Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
GABRIEL GOD IS MIJN KRACHT
Welkom op mijn weblog Edeleolijf
 
 
Welkom op mijn weblog Edeleolijf
WELKOM OP MIJN WEBLOG GABRIEL


 
 Psalm 68: 12
 
 De Here deed het machtwoord weerklinken;
 de boodschapsters van goede tijding
 waren een grote schareReacties

Silvia op 06-10-2006 13:38
Lieve Jelle,
Mooie openbararing.
Dit stukje spreek mij al een hele tijd aan.
Ik kreeg het voor eht eerst toen ik net tot bekering kwam. het heb het bij de Heer gebracht omdat ik het niet begreep. Maar God is goed.
Ik zat ook etm dat van "ik ben geenJood".
 
de laataste tijden ben ik erg aan ht veranderen. Ik luister heel veel naar missiaanse muziek. Terwijl ik er eerst niet zo van hield. Mijn liefde voor Israle, wat ik ook niet begreep. Mijn man vond dat ik raar deed, omdat ik nu ook nog naar die muziek luister.
 
Maar God belofte is dat ik en mijn huis zullen dienen.
daarom dat het stukje wat je op mijn log zette, over dat mijn kinderen leerlingen des heren zullen zijn". dat ik Gods belofte voor mij. Ik blijf geloven dat Hij alle dingen doet medewerken ten goed.
En toen ej ook nog schreef dat "geen woord dat vasn god komt krachteloos zal zijn"
Nou voor mij is dit een bemoediging. hoe veel strijd ik ook heb.
Hij zal mijn kinderen en man redden.
Ik en mijn huis zullen de Here dienen.
Ik ga verder en hou mijn ogene gericht op Yeshua.
 
God bless you, Liefs Silvia
 
Klik hierop
 
Where Does My Help Come From
 
 
 
 
Gabriël op 06-10-2006 18:40
 
Ik denk niet dat het zo raar is de liefde voor Israël en voor Israëlische muziek, liefde voor Gods volk Israël is verlangen naar de roots, de wortels, dit is de saprijke wortel van de olijf, en het vette van de olie. Daaruit is het volle evangelie.  Jezus was zelf een Jood en wij zijn in Hem. Jood en Griek mogen samen geent worden op die edele Olijf. Dit erkenen is tot de bron komen en drinken van van de boom des Levens. Zonder Israël zal de gemeente nooit tot bloei en tot zijn doel komen, want het heil komt immers uit de Joden. Deze waarheid te erkennen laat de olie van de Heilige Geest beter stromen, de kink is uit de kabel.
Zoals de kerk Israël verloochend en zich zelf in hun plaats stelt en hen aan de kant zet, hebben ze in feite hen zelf buiten spel gezet.
We moeten radicaal zijn of op de edele olijf blijven of op de wilde olijf. Niet half om half want dan breken we spoedig af ..
We zullen Israël moeten erkennen teneerste als het volk van God waar Hij een verbond mee heeft gesloten en ten tweede van waaruit de gemeente is ontstaan, maar prijs God wij uit de heidenen zijn deelgenoot, medeleden en medeerfgenamen.
We moeten ons plaats kennen.
Maar zoals je zegt .. ik ben geen Jood kan ik zeggen je hoeft geen Jood te zijn om de naam Israël te dragen .. zie mijn studies maar bij de http://edeleolijf.punt.nl.
 
Ik blijf voor je gezin bidden,
 
veel liefs en God zegene ook jou en je gezin ..
 
Jelly 

Mary op 10-10-2006 00:40
Hoi lieve Jelly,
 
Lang geduurd, maar daar benik dan eindelijk, ja jammer van de spaces, maar als je éénmaal de kneepjes kent is het hier nog beter. Geen gedoe meer, ook ik ben nog lang niet klaar, ik moet nog heel veel van mijn linken opnieuw plaatsen,ik heb wat oponthoud gehad vanwege mijn gezondheid. In ieder geval ziet de jouwe er weer heel mooi uit en straalt het van alle kanten God's liefde weer uit.
 
Let you're light shine meid
 
Heel veel liefs Mary
 
 
 
Gabriël op 29-11-2006 14:28
Nee ... hij is een hele bekende RK heilige uit Assisi, God richtte deze man op in een tijd waar velen van het geloof afdwaalden. Hij nam afstand van de rijkdommen van de wereld om in armoede te leven. Niemand had meer liefde voor de mens dan hij, hij gaf zich volkomen aan de zaak van Christus en dat niet alleen voor katholieken maar ook voor protestanten, hij was een hele bijzondere bewogen man. Hij leefde omstreeks 1182.
Ik heb nog een mooi gebed van hem zal hem hier eens plaatsen
 
Franciscus van Assisi
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeven waar schuld is.
Laat mij verenigen waar verdeeldheid is.
Laat mij waarheid spreken waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop geven waar wanhoop is.
Laat mij licht ontsteken waar verdriet is.
O Heer,
Laat mij liever troosten dan getroost worden,
Liever begrijpen dan begrepen worden,
Liever liefhebben dan geliefd worden.
Want als je geeft, ontvang je
Als je verliest, krijg je vergeving
En als je sterft, word je geboren in het eeuwige leven.

AMEN

Linda op 01-12-2006 08:11
kwam je even een heel fijne weekend toe wensen
linda
 
Gabriël op 20-12-2006 21:04
Ja liefde is een prachtig wonder ..
Liefde wil altijd een relatie aan om te geven.
Ons motief om lief te hebben isvaak om iets te krijgen, ik wil ..
maar dat is niet wat God bedacht heeft.
God heeft liefde gegeven om te geven en als een mensdie liefdemoet missen in zijn leven komt hij niet tot volle bloei.
Laten we het geven aan hen die het zo hard nodig hebben.
 
 
jij ook fijne feestdagen en van harte Godszegen ook voor het komende Nieuwe jaar.
 
liefs Jelly
Rita op 21-12-2006 23:59
Wat heb jij een bijzondere log Jelly,
via links op andere weblogs zomaar bij jou aangekomen.
Heb heel veel van je artikelen gelezen, deed me goed om te lezen!
En naast je lieve bemoedigende woorden ziet het er ook nog eens heel mooi uit! Ik hoop dat je ook in het nieuwe jaar hier door mee blijft gaan.
Liefs,
Rita
 
 
Gabriël op 22-12-2006 12:04
Hallo Rita,
 
Dank je wel en fijn dat je het kan vinden op mijn log, soms begrijpen mensen het niet waarom je dingen schrijft of wat je schrijft maar dat geeft niet voor ieder is er wat.
Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk, de ene heeft dit en de andere dat en zo kunnen we samen bouwen. En het gaat niet altijd om de leerstelling die we denken te hebben maar om de relatie die we samen met Jezus hebben dat moet voorop staan en dat is het belangrijkste.
Ik zie dat je als Friezin verhuist bent naar Ede .. wel even wennen. Je kunt daar niet je Friese taal spreken, friezen zijn toch nog steeds een apart eigenzinnig volkje, ik kan het me begrijpen dat je het mist.
Maar ik wens je fijne Kerstdagen en een Opwekkend 2007.
 
groetjes en Gods zegen
 
Jelly
Licht Engel op 28-12-2006 15:26
Mijn nieuwjaarswensen voor iedereen...
 
Heel veel LIEFDE
 
Groetjes
 
 
 
"Wat is er buiten de hemel, o zon, dat jouw beeld kan bevatten?
Ik droom van jou, maar ik kan zelfs niet hopen jou te dienen",
weende de dauwdruppel en hij zei: "Ik ben te klein om jou in mij op te nemen,
jij grote, en mijn leven is niets dan tranen."
"Ik verlicht de onbegrensde hemel en toch kan ik mij aan een heel nietige
dauwdruppel overgeven", sprak de zon. "Ik zal slechts een lichtvonkje worden en
jou vullen en jouw kleine leven zal een lachende bol zijn."
 
 
Johan & Catharina Schouten op 07-02-2007 13:31
Wow wat een reacties heb jij zeg!
Dank voor je mooie afbeelding!
Ik heb hem bij het woord gezet, en als men op de afbeelding klikt komen ze op je log!
Heel veel zegen
 
Catharina Schouten
Meindert Reus op 07-02-2007 19:57
Je mag mij alles vragen. Ik heb niets te verbergen. Ik ben alleen maar een boodschapper.
Noem het maar new-ager, of je dat nu positief of negatief bedoelt.
Ik geloof niet in de bijbel in letterlijke zin (maar dat doet volgens mij ook bijna niemand meer) maar ik geloof zeker dat er hele en halve waarheden in staan.
Heb je wel eens van de bijbelcode gehoord? Er is zoveel wat tegenwoordig naar de oppervlakte komt dat ik het moeillijk vind om alles te geloven.
Ik geloof in mezelf en de wereld om mij heen maar heb ook de andere kant gezien. Ik heb lucide dromen gehad en daarna ben je niet meer dezelfde.
Er is een sterkt groeiende new-age beweging gaande en dat is niet voor niet.
 
Gr. Meindert (Johannes) Reus
Jelly op 08-02-2007 10:54
Hoi Meindert,
 
Bedankt voor je bericht ..
 
Ik wil je eerst zeggen dat ik en vele mensen met mij de Bijbel als volledig waarheid en als Gods geinspireerd Woord aan mensen gegeven aanvaard en geloof.
Ik ben blij dat je niets te verbergen hebt en zo is het ook met Jezus, Hij is voor de mensen een open boek, transparant zonder geheimen en zonder geheimzinnige code's en zonder een dubbel leven. En zo zie je maar hoe snel een waarheid over iemand snel verdraaid kan worden en wat een onrust en twijfel er gezaaid wordt om het evangelie maar te ontkrachten.
De leugen viert hoogtij.
Maar zoals jij zelf schreef over het oordeel, dan is het te begrijpen, want ik ga er van uit als jij de Bijbel citeert ook de context, dusalles wat daarom heen staatgeschreven leesten dan zie je als de oordelen over de aarde komen satan zijn tijd kort is, omdat hij gebonden zal worden voor duizend jaar,en dat hij er alles aan zal doen om het evangelie, die de redding is van de mensheid om die te ontkrachten en onderuit te halen om zoveel mogelijk mensen mee in het verderf te brengen.
Waar ik moeite mee heb is dat mensen de Bijbel gebruiken zoals het hen uitkomt en Gods leringen vermengen met valse leringen.
De Bijbel is hier ook heel duidelijk over.
Zoals je weet is de new Age een vervalsing van het in de Bijbel aangekondigde vrederijk. Maar als je meer wilt weten wat ik daar over schrijf ik heb twee artikelen daar neergezet onder het rubriek Waarschuwingen dus als je interesse hebt kun je dat lezen.
 
Ik wens je een goede dag verder en de hartelijke groeten,
 
Jelly
Gabriël (Jelly) op 24-03-2007 14:04
Even een mooi gedichtje in het fries (met vertaling Nederlands eronder)
 
Wat bistû leaflik, rizende simmermoarn!
’t Opgeande sintsje laket my oan.
’t Hoantsje kraait kûkelû, ’t douke ropt rûkûkû,
Ik wol ek sjonge fleurich fan toan.
 
’k Woe foar gjin gûne dat’k jit te sliepen lei,
’t Is my sa noflik ier op’e dei.
Protters dy’t tsjotterje, eksters dy’t skatterje:
Alles is fleurich, ik bin it mei!
 
 
Wat ben jij liefelijk, rijzende zomermorgen!
't Opkomend zonnetje lacht mij toe.
't Haantje kraait kukelu, 't duifje roept rukuku,
Ik wil ook zingen vrolijk van toon.
 
k Zou voor geen goud willen dat ik nog lag te slapen,
't Is mij zo aangenaam vroeg op de morgen.
Spreeuwen die kwinkeleren, eksters die schateren:
Alles is vrolijk, ik ben het ook!
 
Dank je Jan, dat oud- fries is zelfs moeilijk voor ons te lezen en bijna niet te verstaan..
 
Ik wens je ook een fijn en gezegend weekend toe
 
Groet Jelly

Silvia op 28-05-2007 00:53
Ik ben het boek
In de Geest en kracht van Elia
aan het lezen.
Is een zeer goed boek en aanrader.
 
Door het oog van een profeet
Heb ik besteld. Het lifd al klaar in hte bijblehuis.
Ik kan het van de week ophalen.
 
Dank je voor deze tips.
Gods zegen, Silvia
 
Gabriël op 28-05-2007 11:24
Goede morgen Silvia,
 
heb je de muziek van Don Potter al gehoord staat onder verschillende linken .... echt heel mooi.
Ik zelf ben aan het lezen in de boek van Martie Dieperink een heel goed boek o.a. over wat is gnostiek en hoe dat zich in de kerk infiltreert.
Maar ik wens je nog een fijne 2e pinksterdag ..
De Here zegene jullie
 
liefs Jelly
ikgeloofinjezus op 01-07-2007 15:08
Ja het kan toch raar lopen in je leven.Ja myn meisje is er ook mee bezig.De liefde van god is voor myn steeds meer gaan betekenen,en het lykt nu in een stroom versnelling te gaan.En dat god my op het oog had dat voel ik ook echt,het word ook steeds sterker.Maar er komen nog meer verhalen hoor op myn site.Dingen die ik echt wonderbaarlyk vind groetjes en.....tot gauw, arie.
maryan op 14-07-2007 10:23
Hallo Jelly, ik had je laatste reactie op mijn log niet gezien, een onhandige samenloop blijjkbaar.., op het moment dat jij een reactie schreef zette ik de mogelijkheid stop..ik vond het log ineens te persoonlijk en wilde er geen reacties meer op..dus toen verscheen jouw reactie niet..en ik heb hem dus ook niet gezien..
 
Ik heb ook die ene reactie van mezelf weggehaald omdat die misschien te persoonlijk naar jou was.. Vandaar dus..
Maar zou je dan alsnog je reactie willen geven.., dan maar op die andere log..dat maakt me niet uit...ik ben wel benieuwd ...
Wel jammer dat het net zo ging..sorry..was dus geen opzet..!
Patrick Waelauruw op 07-08-2007 22:51
Shalom Gabriel,
 
bedankt voor je berichtje. Ik kan ook zo genieten van al die kleurrijke, profetische paintings. Ook veel interessante rubrieken logs..........
 
Ik merk wel dat bij punt.nl veel profetische sites zijn, ongelooflijk hoe God op deze site aan het werk is.
 
Gods zegen,
Patrick
op 08-09-2007 10:20
Voor Gabriel
 
Jesaja 41
10Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
 
11Allen die zich fel tegen je keerden
zullen gehoond worden en te schande staan.
Zij die jou bestreden
worden minder dan niets en gaan te gronde.
12Zij die jou onderdrukten
zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs.
De vijanden die jou bevochten
zullen verdwijnen in het niets.
 
13Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.
 
Wanda op 20-09-2007 23:23
Hallo Gabriel,
 
Ik wilde je laten weten dat ik je weblog ontzettend mooi vind. Mijn vraag is: maak je de schilderijen zelf, zoja wat een prachtige gave is dat! Ik kom gauw vaker een kijkje nemen op je weblog, het werkt erg inspirerend en bemoedigend bij mij in mijn binnenste: dank je wel!
 
Gods vrede, Wanda.
Gabriël op 21-09-2007 10:22
Hallo Wanda,
 
Dank je wel dat je mijn weblog mooi vindt en dat het je inspireerd en bemoedigd ..
Ik hou van schilderijen, maar helaas maak ik ze zelf nietmaar zou graag die gave willen ontvangen ... maar helaas.
Schilderijen vind ik een soort van zinnebeeld (symbolisch), en als je woord en beeld samenvoegd komen de bedoelingen beter over hetmaakt het het Woord wat je schrijft duidelijker en levendiger.
In de Bijbel heb je het boek Ezechiël dat was ook iemand die heel veel zinnebeeldig deed en was ook zelf een zinnebeeld om Gods boodschap over te brengen.
 
Een fijne dag en de Here zegene je
 
Jelly
op 05-10-2007 07:54
Liefde lijdt tot vergeving
 
Liefde is het begin van vergeving
Liefde ishet begin van rust
Liefde is de weg naar genezing
waardoor je een vijand kust
 
Liefde is het allerbelangrijkste
Liefde overwint het grootste kwaad
Liefde is gebaseerd op geven
maakt vrienschap in plaats van haat
 
Liefde die kun je niet missen
voor heling van menig wond
waardoor het ruimte komt en genezing
waardoor je rust vind terstond
 
Liefde, het grootste gebod der allertijden
Liefde, vergeving, 1 heeft de prijs betaald
om de weg van vergeving te lijden
waardoor voor jou de rust werd behaald
 
@Coby Duifhuizen
Gabriël op 09-10-2007 19:57
Ik weet het Silvia, ik kan haar gedenken in mijn gebeden en dat zal ik zeker doen maar het enigste wat ze kan doen is haar blocken, T. bekeerd haar niet van haar dwaalleer en werken en zoekt elke keer weer een middel om haar godslasterlijkheid en vloeken te uiten.`Vriend van God`  moet zelf een stap nemen om dit te stoppen en dat kan ze doen door haar te blocken als ze van deze blasfemie af wil ..
Het is een keuze die je maakt anders ben je deel aan haar werken als we ons er mee inlaten en het laten geworden.  In de tweede brief van Johannes staat vanaf  vers 9 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis (weblog) en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.
Maar ik denk dat ze dat ook wel weet omdat het al zo vaak gezegd is .. de rust zal wederkeren als T.  niet meer op haar weblog kan komen.

Maar ik zal hier voor blijven bidden ..
De Here zegene je .... Jelly
Pearl op 11-07-2008 09:01
Nu en morgen

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
 
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten
en te beschermen
tegen gevaren van links en rechts.
 
De Heer zij achter u
om u te bewaren
voor de valsheden van boze mensen.
 
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u valt
en u uit de strik te trekken.
 
De Heer zij in u
om u te troosten als u treurig bent.
 
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen
als mensen over u heen vallen.
 
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
 
Moge de genadige God u zegenen
Johannes op 07-09-2008 13:27
Mattheus 24:6-8
 
6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
 
Namasté,
Johannes
 
seekinggod op 18-02-2009 08:11
  ...Christenen zouden moeten werken alsof alles van hen afhing
      en bidden alsof alles van God afhing...

      ...Een christelijk leven zonder gebed is als een computer zonder software... - Nederlandse Bijbelbond

      ...Christenen geloven in een volmaakte God, maar zijn zelf nog lang niet volmaakt...
      ...Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als wij bidden...    ‘…. en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen,
verootmoedigt zich en zij bidden
en zij zoeken mijn aangezicht
en bekeren zich van hun boze wegen,
dan zal Ik uit de hemel horen,
en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’
(2 Kron. 7:14, NBG)

 
In de bijbel staat

God heeft ons de Heilige Geest gegeven,
die altijd bij ons is, en ons zal helpen
en bij staan in de strijdt..
Joh.14:15-16

Want onze strijd is niet tegen mensen,
maar tegen machten en boze geesten in
de hemelse gewesten..
Efezier 6:12

Bied weerstand aan het boze
en het zal van je wijken.
Dit zijn de kenmerken van de Geest:
de liefde.

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren,
zij is niet afgunstig, zij praalt niet,
zij is niet opgeblazen, zij kwetst iemands gevoel
zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe,
zij is niet blij over de ongerechtigheid,
Maar is blij met de waarheid,
alles bedekt zij, alles geloofd zij alles hoopt zij,
De liefde vergaat nooit meer.
1Cor. 13:4-7

Allen die door de Geest van God geleid
worden zijn zonen Gods.
Wij hebben de Geest van het zoonschap
ontvangen, door wie wij zeggen :
Abba Vader..
 
 
Tirzah op 18-02-2009 21:11
Hoi Jelly,
 
Bedankt voor je reactie!
Jemig wat een leeswerk hier en op je hyves, heb snel wat dingetjes doorgelezen en ik sta versteld, veel is nieuw voor mij en ik weet nog niet wat ik ervan moet denken.
Maar er zit een hoop waarheid in, dat had ik zelf ook wel opgemerkt om me heen (ga uit babylon), wat ik mij afvraag, welke kerken vallen hieronder? Toch niet alle?
Ik ga naar een evang. gemeente, hier wordt wel het evangelie vertelt..... Ok er zitten wat gaatjes her en der waar aan gewerkt kan worden, maar is dat niet overal zo, ook al ga je niet naar een kerk.
 
Nou ik heb heel wat leeswerk, dus je zal nog wel 's van me horen.

Groetjes Tirzah
Jiooda op 13-11-2009 22:30

Ik heb U lief !

 
Ik hebU lief, Vader JHWH, ik hebU lief.
Ik heb U lief, leidtGij mij, dat 'k U nooit ontrief!
Ik heb U lief, ik dank U voor Uw Heil'ge Zoon!
Ik heb U lief, ik kniel nu voor Uw Gouden Troon!
 
Ik heb U lief, wilt U mij toch maar zo leiden.
Ik heb U lief,dat 'k de mensen magbevrijden!
Ik hebU lief, bevrijden Heer, in Uwe Naam.
Ik heb U lief, zodat ze Heilig voor U staan!
 
Ik heb U lief, ´t door U gereinigd leven lang!
Ik heb U lief, ´k ben aan Uw Zijde nooit meer bang!
Ik heb U lief, ´k hoef met U nooit ietste vrezen.
Ik heb U lief, ´k hoef nooit meer alleen te wezen!
 
Ik heb U lief, met mijn hele hart en zinnen!
Ik heb U lief, ´k wil U thans geheelbeminnen!
Ik heb U lief, houdt Gij mij toch Heilig enrein!
Ik heb U lief, ik wilvoor eeuwigbij U zijn.
 
Ik heb U lief, GrootJHWH en Lieve Vader!
Ik heb U lief, komt ons tochmaar steeds weer nader!
Ik heb U lief, wat kan ik nog doenzonder U?
Ik heb U lief, ik wil U loven hier enNú!
 
Ik heb U lief, ´k dank U voor Uw moedig sterven!
Ik heb U lief, en´teeuwig leven t´beërven!
Ik heb U lief, voor dit geweldige geschenk!
Ik heb U lief, omdat ik steeds weer dit gedenk!
 
Ik heb U lief, o dank U wel, ik heb U lief!
Ik heb U lief, ik heb U lief, ik heb U lief!
 
Door Hem geïnspireerd en opgeschreven door Jiooda.
Jiooda op 14-11-2009 17:37
Lieve Jelly,
 
Vanmiddag geschreven en dacht haar als 2e op jouw site te zetten.
Lieve groet en GBY
Joop.
 
Psalm 46,
van de Korachieten,
voor de koorleider, een lied.
Op de wijze van:
" De jonkvrouwen."
  
Een vaste Burcht is onze God !
  
Een vaste Burcht is onze God, 'n toevlucht voor de zijnen,
een sterke Macht staat ons terzij, Hij helpt hen tegen pijnen.
't Zij benauwdheid, grote vrees, Hij's ten zeerste onze kracht,
al verplaatste d'aarde, vrees niet, Hij is uw Hemelmacht.
Al wankelden alle bergen in het hart der zeeën,
waardoor 't gedruis, de wateren schuimen, wolken sprayen.
Door haar onstuimigheid beven de bergen op aarde,
maar God, d'vaste Burcht staat klaar, Zijn hulp geeft levenswaarde.
  
Een rivier - bruisende stromen, verheugen de stad God's,
de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten Trots.
God is in haar midden, zij wankelt niet, het staat gericht,
God zal haar helpen bij 't aanbreken van het morgenlicht.
Volkeren woedden, koninkrijken zullen wankelen,
Hij verhief Zijn Stem, de aarde ging als stro verhakselen.
Een vaste Burcht is Jacob's God, kom en aanschouw Zijn Werk,
die verwoestingen aanricht, de werken van Hem zijn Sterk.
  
  
De Here der Heerscharen is steeds weer met ons allen,
die oorlogen stopt, tot 't eind der aarde, 't doek gaat vallen.
Hij verbreekt de boog, slaat lansen stuk, strijdwagens branden,
laat af en weet, Ik ben God, Ik laat hen allen stranden.
Ik ben Verhoogd boven de volken van deze aarde,
De Here der heerscharen is Verheven, mijn waarde,
een vaste Burcht is Jacob's God, Hij is in ons leven,
als je leeft naar Zijn Gebod, hoef je voor Hem niet t'beven.
  
Door Hem geïnspireerd en opgeschreven door Jiooda.
emjesown op 28-11-2009 14:51
Shabbath Shalom Jelly(en lezers)
 
Wat wens ik jullie hier?
Shalom weet iedereen betekent Vrede, maar t betekent veel meer dan dat.
Shalom betekent ook volkomen
 
Shabbath word als de 7e dag gezien binnen t jodendom, onze zaterdag.
Maar t komt van t woord sj'avat
wat ophouden betekent(ceasse)
God hield op met scheppen de 7e dag, Hij was klaar. Hij hoefde niet te rusten, want de God van Israel slaapt noch sluimert zegt psalm 121.
Hij word niet moe.
Daarnaast zei Jezus:
Ik en Mijn Vader werken nog steeds.
Dus in de grondtekst kan t nooit "rusten"betekent hebben.
Stel je voor dat God werkelijk zou rusten en niks meer doen.
Hij is niet allee schepper, maar ook onderhouder van die schepping.
 
Waarmee moeten wij ophouden dan?
Ik denk met zelf werken
voor onze behoudenis en rust.
Ik denk dat dit verwijst naar de belofte van de eeuwigheid met Hem, waar n volkomen rust zal zijn in Hem.
Shabbath Shalom wens ik jullie dus
een volkomen rust in Hem.
 
Emje
 
 
 
Gabriël op 28-11-2009 15:32
Hallo Emje, ik wil jou (en een ieder) een gezegend shabbat toewensen in Zijn shalom.
 

En shalom is een veelomvattend woord wat niet alleen vrede betekend .  Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord sh-l-m (uitspraak: shalem) wat de volgende betekenissen heeft: compleet, vol, geheel, gaaf, gezond, heel, vervuld, onverdeeld zijn. De algemene grondbegrippen die dit werkwoord uitdrukt zijn: het bezitten van volheid, heelheid, vervulling, het komen tot een staat van vol/gaaf/geheel zijn, het bereiken van eenheid, het komen tot herstel in een bepaalde relatie. Deze basisbetekenissen kunnen tot uitdrukking komen bij de weergave van het woord shalom.

Als afleiding van het voornoemde werkwoord sh-l-m kan shalom als volgt worden vertaald: vrede, welzijn, heelheid, volheid, volkomenheid, gezondheid, veiligheid, zekerheid, vastheid, compleet zijn, voorspoed, rust, behoud.
 
 
Ik wil iedereen Gods shalom toebidden, met de volle betekenis van het woord ..
 

 

Jiooda op 17-02-2010 17:17
Lieve Jelly,
Bedankt voor je lieve brief en dacht aan dezepsalm. Deze geeft weer wat er ongeveer gebeurd is.
GBY
Joop.
 
Psalm 6.
Een Psalm van David!
Gebed in doodsgevaar!
  
Het is toch niet Uw Grimmigheid of Toorn?
Het voelt aan als een kastijding in de storm!
Wees mij Genadig Heer in deze zware tijd;
Ik kwijn weg, ze zoeken mij in al hun nijd;
Mijn ziel doet pijn, door deze grote schrik!
Hoelang nog Heer, want wie ben ik?
 
De vijand die wil wraak enwenst mijn dood,
kan 'k U loven, onder d' groene zood'?
'k Ben zo moe geworden van mijn klagen,
elke nacht ben 'kziek dooronbehagen!
Mijn ogen, dof vannarigheid en angst,
door dreigingen verzwakt,maakt mij hetbangst!
 
Bevrijdt mij vanhen, die mij benauwen,
laat daders van 't onrecht zich berouwen!
Ja,de Heer heeftmijn droefgeween gehoord,
mijn smekingen, die zijn door Hem verhoord!
De Here neemt al mijn gebeden aan,
de vijand zalbeschamend voor Hem staan!
 
Door deez' Heiligheid verschrikt, verstoten,
deinzen zijwegvoor Zijn Gunstgenoten!
Grote God Immanuël,
Gij Zijt Heilig, dank U wel!
Door Hem geïnspireerd en opgeschreven door Jiooda.
op 16-10-2010 21:40
Hallo Jelly,
 
Via Emje haar site kom ik even bij jou kijken.
Je hebt interessante artikelen, dus zeker de moeite waard om te lezen.
 
Groetjes Ingrid
Bruid / Ekklesia op 12-03-2012 18:04
Deze site ziet er leuk en gezellig uit. Net gelezen over Izebel. Dat werd goed beschreven. Naast Bruid heb ik nog een site. Die heet .adelaarrobin.wordpress.com .
 
Gr. Robin
Gabriël op 12-03-2012 19:19
Bedankt voor je bezoek Robin, heb je site even gezien, ziet er heel mooi uit, ik bid je Gods zegen toe om Zijn Woord te brengen,
 
gr. Jelly
Yiooda op 11-06-2012 15:10
Lieve Gabriëlle,
Voor jou deze bewerkte psalm.
GBY
Joop
 
Psalm 68. Van David.

 

 

 

Lof en Danklied voor de overwinning.

 

 

God staat op, Zijn vijanden worden verstrooid, haters vluchten,
zij vluchten voor Zijn Aanwezigheid, terwijl zij diep zuchten.
Gelijk rook door wind verdreven wordt, zo verdrijft U hen met Uw Adem,
de anarchisten, zij smelten als was en ruiken naar vuile baden.
De rechtvaardigen echter zijn blij, zij juichen voor Zijn Aangezicht,
geven blij een teken van vreugde, zien lofprijzing niet als een plicht.
Zing tot uw God, Psalm zingt Zijn Naam, baan nu een brede weg, voor Hem,
Hij, die de aarde doorkruist, Hij is Heer, juich voor Hem met uw stem.

 

 

 

 

Hij is Vader der wezen en Rechter van de weduwvrouw,
God in Zijn Heilig Huis, die belooft haar Zijn Eeuwige Trouw.
God, die de eenzamen in een huis met gezin doet wonen,
gevangenen uitleidt in voorspoed, en daarmee belonen.
Doch de weerspannige woont in dor land, altijd wind tegen,
wie God tegen spreekt heeft steeds pech, zit vaak om hulp verlegen.
O God, toen U voor Uw volk uitging, dat liep in de wildernis,
toen beefde de aarde en regende het door U, zeer gewis.

 

 

 

 

Zelfs Sinaï boog voor het Aangezicht van de God van Israël,
een milde regen van gaven gaf U ons , het kwam door Uw Bevel.
U gaf een schuilplaats toen Uw erfdeel doodmoe was en uitgeput,
het leger van U zette zich daarin ter neer, door U beschut.
U bereidde dat voor, in Uw Goedheid, voor de vermoeiden, o God,
U deed ook Uw Machtswoord duidelijk horen, daar werd niet mee gespot.
De boodschappers van de goede tijding, waren een grote schare,
de koningen van legers vluchtten, bij het horen van hun mare.

 

 

 

 

Thuisblijvende vrouwen verdeelden de buit, zo zij dit al mochten,
terwijl zij sliepen tussen de stallen, waren wij het die vochten.
De vleugels van duiven werden daarna met zilver beklonken,
en haar slagpennen met een glanzend goud, om er mee te lonken.
Toen kwam de Almachtige die koningen uiteendreef en versloeg,
Hij liet het sneeuwen op de Salmon, wat de wilde dieren verjoeg.
Het gebergte Gods:Gebergte van Basan met zijn vele toppen,
kijken afgunstig naar de Berg Gods, kunnen het niet verkroppen.

 

 

 

Het is de Berg Sinaï, die God koos om er te wonen,
waarlijk, Hij zal daar voor eeuwig wonen op Gouden Tronen.
Gods wagens en paarden zijn daar gezien; het getal was niet te raden,
De Heer is van Sinaï het Heiligdom ingegaan, Rijk beladen.
U bent opgevaren naar de Hoge, gevangenen verlost,
U voerde hen met Zich mee omhoog, zij kregen daar elk een post.
U heeft vele gaven in ontvangst genomen onder al die mensen,
ook eigenwijzen nodigde U om daar te wonen, met hun wensen.

 

 

Geprezen zij de Heer; Dag in dag uit, steeds weer draagt Hij ons,
die God is ons Heil, een God van Reddingen, Hij geeft steeds Respons.
Bij de Heer, onze Heer, is uitkomst tegen de dood, o hoor,
waarlijk, God verplettert het hoofd van Zijn vijanden, aldoor.
Ook de harige schedel van wie volhardt in zijn schuldige daden,
houd toch niet vast aan uw ongerechtigheden, het is u geraden.
De Heer heeft gezegd:Uit geheel Basan breng Ik u weder,
weder uit de diepte der zee; die Ik met Mijn Voet verneder.

 

 

 

 

Uw voeten zullen baden in het bloed, hondentongen krullen,
zij krijgen hun deel van de vijanden, wat zullen ze smullen.
Men ziet Uw feeststoet, God, de Feeststoet van mijn God en Koning,
Feestvreugde in Zijn Heiligdom, Zijn Goddelijke woning.
Voorop de zangers, dan snarenspelers, jonkvrouwen met tamboerijn,
het groot koor prijst God, die de Springader Israëls is en zal zijn.
Daar is Benjamin, de jongste, hun heerser over allen,
de vorsten, van Juda in drommen, enorme aantallen.

 

 

 

 

De vorsten van Zebulon en van Naftali, zij staan in het krijt,
Uw God heeft u sterkte geboden en zeker gelijkwaardigheid.
Toon Uw macht, o God, wat U toch voor ons heeft gedaan, door Uw Huis,
vanwege Uw Tempel, omwille van Jeruzalem ’s gedruis.
Koningen bieden U geschenken, met eerbied en ontzag,
zij hoorden van Uw Grootheid en maken daarvan hun gewag.
Bedreig dat gedierte Heer, daar in het riet, die stierenbende,
met de kalveren van de volken, zij zorgen voor ellende.

 

 

 

 

U, keert Zich af van hen die belust zijn op zilver en het geld,
verstrooit de volken die behagen scheppen in strijd op het veld.
Aanzienlijken naderen uit Egypte, het woeste land,
Ethiopië komt haastig tot God, met gestrekte hand.
U, koninkrijken van de aarde, zingt onze God uw Psalmen, zingt de Heer,
geeft Hem, die door de Eeuwenoude Hemel der Hemelen rijdt, alle eer.
Hij laat Zijn Machtige Stem weerklinken met veel gedruis, dit is Gods Sterkte,
Zijn Majesteit is over Zijn volk, Zijn Kracht, die ook de wolken bewerkte.

 

 

 

 

Geducht bent U, o God,Krachtig van uit Uw Heiligdom, U Israëls God,
U verleent grote Sterkte, Volheid van Kracht aan Uw volk, dat is nu aan bod.
Geprezen zij God!

Gabriël op 12-06-2012 13:40
Dank je wel Joop, geweldig mooi Psalm ook hoe je die verwerkt en verwoord hebt ..
Gods zegen en shalom voor jou en je geliefden ..

Psalm 68:20 uit NBV.

Geprezen zij de Heer,dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons.

Yiooda op 12-06-2012 14:17
Dank je wel Gabriël, voor je waardering en ook van Alda de groeten terug.
 
Weet je dat ik het hele werkstuk in 5 jaar heb voltooid?
 
Alle 150 Psalmen zijn in een boekwerk met glanzende kaft uitgegeven.
Lieve groet en GBY
Shalom
Joop
Gabriël op 12-06-2012 20:04
Wat bijzonder Joop, ik heb al vele Psalmen van je gelezen en ze zijn echt bijzonder, de meeste die me aanspreek is psalm 116 en 118, ik wist niet dat je het in een boekwerk had uitgegeven, nou na 5 jaar, dat zal zeker heel wat met je hebben gedaan om zo deze psalmen door te lezen en te verwerken ..

Lieve groet en Gods zegen voor jou en Alda, hoop dat het goed gaat met haar ..
 
shalom Jelly

Yiooda op 12-06-2012 20:27
Dag Jelly.
 
Bedankt en het gaat erg goed met Alda
 
Als je ooit een bewerkte psalm nodig hebt voor je werk laat het dan even weten want dan stuur ik haar per mail aan je op.
Liev groet en BGY
Joop en Alda
escort emirates op 19-10-2012 07:21

Ik ben onder de indruk! Echt informatieve blog post hier mijn vriend. Ik wilde alleen maar commentaar te leveren en houden van de kwaliteit van het werk zeggen.

excort op 19-10-2012 20:47

De Pleasure naar uw blog te begrijpen. De bovenstaande artikelen is vrij uitzonderlijk, en ik heb echt genoten van het lezen van uw blog en punten die u geuit. Ik hou echt van om terug te verschijnen op een typisch basis, een veel meer in het onderwerp te plaatsen. Bedankt voor het delen van ... blijven schrijven!

escorte grils op 20-10-2012 11:06

Een van de meer indrukwekkende blogs die ik heb gezien. Heel erg bedankt voor het bijhouden van het internet chique voor een verandering. Youve kreeg stijl, klasse, bravoure. Ik meen het. Gelieve keep it up, want zonder het internet is ongetwijfeld ontbreekt in intelligentie.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl