Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
HRM, waar staat dat voor?

HRM, waar staat dat voor?
Hebrew roots Movement.

Dit is een beweging die terug naar de Thora promoot, leven volgens de wet die Mozes kreeg op de berg Sinai. Er zijn diverse variaties binnen die beweging. Als ik iets beschrijf hou ik het algemeen, beseffend dat niet iedere groep binnen de HRM dezelfde gedachten hierover heeft. Net als in het christendom zijn er ook binnen de HRM vele afsplitsingen met een eigen manier om hun geloof te belijden en beleven.
De meeste gelovigen in deze beweging beweren dat het christendom heidens is en een Grieks denken hanteert. Het centrale punt is dat men af moet van het Grieks denken en hebreeuws moet gaan denken. Hierbij moet men zoveel mogelijk joods denken en joodse gebruiken terug brengen in je geloofsleven en dagelijks leven.
De reden achter dit alles is, de bijbel is joods, de apostelen waren joods en de Messias was joods. Dus ook de taal en de manier van denken was joods (hebreeuws) dus moeten we daar naar terug. Dit lijkt een hele logische gevolgtrekking ware het niet dat de hele bijbel ooit in het Grieks vertaald is vanuit het Hebreeuws (door Joodse Rabbi’s) . En ook het feit dat de apostelen Grieks spraken, net als Jezus. Voor hun was het dus geen probleem om Grieks te spreken en te schrijven.
Vele gelovigen binnen de HRM zijn op zoek naar hun joodse wortels van het geloof en op zich is hier niks mis mee. Uiteindelijk liggen in het Jodendom ook onze wortels. Maar men hoeft niet “joods” te worden om Gods woord te begrijpen, ook hoeft men geen Hebrew-mindset te ontwikkelingen. Het gevaar van het Hebreeuws denken is dat men uiteindelijk meer richting judaïsme kan gaan dan je lief is, er zijn al velen van het christendom via Hebrew roots tot een punt zijn gekomen dat ze Jezus als Verlosser af hebben gezworen, joods geworden zijn dus. Een andere richting die men opkan gaan is de Noachide leer. Deze leer is wel iets anders, maar ze ontkennen ook Jezus als Messias.
De diensten op shabbat zijn ook erg joods ingevuld, de siddur is afgekeken van de joodse liturgie, de gebeden zijn dan ook vaak in het hebreeuws, net als de liederen die men zingt. Ook daar is op zich niks op tegen, messiaanse muziek is prachtig en kan zeker een aanvulling zijn in je geloofsbeleving. Het verraderlijke zit hem in de subtiliteit waarmee men de gelovige dieper in het Jodendom voert, alsof Joods zijn het enige zaligmakend is. De leiders van een Hebrew Roots Movement doet de meeste van hun studies ook bij joods orthodoxe rabbi’s. Dat is dan voor een deel bepalend wat men gelooft, weliswaar zonder Jezus erin, want rabbi’s zijn joods en accepteren de Messias niet, die studies zijn dus op andere zaken gebaseerd dan het nieuwe testament. Maar als je Jezus uitsluit,krijg je een heel andere evangelie. Het resultaat hiervan is dan ook dat men vaak de Thora boven Jezus stelt. Ik heb ooit eens geteld hoe vaak de Thora genoemd werd in een studie en hoe weinig de naam Jezus of Yeshua,en ik schrok ervan.

Dan zijn er nog groepen binnen de HRM die erop staan dat je de naam Yeshua gebruikt i.p.v. Jezus, de heilige Geest de Ruach Ha Kodesh noemt en de namen van de apostelen ook in het hebreeuws uitspreekt. Mozes word dan Mosje. Doe je dit niet, dan zou je niet “gered”zijn. Ook al zijn er velen die op de naam Jezus ooit tot bekering gekomen zijn, God hoorde hen dus toen wel! Maar nu blijkt God alleen te luisteren naar Zijn hebreeuwse naam. Sommige messiaanse gelovigen gaan hier heel ver in. En dat terwijl we weten dat in het OT niet alleen hebreeuwse woorden staan maar ook:Grieks, Latijn, Perzisch (chaldeas) en Aramees. Delen van het OT waren geschreven in het Aramees. In de tijd voor het hebreeuws zich als taal ontwikkelde, was de taal waarschijnlijk arcadisch of een proto type van canaanites. Interessant is ook dat Grieks ooit ook van rechts naar links werd geschreven net als het hebreeuws. Het is een mythe om het OT te beschrijven als een puur hebreeuws/Semitisch document.
De meeste zich messiaans noemende gelovigen zijn niet joods, terwijl de benaming “messiaans”gebruikt zou moeten worden voor joden die de Messias(de gezalfde) wel aan nemen. Gelovigen uit de heidenen noemen Hem Christus (gezalfde), die zouden daarom christenen genoemd worden. Kwestie van taal gebruik. Ons geloof in de Messias ligt in de joodse wortel, maar wijzelf zijn niet van joodse origine. Dus dat hele naam gedoe is schromelijk overdreven. Ook al is Hebreeuws een prachtige taal en de moeite waard om er het een en ander over te leren.

Wat is er mis met “Grieks denken”?

Gelovigen binnen de HRM beschuldigen christenen ervan “Grieks”te denken. Maar wat is Grieks denken? Grieks denken heeft te maken met filosofie en niet met geloven. Het originele Griekse denken beweerd: De mens is in wezen goed, en word niet-goed gemaakt door t leven en ervaringen. Dit staat inderdaad recht tegenover wat de bijbel ons leert. Gods woord zegt……er is niet een goed! Wij worden geboren in een gebroken wereld, een breuk met God. In die zin worden we “niet-goed”geboren. Grieks denken heeft dus niks te maken met hoe je God ziet. Heidens is niet perse Grieks en Grieks is niet perse heidens.
Natuurlijk is het waar dat de westerse christen wereld Yeshua /Jezus als blauwogige, lange licht harig, blanke man ziet…en dat beeld is inderdaad niet correct. Een joodse man uit het Midden-Oosten zal eerder een olijfkleurige huid hebben gehad en donkere haren en ogen. Maar omdat Grieks denken te noemen gaat te ver. Om even onderscheid te maken hebreeuws denken gaat terug naar het OT, onder de wet en een systeem van orde, Grieks denken (beweerd men) is vanuit het NT. Grieks was een gangbare taal in de dagen Yeshua/Jezus en de apostelen, en als die er niks mis mee vonden, waarom zouden wij dat dan wel vinden?
Er is n populair gezegde binnen de HRM:
Een jood zou nog liever varkensvlees eten dan Grieks spreken!
Maar daar is geen bron voor, integendeel. Er is veel bewijs te vinden dat het joodse volk zowel hebreeuws als Grieks gebruikten. In de Talmoed staat zelfs dat Grieks “koosjer” is. In de eerste eeuw sprak men Hebreeuws, Grieks en Aramees.

Het gevaar van HRM
Het langzaam verwerpen van wat zij noemen, een Griekse Jezus, als Hij immers joods was, Thora leefde, een Hebreeuwse naam had en Hebreeuws sprak….dan moet hetgeen de christenen leren wel fout zijn. Hiermee gooit men dus het kind met het badwater weg. Want men noemt die westerse christus al snel de antichrist, een valse Jezus. Jezus word dan ook vaak een Griekse god genoemd (en nog smerigere benamingen) binnen bepaalde HRM en messiaanse kringen en daarmee wijst men Jezus af en accepteert men alleen Yeshua de joodse Messias. En al de mensen die die Griekse Jezus aanbidden en volgen gaan dus naar de hel, zijn NIET gered! Dit is niet alleen triest maar ook een leugen.

Nog een gevaar is dat men studeert vanuit messiaanse boeken, bij messiaanse leraren ( die een Joodse leefstijl erop na houden) de joodse religie in praktijk leert brengen. En Jezus steeds meer op de achtergrond geraakt. Men gelooft oprecht dat men zo het joodse volk tot jaloezie brengt! Ook leert men er dat je als messiaans gelovige geënt word op Israël, hetgeen ook een leugen is. Wij als gelovigen (uit alle volken ook de joodse) worden geënt op Yeshua Ha’ Machiach/Jezus Christus. Ook diegene die Israël zijn moeten op Hem worden geënt. Nodeloos te zeggen dat diegene die dit alles geloven tot een “rude-awakening” komen als ze de waarheid ontdekken.

Nog een gevaar:

Ondanks het feit dat Jezus voor onze zonden stierf en ons kwam verlossen, moeten we volgens de HRM nog steeds precies volgens de Thora leven. En de Ruach Ha’ Kodesh (de Heilige Geest) zou je dat leren. Maar al gauw ontdek je dat je de Thora niet 100% kan volgen en je raakt gefrustreerd en zoekt de “fout” bij jezelf. Dit brengt je in conflict met jezelf. En als je dat dan zei, krijg je vaak als antwoord, nee we kunnen niet de hele Thora houden, maar we moeten het wel proberen, ons best doen. Maar je kan maar zo’n 40% van de wet houden, 240 van de 613 wetten. En dit word dan gezien in de HRM als de hele wet. Maar God zei: dat de Thora zoals hij geschreven is opgevolgd moet worden….wat dan met de regels die we niet kunnen opvolgen, omdat de tempel weg is, er geen priesters meer zijn, we een vrouw of man zijn, weduwe etc.….voor al deze groepen zijn er wetten die samenhangen met het hebben van een tempel en priesters!
Maar wat dan met de verzen:
Als je een deel van de wet breekt , overtreed je DE HELE WET!
Je best doen is dus niet genoeg. Dus je krijgt al snel het gevoel dat je faalt en voelt je schuldig voor God. En dan begint de ellende, vanuit dit schuldgevoel ga je nog meer je best doen en al snel ben je zelf je zaligheid aan het (proberen) te verdienen.

Nog een gevaar:

Binnen de HRM en messiaanse beweging zijn er ook groepen die Talmoed en kabbala gebruiken. De 4 niveaus van leren: Pardes. De 4 levels zijn; pasha, remez, drash en sod. Dit is niet Bijbels maar rabbinical en kabbalistisch. Maar daar wil ik hier niet op in gaan.
Maar er is een afhankelijkheid van rabbinical Talmoed, joodse fabels en oude joodse geschriften om een Hebrew mindset te bereiken, al deze dingen gebruikt men ook binnen de HRM. De yesod klas die ik zelf heb doorlopen, was gebaseerd op rabbinale leringen. Ik denk niet dat messiaanse gelovigen door hebben hoeveel van wat ze leren gebaseerd is op een achtergrond waar Yeshua/Jezus geen enkele rol speelt, zoals het gebruik van talliets, kippa’s, magen Davids, passover seder, mikveh’s, shekina glory (dit is uit kabbala, bar mitveh’s, s’mikah’s,concept van teshuva, concept van kasjrut (koosjer) mondelinge Thora, sabbatavond kaarsen ritueel…… speciale gebeden (uit Talmoed) Pirkei Avinu (of avot) ethiek van de vaderen uit de judaïsme/talmoed .
Deze en andere gewoontes zijn allemaal rabbinale toevoegingen uit de middeleeuwen, tradities en gewoontes van mensen en worden niet in de bijbel gevonden. Niet in het OT en niet in het NT .Sommige van deze dingen worden gevonden in de kabbala, judaïsme is volledig een rabbinical gegeven, en heeft 3 keer niks te maken met het NT en Yeshua/Jezus, omdat judaïsme ontkent wie Yeshua/Jezus is en Zijn Messias-zijn ontkent.
En nu naar de waarheid!
Deut. 6:5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
Mattheus 22:37 - En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Johannes 13:34 - Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander lief hebt.
1 Johannes 3:22 - En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
Col 3:12 - Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
Col 3:13 - Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
Col 3:14 - En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
Jacob 2:8 - Indien gij dan de Koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

Ik wil eindigen met een persoonlijk getuigenis van “sheep wrecked’.
Er waren momenten dat ik het zwaar had na het weggaan bij de HRM. Ik ontving nog steeds e-mails van hen en andere messiaanse groepen en forums. Al de dingen die ik er geleerd had, bleven door mijn hoofd spoken. Tot op vandaag kom ik studies tegen met de woorden houd je aan de Thora en houd je aan de wet van God… en ik vroeg me steeds af: waar is Yeshua/Jezus in heel dit verhaal? De leer nestelt zich in je hart en veroorzaakt angst en ongerustheid dat je zal falen. En dat je de kleinste in Gods koninkrijk genoemd zal worden. Dit is soort van hersenspoeling als je het mij vraagt. Niets in de bijbel verwijst naar dit soort overdenkingen of het op die manier begrijpen van het Woord.
Op de forums krijg ik steeds nare berichten en aanvallen zelfs, omdat ik niet terugkeer naar Thora Thora ! In het begin bezorgde dit alles paniek aanvallen bij me maar God gaf me een hard hart, zodat ik niet naar die aanvallen kon luisteren., en terug zou vallen zoals ik zo veel mensen had zien doen.
Maar vandaag de dag als ze me vertellen dat ik…ongehoorzaam ben en rebels en wetteloos, glimlach ik. Ik herinner hoe het was om gebonden te zijn door een systeem dat me gevangen hield. Het duurde niet lang tot de deur geopend werd naar het feit dat God goed is en dat er vrijheid in Hem is.
Mijn hart zong en genoot van Zijn genade aan mij betoont. Het lezen in Zijn woord werd een grote vreugde, want in Zijn woord is blijheid en schoonheid.
En een diepe bevrediging in het feit dat Hij mijn hart wil, mijn liefde.
Het is geen wet of een feest dat mijn gehoorzaamheid laat zien, maar dat ik EEN ben met Hem en Zijn wil zoek te doen, vanwege het prijzen van Zijn glory. Zijn wil is niet offers en regels maar vrijheid zoals de Geest van God je leid.
Wij zijn allemaal uniek in Christus en voor ieder persoon is er een uniek plan om God lief te hebben en zijn naaste als zichzelf.. Zodat de vrucht van Zijn Geest ten volle tot uitdrukking komt in ons leven.
Het meest tragische dat ik had aangenomen in de HRM tijd was, dat Yeshua/Jezus een "Thora Messias" was en niet een nieuw verbond Messias. Doordat ik iedere minuut spendeerde aan het zoeken naar mijn Hebreeuwse wortels , zag ik niet het echte evangelie, dat van Christus: me uitstrekken naar de behoeftige mens en de hooploze, met de boodschap van redding. HRM mensen zijn verloren gelopen op een voortijds pad, dat naar een doodlopende weg leid. Die weg is op zichzelf gericht niet op de verheerlijkte Yeshua/Jezus. Ik hoop dat mijn getuigenis je hart en ziel zal bereiken, genoeg om deze geloofsgroepen zelf te onderzoeken en te zien hetgeen ik vertel waar is. Ik pretendeer niet een leraar te zijn, maar ik heb hier verteld wat ik zie als waarheid door mijn eigen ervaringen en wat ik door studie weet.
Alsjeblief vraag God om je helderheid te verschaffen en je de waarheid te laten zien. Vraag om Zijn wijsheid en zoek naar Zijn waarheid tegen elke prijs. Ik ben bereid om alles wat ik hier schrijf op te helderen of te verklaren aan diegene die oprecht geïnteresseerd zijn.

Shalom in Jezus Christus die voor eeuwig is:
ONZE GOD EN KONING EN MESSIAS
Amazing Grace (How sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

Dit is het verhaal van sheep wrecked.

 

Reacties

7Gabriel73 op 30-03-2016 10:31

Aan de vrucht herkent men de boom .. liefdeloosheid, hoogmoed, hardheid en hardnekkigheid, niet bereid samen te beoordelen, hun openbaringen zijn de ware openbaringen zonder het het Bijbels te kunnen toetsen.

De Bijbel leert aan de vrucht erkent men de boom, in Galaten 5 vers 22-23 zien we de negen zichtbare eigenschappen van een ware gelovige samengevat. Deze vruchten en eigenschappen zijn : liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Ik merk het ook, niet alleen onder de New Age movement, maar ook onder een bepaalde groep van de Hebrew Movement (onder de messiaanse beweging) dat daar ook een misleiding gaande is wat over een valse Jezus gaat. Daar wordt geleerd dat alle apostelen en profeten die niet de sabbat houden en al de Feesten van de Heer vieren dat dit alle valse profeten zijn en deze allen een valse Jezus brengen.Ook deze beweging beoordeelt en onderscheiden de Bijbel en de bedieningen door God gegeven alleen door hun eigen (messiaanse) bril waarin ze de dingen toetsen en niet meer door de zuivere inwerking van de Heilige Geest die dwars door menselijke denominaties en visies heen kijkt en dat is zeer gevaarlijk en misleidend.Zij beoordelen dat wie deze Feesten van de Heer niet viert en de sabbat niet houden deze een valse geest en een valse Jezus volgen. Want Jezus is een valse (demonische) Jezus want het is Yeshua haMashiach. (opzich de Naam is goed, maar niet als ze een mensheid die Jezus volgt veroordeelt als vals en een valse Jezus is)

Je ziet hier een hele vermenging in komen en vele goede bedieningen worden als vals beoordeelt en gekruisigd door christenen met zo een hardheid en hardnekkigheid en waar de liefde hier ver in te zoeken is.Als deze groepering denkt dat ze zo in de waarheid van Gods Geest zijn en daarin bevestigt worden door (valse) dromen en visioenen kan satan zo een hele groep christen onder zijn toverijen brengen en de Geest en de vrucht in hen doden en deze mensen afvallig maken .Mochten ze werkelijk en echt denken de waarheid te spreken zoals zij zeggen door de spirit (welke spirit ?) dan is daar een nederigheid en zachtmoedigheid en geduld en zoveel liefde voor nodig om deze mensen daarin Bijbels te onderrichten (maar dat kunnen ze niet alleen de spirit zegt en bijbels kunnen ze het niet concreet onderleggen), maar daarin tegen worden deze mensen als het ware bijna vervloekt en uitgelachen hoe dom ze zijn en hoe ver en achterlijk het christendom is gezakt.

Maar als werkelijk zo denken dat deze hele groep van christenen verloren gaat en zo ver is gezakt zoals ze dus beweren, waar is hun bewogenheid, hun liefde, het hart van hun Jeshua de Messias, want het is niet een grap maar intriest en waar is de liefde van Christus, wat ze nu vertonen is een hoogmoed en trots, van kijk mij hoe geweldig ik ben want ik heb de waarheid en de spirit zegt het en dan mag je niets zeggen en wordt je monddood gemaakt want je mag niet tegen God Geest ingaan. Zelf moeten we ben ik van mening dat we ook onze eigen dromen en uitingen van de Geest moeten toetsen als ze uit God zijn, maar als je ze wilt toetsen beginnen ze boos en verward te worden en overstemmen hun met vele verhalen en rechtvaardigheden.Dit is voor mij ook een vorm van toverij en manipulatie. Dus wees ook alert en waakzaam onder de Hebrew Movement (Messiaanse gelovigen) want je kon ook eens een valse Jezus volgen.

raywilliam op 21-05-2016 19:55

Als ik deze verhalen zo lees herken ik veel van wat hier beschreven staat. En tot mijn zeer grote spijt heb ik ook mensen niet goed bejegend.

Ik ben samen met mijn vrouw na ruim 30 jaar in de evangelische wereld te zijn geweest, de gemeente uit gegaan. Door vervelende prive omstandigheden konden wij de antwoorden en begeleiding, de voortgang en onderwijs niet meer rijmen met de Bijbel. Dit kwam niet over 1 nacht ijs, ik begon omdat ik voor mijn gezin wilde vechten zelf Gods woord te onderzoeken en kwam steeds meer tot de conclusie dat als je wilt weten wat er in het NT staat dat je terug moet gaan naar het zg Oude om te ontdekken hoe JHWH het bedoeld heeft. De gemeente waarin wij zaten was meer bezig met geestervaringen en wijsheid uit het NT, dus hakte wij op een gegeven moment de knoop door. Na een tijdje kwamen wij in aanraking met diverse groepen zoals boven beschreven. De reden dat in ieder geval ik op andere mensen reageerde die vast hielden aan de huidige kerk was omdat ik in weze kwaad was dat ik in een heleboel zaken het gevoel had dat ik 30 jaar had verspild en mijn gezin voor heel wat ellende had kunnen besparen. Wij waren op zoek net als zovelen naar waarheid en echtheid en accepteerde niets anders meer. Helaas zit de tegenstander ook niet stil en zorgt ook in deze zoektochten voor misleiding en leugens zoals we al 6ooo jaar van hem zijn gewend. Na veel bij van dit soort gemeenten / huisgroepen te zijn geweest zijn wij met ons tweeen. Maar wel als onderdeel van Zijn lichaam die niet te tellen is.

Wij vinden het niet erg als iemand anders denkt of ervaart als idd zijn/haar hart maar verlangt om JHWH woord te geloven dus te doen. En idd is het allerbelangrijkste dat Yeshua onze verlosser is, aan het kruis voor onze zonden is gestorven en na drie dagen is opgestaan.

De basis voor Zijn verlossing vind ik vanaf de eerste blz van genesis, zoals trouwens alle begrippen uit het zg NT. Wij geloven dat er maar 1 God is en dat Zijn woorden, die Hij zelf is, 2000 jaar geleden op aarde heeft gewandeld in een menselijk lichaam. Wat inhoud dat Zijn woord nieuw of oud elkaar verklaart, aanvult, hetzelfde is en dat dat eens gegeven nooit veranderd. oftewel God uit het oude testament is Yeshua en de woorden die Hij sprak in het oude zijn exact als het nieuwe.

Ik hoop dat ik het zelf goed heb verwoord en wil niet betweterig overkomen of zoiets.

Ik vraag vergeving aan wie ik dan ook beschadigd mag hebben en hoop dat wij eens gezamelijk eenparig kunnen worden en onze aanvallen op satan richten ipv naar elkaar.

Wij bidden dat Zijn waarheid en Geest eenheid brengt bij al Zijn kinderen, want eens zal Zijn volk Hem verwelkomen ondanks onze tegenstrjdigheden en eigenaardigheden.

shalom 

 

7Gabriel73 op 23-05-2016 14:29

 

 

Ik herken wat je zegt en begrijp precies wat je bedoeld en dat je het uiteindelijk zo goed begrepen hebt .. want ook wij hebben naar vele jaren op zoektocht te zijn geweest naar de waarheid moeite gehad en strijd om evenwicht te vinden in Gods Woord en leven en Gemeente. We hadden een gevoel als tussen wal en schip te zijn gevallen. Uiteindelijk zijn ook wij hier met ons tweeën uitgekomen, wel beschadigt, maar ook het gemis voor de kinderen die mede zijn gevolgd geen thuisgemeente meer te hebben,  en toch weten we deel te zijn van die grote Gemeente Zijn Lichaam die een veelkleurigheid heeft in groei en ontwikkeling naar de grote herstel waar de Heer mee bezig is in deze bijzondere tijd.

God is bezig door alle stromingen en denominaties heen Zijn Gemeente te bouwen  en te herstellen en te leiden uit Babylon naar de volle waarheid, maar het hangt van de mens af in hoever hij alles durft los te laten wat hen is overgeleverd en te vertrouwen op God wat Hij als waarheid openbaart dit aan te nemen en  daarin te durven wandelen wat een ieder ook zegt, het is een eenzame weg.

Ook na jaren hier in mee te zijn gegaan in deze messiaanse richting, veel pijn en leed te hebben gezien, velen die ik ook lief had naar het Judaïsme zijn over gegaan of Jeshua of Zijn Gods-zijn te hebben  verloochend,  en na vele veroordelingen en liefdeloosheid  hierdoor mijn geloof aan een zijden draadje hing om wat ik allemaal gehoord en gezien had, ik uiteindelijk zo in verwarring was, en de Heer me Zelf heeft wakker geschud met de tekst uit Galaten wie mij betoverd heeft,  ben ik weer terug gegaan waar alles begon, terug naar Jeshua, hoe Hij zich in mijn leven geopenbaard heeft, terug eerst naar mijn eigen fundament en identiteit in Jeshua, en ja dat begon bij Jezus, Hem die ik zo lief had, die me hersteld en genezen had, bevrijd had uit de duisternis, maar nu me ruimte geeft te laten ontgiften van alle denominaties, doctrines en leerstellingen. We zijn op weg ..

We zijn zelf Gods Woord gaan onderzoeken, te horen wat Gods Geest, Zijn Ruach tot ons zei, wat Hij over de sabbat zei en Zijn Feesten en Hoogtijdagen, Hem te laten herstellen en terug te brengen alles op Zijn tijd, in liefde en geen veroordeling wanneer we er nog niet klaar voor waren en er nog niet in konden staan. Leven vanuit Zijn Geest en wachtend op Hem.

De diepe leed en pijn die ik hier in heb gehad die ik geen mens kon uitleggen door mijn verleden, de hardheid en liefdeloosheid die ik ervaren heb uit die hoek, maar waar ik nu weet  goed mee om te gaan, doet het me goed je woorden dat je zegt, ‘ik vraag om vergeving’,  dankjewel daarvoor, dat je als het ware spreekt uit al die monden die zo veroordeelden maar die ook een christenheid veroordeelden vanwaar ik ook zelf uit voort kwam en als antichristelijk bestempelden hebben die zoveel pijn hebben gedaan, waar mijn fundamenten zo hebben staan schudden en het uitgeschreeuwd heb tot God, verzacht je woorden en geeft op die plek herstel en genezing, en het zij je vergeven , dankjewel.

En als we elkaar zo respecteren, en ook zoals je zegt ondanks ons tegenstrijdigheden en ook al denken ze nog niet zoals ons,  zal Hij ons uiteindelijk tot Zijn doel komen en ons samenbrengen en herstellen en ons brengen op de plaats van Zijn bestemming voor ons, maar ook hersteld zoals God het bedoeld heeft naar Zijn vreugde, Zijn Feesten en sabbatten en Hoogtijdagen. Dan zal er hemelse vreugde zijn, een Koninklijk Priesterschap en een Heilige natie, Hem ten eigendom.

raywilliam op 23-05-2016 15:31

Jammer en triest dat veel mensen toch nog beschadigd worden. Het is trouwens voor ons wel een reden om de Bijbel op z'n Hebreeuws te onderzoeken. Omdat oa zoals Yeshua zegt dat alles wat en wie Hij is, in de oude geschriften staan. Onze vertaling geeft niet alles weer en teveel is wellicht oprecht maar in het licht vanuit onze cultuur benaderd wat in het heden al conflikten geeft, laat staan met teksten uit het verleden. En hoewel ik mensen het niet kwalijk neem daar wij 2000 jaar misleidingen hebben en nu pas leren terug te gaan naar Tora, toch zoeken wij zo veel mogelijk vanuit de cultuur en bedoeling waarin wij denken dat Gods woord is beschreven. Maar tegelijkertijd besef ik nu dat het nooit van 1 persoon , groep of land kan komen daar Zijn lichaam van elkaar afhankelijk is en elkaar moet aanvullen.

Ik bewonder jouw verwoordingen in je stukjes, wellicht tot ziens op die verschrikkelijke maar ook geweldige dag waarop alle menselijke bedenksels zullen wegvallen en Zijn licht alles zal duidelijk maken. Tot zover shalom en dat Zijn zegen en waarheid en Geest, ruim bij Zijn kinderen aanwezig zal zijn. 

 

 

7Gabriel73 op 23-05-2016 16:42

Het is waar wat je zegt en ik begrijp wat je bedoeld als je zegt dat je Hebreeuws wilt leren en vandaaruit de oude geschriften wilt onderzoeken, wij zijn er ook een tijdje mee bezig geweest en hebben wat basis lessen gevolgd. Er is veel mis gegaan in de vertalingen en naar ons cultuur vertaald maar als wij de Thora leren ook vanuit de grondtekst  en geleid  worden door Zijn Geest zullen we de diepte van de verbonden en Zijn Feesten en hoogtijdagen en oogsten beter leren kennen. Het nieuwe verbond leren we niet kennen zonder de Thora en de profeten en deze zijn niet afgeschaft, maar door dit alles heen leren we kennen en zien vanuit de schaduw de werkelijkheid, en dat is Jeshua.

Dankjewel voor je reacties en ik bid je Zijn shalom en zegen toe, zoals je zegt in Geest en waarheid, tot we Jeshua bij Zijn komt elkaar ontmoeten .

 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl