Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
Zie, Ik zend u de profeet Elia

 

De Feesten van de Heer en het leven en werk van de profeet Elia kunnen ons veel inzichten geven in het handelen van God ook in de eindtijd en we zien dat de voorjaarsfeesten reeds vervuld zijn en we gaan profetisch op naar de najaarsfeesten (lev. 23), de Feesten die ook spoedig vervuld zullen worden. Deze Feesten zijn o.a.  de Dag van de Bazuinen (zilver trompetten, verzoening, dag van inkeer en zelfonderzoek, verootmoediging, maar ook aankondiging van het huwelijksfeest), de Grote Verzoendag (verzoening/reiniging, de Herrijzenis van 12 stammen Israël) en na deze grote opleving, de late regen, en dit heerlijk herstel komt het Loofhuttenfeest, wat ook wel de inzamelingsfeest is waarin de grote oogst wordt binnen gehaald en waarin God in Jeshua de relatie met zijn Volk Israël hersteld en waarin de ontmoeting met de bruid en bruidegom in het loofhut/bruidsvertrek zal zijn. Het is de vreugde van het bruiloftsfeest, de volheid van onze eenwording met Hem.

Vlak voor de tweede komst van de Messias Jeshua op deze aarde en voordat de oordelen van God over de aarde gaan (de dag der Wrake- Jesaja 61) zal er een schare van gelovigen, de overwinnaars, of de eerstelingen van God opstaan en vooruitgaan om de weg voor te bereiden  in de volheid van Gods Geest en in de geest en kracht van Elia. Deze eerstelingen van God en het Lam worden tijdens het Feest van de Bazuinen voordat het Loofhuttenfeest kan worden vervuld als eersten uit de dood opgewekt. Dit is en groep gelovigen waarin de roeping en bediening van Elia herhaald zal worden. Het zijn de voorlopers voor Zijn tweede komst om het nieuwe Koninkrijk, het duizendjarig Vrederijk in te leiden en de gemeente, het Lichaam van Christus klaar te maken, op te voeden en te herstellen als een reine Bruid en dat zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. God heeft een overblijfsel klaar staan voor het land, waar God zegt Ik heb in dit land 7000, een overblijfsel overgehouden hen wier knieën zich niet gebogen hebben voor de Baäls en wier mond hen niet gekust hebben.Deze groep eerstelingen van God zijn door ernstige tijden van  beproeving en zuivering en loutering heen gegaan , door het reinigende vuur van Gods Geest als in een smeltoven. Dezen zijn het die zich gewillig en gehoorzaam door Gods Hand hebben laten kneden zoals een stuk klei dat wordt geslagen, gestampt en gedrukt om buigzaam en soepel te worden gemaakt om gevormd te worden als een vat tot Zijn eer, en worden in de hitte van het vuur van Gods Geest geplaatst om te worden uitgehard en te volharden  en om geduldig  te wachten tot de tijd is wanneer ze aan het licht komen om te worden gebruikt. Deze als uit de dood opgestane groep overwinnaars die als eersten uit de dood opgewekt worden is een beeld van de Feest van de Bazuinen voordat het Loofhuttenfeest begint en kan worden vervuld en er de grote verzameling, de grote oogst van mensen kan worden binnengehaald. De verzoendag die bepaald wie een overwinnaar is en die zullen afgescheiden worden van de andere gelovigen. Het zal een tijd van Jubeljaar zijn waarin al de schulden vereffend zullen worden. Vele overwinnaars zijn zwaar getuchtigd en waren waardig bevonden om zware geloofsbeproevingen te ondergaan en zijn slachtoffer geweest van onrecht maar zijn gebleken rechtvaardig en trouw te blijven en hun vijanden te vergeven en zijn op een God welgevallige manier hier mee omgegaan en toonden hart en karakter van Jeshua, ze hebben geleerd hen te vergeven hen die hun ernstig onrecht hebben gedaan en zijn niet kwaad en verbitterd geworden.

Ook Israël heeft een grote verwachting voor de komst van de Messias en viert dat elk jaar weer. Elia is nooit gestorven maar zal de Messias vergezellen.Maleachi verbind Elia onherroepelijk aan de komst van de Messias dezen zijn als het ware met elkaar verbonden. Elia, (maar ook deze schare overwinnaars) zal komen om de harten van de kinderen tot de vaders te brengen en de harten van de vaders tot de kinderen, opdat het land niet met de ban zal wordt geslagen, en  om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en om zo het volk gereed te maken voor de Heer. Maar ook om het huis Israël (10 stammen) en het huis Juda/Joden (2 stammen) weer samen te brengen voordat de Grote Jozef de Messias komt voor zijn 12 broeders om zich samen met hen te verzoenen, en hen samen te brengen in het geloof in de Messias. Deze twee koninkrijken zullen overgaan in het ene Koninkrijk van de Messias (Ezechiël 37). Joden en Israëlieten uit de heidenen en gelovigen uit de heidenvolken zullen dan één zijn in dat Koninkrijk van de Messias en Israël zal hoofd van alle Natiën zijn.

We leven in onze dagen zoals Amos 8:11,12.schreef:

Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN .. Amos 8:11,12.
Dit zijn de woorden van de profeet Amos die direct kunnen worden gekoppeld aan de Gemeente, het Lichaam vaan Jeshua en ons land van vandaag . Er is zo een grote honger en dorst naar openbaring van Gods Geest en naar kennis van Gods Woord.  De hongersnood in de tijd van Elia was een beeld van een veel grotere hongersnood die zou aanbreken in deze eindtijd, er is gebrek aan het ware kennis van het Woord van God. De droogte is in de Bijbel bij herhaling een middel van God om afdwalende wegzwervende schapen terug te roepen. Maar wanneer deze scharen van gelovigen, deze overwinnaars komen in de geest en kracht van Elia, zullen de mensen bij hen komen en hongerig zoeken naar het Woord van God en zullen geleerd worden en ware geestelijk voedsel ontvangen. Omdat de kerk de wet grotendeels heeft verworpen ontvingen zij ook weinig openbaring uit de wet waardoor er een hongersnood heerst van het horen en begrijpen van de boodschappen uit Gods Feesten en vele andere onderwijzingen.

Velen laat de Heer toe, door ongehoorzaamheid en rebellie, die in deze eindtijd worden misleid door het valse vreemde vuur wat rond gaat en denken dat dit het ware vuur van God Geest is maar dit zal eerder tot afval leiden, deze mensen willen niet de prijs betalen door het schenken van hun zelf als brandoffer en toch het vuur willen hebben, dit vuur wat van Gods tegenstander komt zal gedoofd worden waarvan velen denken, net als Nadab en Abihu dat ze zelf het vuur wel kunnen ontsteken. Het zijn juist die mensen, degene die een belemmerde visie van God hebben, net zoals in de tijd van Elia, mensen die de valse (Baäl) profeten volgden, juist die zijn het die de ware gezalfden, de overwinnaars zullen vervolgen, zij die hun hele leven als een offer op het altaar hebben gegeven en hen die juist meer van God willen ervaren. Dit is een enorme geestelijke worsteling in de Gemeente.

De Heer had Mozes opgedragen om twee maal daags een offer te brengen, het ochtendoffer en het avondoffer. De profeten van Baäl probeerden hun god aan te roepen om vuur uit de hemel te zenden maar na de morgen en middag was er nog geen vuur uit de hemel en ze faalden. Het was tijd voor het avondoffer, Elia nam de 12 stenen als beeld van de 12 stammen van Israël om die weer bijeen te brengen en herstelde het altaar van God. Het getal 12 is ook Bijbelse getal van goddelijke regering, dat ook de zonen Gods, de overwinnaars vertegenwoordigt waarop de Geest zou neerdalen. Elia droeg het volk op om 12 kruiken water over het altaar te gieten dat duidt op de uitstorting van de Geest en het Woord van God. En het vuur van de Heer viel neer op het altaar en verteerde het brandoffer. Als God aanwezig is moet de mens zich wel ter aarde werpen als teken van berouw. Het gebed van berouw van de Gemeente van Christus zal God op antwoorden en hen de vijanden, die hun belagen zal Hij verdrijven en vervolgens zal de Geest van God worden uitgegoten en zal Hij komen als de laten regen, wat op het volk neervalt en wat tijden zullen zijn van verademing en verfrissing en om de oogst zwaar en rijp te maken en tot geestelijk volwassenheid te brengen,  om groei te geven en vrucht te brengen. Zo zullen de overwinnaars van God en het Lam in deze komende tijd de confrontatie aangaan door hun zalving van Woord en krachtbediening, en zullen mensen tot een radicale beslissing leiden wie ze nu werkelijk zullen dienen, en zij zullen het vuur brandende houden. De mensen zullen nu moeten kiezen wie ze willen volgen en kunnen niet meer hinken op twee gedachten.

Zonder begrip dan de Feesten van de Heer te hebben is het bijna onmogelijk om een helder beeld en zicht van de waarheid te verkrijgen in die zin wat betreft de komst van Jeshua. Maar een ding we zijn allemaal opweg en groeien door tot we zijn en aankomen in het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem..

JP

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl