het joodse volk tot jaloezie brengt! Ook leert men er dat je als messiaans gelovige geënt word op Israël, hetgeen ook een leugen is. Wij als gelovigen (uit alle volken ook de joodse) worden geënt op Yeshua Ha’ Machiach/Jezus Christus. Ook diegene die Israël zijn moeten op Hem worden geënt. Nodeloos te zeggen dat diegene die dit alles geloven tot een “rude-awakening” komen als ze de waarheid ontdekken.

Nog een gevaar:

Ondanks het feit dat Jezus voor onze zonden stierf en ons kwam verlossen, moeten we volgens de HRM nog steeds precies volgens de Thora leven. En de Ruach Ha’ Kodesh (de Heilige Geest) zou je dat leren. Maar al gauw ontdek je dat je de Thora niet 100% kan volgen en je raakt gefrustreerd en zoekt de “fout” bij jezelf. Dit brengt je in conflict met jezelf. En als je dat dan zei, krijg je vaak als antwoord, nee we kunnen niet de hele Thora houden, maar we moeten het wel proberen, ons best doen. Maar je kan maar zo’n 40% van de wet houden, 240 van de 613 wetten. En dit word dan gezien in de HRM als de hele wet. Maar God zei: dat de Thora zoals hij geschreven is opgevolgd moet worden….wat dan met de regels die we niet kunnen opvolgen, omdat de tempel weg is, er geen priesters meer zijn, we een vrouw of man zijn, weduwe etc.….voor al deze groepen zijn er wetten die samenhangen met het hebben van een tempel en priesters!
Maar wat dan met de verzen:
Als je een deel van de wet breekt , overtreed je DE HELE WET!
Je best doen is dus niet genoeg. Dus je krijgt al snel het gevoel dat je faalt en voelt je schuldig voor God. En dan begint de ellende, vanuit dit schuldgevoel ga je nog meer je best doen en al snel ben je zelf je zaligheid aan het (proberen) te verdienen.

Nog een gevaar:

Binnen de HRM en messiaanse beweging zijn er ook groepen die Talmoed en kabbala gebruiken. De 4 niveaus van leren: Pardes. De 4 levels zijn; pasha, remez, drash en sod. Dit is niet Bijbels maar rabbinical en kabbalistisch. Maar daar wil ik hier niet op in gaan.
Maar er is een afhankelijkheid van rabbinical Talmoed, joodse fabels en oude joodse geschriften om een Hebrew mindset te bereiken, al deze dingen gebruikt men ook binnen de HRM. De yesod klas die ik zelf heb doorlopen, was gebaseerd op rabbinale leringen. Ik denk niet dat messiaanse gelovigen door hebben hoeveel van wat ze leren gebaseerd is op een achtergrond waar Yeshua/Jezus geen enkele rol speelt, zoals het gebruik van talliets, kippa’s, magen Davids, passover seder, mikveh’s, shekina glory (dit is uit kabbala, bar mitveh’s, s’mikah’s,concept van teshuva, concept van kasjrut (koosjer) mondelinge Thora, sabbatavond kaarsen ritueel…… speciale gebeden (uit Talmoed) Pirkei Avinu (of avot) ethiek van de vaderen uit de judaïsme/talmoed .
Deze en andere gewoontes zijn allemaal rabbinale toevoegingen uit de middeleeuwen, tradities en gewoontes van mensen en worden niet in de bijbel gevonden. Niet in het OT en niet in het NT .Sommige van deze dingen worden gevonden in de kabbala, judaïsme is volledig een rabbinical gegeven, en heeft 3 keer niks te maken met het NT en Yeshua/Jezus, omdat judaïsme ontkent wie Yeshua/Jezus is en Zijn Messias-zijn ontkent.
En nu naar de waarheid!
Deut. 6:5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
Mattheus 22:37 - En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Johannes 13:34 - Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander lief hebt.
1 Johannes 3:22 - En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
Col 3:12 - Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
Col 3:13 - Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
Col 3:14 - En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
Jacob 2:8 - Indien gij dan de Koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

Ik wil eindigen met een persoonlijk getuigenis van “sheep wrecked’.
Er waren momenten dat ik het zwaar had na het weggaan bij de HRM. Ik ontving nog steeds e-mails van hen en andere messiaanse groepen en forums. Al de dingen die ik er geleerd had, bleven door mijn hoofd spoken. Tot op vandaag kom ik studies tegen met de woorden houd je aan de Thora en houd je aan de wet van God… en ik vroeg me steeds af: waar is Yeshua/Jezus in heel dit verhaal? De leer nestelt zich in je hart en veroorzaakt angst en ongerustheid dat je zal falen. En dat je de kleinste in Gods koninkrijk genoemd zal worden. Dit is soort van hersenspoeling als je het mij vraagt. Niets in de bijbel verwijst naar dit soort overdenkingen of het op die manier begrijpen van het Woord.
Op de forums krijg ik steeds nare berichten en aanvallen zelfs, omdat ik niet terugkeer naar Thora Thora ! In het begin bezorgde dit alles paniek aanvallen bij me maar God gaf me een hard hart, zodat ik niet naar die aanvallen kon luisteren., en terug zou vallen zoals ik zo veel mensen had zien doen.
Maar vandaag de dag als ze me vertellen dat ik…ongehoorzaam ben en rebels en wetteloos, glimlach ik. Ik herinner hoe het was om gebonden te zijn door een systeem dat me gevangen hield. Het duurde niet lang tot de deur geopend werd naar het feit dat God goed is en dat er vrijheid in Hem is.
Mijn hart zong en genoot van Zijn genade aan mij betoont. Het lezen in Zijn woord werd een grote vreugde, want in Zijn woord is blijheid en schoonheid.
En een diepe bevrediging in het feit dat Hij mijn hart wil, mijn liefde.
Het is geen wet of een feest dat mijn gehoorzaamheid laat zien, maar dat ik EEN ben met Hem en Zijn wil zoek te doen, vanwege het prijzen van Zijn glory. Zijn wil is niet offers en regels maar vrijheid zoals de Geest van God je leid.
Wij zijn allemaal uniek in Christus en voor ieder persoon is er een uniek plan om God lief te hebben en zijn naaste als zichzelf.. Zodat de vrucht van Zijn Geest ten volle tot uitdrukking komt in ons leven.
Het meest tragische dat ik had aangenomen in de HRM tijd was, dat Yeshua/Jezus een "Thora Messias" was en niet een nieuw verbond Messias. Doordat ik iedere minuut spendeerde aan het zoeken naar mijn Hebreeuwse wortels , zag ik niet het echte evangelie, dat van Christus: me uitstrekken naar de behoeftige mens en de hooploze, met de boodschap van redding. HRM mensen zijn verloren gelopen op een voortijds pad, dat naar een doodlopende weg leid. Die weg is op zichzelf gericht niet op de verheerlijkte Yeshua/Jezus. Ik hoop dat mijn getuigenis je hart en ziel zal bereiken, genoeg om deze geloofsgroepen zelf te onderzoeken en te zien hetgeen ik vertel waar is. Ik pretendeer niet een leraar te zijn, maar ik heb hier verteld wat ik zie als waarheid door mijn eigen ervaringen en wat ik door studie weet.
Alsjeblief vraag God om je helderheid te verschaffen en je de waarheid te laten zien. Vraag om Zijn wijsheid en zoek naar Zijn waarheid tegen elke prijs. Ik ben bereid om alles wat ik hier schrijf op te helderen of te verklaren aan diegene die oprecht geïnteresseerd zijn.

Shalom in Jezus Christus die voor eeuwig is:
ONZE GOD EN KONING EN MESSIAS
Amazing Grace (How sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

Dit is het verhaal van sheep wrecked.

 

Reacties (5)
 
 

‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

Lucas 13:6-9

Jeshua ging drie jaar lang kijken naar deze bijzondere boom om te zien als het ook vrucht droeg, Zijn hart ging verlangend naar deze boom uit want hij stond op een bijzondere plaats op vruchtbare grond zodat er geen verontschuldiging was dat hij geen vrucht kon dragen. Maar elke jaar kwam Hij weer en omdat de boom in bijzondere grond was geplant en het geen vrucht droeg werd de Heer teleurgesteld toen Hij geen vruchten vond, zelfs na drie jaar nadat deze vruchten mochten worden verwacht.
De Heer wilde het uitroeien en dat was geen wonder, het had geen nut om deze kostbare grond in te nemen, het was nutteloos en bracht geen leven voort.
Maar de wijngaardenier wilde er nog eenmaal zijn zorg aan besteden, het grond nogmaals omspitten en bemesten zodat hij vrucht kon dragen, dat wil zeggen, nog krachtiger wilde spreken op zijn verantwoordelijkheid die een schijn van godsdienst toont maar het in werkelijkheid niet was en geen vrucht voortbracht.
En als Hij dan niet tevreden kan zijn over de boom kon Hij hem altijd nog omhakken.
Mensen zien wat voor ogen is, mooie groene bladeren, een schijn van godsvrucht, maar God ziet het hart aan en de vrucht die het draagt.
En als Hij dan geen vruchten ziet en er niets anders is dan bladeren, dan is er niets anders wat achter blijft dan leugens, slechtheid en bedrog.
De Heer verlangt naar vrucht van ons en hongert naar ons heiligheid en reinheid en wenst liefde in ons te zien voor Hem en ons medemens, een ernstig strijden voor de waarheid en verwacht daden van ons die die overeenkomstig zijn met Zijn Woord en die Zijn gezindheid heeft, en verlangt naar een verborgen intieme wandel met Hem.
De Heer heeft deze boom bijzondere liefde en zorg betoont, Hij was geduldig en had vertrouwen in hem en gaf hem alle ruimte om tot bekering te komen en vrucht te dragen en tot herstel te komen.
Laat het niet tevergeefs zijn, dat Hij vrucht mag vinden, al wil God in Zijn grote genade nog tijd en uitstel geven, laat het oordeel niet onvermijdelijk zijn want met Zijn goedheid nog om je heen heeft Hij zowel een schop als een bijl in zijn hand om te zorgen dat je vrucht mag dragen en dat alles weggenomen en gesnoeid mag worden wat weggenomen moet worden.

Kom tot berouw en bekering en laat de boom niet alleen bladeren van religieuze godsdienstigheid voortbrengen maar ook de vrucht, want draagt men geen vrucht dan is het niet ver van verdorring en is hij van geen enkel nut en klaar om alsnog omgehakt te worden.

Dit is een ernstige waarschuwing en een hard woord maar uit liefde gesproken. Wie horen wil, hore, en wie het nalaten wil, late het na ..!!

Mag de Heer zo tot een ieder van ons persoonlijk spreken en mogen wij zelf ernstig ons eigen hart onderzoeken .

Reacties (1)

Izebel wiens naam betekent ‘dolende’ is de dochter van EtBaäl (betekent Baäl is met ons).
Dolen is dwalen en rondzwerven, en in verwarring zijn.
Dolende betekent hier dat zij met niemand wil delen en absolute alleenheerschappij wil.
De werking van de macht van Izebel, wordt ook wel TOVERIJ genoemd, deze werkt met doodsmachten en angsten, met eenzaamheid en isolement, met verdeeldheid en scheiding, met verwarring en chaos. En een heel sterk wapen van deze macht zijn de vervloekingen, en dat vaak door woorden die niet uit het hart van God voortkomen, maar uit hun eigen hart. Deze mensen kunnen gevoelig zijn voor wat er in de geestelijke wereld omgaat en kunnen dan dingen oppikken, maar in het ergste geval kunnen ze zo demonisch geleid worden door een leugen- of waarzeggende geest.
Izebel zal proberen ware profetie van God uit te roeien, maar heeft wel haar eigen profeten, dit zijn de valse profeten die door haar gebruikt worden om haar te bevestigen en die mensen onder haar ban te brengen. Ze kunnen zo geesten sturen om je gedachten, emoties en verbeelding te kwellen. Valse profetie is een vloek die op mensen wordt gelegd en dat noemen we Toverij. Izebel is heel geraffineerd om zich woorden van God toe te eigenen en er een eigen interpretaties aan te brengen die onjuist is maar in haar voordeel.
Door de betovering van haar vroomheid en valse profetie, brengen ze de ware profeten in diskrediet. Valse profeten hebben een positie te verdedigen maar een ware profeet van God niet, die laat God strijden.
Opvallend is dat deze boze geest de stem van God, de stem van de profeet, het zwijgen wil opleggen.
Toverij werkt heel sterk op emoties en zwakheden en probeert on-Bijbelse zielse-banden aan te knopen, op deze manier worden mensen sterk emotioneel afhankelijk gemaakt en leidt tot onzuivere relaties met alle gevolgen van dien.
De Heer waarschuwt dat er zo steeds meer verduistering over het denken van deze mensen komt zodat ze de waarheid niet meer zullen zien en kennen, en als misleiding eenmaal inzet en er niet mee afgerekend wordt, dan trekt dit als het zuurdeeg door heel het denken en wezen heen en kan leiden tot afval.
Het werkt als een betovering en je raakt daardoor in de ban en komt er niet makkelijk los van dan alleen door Gods Woord met kracht in te spreken om deze misleiding te breken zodat de Heilige Geest het Woord kan overtuigen.
Deze geest van toverij leidt dus tot afval en leidt tot verwarring en chaos en wil ons van Gods plan en roeping afbrengen en leidt tot wettisisme en geestelijke mensen buiten God om.

De Izebelgeest is een vrome, religieuze geest en deel van complex van machten.
Het is echter een zeer agressieve en kwaadaardige geest en die twee machten worden nogal eens zichtbaar.
Wat opvalt, is dat mensen die beheerst worden door deze geest vaak een meervoudige persoonlijkheid manifesteren. Er werd dan vaak tegen elkaar gezegd: met welke heb jij vandaag te maken gehad ? ze zijn als kameleons en kunnen vaak switchen. Een persoon met twee stemmen, twee gezichten zijn doorgaans een kanaal voor een demonische geest.
Het is bijna altijd sprake van een geschiedenis van pijnlijke relaties.
De Bijbel noemt het in Jacobus 1;8 “ Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”. Het zijn soms personen van twee gedachten, de SV noemt het ook wel twee harten of dubbelhartig.
Verwerping en bitterheid en weerspannigheid en ongezeglijkheid ligt vaak ten grondslag. Dit zijn de deuren die open staan voor afgodendienst en waar de Baaldienst in hun harten vervuld worden.

Een typische voorbeeld van de mannelijke Izebel (Absalom) is de pooier, die vaak vrouwen aantrekt en hen misleidt en hen misbruikt voor hun eigen doeleinden. Zo maakt hij hen tot zijn slachtoffers en brengt hen onder zijn ban. Hij misbruikt hen voor zijn eigen bevestiging en genot, voortvloeiende uit erotische bevrediging voor bewondering voor zijn eigen lichamelijke of geestelijke eigenschappen.
We moeten goed weten met wie we omgaan dat we ons niet laten misleiden en dat we er heel goed om moeten denken aan wie we ons openstellen en blootgeven want anders lopen we het gevaar in onreinheid terecht te komen, dat geldt dus zowel voor het geestelijke als in het natuurlijke. Emotioneel misbruik is net zo erg als lichamelijk misbruik, wat misschien ook nog wel erger is. Lichamelijk kun je herstellen maar emotioneel is een langer proces. Hierin heb je vaak hulp nodig.
De Izebel geest achter de man (Absalom) dwingt de vrouw te worden zoals hij haar wil hebben waardoor haar eigen persoonlijkheid en creativiteit afbrokkelt en uiteenvalt, en ze gedrild (gemanipuleerd) word tot een ‘hulpje’ van haar man om te doen wat hij wil. Haar kan liefde onthouden worden als ze niet doet wat hij wil, en er kunnen soms in ergere gevallen lichamelijk geweld worden gebruikt als ze niet aan zijn wensen voldoet.
Omdat de vrouw die precies doet wat haar man wil saai voor hem begint te worden, volgt er meestal ontrouw (als het al niet aanwezig was in het verborgene) wat weer aan haar de schuld gepresenteerd wordt. De vrouw is dan steeds als een moeder voor hem om hem een welbehaaglijk gevoel te geven, krijgt hij dat niet wat hij wil, dan is het best mogelijk dat hij alles uit de kast haalt en alles bij elkaar kan schreeuwen. Hij weigert haar te laten opbloeien naar de mogelijkheden de zij in haar heeft en misbruikt zijn macht over vrouwen en maakt hun valse beloften en bind hen door twijfel, leugen en geweld en is altijd met onreinheid bezig.

Vele kinderen in een 'Babylonische' familie (Achab / Izebel /Absalom) hebben dezelfde kenmerken als die van hun ouders, maar soms nog erger. Ze zullen vaker gebroken huwelijken hebben dan gemiddeld en zullen gezinnen zijn net als hun ouders en wordt hierin al geleerd om manipulatief te zijn. Deze kinderen zijn vaak vol van rebellie en staan onder geestelijke druk om hun liefde aan hun ouders te bewijzen hierdoor staan ze vaak open voor satanische aanval en zullen ze worden zoals hun ouders!
Deze kinderen staan vaker open voor geweld en voor dood of vroegtijdige dood, vanwege spanningen, verwarring, pijn en beledigingen, in het gezin, hen bij wie de familie structuur niet in orde zijn.
Deze verwarring en frustratie, afschuw en haat, etc. kunnen hun leiden tot zelfmoord.
Deze kinderen hebben angst, voelen zich onzeker, zijn gefrustreerd en hebben moeite met leren. Dit leidt tot mogelijkheden tot corruptie, onenigheid, en tweedracht en groei in occulte en sekten, egoïsme, zelfzucht, twijfel, het onvermogen om iets te bereiken, psycho-neurotische klachten of ziektes.

Wat we vaak zien is dat :
MEISJES: worden mannen-haters, agressief, respectloos, neiging geïnteresseerd te zijn in hekserij als een middel om macht en controle over de mensen uit te oefenen . . . ze zijn geschikt om te worden betrokken bij seksuele losbandigheid, lesbische liefde, en drugs.
JONGENS: Worden softies, egocentrisch, lui, kindje van een mamma. . . leren al vroeg om vrouwen te gebruiken om te krijgen wat ze willen. . . voelen zich afgewezen, worden huil-baby's. . . zijn geschikt om te worden betrokken bij seksuele losbandigheid, homoseksualiteit en drugs.

In het boek Openbaringen 2 spreekt de Heer radicaal en meedogenloos, zonder genade en medelijden “ Ik heb tegen u, dat u de Izebel laat begaan ……”. Ik heb haar tijd gegeven om zicht te bekeren ...
Als de Heer zegt: “Ik heb haar tijd gegeven om te bekeren ..” bedoeld Hij ook te zeggen, dat Hij mogelijkheden en kansen geeft om zich te bekeren.
God gaf Izebel toen tijd om zich te bekeren. En God geeft nu mensen met deze geest de tijd om zich te bekeren. God gaf Achab tijd om te bekeren.
Hoelang dat kan duren, weken, maanden of jaren. ? we weten het niet.
God geeft niet ruimte en tijd als er geen mogelijkheid en kansen zijn.
Er wordt ons opgedragen Izebel niet te tolereren, aangezien zij uit is op de vernietiging van Gods volk en het door God gestelde doel.
Als de persoon dat niet wil in zien en zich niet wil bekeren en zich hiervan niet wil losmaken en wanneer zij/hij hen die hen verwond hebben niet wil vergeven zullen ze zich openstellen voor demonische activiteit.
Maar anderen die zich wel hebben bekeerd en hun zonden hebben beleden, zijn op wonderlijke wijze bevrijd en worden nu door de Heer gebruikt voor de bouw van Zijn Koninkrijk.
Wij kunnen de mensen niet veranderen en bekeren dat kan alleen de Heer zelf doen door Zijn Geest en kracht en de Heer zorgt voor de keuze en de mogelijkheid om te kiezen en te willen en Hij zal het willen en werken bewerken de dingen die onmogelijk zijn voor mensen maar mogelijk voor God.

JP

Reacties

 

 

Er wordt veel gesproken over de geest van Izebel  (en/of Absalom) hoe die gekarakteriseerd word maar eigenlijk nooit over de echtgenoot Achab, wie is hij en wat laat de Bijbel over hem zien.

De geest van Achab, is een categorie demon die de Bijbelse figuur van koning Achab bezat. Het is belangrijk om te beseffen dat deze geest van Achab niet de Bijbelse figuur als persoon was maar de demon die hem vervulde en bezet had in het leven.Achab die de echtgenoot van Izebel was, was een zwakkeling en nam zijn plaats en verantwoordelijkheid niet in, door hem kwam er veel verwoesting en ellende over het volk. Hij was een voorbeeld van lafheid, begeerte, vleselijkheid en compromissen. Net zoals de geest van Izebel kan ook de geest van Achab zowel in mannen als vrouwen regeren en manifesteren.

Ze creëren een valse godendienst met Baälverering naast de dienst van God, wat leidt tot geestelijk overspel en hoererij, die moeilijk in de praktijk te onderscheiden zijn van elkaar, want ze spreken allebei zo zegt de Heer en gebruiken de Naam van Jezus. Ze dienden de Baäls en bogen voor hen neer en tergden zo de God van Israël. Hun harten waren verdeeld en brachten dubbele hartige gelovigen voort, harten die hinkten op twee gedachten. Ze riepen de God van Israël en de Baäls samen aan en God haat en verafschuwt vermenging en compromissen. Achab richt niet alleen een afgod op maar daarnaast ook in zijn eigen hart, ‘zijn eigen ik’, maar leid ook het volk in de aanbidding van andere valse goden. Alles wat de eerste plaats in ons leven inneemt, en dus de plaats van Jezus inneemt, is een afgod. De Heer wist als een huis verdeelt was deze niet kon standhouden. We mogen niet deelnemen aan de onvruchtbare praktijken maar moeten hun ontmaskeren. Achab onderwerpt zich aan Izebel en haar Baäls  in plaats van aan de God van Israël,  en tolereerde haar kwade werken en bevestigt haar steeds  en heeft er geen afstand van genomen en haar laten begaan waardoor het volk van God misleid en betoverd werd en afgetrokken werd van de ware dienst van God, om hen te leiden in satans diepten. Izebel zorgt er heel simpel voor dat iets anders de eerste prioriteit krijgt. Ze zal Jezus niet buitensluiten, dat is te opvallend, maar ze ontneemt Hem Zijn rechtmatige eerste plaats.

Izebel was met Achab getrouwd om zijn macht en de demonische binding in deze koning. De Achabs maken de Izebels wat ze zijn en anders om, en deze worden naar elkaar toegetrokken omdat ze elkaar geven wat ze nodig hebben en elkaar bevestigen, maar het is wel destructief. Ook liet Achab toe de profeten van de God van Israël te vermoorden en hij beschermde en verdedigde hen niet. Achab bleef Izebels marionet tot de dag dat hij stierf. Uiteindelijk het dienen van Izebel en haar goden in plaats van de God van Israël kost Achab zijn leven en het leven van zijn zoons.

Wanneer Achab echt autoriteit moet nemen en moet gaan staan, doet hij niets. De enige autoriteit waar hij zichzelf aan zou moeten onderwerpen, is aan de autoriteit van de Messias Jeshua. Wanneer hij de plicht heeft om te handelen, leunt hij gewoon achterover en laat alles maar gebeuren. Hij praat liever zijn daden goed dan dat hij zich bekeerd. Achab zal altijd de makkelijkste weg kiezen. Wanneer zijn fouten aan het licht komen, dan zal hij daar altijd iemand anders voor de schuld geven en de andere vals beschuldigingen en die relaties schaden. Hij sluit graag compromissen en vreest mensen meer dan God.

Achab is geen man diepgaand in het Woord  en is geen liefhebber van de Waarheid en omdat hij niet uit Gods Woord leeft hield hij er ook geen rekening mee waardoor hij niet volwassen werd en niet in Gods autoriteit kan staan. Achab was een liefhebber van Izebel, en een liefhebber van zichzelf, een liefhebber van macht doch hij ontving niet de liefde tot de waarheid. Ze houden ze zich niet echt met Gods zaak bezig en focussen zich vaak op bijzaken wat een vluchtgedrag is wat hen weerhoudt de prijs te betalen voor de gelijkvormigheid aan Christus.

Zo worden ze gedreven door eigen begeerten en jaloezie, door materialisme, voorspoed en macht. Achab zal zich verlustigen in vele dingen die hij ziet. Maar hij zal ook nemen wat hem niet rechtmatig toekomt, persoonlijk haat hij confrontaties en zal altijd proberen om dat te vermijden en laat waar mogelijk Izebel de situatie afhandelen. Achab is geldgierig en is afgodisch en rebels, hij brak de tweede en derde gebod, maar hij brak ook het tiende gebod. Hij begeerde wat toebehoorde aan zijn buurman, hij begeerde Naboth's wijngaard en gebruikt Izebel om het te krijgen voor hem. Achab ondersteunt financieel gezien Izebel en ondersteunt haar financieel moorddadige agenda. Zo liet Achab Izebel de vrije loop en machtigde haar door haar bevoegdheid te geven in haar kwaad.

We weten dat Achab opstandig was tegen het Woord van God en consequent de wet verbrak, natuurlijk gebruikten en dicteerden ze het Woord maar ze leefden er niet uit als nieuwe scheppingen. En, natuurlijk, afgoderij was de zonde die de deur opende.

Wanneer Gods wachters waarschuwen en hen confronteren om ze te bewegen de afgoden de rug toe te keren en om hun schijnheiligheid aan de kaak te stellen is hij een expert in het afschuiven van schuld en verwijt de narigheid altijd aan de ander, o.a. hen die hem er op wijst. Hij zal dan een slachtoffer spelen en overmand worden door zelfmedelijden en anderen de schuld geven in alles wat hem is aangedaan. Achab was emotioneel een puinhoop en onstabiel. Uiteindelijk zorgde hij meer voor zijn eigen emoties in plaats van zijn geest. Hij werd geleid door de lusten van het vlees in plaats van de Geest van God.

Toen de Heer Elia zond met een woord van veroordeling tot Achab, leek hij zich te bekeren, maar het was een valse bekering, en valse bescheidenheid is één ding vals  berouw is een andere. De Heer zal een bepaalde mate van ontrouw verdragen voordat Hij optreedt maar eenmaal zal de druppel zijn dat de emmer doet overlopen en God met zijn oordeel komt. Hoewel de bekering Gods oordeel uitstelde, veranderde Achab zijn hart niet. Hij is net als een klein kind die zegt dat hij spijt heeft omdat hij werd betrapt, maar draait zich om en gaat weer en doet precies hetzelfde. Hij scheurde zijn kleed maar niet zijn hart. We weten dit omdat Achab niet zijn goden heeft verlaten, hij heeft de wijngaard van Naboth niet teruggegeven naar de rechtmatige erfgenamen, en hij bracht niet Izebel teneinde. Achab bleef Izebel trouw tot de dag dat hij stierf en het oordeel hem trof.

Maar eenmaal zal er in alles een krachtmeting zijn tussen het dienen van de Baäl of het dienen van de God van Israël, die God die met vuur zal antwoorden, en waar het hele volk zal zeggen : De HERE die is God ! de HERE die is God !

 

JP 3/’15

Reacties (1)


Ik heb je liefgehad met eeuwige liefde, mijn liefde zal altijd bij je zijn. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, Ik zal je hecht aan Mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want Ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn. (Hos. 2)

God is een God van liefde en van trouw en 'liefde en trouw' hebben hun oorsprong in Gods verbond met zijn volk, en een verbond moet je goed onderhouden. Het Verbond dat we met God hebben door het geloof in Jeshua, door het Bloed van het Lam kun je dus vergelijken met een huwelijk, een innige liefdes verhouding tussen man en vrouw en je belooft elkaar trouw in voor of tegenspoed. Als je overspel pleegt in een huwelijk pleeg je verbondsbreuk en dat heeft grote gevolgen. Geestelijk overspel is ten diepste ontrouw aan onze God en Schepper, Hij die ons zo lief heeft met een eeuwige liefde.

Net zoals wij jaloers kunnen worden als een ander naar jou man of vrouw kijkt of flirt of overspel pleegt, is God ook jaloers op ons als we geestelijk overspel plegen en andere goden na lopen, wij begeven ons dan op gevaarlijk terrein iets wat eigenlijk niet mag want alleen Hij heeft het recht om met Zijn eigen vrouw om te gaan en haar aanbidding te krijgen die alleen Hem toekomt. Het is een rechtvaardige jaloersheid uit liefde die Hij niet laat delen. Hij wil niet dat wij een andere god eer geven die Hem toekomt en geeft Zijn eigendom niet aan een ander prijs, onze Gods is een jaloers God.

Overspel is afschuwelijk, gruwelijk en onheilspellend, het is DE ware God inruilen tegen het dienen van een andere nietsnuttige zelfgemaakte god wat altijd te maken heeft met (tempel) prostitutie. Overspel is ook het aannemen of laten verleiden tot valse leringen die ons van de waarheid van God afhouden en ons onder geestelijke hoererij of ontucht brengen net zoals Bileam deed en Israël een strik spande en valse raad gaf waardoor ze ontucht en hoererij pleegden waardoor velen werden gedood. Dit is tot waarschuwingen aan ons gegeven. (1 Kor.10) Ze hebben de Ware God, de Springbron van levend water verlaten en horen niet meer naar Hem en Zijn waarschuwingen en zijn valse goden achternagelopen waar men geen verfrissende en bevredigende levensdorst lessen kon en men bedrogen uitkomt. In Jeremia 3 zie je het huwelijk tussen God en Israël goed uitgebeeld en de ontucht die het huis Israël (afkerigheid Israël) en het huis Juda (Trouweloze Juda) heeft gepleegd, en de vele minnaars die het heeft gehouden en zich door vele andere goden heeft laten onteren en geen schaamte besef meer had, en waarin de HERE zelf het Afkerig huis Israël wegzond en een Scheidbrief gaf. Er is overspel, schending van huwelijkstrouw en verbond, wanneer we vreemd gaan en andere goden/Baäls dienen en de valse Baälprofeten nalopen en we ons te buiten gaan aan allerlei goddeloosheden. Ook al spreken ze allebei “zo spreekt de Here” en over de Naam van Jezus. Toch is er een groot verschil, want de Baälprofeten spreken uit hun eigen hart en de profeet van God geeft dat door wat de HERE tot hem spreekt (Jer.23). Wie die wereld en wat daarin liefheeft, zal vroeg of laat er ook mee worden besmet. En zal worden meegesleurd door die alles verwoestende onreine stroom. Na overspel en schending van het verbond ontstaat bijna altijd een echtscheiding, wat we zien bij het huis Israël (Jer. 3:8). Maar dit zien wij niet bij het huis Juda waar de zonde beslist niet minder was maar zelf die overtrof en bonter maakte en die zich hierdoor niet liet afschrikken maar eveneens heen ging en ontucht pleegde. Maar ook Juda is door hun ongeloof weggebroken en afgekapt van de Edele Olijfboom, maar niet met een Scheidbrief.

We moeten de zonde van afgoderij zeer ernstig nemen, de Heer heeft ons gewaarschuwd "Vereer naast mij geen andere goden, want het zijn grote struikelblokken die ons ten val zullen brengen, ook vandaag. Vooral het ook vermengen van het dienen van God met afgoderij. Een afgod kan alles zijn waar we ons vertrouwen op stellen naast God. Een afgod kan datgene zijn waar je je toevlucht zoekt voordat je naar God gaat. Jezus noemde de mammon verschillende malen als een belangrijke afgod van het hart. We zien tegenwoordig dat er vele demonische machten op de gemeente van God los worden gelaten, mensen die door een valse geest beïnvloed worden en die een tactiek of leer (religie) gebruiken om mensen zo en strik te spannen en valse raad (leer) te brengen waardoor ze velen tot ontucht en hoererij leiden waardoor ze gekoppeld worden aan de afgoden, en waar ze op een plaats worden gebracht waar ze hen in de strijd kunnen verslaan om hen zo afvallig te maken en hun geestelijk te doden. Zoals de Heilige Geest zich verbind met onze geest, zo verbind een boze geest zich aan het vlees en de ziel.

De Heer wil dat we ons niet verbinden aan de afgoden. Ook valse leringen zijn leringen van demonen die mensen graag mogen horen omdat het hun gevoel en gehoor streelt maar die ons wel in geestelijk hoererij kan brengen. Als wij ons daarmee inlaten met deze valse raad (zoals Bileam en Izebel doen) en ons blijven openstellen voor deze misleidende leringen of valse raad en ons daar niet voor afsluiten en daar niet van bekeren krijgen we een andere geest en handelen we vanuit een andere geest die niet de Heilige Geest is en kan deze strik je onder de bescherming van God weg leiden.

Paulus vermaand ons om de geesten te beproeven, niet de mens, maar de geest achter hen, door welke geest hij spreekt. We zien dat ontucht van afgodendienst is verweven met ontucht in het natuurlijke. Afgodendienst leidt altijd tot onreinheid. De afgodendienst en overspel in Sittem (Num. 25) is hier een goed voorbeeld van. Ze bogen zich voor de afgod Baäl-Peor en de mannen bedreven ontucht met de vrouwen van Moab. Ontucht begint in het geestelijke, en leidt tot het natuurlijke, het vleselijke. Dit kunnen we ook zien in Hosea … geestelijke ontucht – natuurlijke ontucht .

 


Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl