Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel

De Heer waarschuwt ons in Leviticus 19:28 om geen tatoeages in je huid te laten kerven (prikken)  en waarom deed Hij dat en waarom wilde Hij dat niet. Sommige tatoeages zijn verbonden uit de oudheid met offers en met bloedrituelen en heeft invloed op de geestenwereld en met het demonische. Een bloedritueel is een satanisch ritueel dat wordt gedaan als een verbond of pact. En God wist dat en haatte dat.  God waarschuwde voor deze afgodische aard van tatoeëren voor Israël want als je getatoeëerd werd, werd je ook toegewijd aan hun god en werd hij daardoor zijn dienaar, omdat tatoeëren werd gedaan door de heidenen als een teken van eigendom en toewijding aan hun god, en de God van Israël wilde niet dat de Israëlieten werden geïdentificeerd met deze afgoderij van de omringende culturen maar wilde hun daar van onderscheiden.

Als we deze tekst uit Leviticus lezen moeten we de gehele context lezen en de samenhang daar om heen, want deze vers 26-31 maakt deel uit van een groter gedeelte van de Bijbel . Hij waarschuwt hen hier voor om ver te blijven van deze praktijken van de omliggen bevolkingsgroepen. En hiertussen in staat ook ‘tatoeages”, het markeren van tekens in verband met cultische heidense en religieuze aanbidding en erediensten. Maar bij rituelen zijn minstens twee mensen betrokken. De persoon die zijn eigen bloed vergiet, en de persoon die een demon en zijn macht aanroept. De persoon die hun bloed vergiet, is de ontvanger in deze transactie. Ze geven hun bloed (leven) om een soort voordeel te ontvangen. Dit zijn dus rituelen in het satanische en is een open deur en ingang van boze geesten (demonen) die je toestemming hebt gegeven door akkoord te gaan met- en deel te nemen aan het vergieten van je bloed, daardoor heb je de duivel het recht op jou gegeven. Je prikt je huid echter met een naald tussen de 50 en 300 keer per minuut. Je verliest ook je bloed en je maakt een keuze om je huid te doorboren en je bloed te vergieten. Maar vandaag de dag zal onze tatoeages niet direct met afgodische aanbidding en erediensten te maken hebben  maar met versiering en zal alleen aan hen die waarde en betekenis hebben voor de persoon zelf.

Maar wat moeten wij ons als christenen afvragen, - wie is de tatoeëerder, - wie plaatst deze en waar staan ze geestelijk en op godsdienstig vlak. Wat als ze een andere godsdienst of religie hebben en wat betekent de tatoeages voor hen. En diegene die de tatoeagenaalden vasthoud en gebruikt en plaatst is degene die je bloed vergiet en daardoor krijgt hij een krachtige positie over jou. Tot welke god bid hij hoe beïnvloedt dat je terwijl je je openlijk onderwerpt aan hen die je bloed vergieten? Maakt het echt uit of je tatoeage in dit geval een kruis of een Bijbelvers is?

Ik zeg niet dat ze altijd deel uitmaken van een bloedritueel maar tatoeages maken wel deel uit van een diepere spiritueel oefening die uit de oudheid komt, en daarom waarschuwt de Bijbel voor het verkrijgen van tatoeages of het snijden van jezelf, omdat het in die tijd gebruikelijks was dat de Israëlieten van God afvielen wanneer ze zich hier mee inlieten en omdat de wereld om hen heen doordrenkt was van het occulte, van hekserij en aanbidding van meerdere goden, rituelen en offers. Hoewel veel mensen tegenwoordig geen  intentie hebben om betrokken te worden bij hekserij of bloedrituelen en ik zeg ook niet en kan dat ook niet bewijzen dat elke tatoeage deel uit maakt van een bloedritueel, maar wanneer ze een tatoeage plaatsen betekent dit niet dat ze dit niet per ongeluk doen. Dus wees op je hoede.

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

 

Reacties


Onderscheiden van geesten is een belangrijke gave die God aan de gemeente heeft gegeven maar ook één die zeer wordt onderschat en veel wordt veroordeeld.  Er wordt veel met scheve gezichten gezien naar de mensen die alles aan de kaak stellen en ze worden vaak veroordeeld of beschuldigt dat ze oordelen omdat ze de dingen beoordelen en onderscheiden. Deze gave valt onder de openbaringsgaven, net als een woord van wijsheid en een woord van kennis. Deze gaven worden door God gegeven en zonder deze functioneert de gemeente niet anders dan elke andere organisatie. Het doel van de geestesgaven is om Christus te openbaren en de gemeente op te bouwen tot volwassenheid tot volle wasdom. Door de openbaringsgaven openbaard de Heilige Geest zich op bovennatuurlijke wijze iets uit Gods volheid. Daar waar geestesuiting zijn zal satan altijd trachten door imitatie Gods volk te verleiden. De gave van onderscheiding van geesten is gegeven om te onderscheiden door welke geest wordt gesproken of gehandeld, niet alleen de uiting maar ook door welke geest men gedreven wordt maar ook zoals beweegredenen, oorsprong en bestemming – menselijk of goddelijk of duivels enz.. Deze gave is geen psychologische inzicht geen bijzondere scherpzinnigheid of een gave om fouten bij een ander te ontdekken maar juist het tegenovergestelde om de geesten te onderscheiden. Het is niet alleen het zien maar ook het vermogen en het recht om te beoordelen en daaruit te handelen. Het vindt plaats door Goddelijke openbaring en richt zich op de wereld van de geesten. De geesten worden onderscheiden zowel in hun aanwezigheid als in hun werkzaamheden en bedoelingen. Door deze gave zal ook onderscheiden worden door welke geest iemand geïnspireerd wordt bij de manifestatie van bovennatuurlijke uitingen of werkingen. Het is vooral om de aanwezigheid van boze geesten te ontdekken en te ontmaskeren. Je ziet vaak dat deze drie openbaringsgaven onderscheiden van geesten, woorden van kennis en wijsheid vaak samen gaan. De ene kan soms niet zonder het andere. Vaak wordt deze gave onderschat omdat ze worden verwacht van het leiderschapsteam maar vaak daar niet aanwezig zijn maar onder de gewone gemeenteleden. Vaak is het moeilijk voor leiders deze gaven te aanvaarden en te erkennen van deze gemeenteleden. In het oude testament geven de profeten op vele plaatsen blijk van het vermogen om verleidende geesten van bedrog en leugen te onderscheiden en het aan de kaak te stellen. En in het nieuw testament komt in de bediening van Jezus veelvoudig  het onderscheiden van geesten voor die werden ontmaskerd en uitgedreven. We merken op uit de bijbel dat in alle gevallen niet alleen de beoordeling maar ook het oordeel werd uitgesproken, hetgeen deze gave ook tot een bediening met gezag maakt.

Maar hoe zit het met het oordelen, de Bijbel leert ons dat we alles moeten toetsen en moeten beoordelen, oordelen met een rechtvaardig oordeel om te onderscheiden wat waarheid en leugen is, rein en onrein, heilig en onheilig is, dat is ons plicht en een bevel voordat we ons ergens van af moeten scheiden. God haat dat we hinken op twee gedachten, en mank aan beide zijden gaan, we kunnen geen twee heren dienen, God en Baäl. Oordelen heeft te maken met de eer en heerlijkheid van God om die te beschermen, God is heilig en soeverein . Eerst moeten we iets onderzoeken, onderscheiden, oordelen om een juiste beslissing te kunnen maken, en dat is door Gods Woord en door de Heilige Geest door onderscheiding van geesten. Dit onderscheiden moet gedaan worden uit een hart van liefde, want liefde streeft naar waarheid. Gods Woord is om ons te corrigeren en ons te herstellen en niet om te vernietigen.

Als wij overwinnaars willen zijn moeten we nu al leren hoe we moeten oordelen om de waarheid te kunnen onderscheiden.

1 Kor. 6:2 en 3, 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Wij moeten dus op een bepaalde manier oordelen (onderscheiden en afscheiden) en zijn verantwoordelijk voor alles wat in tegenspraak is met Gods Woord en wet.  De Heer onderwijst ons door persoonlijke maar soms ook harde ervaringen om de dingen in Zijn licht te zien om goed te kunnen onderscheiden. En daarin, met het oordeel waarin wij een ander oordelen zullen ook wij geoordeeld worden. Daarom moeten we in liefde, in waarheid en rechtvaardigheid dit doen, want anders zal de Heer ons zelf leren met dat zelfde oordeel waarmee wij anderen geoordeeld hebben wij geoordeeld zullen worden en bemerken hoe dat voelt om bv vals beschuldigt en onrechtvaardig behandel te worden.

De Bijbel leert dus ook “Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.”  1 Kor. 11:19.


Reacties

Waarom mensen massaal in hun eigen leugens geloven? Als mensen God keer op keer blijven negeren en weiger te luisteren straft Hij ze met een verblinding. Dan kan de waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar toch zie je hem niet. Zij zijn onder een tempelslaap.

Wat is tempelslaap ..!!

Tempelslaap is een bepaalde betovering en leid van God af en brengt mensen onder een valse geestelijke toestand. Tempelslaap is een soort van hypnose om ze in een bepaalde toestand te brengen waarin ze je kunnen overheersen en intimideren en je krachteloos kunnen maken (dat kan ook door bepaalde muziek). Deze slaap is verderfelijk waardoor je open staat voor de werken der duisternis. Dit is een latente verborgen kracht die je niet ziet en je zo makkelijk onder de macht van een ander komt en maakt dat je emotioneel gebonden en overheerst wordt en je in verwarring raakt. Het wil je van het Kruis afhouden om zo geestelijke mensen te scheppen buiten God om (religieuze eerzuchtige mensen). Onder deze betovering delen ze toverbanden uit en brengen mensen zo onder hun verbond met deze geest, maar ook kunnen ze zo gebonden raken onder deze macht en hun gedachten beïnvloeden door de toversluiers zodat je niet kunt zien. Deze tempelslaap komt uit de macht van toverij die heerst over Nederland en die de kerk onderdrukt waardoor de kerk slaapt en velen onder de ban liggen. Het aparte is dan dat mensen gewoon wel de emoties ervaren en alles voelen en waarnemen horen en zien, maar denken er niet meer over na en maken er eigenlijk geen probleem van en vallen steeds in geestelijke diepere slaap, als geestelijk dood. De Heer waarschuwt echt dat er steeds meer verduistering over ons denken komt zodat we de waarheid niet meer zullen zien en kennen, en als misleiding eenmaal inzet en er niet mee afgerekend wordt, dan trekt dit als het zuurdeeg door heel ons denken en wezen heen en kan op den duur tot afval leiden.

In de vertaling van de grondtekst van het Nieuwe Testament kom je de term ‘slapen’  tegen als woorden van :  ’hupnos’  en  ‘katheudo’  en  ‘Katanuxis’.

In de bijbel is slapen een beeldspraak voor de dood.

Slapen waar ik het hier eigenlijk over wil hebben in dit artikel over Tempelslaap is in de betekenis van “Katanuxis”- kun je b.v. denken aan gevoelloosheid, alsof een ledemaat ‘slaapt”, denk aan een verdoving of een narcose of hypnose, een comateuze toestand brengen.

Deze toestand van slaap verblind de wil, denken en beoordelings- en onderscheidingsvermogen.

Een geest van diepe slaap komt in de Bijbel diverse keren voor, o.a. in:

-Rom.11:8 “God gaf hun een geest van diepe slaap ..”

-Math.25:5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.

Maar let vooral op de tekst uit –

-Jes. 29 vers 9-24, lees helemaal maar eens, waar staat: “De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn, de priesters waggelen, maar niet door de drank. Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie uitgestort: hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.”

Deze tempelslaap is een straf van God en een hardheid van hart zodat ze geen gehoor kunnen geven aan het woord. Maar in Gods genade geeft Hij daarbij wel de mogelijkheid tot vergeving en terugkeer. Ze dienen de duistere machten die hun hebben verblind en daarom verblind God hen met de tempelslaap. Een slaap die over het huis van God is gekomen door ongehoorzaamheid, rebellie, trots en weerspannigheid, hardnekkigheid, weerbarstigheid, door hun hoererijen, afgoderij en toverijen. Dit is allemaal een gevolg van de geest van toverij, maar ook van de geest van Izebel die we laten begaan in de gemeente en niet optreden en haar uitwerpen. Zo raakt de kerk op een dwaalspoor met eigen verzinsels en maakt het tot een valse christelijke kerk die God met hun lippen eert maar doen niet wat Hij zegt. Ze verwaarlozen Gods Woorden en geboden en handelen daar niet naar. En zoals Petrus Simon de Tovenaar ontmaskerde, die via een andere weg om zijn boos en ijdel plan wilde verwezenlijken en hierop een valse christelijke leer wilde bouwen, een evangelie van genade zonder het Kruis en ontzag voor God waar de Bijbelse definitie van zonde niet wordt onderwezen maar alleen dat wat de mens zo graag wil horen, Paulus waarschuwde vaak voor deze valse evangelie en roept hen op tot gehoorzaamheid aan Gods Woord, de Waarheid in Christus. Door deze tempelslaap merk je dat de mensen doof zijn voor het Woord van God. Het Woord van God is er wel maar dringt niet tot hen door en bereikt hen niet. En dan zie je als ze trouw naar de kerk/tempel gaan dat ze heus hun mond nog wel openden en even goed zongen en predikten, maar het eren van God is niet meer met het hart maar met de lippen, het wordt een routinehandeling, het leefde niet echt meer in hun en hadden diep in hun hart geen ontzag meer voor God, het liet hun allemaal lauw, ze hoorden wel maar waren doof, ze lazen Gods Woord wel maar lazen er overheen, het werden allemaal holle klanken en dat blijkt dan wel uit hun levenspraktijk, hoe ze handelden. Ze maakten allemaal plannen maar haalden God er niet bij, ze eerden God niet met hun lippen en handelswijze. Het zijn plannen waarbij hun naasten slachtoffers worden en het moeten ontgelden en waardoor zij onderuit worden gehaald, daaraan kun je zien en constateren dat het Woord van God niet tot hun doorgedrongen is maar dat ze doof en blind zijn (als straf), ook al klinken hun woorden en profetieën zo diepzinnig en citeren Gods Woord en gaan over tot verhitte discussies, terwijl hun praktische levenshouding gekenmerkt wordt door werken der duisternis en door het vloeren van degenen die hun voor hun voeten lopen, maar dan mag je nog zo Bijbel vast zijn en nog zoveel kennis hebben maar dan ben je toch doof en blind voor wat Gods Woord van God werkelijk tot je te zeggen heeft. Het zijn mensen die hun eigenbelang doorzetten en doen wat zij recht denken in hun verblindheid en slaap, maar bekommeren zich niet om degenen die daaraan gedupeerd worden, de Bijbel noemt dat geweldenaars en het pijnlijke is het feit dat dit kerkmensen zijn, leden van het Lichaam van Christus. Dit waren de mensen waarvan God in Zijn Woord duidelijk had gemaakt dat Hij erop stond dat ze hun naasten moeste liefhebben als zichzelf en dat vooral aan hen, de zwakken en armen van geest, die eigenlijk hun bijzondere zorg verdienden.

God roept ons daarom ook op om terug te keren naar de eerste Liefde. De eerste Liefde die we als kerk verzaakt hebben, en vraagt ons om te kopen oogzalf opdat we weer kunnen zien.

Als God deze slaap wil verbreken over dit land, zullen we moeten zonde belijden, vergeving moeten vragen zoals Daniël deed. En laten we bidden en proclameren dat de Heer deze slaap, die verblind en doof maakt door ongehoorzaamheid, ons weer doen terug keren en we weer wakker worden en opnieuw mogen opleven en er een geestelijk ontwaken mag komen in Jezus Naam.

Belangrijk is het om goed zicht te blijven houden in de geestelijke wereld om dan met regelmaat deze machten van toverij te verbreken en te ontkrachten in Jezus Naam maar ook te vernietigen deze toversluiers en banden en ringen, want er is een grote strijd gaande om de zielen van mensen om ze te binden in hun verbond van toverijen om je van het kruis, van Jezus af te houden.

JP

Reacties

 

Ik ga hier een waarschuwing plaatsen omdat er geestelijke machten werkzaam zijn en dat vooral in deze eindtijd en dat in vele kerken maar ook op Facebook en internet onder onze vrienden. Het is een macht die in deze tijd zeer actief is in de Gemeente, in het Lichaam van Christus om aan te vallen en de zalving te roven.

De Delilah geest (die zowel manlijk als vrouwelijk kan zijn want een geest is geslachtloos) zijn meesters in het verleiden en spelen met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno).

Deze machten hebben het vaak gemunt op mensen die opereren in de frontlinie en die speciaal zijn aangesteld om de duisternis omver te werpen. Satan stuurt deze Delilah geesten naar deze mensen om ze vleselijk te verleiden en de kracht te ontnemen. Deze geest wil je zicht, je geestelijke kracht en je geestelijke leven en hun motieven zijn dodelijk. Ze verleiden je zodat jou ogen van het geestelijk wordt afgetrokken, en zal je aandacht op het vlees richten. Ze geven valse troost en valse genegenheid en zal je voortdurende bezig houden zodat je vermoeit achter blijft en zo willen ze je verblinden en afhouden voor het geestelijke en voor het hart van God.

Deze geest zoekt wegen om erachter te komen welke sterke punten een persoon heeft, zodat ze deze kunnen vernietigen om zo de kracht van zijn tegenstander uit te schakelen, waardoor deze uit het zicht zal raken. De opdracht van hun is om je te verwijderen van die plaats van macht en je gewoon te maken zoals iedereen.
Deze geestelijke macht kan je blijven achtervolgen en zal altijd op slinkse manieren proberen een band met je te sluiten buiten het huwelijk om en kunnen je zelfs dwingen je partner te verlaten om met hen te slapen of een andere zonde te begaan. Ze zullen je zachtjes overreden tot je naar hun stem luistert. Alleen de Vreze van God en de liefde voor de Heer kan je hiervan weerhouden. Het maakt hen niet uit of je nu getrouwd bent of niet, ze zullen bij wijze van spreken geniepig bij je achterdeur binnen komen en plaats nemen daar waar ze niet behoren te zijn.

Het is een parasiterende geest die altijd neemt van een ander en zal altijd hun slachtoffers misbruiken voor hun eigen doeleinden. Ze nemen de kracht uit je, en verzwakken je zodat je niet meer kan zien en kan strijden zodat je geestelijk ongevoelig wordt.

Ze zullen door list en misleiding proberen de kracht en roeping van gezalfde personen af te nemen door aanhoudend veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zodat hun bediening, de roeping en visie door God gegeven totaal vernietigt wordt. Ze zijn soms zeer hardnekkig en zullen je dagelijks lastig vallen met lieve, vriendelijke woorden en een "nee" zal hen er niet van weerhouden om je te achtervolgen.

De lust van het oog brengen mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn.
Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd.

Deze personen komen sneaky en geraffineerd je leven en huis binnen, doen zich voor als mensen van het licht maar zijn in wezen duisternis en roven en stelen en willen de kracht van God, de zalving en roeping ruïneren en in je doden en laten je uiteindelijk als je daar mee in laat misbruikt en berooft achter.

Deze machten willen de geheimenissen van jou weten, de kracht van de zalving, het geheim hoe je de verborgen omgang en kennis en kracht van God krijgt. Ze willen tegen elke prijs proberen je comfortabel te maken en zullen om je heen hangen en soms zelfs zoveel dat je er moe van wordt omdat deze persoon je constant om je heen wil hebben en altijd om je heen wil zijn en ze jaloers worden omdat jij datgene hebt wat zij niet hebben en zo roven ze je tijd.

Dus wees alert en waakzaam, omdat je het niet direct herkent of door hebt. Ze jagen er na naar datgene wat jij hebt en wat zij niet hebben en beginnen uiteindelijk uit jaloersheid alles te verdraaien en maken het uiteindelijk zo dat jij jaloers bent op hen, maar je weet heel goed voor jezelf de weg die je gaat, dat je niet jaloers bent en dat ze vele dingen willen verdraaien. Deze personen hebben een zelfzuchtige ambitie en proberen met je te concurreren met dat wat jij gekregen hebt in de Geest en willen alles weten hoe God spreekt door jou en hoe ze dat ook kunnen krijgen en ze zullen kijken naar je en heel hard proberen dat te doen maar bemerken dat zij geen toegang tot God hebben zoals jij dat doet en omdat deze persoon je vertrouwd en jou hierom speciaal heeft uitgekozen is dit de reden waarom hij met je praat en omgaat. Zij willen jou niet maar de zalving, want zij willen niet de prijs betalen van de onderste weg en het vormen door de Geest door beproeving en testen heen, ze willen alles op een hele gemakkelijke manier.

Deze machten brengen veel compromissen in de kerk om Gods kracht in de Gemeente te verzwakken en richten zich op de werken van het vlees. Door uitputting en toegeven worden velen verzwakt en geven gauw toe.

De Heer waarschuwt de gemeente, laat je nooit te neerleggen en verleiden in de kamp van de vijand en geef je leven niet aan hen over zoals Simson bij Delilah deed, het is levens gevaarlijk want je kan de verleiding niet weerstaan en het zal je van Gods plan afhalen en de zalving van je roven, ze willen je hart en je van de koers afbrengen. Denk niet 'ach het doet mij niets, wat zou mij nu overkomen, ik ben sterk genoeg, mij gebeurd niets en ik ben in de Heer', waak en wees alert want voor je het weet zit je net als Simson in de val en steelt zij(hij) al je geheimenissen van je roeping en zalving en voor je het weet en voor je het door hebt heeft de vijand jou in de val en trekt je in de gevangenis en maakt je tot spot en smaad, ze zullen je ogen uitrukken en verblinden en alles wat de Heer je heeft gegeven zal volledig vernietigd worden, wees waakzaam.

Kijk naar de kenmerken en kijk hoe ze handelen, dat is genoeg !!
Ze zijn als een kameleon en kunnen steeds een ander gezicht aannemen die bij de situatie past, maar degenen die er mee te maken hebben gehad die weten van de smerige lelijke kanten en hoe geniepig en geraffineerd ze zijn..

2 Tim. 3 zegt : “
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen”

Bewaak de grenzen van je hart weersta deze machten, blijf in Gods Woord en blijf sterk in de Heer en in de sterkte van Zijn macht.

JP

Reacties

 

De Bijbel zegt dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld.
De Duitse filosoof L. Feuerbach zegt dat de mens God naar zijn beeld heeft gemaakt.
Maar de transhumanisten zeggen dat de mensheid zich tot God zal maken.
In wezen is het een diepgeworteld behoefte van de mens om boven zijn grenzen uit te stijgen en zichzelf tot God te transformeren.

In de woestijn in de Amerikaanse staat Arizona liggen diepgevroren stoffelijke resten opgeslagen van meer dan 150 mensen te wachten op de dag dat ze weer tot leven worden opgewekt.

De mens neemt het heft in eigen handen en willen daarmee eigenlijk tegen God zeggen, Uw schepping is niet goed, wij creëren een beter mens, we zullen de mens wel even upgraden en we zullen dan uiteindelijk zijn als God.

Een jongeman uit Pittsburgh zei dat hij zijn einddoel zag als een godachtig wezen dat alles kan aansturen.

Waar hebben we dat ook al eens eerder gehoord !! 
en wie stuurt de “transhumanisme” eigenlijk aan !

SATAN'S VOLGENDE STAP 
Om de volgende zet van satan te begrijpen en om te zien hoe de mens zal worden overgehaald om een dergelijke verbetering aan te nemen, zullen we een beetje terug moeten kijken. We hebben onomstotelijk gezien dat Satan veel keren in de geschiedenis heeft geprobeerd om zijn zaad te mengen met die van de mensen. Hij is begonnen in de dagen van Noach, wat erin resulteerde dat God de demonische-menselijke hybriden (Nephilim) vernietigde in de zondvloed (Genesis 6), vervolgens heeft satan het land Kanaän vervuild met de demonische-menselijke hybriden voordat de kinderen voordat de Israëlieten aankwamen voor het eerst om het land te beërven (Numeri 13:33; Deuteronomium 3:11). We horen de laatste keer van de Nephilim met de vernietiging van Goliath en zijn broers (2 Samuel 21:18-22). Daniel’s interpretatie van Nebukadnezar’s droom voorspelde dat op een dag tien koningen zich zou mengen met het zaad van de mensen, maar geen eenheid zouden vormen (Daniël 2:43). Ten slotte waarschuwde Jezus zelf dat er tegen de tijd van zijn komst het zou zijn als in de dagen van Noach (Mattheüs 24:37). Net zoals de demonen zich hadden gemengd met de mensen in die dagen voor de zondvloed, zo zullen ze hun zaad vermengen met de mensheid in de dagen voor de tweede komst. Als de reden voor de vernietiging van de hele wereld, via de zondvloed, om de vermenging van de demonen en mensen was (die het hart van God bedroefde omdat hun gedachten en acties steeds slecht waren), dan is dat een belangrijke reden voor de Heer om opnieuw de wereld te oordelen iets dat kan worden veroorzaakt doordat de demonen zich weer gaan vermengen met het zaad van de mensen. 
De mens bezit nu de macht, om via genetische manipulatie en transhumanisme, zijn eigen evolutie te sturen. Te sleutelen aan zijn code op genetisch niveau (DNA) wat niet alleen mogelijk is, maar momenteel wordt gedaan. Vreemde dierlijke hybriden worden gemaakt in het laboratorium en zelfs wordt er met mensen en dieren geëxperimenteerd, de mens staat helemaal open voor het verbeteren van zichzelf op allerlei mogelijke manieren.


De Beschadigde beeltenis

http://www.wimjongman.nl/nieuws/merkteken-beest/les1merkteken.html
Reacties (3)

 

Er schijnen drie overheersende geesten vandaag de dag de Gemeente,  het Lichaam van Jeshua  aan te vallen. De geest van Izebel, Absalom en Delilah het zijn allen geesten van macht, manipulatie en controle.

De Delilah geest (kan zowel manlijk als vrouwelijk zijn) is een meester in het verleiden en speelt met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno). Het is een parasiterende geest  die altijd neemt van een ander en zal altijd haar slachtoffers misbruiken voor haar/zijn  eigen doeleinden. Ze zal door list en misleiding  proberen de kracht en roeping en visie van de gezalfde personen af te nemen door aanhoudend en veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zo dat hun bediening, de roeping en visie totaal vernietigt wordt. De lust van het oog  brengt mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn. Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd. (lees Richteren 13-16)

Dan de Izebels en Absaloms, we weten inmiddels dat de Izebels door de koningen werken en dat de Absaloms de koningen neer slaan. Een man kan niet voor lang met een Izebelgeest  leven want dat veroorzaakt hem allerlei hartklachten en hartfalen, deze mannen karakteriseren dan meer een Absalom geest. Het is goed om het hele verhaal van Absalom te lezen om hem beter te begrijpen en te plaatsen, zijn geschiedenis dat staat beschreven in 2 Samuel 13 t/m 19.

Absalom wil promotie en aanzien en schuift iedereen zelf aan de kant en is een zeer kritische en trotse en hoogmoedige geest en heeft zo zijn eigen strategie om de macht over te nemen .. en zal een competitiestrijd aangaan en zal openlijke beledigingen niet schuwen en zaait daardoor tweedracht en verdeeldheid in een gemeente.

De diepe wortel van Absalom is bitterheid en rebellie (weerspannigheid). Het is noodzakelijk dat we moeten afrekenen met bitterheid in ons leven.
Bitterheid verziekt en vergiftigt alles om je heen en verziekt vele relaties.

De Bijbel zegt in Hebreeën 12:15 : 'Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden'.
Bittere gevoelens kunnen een gevolg zijn van het leed wat je is aangedaan wat je (misschien onbewust) wil wreken en dat kan mensen goed in de greep houden en wat soms moeilijk te verwijderen is, hoe langer het voortwoekert des te dieper en vaster de wortels van bitterheid hechten . Het zou goed zijn de wortel direct in de kern aan te pakken. De enige weg tot herstel is vergeving ook al zal dat heel diep gaan omdat het leed soms diep heeft in geslagen in het leven van mensen, en dan vooral met misbruik, verkrachting of incest zoals we uit het leven van Absalom zien. De enige weg  voor herstel is de weg naar het Kruis, de weg naar Jeshua, Hij alleen kan ons verlossen en genezen.

Als we het leven van David zien en zijn zoons (dochter), zien we dat de zonde en ongerechtigheid doorwerkt en het zich vaak (niet altijd) herhaalt in de geslachten.
Als er in de generaties sprake is geweest van overspel, incest of beide, dan kan het zijn dat u moet vechten tegen sterkeverleidingen op deze gebieden.
Natuurlijk moet een ieder de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen zonde.
Maar als u de zonde van overspel in de generaties niet verbreekt en de banden die specifieke familieleden ermee hebben niet doorsnijdt, dan missen er schakels, niet alleen ten behoeve van uw eigen vrijheid, maar tevens van die van uw kinderen.
Verbreek iedere ongerechtigheid vanuit het voorgeslacht waarvan je weet (of vermoedt) dat deze er zijn, zoals verkrachting, incest, homoseksualiteit, pornografie, verleiding, prostitutie.

Een deel van dit misbruik door de geest van Absalom die binnen een gemeente wordt gebruikt is vaak sprake van een zogenaamde narcistische stoornis. Het gaat hier om mensen bij wie sprake is van een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens, is arrogant of toont hooghartig gedrag of houding, is vaak afgunstig en denkt dat anderen op hem afgunstig zijn, heeft ernstig behoefte aan bewondering en heeft gebrek aan invoelingsvermogen in het leven van anderen en is niet bereid de gevoelens van anderen te erkennen of zich ermee te vereenzelvigen ..

Als iemand met een Absalom geest zich niet bekeerd, en vergeving vraagt van zijn zonden en ongerechtigheid en met zijn hart zegt, ‘ik heb het verkeerd, Heer vergeef mij’, en zijn trots en rebellie belijdt, is het zeker een snelle weg naar zelfvernietiging. Maar God geeft altijd een kans en zal er alles aan doen om de harde schil om zijn hart te breken zodat hij tot berouw en bekering komt ..

Wat de Izebels betreft, zij zouden geen kans maken zonder de Achabs, het zijn juist de Achabs die Izebel maken tot wat ze is, omdat die altijd de bevestiging van haar veiligheid nodig heeft, ze worden naar elkaar toegetrokken omdat ze elkaar geven wat ze nodig hebben, maar het resultaat is destructief. De mannelijke Izebel, of Absalom geest oefent misbruik en macht uit over vrouwen, maakt hen valse beloftes, en bind hen door twijfel, leugens en geweld en is altijd bezig met onreinheid.

Hij dwingt de vrouw te worden zoals hij haar wil hebben waardoor haar eigen persoonlijkheid en creativiteit afbrokkelt en uiteenvalt, en ze gedrild (gemanipuleerd) word tot een ‘hulpe’ van haar man om te doen wat hij wil. Haar kan liefde onthouden worden als ze niet doet wat hij wil, en er kunnen soms in ergere gevallen lichamelijk geweld worden gebruikt als ze niet aan zijn wensen voldoet. Haar wordt verweten als ze niet antwoord aan haar taak om haar man vreugde te brengen, dat ze schuldig is en dat ze gefaald heeft. Omdat de vrouw die precies doet wat haar man wil saai voor hem begint te worden, volgt er meestal ontrouw (als het al niet aanwezig was in het verborgene) wat weer aan haar de schuld gepresenteerd wordt. De vrouw is dan steeds als een moeder voor hem om hem een welbehaaglijk gevoel te geven, krijgt hij dat niet wat hij wil, dan is het best mogelijk dat hij alles uit de kast haalt en alles bij elkaar kan schreeuwen. Hij weigert haar te laten opbloeien naar de mogelijkheden de zij in haar heeft en misbruikt zijn macht over vrouwen.

Vaak komt eens de ware aard van de echte persoon naar voren en dan zie je een wrede ongeordende, chaotisch persoon . Je wordt gestraft, meestal na een bijzondere geruststellende tijd samen, hij zal je beledigen, dreigen relatie te verbreken, zal je vertellen dat hij het niet meer met je ziet zitten, je bent veeleisend, en je geeft hem niet wat hij nodig heeft.

Hij denkt door zijn eigen manipulaties en gedragingen dat je een psychologisch spelletje met hem speelt maar is degene zelf die dat doet.

Enkele kenmerken:Lees meer...   (2 reacties)


Er is een grootvorst van wetteloosheid , de onderkoning in het leger van satan genaamd BELIAL, dat is een anti-goddelijke macht die weerspannig is en die zich overal tegen verzet, in de eindtijd zal deze vorst steeds meer van hem laten zien. Hij is na satan de grootste 'anti-geest', en de sterkste strijder van Satan op dit gebied, de aanvoerder van het hele regiment wetteloze en weerspannige geesten. Hij heeft het daarbij vooral gemunt op dienstknechten van God, op leden van de gemeente, het Lichaam van de Messias Jeshua, op mensen die het geestelijk koningschap waardig zijn, die zich als gezalfden des Heren, priesters en profeten des Heren mogen gaan openbaren. Hij wil hen onbruikbaar maken, ongeschikt en waardeloos. Hij wil hen aanzetten tot wetteloos gedrag, tot verharding van hart, tot ongehoorzaamheid en afval, teneinde hen uiteindelijk in het verderf te kunnen storten. Belial werkt nauw samen met de geest van Izebel. Belial heeft ook een groot aantal geesten van zwakheid en ziekte die opereren onder hem. Overal waar er immoraliteit is, zal er ziekte en ernstige aandoeningen zijn. Dit zijn vervloekingen die komen over degenen die verkeerd en onoprecht zijn, dit is de ziekte die Izebel op haar ziekbed werpt, en die haar kinderen doet sterven.
Er komt een demonische uitstorting om relaties te vernietigen; ook een demonische uitstorting om ziekte en ongevallen te brengen in het lichaam - om ons te verzwakken, hier moeten we ernstig tegen strijden.
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden...!!


Helaas is dit boek in het Engels, maar met google translate kom je al een heel eind ..!!

http://www.upstreamca.org/OvercomingJezebelPart3.pdf
Reacties

In de Bijbel staat dat de tong het enigste lid is dat zeer moeilijk te temmen is, de tong spreekt zowel een vloek als een zegen uit.
In 1 Johannes 3:9 staat 'Wie uit God geboren is zondigt niet'.
Laster is een ernstige zonde die God ten diepste haat en wat niet bij een kind van God hoort.
In 1 Petrus 3 vers 9 staat ` vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. `
Het diepst verlangen in een wederomgeboren kind van God is om niet te zondigen, en God in alle omstandigheden te gehoorzamen, en alleen te buigen voor Hem.
Maar als Gods Geest werkelijk in je woont kan je ook niet zondigen en wil je dat ook niet, wat het je ten diepste ook kost. Je wilt de Heilige Geest niet bedroeven.
Lasteren en liegen ze over je, wees niet als hen en doe niet als zij, want dan ben je even erg als hen. Wie betrouwbaar van geest is en Gods liefde in zijn hart heeft gaat niet met laster om en houdt een zaak verborgen en laat de wraak aan God over.

Lasteren is een bewuste zonde die je doet en die God haat en als je lastert of er aan mee doet of er naar luistert dan heb je deel aan die zonde en dat is God een gruwel.
Lasteren is eigenlijk tegen beter weten in het aantasten van iemands eer en goede naam door smaad, het is liegend kwaadspreken en het is een soort of vorm van vloeken.
God is in Zijn Woord heel duidelijk hoe Hij hier over denkt,

In Spreuken 6 staat v.a. vers 16-19

Deze zes dingen haat de HERE,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
een hart dat heilloze plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
wie leugens uitblaast als een vals getuige
en wie twist stookt tussen broeders.

En onder vers 12-14 staat nog …

Iemand die met bedrieglijke mond rondgaat,
die met zijn ogen knipt,
met zijn voeten schuifelt, met zijn vingers wijst,
in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt,
die twist stookt.
Daarom komt plotseling zijn ondergang,
in een oogwenk wordt hij onherstelbaar verbrijzeld.

De oude mens, je oude natuur, ja die lastert en wil eigen gerechtigheid en vind het heerlijk te lasteren en te liegen en te bedriegen, en spreuken 26 zegt in vers 22 `De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. "
Mensen vinden dat heerlijk en genieten er ook nog van en geloven alles klakkeloos ..

Maar wie betrouwbaar van geest is en Gods liefde in zijn hart heeft gaat niet met laster om en houdt een zaak verborgen en laat de wraak aan God over.

Voor God is leugen en lasteren geen pardon ..

Reacties (1)


Ik ga hier nu even een waarschuwing herhalen omdat deze geestelijke machten bezig zijn op facebook en internet en onder vele van onze vrienden. Deze personen komen sneaky en geraffineerd in je leven en huis binnen, doen zich voor als mensen van het licht maar zijn in wezen duisternis en roven en stelen en willen de kracht van God, de zalving en roeping ruïneren en in je doden en laten je uiteindelijk als je daar mee in laat misbruikt en berooft achter.
Dus wees alert en waakzaam,  kijk naar de kenmerken en kijk hoe ze handelen, dat is genoeg !!


2 Tim. 3 zegt : “
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. 6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, 7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen”

Er schijnen drie overheersende geesten vandaag de dag te zijn die de Gemeente het Lichaam van Jeshua aanvallen. De geest van Izebel, Absalom, en Delilah het zijn allen geesten van macht, manipulatie en controle.

De Delilah geest (kan zowel manlijk als vrouwelijk zijn) is een meester in het verleiden en speelt met vals vuur en valse liefde die leidt tot (geestelijk) overspel en (seksuele) onreinheid en lust (porno).
Het is een parasiterende geest die altijd neemt van een ander en zal altijd haar slachtoffers misbruiken voor haar eigen doeleinden. Ze zal door list en misleiding proberen de kracht en roeping en visie van gezalfde personen af te nemen door aanhoudend veel tijd met hen door te nemen wat veel energie van hen vergt waardoor ze moe en toegeeflijk worden om zo dat wat van de gezalfde personen is zichzelf toe te eigenen zodat hun bediening, de roeping en visie totaal vernietigt wordt. De lust van het oog brengt mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn. Deze geest maakt dat je vernietigt wordt, blind, naakt en beroofd.

De Heer waarschuwt de gemeente, laat je nooit te neerleggen en verleiden in de kamp van de vijand en geef je leven niet aan hen over zoals Simson bij Delilah deed, het is levens gevaarlijk want je kan de verleiding niet weerstaan en het zal je van Gods plan afhalen en de zalving van je roven, ze willen je hart en je van de koers afbrengen. Denk niet 'ach het doet mij niets, wat zou mij nu overkomen, ik ben sterk genoeg, mij gebeurd niets en ik ben in de Heer', waak en wees alert want voor je het weet zit je net als Simson in de val en steelt zij al je geheimenissen van je roeping en zalving en voor je het weet en het door hebt heeft de vijand jou in de val en trekt je in de gevangenis en maakt je tot spot en smaad, ze zullen je ogen uitrukken en verblinden en alles wat de Heer je heeft gegeven zal volledig vernietigd worden, wees waakzaam.


Reacties (2)

HRM, waar staat dat voor?
Hebrew roots Movement.

Dit is een beweging die terug naar de Thora promoot, leven volgens de wet die Mozes kreeg op de berg Sinai. Er zijn diverse variaties binnen die beweging. Als ik iets beschrijf hou ik het algemeen, beseffend dat niet iedere groep binnen de HRM dezelfde gedachten hierover heeft. Net als in het christendom zijn er ook binnen de HRM vele afsplitsingen met een eigen manier om hun geloof te belijden en beleven.
De meeste gelovigen in deze beweging beweren dat het christendom heidens is en een Grieks denken hanteert. Het centrale punt is dat men af moet van het Grieks denken en hebreeuws moet gaan denken. Hierbij moet men zoveel mogelijk joods denken en joodse gebruiken terug brengen in je geloofsleven en dagelijks leven.
De reden achter dit alles is, de bijbel is joods, de apostelen waren joods en de Messias was joods. Dus ook de taal en de manier van denken was joods (hebreeuws) dus moeten we daar naar terug. Dit lijkt een hele logische gevolgtrekking ware het niet dat de hele bijbel ooit in het Grieks vertaald is vanuit het Hebreeuws (door Joodse Rabbi’s) . En ook het feit dat de apostelen Grieks spraken, net als Jezus. Voor hun was het dus geen probleem om Grieks te spreken en te schrijven.
Vele gelovigen binnen de HRM zijn op zoek naar hun joodse wortels van het geloof en op zich is hier niks mis mee. Uiteindelijk liggen in het Jodendom ook onze wortels. Maar men hoeft niet “joods” te worden om Gods woord te begrijpen, ook hoeft men geen Hebrew-mindset te ontwikkelingen. Het gevaar van het Hebreeuws denken is dat men uiteindelijk meer richting judaïsme kan gaan dan je lief is, er zijn al velen van het christendom via Hebrew roots tot een punt zijn gekomen dat ze Jezus als Verlosser af hebben gezworen, joods geworden zijn dus. Een andere richting die men opkan gaan is de Noachide leer. Deze leer is wel iets anders, maar ze ontkennen ook Jezus als Messias.
De diensten op shabbat zijn ook erg joods ingevuld, de siddur is afgekeken van de joodse liturgie, de gebeden zijn dan ook vaak in het hebreeuws, net als de liederen die men zingt. Ook daar is op zich niks op tegen, messiaanse muziek is prachtig en kan zeker een aanvulling zijn in je geloofsbeleving. Het verraderlijke zit hem in de subtiliteit waarmee men de gelovige dieper in het Jodendom voert, alsof Joods zijn het enige zaligmakend is. De leiders van een Hebrew Roots Movement doet de meeste van hun studies ook bij joods orthodoxe rabbi’s. Dat is dan voor een deel bepalend wat men gelooft, weliswaar zonder Jezus erin, want rabbi’s zijn joods en accepteren de Messias niet, die studies zijn dus op andere zaken gebaseerd dan het nieuwe testament. Maar als je Jezus uitsluit,krijg je een heel andere evangelie. Het resultaat hiervan is dan ook dat men vaak de Thora boven Jezus stelt. Ik heb ooit eens geteld hoe vaak de Thora genoemd werd in een studie en hoe weinig de naam Jezus of Yeshua,en ik schrok ervan.

Dan zijn er nog groepen binnen de HRM die erop staan dat je de naam Yeshua gebruikt i.p.v. Jezus, de heilige Geest de Ruach Ha Kodesh noemt en de namen van de apostelen ook in het hebreeuws uitspreekt. Mozes word dan Mosje. Doe je dit niet, dan zou je niet “gered”zijn. Ook al zijn er velen die op de naam Jezus ooit tot bekering gekomen zijn, God hoorde hen dus toen wel! Maar nu blijkt God alleen te luisteren naar Zijn hebreeuwse naam. Sommige messiaanse gelovigen gaan hier heel ver in. En dat terwijl we weten dat in het OT niet alleen hebreeuwse woorden staan maar ook:Grieks, Latijn, Perzisch (chaldeas) en Aramees. Delen van het OT waren geschreven in het Aramees. In de tijd voor het hebreeuws zich als taal ontwikkelde, was de taal waarschijnlijk arcadisch of een proto type van canaanites. Interessant is ook dat Grieks ooit ook van rechts naar links werd geschreven net als het hebreeuws. Het is een mythe om het OT te beschrijven als een puur hebreeuws/Semitisch document.
De meeste zich messiaans noemende gelovigen zijn niet joods, terwijl de benaming “messiaans”gebruikt zou moeten worden voor joden die de Messias(de gezalfde) wel aan nemen. Gelovigen uit de heidenen noemen Hem Christus (gezalfde), die zouden daarom christenen genoemd worden. Kwestie van taal gebruik. Ons geloof in de Messias ligt in de joodse wortel, maar wijzelf zijn niet van joodse origine. Dus dat hele naam gedoe is schromelijk overdreven. Ook al is Hebreeuws een prachtige taal en de moeite waard om er het een en ander over te leren.

Wat is er mis met “Grieks denken”?

Gelovigen binnen de HRM beschuldigen christenen ervan “Grieks”te denken. Maar wat is Grieks denken? Grieks denken heeft te maken met filosofie en niet met geloven. Het originele Griekse denken beweerd: De mens is in wezen goed, en word niet-goed gemaakt door t leven en ervaringen. Dit staat inderdaad recht tegenover wat de bijbel ons leert. Gods woord zegt……er is niet een goed! Wij worden geboren in een gebroken wereld, een breuk met God. In die zin worden we “niet-goed”geboren. Grieks denken heeft dus niks te maken met hoe je God ziet. Heidens is niet perse Grieks en Grieks is niet perse heidens.
Natuurlijk is het waar dat de westerse christen wereld Yeshua /Jezus als blauwogige, lange licht harig, blanke man ziet…en dat beeld is inderdaad niet correct. Een joodse man uit het Midden-Oosten zal eerder een olijfkleurige huid hebben gehad en donkere haren en ogen. Maar omdat Grieks denken te noemen gaat te ver. Om even onderscheid te maken hebreeuws denken gaat terug naar het OT, onder de wet en een systeem van orde, Grieks denken (beweerd men) is vanuit het NT. Grieks was een gangbare taal in de dagen Yeshua/Jezus en de apostelen, en als die er niks mis mee vonden, waarom zouden wij dat dan wel vinden?
Er is n populair gezegde binnen de HRM:
Een jood zou nog liever varkensvlees eten dan Grieks spreken!
Maar daar is geen bron voor, integendeel. Er is veel bewijs te vinden dat het joodse volk zowel hebreeuws als Grieks gebruikten. In de Talmoed staat zelfs dat Grieks “koosjer” is. In de eerste eeuw sprak men Hebreeuws, Grieks en Aramees.

Het gevaar van HRM
Het langzaam verwerpen van wat zij noemen, een Griekse Jezus, als Hij immers joods was, Thora leefde, een Hebreeuwse naam had en Hebreeuws sprak….dan moet hetgeen de christenen leren wel fout zijn. Hiermee gooit men dus het kind met het badwater weg. Want men noemt die westerse christus al snel de antichrist, een valse Jezus. Jezus word dan ook vaak een Griekse god genoemd (en nog smerigere benamingen) binnen bepaalde HRM en messiaanse kringen en daarmee wijst men Jezus af en accepteert men alleen Yeshua de joodse Messias. En al de mensen die die Griekse Jezus aanbidden en volgen gaan dus naar de hel, zijn NIET gered! Dit is niet alleen triest maar ook een leugen.

Nog een gevaar is dat men studeert vanuit messiaanse boeken, bij messiaanse leraren ( die een Joodse leefstijl erop na houden) de joodse religie in praktijk leert brengen. En Jezus steeds meer op de achtergrond geraakt. Men gelooft oprecht dat men zo het joodse volk tot jaloezie brengt! Ook leert men er dat je als messiaans gelovige geënt word op Israël, hetgeen ook een leugen is. Wij als gelovigen (uit alle volken ook de joodse) worden geënt op Yeshua Ha’ Machiach/Jezus Christus. Ook diegene die Israël zijn moeten op Hem worden geënt. Nodeloos te zeggen dat diegene die dit alles geloven tot een “rude-awakening” komen als ze de waarheid ontdekken.

Nog een gevaar:

Ondanks het feit dat Jezus voor onze zonden stierf en ons kwam verlossen, moeten we volgens de HRM nog steeds precies volgens de Thora leven. En de Ruach Ha’ Kodesh (de Heilige Geest) zou je dat leren. Maar al gauw ontdek je dat je de Thora niet 100% kan volgen en je raakt gefrustreerd en zoekt de “fout” bij jezelf. Dit brengt je in conflict met jezelf. En als je dat dan zei, krijg je vaak als antwoord, nee we kunnen niet de hele Thora houden, maar we moeten het wel proberen, ons best doen. Maar je kan maar zo’n 40% van de wet houden, 240 van de 613 wetten. En dit word dan gezien in de HRM als de hele wet. Maar God zei: dat de Thora zoals hij geschreven is opgevolgd moet worden….wat dan met de regels die we niet kunnen opvolgen, omdat de tempel weg is, er geen priesters meer zijn, we een vrouw of man zijn, weduwe etc.….voor al deze groepen zijn er wetten die samenhangen met het hebben van een tempel en priesters!
Maar wat dan met de verzen:
Als je een deel van de wet breekt , overtreed je DE HELE WET!
Je best doen is dus niet genoeg. Dus je krijgt al snel het gevoel dat je faalt en voelt je schuldig voor God. En dan begint de ellende, vanuit dit schuldgevoel ga je nog meer je best doen en al snel ben je zelf je zaligheid aan het (proberen) te verdienen.

Nog een gevaar:

Binnen de HRM en messiaanse beweging zijn er ook groepen die Talmoed en kabbala gebruiken. De 4 niveaus van leren: Pardes. De 4 levels zijn; pasha, remez, drash en sod. Dit is niet Bijbels maar rabbinical en kabbalistisch. Maar daar wil ik hier niet op in gaan.
Maar er is een afhankelijkheid van rabbinical Talmoed, joodse fabels en oude joodse geschriften om een Hebrew mindset te bereiken, al deze dingen gebruikt men ook binnen de HRM. De yesod klas die ik zelf heb doorlopen, was gebaseerd op rabbinale leringen. Ik denk niet dat messiaanse gelovigen door hebben hoeveel van wat ze leren gebaseerd is op een achtergrond waar Yeshua/Jezus geen enkele rol speelt, zoals het gebruik van talliets, kippa’s, magen Davids, passover seder, mikveh’s, shekina glory (dit is uit kabbala, bar mitveh’s, s’mikah’s,concept van teshuva, concept van kasjrut (koosjer) mondelinge Thora, sabbatavond kaarsen ritueel…… speciale gebeden (uit Talmoed) Pirkei Avinu (of avot) ethiek van de vaderen uit de judaïsme/talmoed .
Deze en andere gewoontes zijn allemaal rabbinale toevoegingen uit de middeleeuwen, tradities en gewoontes van mensen en worden niet in de bijbel gevonden. Niet in het OT en niet in het NT .Sommige van deze dingen worden gevonden in de kabbala, judaïsme is volledig een rabbinical gegeven, en heeft 3 keer niks te maken met het NT en Yeshua/Jezus, omdat judaïsme ontkent wie Yeshua/Jezus is en Zijn Messias-zijn ontkent.
En nu naar de waarheid!
Deut. 6:5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
Mattheus 22:37 - En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Johannes 13:34 - Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander lief hebt.
1 Johannes 3:22 - En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
Col 3:12 - Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
Col 3:13 - Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
Col 3:14 - En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
Jacob 2:8 - Indien gij dan de Koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

Ik wil eindigen met een persoonlijk getuigenis van “sheep wrecked’.
Er waren momenten dat ik het zwaar had na het weggaan bij de HRM. Ik ontving nog steeds e-mails van hen en andere messiaanse groepen en forums. Al de dingen die ik er geleerd had, bleven door mijn hoofd spoken. Tot op vandaag kom ik studies tegen met de woorden houd je aan de Thora en houd je aan de wet van God… en ik vroeg me steeds af: waar is Yeshua/Jezus in heel dit verhaal? De leer nestelt zich in je hart en veroorzaakt angst en ongerustheid dat je zal falen. En dat je de kleinste in Gods koninkrijk genoemd zal worden. Dit is soort van hersenspoeling als je het mij vraagt. Niets in de bijbel verwijst naar dit soort overdenkingen of het op die manier begrijpen van het Woord.
Op de forums krijg ik steeds nare berichten en aanvallen zelfs, omdat ik niet terugkeer naar Thora Thora ! In het begin bezorgde dit alles paniek aanvallen bij me maar God gaf me een hard hart, zodat ik niet naar die aanvallen kon luisteren., en terug zou vallen zoals ik zo veel mensen had zien doen.
Maar vandaag de dag als ze me vertellen dat ik…ongehoorzaam ben en rebels en wetteloos, glimlach ik. Ik herinner hoe het was om gebonden te zijn door een systeem dat me gevangen hield. Het duurde niet lang tot de deur geopend werd naar het feit dat God goed is en dat er vrijheid in Hem is.
Mijn hart zong en genoot van Zijn genade aan mij betoont. Het lezen in Zijn woord werd een grote vreugde, want in Zijn woord is blijheid en schoonheid.
En een diepe bevrediging in het feit dat Hij mijn hart wil, mijn liefde.
Het is geen wet of een feest dat mijn gehoorzaamheid laat zien, maar dat ik EEN ben met Hem en Zijn wil zoek te doen, vanwege het prijzen van Zijn glory. Zijn wil is niet offers en regels maar vrijheid zoals de Geest van God je leid.
Wij zijn allemaal uniek in Christus en voor ieder persoon is er een uniek plan om God lief te hebben en zijn naaste als zichzelf.. Zodat de vrucht van Zijn Geest ten volle tot uitdrukking komt in ons leven.
Het meest tragische dat ik had aangenomen in de HRM tijd was, dat Yeshua/Jezus een "Thora Messias" was en niet een nieuw verbond Messias. Doordat ik iedere minuut spendeerde aan het zoeken naar mijn Hebreeuwse wortels , zag ik niet het echte evangelie, dat van Christus: me uitstrekken naar de behoeftige mens en de hooploze, met de boodschap van redding. HRM mensen zijn verloren gelopen op een voortijds pad, dat naar een doodlopende weg leid. Die weg is op zichzelf gericht niet op de verheerlijkte Yeshua/Jezus. Ik hoop dat mijn getuigenis je hart en ziel zal bereiken, genoeg om deze geloofsgroepen zelf te onderzoeken en te zien hetgeen ik vertel waar is. Ik pretendeer niet een leraar te zijn, maar ik heb hier verteld wat ik zie als waarheid door mijn eigen ervaringen en wat ik door studie weet.
Alsjeblief vraag God om je helderheid te verschaffen en je de waarheid te laten zien. Vraag om Zijn wijsheid en zoek naar Zijn waarheid tegen elke prijs. Ik ben bereid om alles wat ik hier schrijf op te helderen of te verklaren aan diegene die oprecht geïnteresseerd zijn.

Shalom in Jezus Christus die voor eeuwig is:
ONZE GOD EN KONING EN MESSIAS
Amazing Grace (How sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

Dit is het verhaal van sheep wrecked.

 

Reacties (5)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl