Shalom en welkom
Shalom en welkom

 

    

 
 
 
     EVEN EEN MEDEDELING

      dit is geen discussie weblog ..
 
      Ga niet redetwisten of voer geen
      woordenstrijd, dat heeft geen enkel
      nut en leidt er alleen maar toe dat
      de toehoorders ten onder gaan. 
      Span je in om voor God te staan
      als iemand die betrouwbaar is.
      Zorg dat je je niet voor je werk
      hoeft te schamen en verkondig
      regelrecht de waarheid.  Luister niet
      naar zinloos en leeg gezwets, want het
      voert steeds verder van God weg.
      2 Tim.2 14-16
 
      Helaas haal ik alle plakberichten en
      berichten weg die niets te maken heb
      ben met het desbetreffende onderwerp,
      dus dan weet je er even van.
 
 

      
 

      


      

                          Wil je mailen :
               olivebranch57@hotmail.comCategorie artikel
Boeken
Boeken ...

         
 
De Wachter 
Lucia, Martha
 
De profetische bediening in het Lichaam van Christus
kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is
de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel
van een wachter,  sprak veel waarschuwende woorden
waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken.
Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd?
Is een voorbidder een wachter?
Is een wachter een voorbidder?
Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze
met elkaar samen?
Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand
van de levens van een aantal oudtestamentische
profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen
ervaringen als wachter in deze tijd.

categorie: Geestelijke strijd
prijs: € 12.95 paperback
ISBN 9789079026029
uitgever: Crosslink Services BV

 

   
         
 
Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.Terug naar de joodse
wortels van het geloof. Wij leven in een
profetische tijd waarin God Zijn Gemeente
terug roept naar de joodse wortels van het geloof.
Ron Moseley heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die blijkt
in haar organisatiestructuur/leiderschap volledig
joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 

 

       
 
Waarheid in het verborgene
 
Hunkert u ook naar waarheid?
Niet in de eerste plaats als een stel geloofsregels,
maar als een realiteit in uw binnenste. Hebt u genoeg
van de misleiding, de schijn en de halve waarheden
die de omgang tussen mensen bepalen?
Arthur Katz zegt dat u dan kiest voor het kruis –
niet als een christelijke versiering, maar als een
dagelijkse realiteit.
"De Geest die God in zijn kinderen doet wonen, is
de Geest der waarheid die geen onwaarheid verdraagt."
Iedere leugen, iedere overdrijving, iedere concessie
aan de waarheid is in wezen een vlucht voor vernedering
en pijn. Maar als we beginnen de waarheid in liefde te
spreken, dan nemen we ons kruis op.
Gezichtsverlies gaat daardoor minder zwaar wegen
dan onwaarheid.
Nederigheid wordt belangrijker dan macht.
Wie is daartoe in staat?
 
Arthur Katz
Prijs Euro 7.95
ISBN-13.9789060678664 
 
  
         

 

Misleid door de NewAge
Will Baron. 
 
‘Plotseling stond er een man voor me die een witgouden
licht uitstraalde. Zijn lange haar golfde over zijn  
schouders. En hij had een lang, wit gewaad aan.
Zijn voeten verdwenen in het licht dat zijn hele wezen
omhulde... ’Will Baron meende dat het Jezus Christus 
was. Hoewel hij het niet doorhad, stond  hij oog in oog
met de sluwste misleiding waarmee de mensheid ooit te
maken heeft gehad: een duivelse geest die zich voordoet 
als Jezus Christus. Geleid door deze valse "Jezus"
predikte Will Baron een "ander evangelie". Met velen
mengde hij zich onder christenen en getuigde van de
NewAge Christus.
Hij meende oprecht Jezus Christus te dienen, terwijl hij
innerlijk Geleid werd door het Meesterbrein dat Oorlog
voert tegen de kinderen van God.
Een onrustbarend boek!
In het bijzonder voor christenen die meer willen en open
staan voor het bovennatuurlijk.
 
264 pagina's  €10,20
ISBN: 90-6067-574-6
€10,20
 
 
       
Martie Dieperink
 
Op zoek naar het oorspronkelijke
christendom
(klik in boek voor inleiding)
  
In onze tijd liggen de kerk en het traditionele
christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in
romans als De Da Vinci Code, maar ook door
auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en
Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de
sympathie voor de gnostiek.
Dit staat voor een tolerante en vrouwvriende-
lijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk
op dogma’s en instituten.
Deze neognostische geluiden zaaien veel ver-
warring onder christenen.
Velen voelen zich er door aangesproken en be-
zoeken de lezingen van moderne gnostici, of
lezen hun geschriften. Anderen  zijn het be-
slist niet eens met de neognostiek, maar weten
dit niet altijd helder te verwoorden.In dit boek
schept de theologe Martie Dieperink helderheid
over de oorsprong en de achtergrond van de
neognostiek. Haar diepgaande kennis van deze
stroming en de historie ervan, stellen haar in
staat feit en fictie te scheiden.
Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oor-
spronkelijke christendom te vinden is, in de
gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelde-
rend en leerzaam boek over een van de snelst
groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.
 
 ISBN 90 239 2162 3
 Ca. 200 blz.  Prijs € 17,50

 

 
       
 
Vrouwen Gods geheime wapen !
Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw?
Weet dat u heel belangrijk voor Hem bent, uw
welzijn gaat Hem ter harte. U geeft een bij-
zondere invulling aan vele belangrijke delen
van Zijn meesterplan. Wat meer is, u speelt
een sleutelrol in satans uiteindelijke ondergang!
Ed Silvoso's inzichten zullen u helpen om vast
te houden aan de genade. God wil uw gebonden-
heden verbreken en wonden uit het verleden
genezen, zodat u ten volle uw mogelijkheden
kunt benutten. Het is een unieke, verlossende
en boeiende boodschap met vele eye-openers.
Het Licht van de Geest der Waarheid laat
mannen en vrouwen zien hoe de kloof, die er
sinds de zondeval tussen de geslachten bestaat,
te overbruggen.
 
Ed Silvoso
€ 14,95
 
 
           
 
Gekruisigd door Christenen
 
Een radicale, prikkelende titel om aan te geven
dat het leed dat christenen ons kunnen aandoen
héél ingrijpend kan zijn. Citaat van de auteur
Gene Edwards: "Er is voor een kind van God
bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden
door medechristenen.
Die pijn kan je zo diep raken, dat dit het einde
van je leven als praktiserend christen kan
betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking
die een kruisiging op je leven kan hebben.
Je zou daardoor verlamd kunnen zijn voor de
rest van je leven. Haar vernietigende kracht
kan je tot aan je graf achtervolgen. Maar ze
kan ook een positieve invloed op je leven
hebben - zo positief dat je bijna een totaal
ander mens bent, als je eruit tevoorschijn
komt." De schrijver bepleit een eerlijke ver-
werking van onrecht, moeite en verdriet door
met de Gekruisigde in gesprek te gaan. Hij
wijst wegen tot herstel. Ook in onze situatie.
Want Hij is ook de Opgestane.
 
van Gene Edwards
ISBN: 9789060677810
aantal pagina's: 120
uitgever: Gideon


       
 
In de Geest en kracht van Elia, God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De ver-
zoening tussen Jood, Arabier en mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel -
teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël,
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.
 
      
 
WEG UIT BABYLON
Van Wim Verwoerd
 
De gemeente van de Heere Jezus is tot op het
bot verdeeld, maar wie doet er wat aan? Zijn
we tevreden met deze situatie?In deze span-
nende tijd, vlak voor de wederkomst van de
Heere Jezus,zal er maar op twee manieren
eenheid komen. Allereerst wil de Heer zijn
gemeente bijeenroepen door haar als met een
bazuin toe te roepen: 'Wakker worden, want
jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te
heffen is de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook
gezamenlijk streven. Achter de voorzegde
oordelen van vuur,
die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver
neemt ons in dit boek mee door de geschiedenis
waarbij het woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon. We worden als ge-
lovigen dringend opgeroepen om waakzaam te
zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen...
Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van God
is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon.  
 
Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50
 
 

 


Verschillende weblogs
Andere weblogs
 

    

 

       op deze weblog zullen hoofdzakelijk
       artikelen komen te staan over Israël
       en dan met name  over het Huis Israël
       en Het huis Juda  Het is heel be-
       langrijk dat het verschil tussen Het
       Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat
       in de Bijbel aangegeven is, helder
       begrepen wordt. Voor wie het verschil
       tussen deze twee Huizen niet duidelijk
       ziet of niet wil erkennen blijft de
       Bijbel een gesloten boek.
     


       SHEKINAH
       De naam 'SHEKINAH' is Hebreeuws.
       De Shekinah Heerlijkheid is een
       theologische term uit de Hebreeuwse
       woorden genomen SHAKEN en
       MISHKAM, wat “wonen", verblijven”
       betekent of “tabernakel”. 
       Het betekent: 

       de glorierijke aanwezigheid van God.

De Here heeft u lief.
Want alzo lief ..
 
             
 

           Want alzo lief heeft God de 
           wereld gehad, dat Hij zijn
           eniggeboren Zoon gegeven
           heeft, opdat een ieder, die in
           Hem gelooft, niet verloren ga,
           maar eeuwig leven hebbe. 
 
           Joh. 3:16 
  
  
           
 
 
           Yahweh zegene u en behoede u; 
           Yahweh doe zijn aangezicht over
           u  lichten en zij u genadig; 
           Yahweh verheffe zijn aangezicht
           over u en geve u vrede.
 
            Num. 6: 24-27
 
 
          
 
           Jezus zei: Een ieder, die van dit
           water drinkt, zal weder dorst
           krijgen; maar wie gedronken
           heeft van het water, dat Ik hem
           zal geven zal geen dorst krijgen
           in eeuwigheid maar het water,
           dat Ik hem zal geven, zal in hem
           worden tot een fontein van water,
           dat springt ten eeuwigen leven.
 
           Johannes 4:13,14.
 
 
          
 
           Ik doop u met water, doch Hij
           komt, die sterker is dan ik,
           wiens schoenriem ik niet waardig
           ben los te maken; die zal u dopen
           met de heilige Geest en met vuur.
 
           Lucas 3:16
 
 
         
 
           bedrinkt u niet aan wijn, waarin
           bandeloosheid is, maar wordt
           vervuld met de Geest, en spreekt
           onder elkander in psalmen,
           lofzangen en geestelijke liederen,
 
           Efez. 5:18
 
 
 
          
 

           Komt tot Mij, allen, die vermoeid
           en belast zijt, en Ik zal u rust
           geven; neemt mijn juk op u en
           leert van Mij, want Ik ben
           zachtmoedig en nederig van hart,
           en gij zult rust vinden voor uw
           zielen; want mijn juk
           is zacht en mijn last is licht.
 
           Matheüs 11:28-30
 
 
          
 

           De vreugde des Heeren
           is mijn kracht
           de vreugde in de HERE,
           die is mijn toevlucht.
 
           Numerie 8: 11  
 
 
            
 

           Is er iemand bij u ziek?
           Laat hij dan de oudsten der
           gemeente tot zich roepen,
           opdat zij over hem een gebed
           uitspreken en hem met olie
           zalven in de naam des Heren.
           Door Zijn striemen bent u genezen.
 
           Jac. 5: 14
 
 
        
 
 
 
           Hij nam een brood, brak het en
           sprak: “Neemt dit is mijn lichaam,
           dat voor u gegeven wordt;
           doet dit tot mijn gedachtenis.
           Hij nam een beker en gaf hen
           die zeggende : dit is het bloed
           van mijn (nieuwe) verbond, dat
           voor velen vergoten wordt.
  
           Luc. 22:14-23
  
  
          
 
 

           Wie op de HERE vertrouwen,
           zijn als de berg Sion, die niet
           wankelt, maar altoos blijft.
           Rondom Jeruzalem zijn bergen;
           Zo is de HERE rondom Zijn volk
           van nu aan tot in eeuwigheid.
 
 
           Psalm 125: 1,2.
  
  
         
  

           En Hij is onze verzoening voor
           onze zonden en niet alleen voor
           de onze, maar ook voor die der
           gehele wereld
  
           1 Joh.2:2
  
  
           
  

           Gelijk een hert die naar water-
           beken smacht, zo smacht mijn
           ziel naar U, o God.
  
           Psalm 42:2
  
  
            
  

           Halleluja.
           Looft de HERE, want Hij is goed,
           want zijn goedertierenheid is tot
           in eeuwigheid
 
           Psalm 106:1 
 
  
  
             
 

           Wat staat gij daar en ziet op naar
           de hemel ? Deze Jezus, die van u
           opgenomen is naar de hemel, zal
           op dezelfde wijze wederkomen,
           als gij Hem ten hemel hebt zien
           varen.
  
           Handelingen 1:11
  
 
           
  


           en er vertoonden zich aan hen
           tongen als van vuur, die zich
           verdeelden, en het zette zich op
           ieder van hen; en zij werden allen
           vervuld met de Heilige Geest
  
           Handelingen 2:3
  

 
           
  
  
           Gij echter zijt een uitverkoren
           geslacht, een koninklijk priester-
           schap, een heilige natie, een volk
           (Gode) ten eigendom, om de grote
           daden te verkondigen van Hem,
           die u uit de duisternis geroepen
           heeft tot zijn wonderbaar licht.
  
           1 Petrus 2:9
  
 
          
 
          
           In het Woord was leven
           en het leven was het licht der
           mensen.  En het licht schijnt in
           de duisternis en de duisternis
           heeft het niet gegrepen.
  
           Joh. 1 : 4
  
  
          
  
  
           Gij maakt mij het pad des levens
           bekend; overvloed van vreugde is
           bij uw aangezicht,liefelijkheid is
           in uw rechterhand, voor eeuwig.
  
           Psalm 16 : 11
  
  
          
 
          
           Ik zal U lofoffer brengen
           en de Naam de HEREN aanroepen
  
           Psalm 116 : 17
 
 
 
           
  
           Een drievoudig snoer wordt niet
           spoedig verbroken .
  
           Prediker 4:12b 
  
     
       
 
 
           Wees stil en weet dat Ik God ben!
 
           Psalm. 46
 


       
 

           En bidt daarbij met aanhoudend bidde
           en smeken bij elke gelegenheid in de
           Geest, daartoe wakende met alle
           volharding en smeking voor alle heiligen

           Efez.6 vers 18


       
 

        
           Doet dan aan, als door God uitver-
           koren heiligen en geliefden, innerlijke
           ontferming, goedheid, nederigheid,
           zachtmoedigheid en geduld.

            Kol. 3 vers 12       


           Daarna zeide Hij tot Tomas:
           Breng uw vinger hier en zie mijn
           handen en breng uw hand en steek
           die in mijn zijde, en wees niet
           ongelovig, maar gelovig.
 
 
           Johannes 20 vers 27
 


       
          

           Hoor toch, o God, mijn smeking,
           sla acht op mijn gebed.
 
           Psalm 62 vers 2
 


       
 
 

           De Beker der verlossing zal ik
           opheffen, ik zal de naam des
           HEREN aanroepen.

           Psalm 116 vers 3        @Art. Mary Stephen

Laatste reacties
Verschillende linken
verschillende linken
 
 
 


 
De afbeelding “http://www.annemiekekoelewijn.nl/Afbeeldingen/christenen_voor_israel2logo.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.
 
 http://www.schreeuwomleven.nl/images/schreeuw_om_leven.jpg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Muziek
Muziek
   
      
                   Paul Wilbur   
                    Luister muziek 
 
  

Predikingen
Predikingen ...
 


Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Titel
Openbaringen 12, het teken aan de hemel.

(Helaas is youtube verwijderd)

 

Het is heel mooi en duidelijk, ook hoe hij deze youtube Bijbels onderbouwd wordt en persoonlijk kan ik mij daar wel in  grote mate in vinden hoe hij Openbaringen 12 uitlegt, over de maagd en het mannelijk kind, het grote teken aan de hemel in 2017.  Het is heel bijzonder hoe God zijn geheimenissen openbaard en bekend maakt aan Zijn kinderen. Ik kan ook heel ver met hem meegaan ook in de punten A, B, C, de drie groepen waarover hij spreekt maar heb daar toch ook wel mijn eigen invulling in die ik hieronder wil aangeven, onderzoekt en toets alles en behoud het goede.

De Bijbel leert velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De weinigen die uitverkoren zijn, zijn GROEP A, deze worden dus dan genoemd als eersten van de Hoofdoogst. Deze zijn met Jeshua die als Eerste was de gerste-oogst, de overwinnaars.

Jeshua is de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, maar niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods.

Deze zijn het die 100-voudig vrucht dragen.

(Marcus 4 : 20 “En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.” Wie oren heeft, die hore!)

Dan heb je GROEP B, het is de vrouw, de bruid, het is de tarwe-oogst, zij die 60-voudig vrucht dragen, zij blijven op aarde en worden daar verder gereinigd en gelouterd die 3,5 jaar in de woestijn. Want ik mis de rest in deze YouTube van de uitleg van Openbaringen 12, waarin de vrouw vleugels krijgt van een arend en naar de woestijn wordt geleid en daar bewaard word, onderhouden en gevoed en buiten het zicht van de slang wordt gehouden, zij blijven dus op aarde en gaan niet zoals de hoofdoogst, groep A naar de hemel maar blijven hier.

Wanneer de 3,5 jaar voorbij zijn zullen ze opgaan, de Here tegemoet in de lucht (niet naar de hemel) ze zullen veranderd worden en zullen altijd met de Heer zijn. De Bijbel leert dat de Man zijn huis (God de Vader) verlaat en gaat naar de vrouw, de vrouw verlaat niet haar huis om naar de hemel, naar haar Man te gaan, maar de man verlaat zijn vader en moeder om naar de vrouw te gaan, dat is Gods Bijbelse-principe. Het huis, de woning die Hij voor haar voorbereid heeft is in het  Nieuwe Jeruzalem, het huis met de vele woningen, waar Hebr. 12 vers 22 over spreekt, daar is het vanwaar ze uit zullen leven. In de duizendjarig vrederijk zal deze stad tussen hemel en aarde zijn omdat het oude Jeruzalem in het duizendjarig vrederijk nog niet verwijderd is, dat komt wanneer die duizend jaar voorbij is en dan pas zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn en zal het nieuwe Jeruzalem op de aarde nederdalen, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Dan heb je nog GROEP C, zij zijn de druivenoogst (de nalezing, en zij die vertreden worden) zij die wel gelovig zijn maar die het niet zo nauw nemen, zij zijn het die 30-voudig vrucht dragen, en als de dwaze maagden zijn zonder de olie van de Heilige Geest, ze zijn vleselijke gelovigen, door het geloof zijn ze wel behouden, maar worden gelouterd als door het vuur heen. Ze zullen niet in die veilige schuilplaats van de Heer zijn maar zullen sterven en dat zal tot loutering en redding zijn.


Reacties

laurens op 03-05-2017 11:21

amen

de derde groep (C) vinden wij deze terug in het boek openbaringen ? of elders in de bijbel ?

in openbaring 13 lees ik er wel van n.a.v een teaching van Neville Johnson: zij die overwonnen worden omdat de satan krijgt voert tijdens de antichrist-regering. Maar zijn er meer schriftplaatsen miss ? 

met vriendelijke groet,

Laurens van de Veerdonk

7Gabriel73 op 04-05-2017 14:32

 

9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!

11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God,

12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.

13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

 

Openbaringen 7

 

laurens op 06-05-2017 22:06

oke, dankjewel Jelly

ik dacht eerder aan groep b bij deze groep vanuit de grote verdrukking, geciteerd uit openbaring 7

maar no discussion ;)

7Gabriel73 op 08-05-2017 10:29

Groep B, de vrouw krijgt vleugels van een arend en wordt naar de woestijn geleidt en word daar door de Heer bewaard voor 3,5 jaar, zij worden onderhouden en gevoed en zullen buiten het zicht van de slang worden gehouden.

7gabriel73 op 12-05-2017 19:28

En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen (C)  ; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Openbaring 13:6‭-‬7 

7Gabriel73 op 13-05-2017 19:36

Neville Johnson the Seed of the Woman, Part 4 of 4

Aansluitende studie (zie link youtube boven) en een bevestiging van wat de Heer me door de jaren (ongeveer nu 26 jaar) aan openbaringen heeft laten zien en dat vooral over Openbaringen 12 de vrouw (de Gemeente) en het mannelijk kind (eerstelingen van God en het Lam) alles valt daarin op zijn plaats en de puzzelstukjes komen samen. Dit is het laatste deel van een serie van 4 maar plaats als laatste deze. Dank U Heer voor dit geweldig Woord en dat we voorbereid zullen zijn op dat wat komen gaat.

Marjoram op 14-05-2017 11:31

Dank je Jelly, ik kan me er helemaal in vinden wat jij schreef over de opname! ik had pas de studie van Werner Stauder gelezen, die ook zo duidelijk was uitgelegt, en kwam er achter dat ik dat nooit geleerd/geweten had! maar volgens mij klopt dat helemaal, moet nog wel een keer nalezen, maar eigenlijk ben ik zo.n beetje alles tegelijk aan het lezen!! ook t.a.v. de weerhouder dat werdt ons geleerd dat het de Heilige Geest moest zijn, maar toen ik daar over na ging denken kan dat toch helemaal niet? dan zou er niemand meer tot geloof komen in deeindtijd? en ook bij werner op de site gelezen daar stond: dat is Michael de engelvorst!! en bij nader inzien klopt dat ook wel. Hij gooit op een gegeven moment ook de satan uit de hemel! en over de bruid. nu stof tot nadenken en ontdekken genoeg!!

Shalom en hartelijke dank voor jou inbreng over Gods Woord. liefs van Marion

7Gabriel73 op 14-05-2017 19:42

Het klopt wij zijn zo nooit geleerd en vele christenen houden vast aan wat hun vaak door de kerk en zoeklicht is geleerd en overgeleverd en dat zit er zo vast in, het is een heel sterk bolwerk wat moeilijk los te krijgen is. Maar als de Heer je eenmaal bevestigt en dingen laat zien volgt de rest daarin ook vanzelf en krijg je een heel ander zicht en beeld over de eindtijd en opname. Het zijn de vaste leerstellingen en dogma’s waar moeilijk van af te komen is. Ik ben hier al jaren mee bezig en ik dacht eerst ook altijd dat de opname van te voren was maar daar ben ik al vele jaren vanaf. Als je dit brengt is het voor velen heel moeilijk en krijg je veel weerstand.

Je zegt dat Michael de aardsengel de weerhouders is en dat kan, maar kan ook door groep A zijn, het mannelijk kind, de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12 en 14) .

We zien dat satan nog niet uit de hemel is geworpen en de strijd nog niet is geweest in de hemelse gewesten, en dat lezen we in Openbaringen 12.En er zal oorlog in de hemel komen en Michael en zijn engelen voerden oorlog en werpen hem, satan en zijn engelen op aarde. Als satan op de aarde wordt geworpen zal hij in de zoon des verderft varen, de tegenstanders van God, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Maar er is een weerhouder en wie is dat, velen denken dat het Michael is (en dat kan ook) die wacht op Gods tijd om satan uit de hemel te werpen.

Ik heb de Heer eens gebeden en de Heer legde me sterk op het hart dat het de ‘zonen Gods’ zijn die de tegenstander nog ‘weerhoudt’. Dus eerst moet hem mannelijk kind verwijderd zijn (weggevoerd naar de hemel Openb 12) en dan zal satan los gaan.Want eerst moeten de Zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam klaar zijn en de volheid van Christus bereikt hebben en tot mannelijke rijpheid zijn gekomen. Zij zijn het mannelijk kind dat geboren moet worden uit openbaringen 12, en wanneer dit mannelijk kind geboren wordt (dat zijn dus de vrijgekochten van de aarde, de eerstelingen van God en het Lam, de overwinnaars), wordt deze direct weggevoerd naar de troon van God, en als de zonen van God voor de troon staan zal satan uit de hemel moeten worden geworpen want dat zal niet samen gaan. Dus het mannelijk kind gaat naar de hemel en de satan wordt uitgeworpen (Openb.12). Wanneer deze op aarde wordt geworpen zal hij in de zoon des verderfs varen, de tegenstander van God.Dus voor mij is het de mannelijk kind de weerhouder, deze moet eerst naar de hemel worden weggevoerd ..!!

 

Bedankt voor je bezoek Marion en Gods zegen en shalom !!

Marjoram op 15-05-2017 19:42

Jelly, en wat ik ook nog wil ondekken is: dat  "De dag en het uur" dat ze dat kunnen berekenen  want Jeshua wist dat zelf ook niet.

maar ik ga nogmaals horen en lezen want dat wil ik goed weten, omdat men daar altijd mee komt!!

liefs van mij.

7Gabriel73 op 15-05-2017 20:13

Het klopt wat je zegt, dat Jezus toen Hij hier op aarde was niet wist "de dag en het uur" wanneer Hij op de wolken terug zou komen in macht en Heerlijkheid. Maar nu is Hij bij de Vader en de Vader heeft door Jezus Christus (in het boek) Openbaringen  nieuwe inzichten gegeven over de dingen die komende waren. In openbaringen 1 ver 1 staat Openbaring van Jezus Christus , welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen HETGEEN WELDRA SPOEDIG MOET GESCHIEDEN .....

 

Na de openbaring over de 7 Gemeenten in Hoofdstuk 4 staat er, "Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopen in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op EN IK ZAL U TONEN, WAT NA DEZE GESCHIEDEN MOET ...

 

Dus vanaf toen wist Jezus van de Vader de dingen die stonden te gebeuren in de toekomende tijd, ook van Zijn terugkomst.

Marjoram op 19-05-2017 01:57

Tjonge Jelly wat een eye opener!!

dank je.

7gabriel73 op 05-06-2017 19:37

Als antwoord op A. K. per inbox

Als je naar Hoofdstuk 14 van Openbaringen kijkt zie je die in gedeelten zijn opgetekend en een volgorde , als eerst …

Verzen 1-5,

De Lam die staat op de berg Sion samen met de eerstelingen van God en het Lam, de 144.000. (die ook het zelfde is van Openb. 12 het mannelijk kind wat geboren wordt).Deze groep vrijgekochten zullen als eerst opgenomen worden en weggevoerd worden naar de troon van God en een verheerlijkt opstandingslichaam krijgen en worden voor de grote verdrukking al weggevoerd. Op dat zelfde moment zal satan uit de hemel op aarde geworpen worden (Openb. 9). Zij zullen daar waar de kerk, de Gemeente van Christus in gefaald heeft dit opzich nemen en het werk als voor de gehele Gemeente doen, in 3,5 jaar zal de kerk gezuiverd, gereinigd en geheiligd worden.


Dan de verzen 14-16

Hier zie je de aankondiging van het oordeel:

a. Het eeuwige evangelie zal nog verkondigd worden.

b. Zal van Babylon zijn

c. En zal het merkteken van het beest zijn.


Dan lees je in vers 12, 13 het blijken van de volharding van de heiligen : van wie ?

Van hen die de geboden van God hebben (de Joden) EN zij die het geloof in Jezus bewaren, (christenen) .

Dit zie je ook weer terugkomen in Openb. 12 in vers 17,18. Als je dan verder naar Openb. 12 kijkt zijn de 144.000 eerstelingen van God en het Lam het zelfde als het mannelijk kind, de vrouw is de Gemeente die bestaan uit het gelovig Israël en de gelovigen uit de heidenen die allen op de edel olijf zijn geënt, dus besneden zijn aan hun hart.


Dan heb je de verzen 14-20

Het is Jezus op de wolk die de Maaier is die Zijn oogst binnen haalt.

Dus als de eerstelingen van de oogst (gerste-oogst) als eersten zijn binnen gehaald (vs 1-5) naar de troon van God, naar het Huis van de Heer (A),

dan wordt de tarwe-oogst (de vrouw Openb. 12:6) volgens Leviticus 23 naar de graanschuur gaan en daar bewaard geworden, als in Zijn veilige Schuilplaats buiten het gezicht van de slang. (B) Dus het beeld naar de Graanschuur is bewaard blijven door God hier op aarde maar dezen zullen na 3,5 jaar opgenomen worden de Here tegemoet gaan in de lucht, waar ze voor altijd bij Hem zullen wezen. Ze zullen komen in het huis met zijn vele woningen, in Zijn Loofhut (Loofhuttenfeest) het Nieuwe Jeruzalem, die als het ware tussen de hemel en de aarde staat. (Hebr. 12:22,23).

Ook zij zullen hier een opstandingslichaam ontvangen, maar dus later als de 144.000 eerstelingen van God en het Lam, (het is als het ware een voor- en na vervulling)


Openb. 14:17 dan zie je de vertreding van de gelovigen die het niet zo nauw nemen en van de ongelovigen (de druivenoogst) en het eindoordeel. (C)

Als je dan Openbaringen 15 kijkt, zie je ook mensen die overwinnaars zijn en hoe ze door de verdrukking heen (velen door de dood) in de hemel worden ontvangen. (dit zijn niet de overwinnaars uit Openb. 12 en 14, maar deze overwinnaars zijn zij die uit de verdrukking komen). Zij zijn overwinnaars van hen die het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam niet aanbeden hadden en staan aan de glazen zee, voor Gods troon en zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam.

Daarna zie je het laatste eindstrijd en oordeel weer de strijd in Har-Magedon.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl